Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Aalst startte met een gebiedsgerichte werking in delen van de stad waar een neerwaartse spiraal ontstaat op vlak van woonkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en leefbaarheid.
 
Om deze buurten terug op te waarderen, wordt een specifieke aanpak uitgerold met het 'Prikkelproject'. Hierbij worden verwaarloosde panden gekocht door de stad, gesloopt en vervangen door nieuwbouw gezinswoningen van hoogstaande architectuur. Daarnaast gebeuren tal van flankerende buurtacties, waaronder ook bouwblokrenovatie.
 
Sinds 2018 kunnen burgers uit de Watertorenwijk een prikkelpremie aanvragen (zie premie hierboven).
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

 
 
 
 
Verordening(en)
 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

Woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonkwaliteit, worden uitgevoerd zowel na het ontvangen van een klacht als op eigen initiatief van het stadsbestuur. Bij aanvraag OCMW-huurwaarborg of inhuring SVK woning wordt de woningkwaliteit gecontroleerd.

Deze woonkwaliteitsonderzoeken gebeuren door een woningcontroleur van team Wonen.

 

Er bestaat een actieve samenwerking tussen team Wonen, dienst Burgerzaken en de Wijkdienst van de Lokale Politie Aalst bij aanvragen voor inschrijving in het bevolkingsregister.

 

Het afleveren van conformiteitsattesten gebeurt op basis van de Vlaamse Wooncode.

 

De woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonhygiëne/ongezond binnenhuismilieu gebeuren vaak in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Aalst.

De Stad Aalst werd in 2016 vrijgesteld van de adviesverplichting Wonen Vlaanderen om tot een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid te komen en dit voor 80% van de dossiers.

 
Conformiteitsattest woningen/kamers
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
Team Wonen maakt na administratief onderzoek en een onderzoek ter plaatse een vermoedenslijst leegstand op.
 
inventarisatie van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden
De stad Aalst houdt een inventaris bij van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden via een softwaresysteem Neglect-x.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing

Om langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting, ongeschikte en onbewoonbare panden aan te pakken is een belastingsreglement in voege.

De belasting is verschuldigd wanneer een woning of gebouw minstens 12 maanden op één van volgende 3 inventarissen vermeld staat:

  • leegstandregister
  • inventaris ongeschikt of onbewoonbaar
  • inventaris verwaarloosd of bouwvallig

Team wonen gaat zelf actief op zoek naar leegstaande en verwaarloosde panden. 

 

De inventarisatie van een woning omvat een vaste procedure. De eigenaar heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, evenals verschillende mogelijkheden tot vrijstelling.   

 

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

 

Begin 2017 lanceerde team Wonen een nieuwe brochure rond de belasting van leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar en bouwvallig 'Beter wonen in Aalst. Aan de hand van deze brochure willen we de wetgeving eenvoudig uitleggen aan de eigenaars van deze panden.

Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
De stad Aalst ging voor het Prikkelproject over tot de aankoop van meerdere panden in het afgebakende prikkelgebied op Rechteroever, via het recht van voorkoop. Door deze te renoveren / verbouwen wil de stad een voorbeeld stellen en een hefboom creëren om de leefbaarheid in de desbetreffende buurt te verhogen. Dit kadert in gebiedsgerichte werking.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Elke eigenaar van een woning die opgenomen wordt in een register, ontvangt meteen de nieuwe brochure beter wonen in Aalst.  Het reglement is digitaal beschikbaar, maar deze brochure maakt de eigenaar wegwijs in de complexe wetgeving. 'belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd, bouwvallig'.
 
De Stad Aalst reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten waardoor eigenaars vrijstelling van belasting krijgen. 
Eigenaars worden hierover geïnformeerd via een infosessie.
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
 
Opsporen verwaarlozing
Via onze controleur of via melding.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt een inventaris opgemaakt. de panden worden opgenomen na technisch verslag.

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
0 wegens een eigen stedelijk heffingsreglement.
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Idem leegstand.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Idem leegstand.
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
 
Opsporen verkrotting

Het actief opvolgen van de bewoningstoestand van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen wordt gesignaleerd aan de Inspectie RWO Oost-Vlaanderen bij de eerste verjaring.

 
Onbewoonbaarverklaring
besluit burgemeester
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
 
Snelherstel
Deze procedure wordt toegepast indien nodig.
 
Herstelvordering
toegepast indien nodig
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Zie leegstand.
 
Sociaal beheersrecht
Deze procedure werd (nog) niet toegepast.
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Het aanpakken van huisjesmelkerij gebeurt in samenwerking met de wooninspectie/ .
 
De wooninspectie maakt een proces-verbaal op. Wanneer ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen opnieuw of verder verhuurd worden, wordt de Inspectie RWO hiervan ingelicht. De Inspectie RWO kan optreden zowel op basis van de Vlaamse Wooncode als op basis van de bouwovertredingen.