Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
KIS (Krotspot In Studentenbuurt)-project
Het KIS-project houdt de screening in van studentenkoten op:
- woonkwaliteit
- breindveiligheid
- conformiteit met stedenbouw
 
 
Klik hier voor meer info.
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Woonkwaliteitsonderzoek
 
Inwoners kunnen een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen door een formulier op de wesbite in te vullen of te laten invullen in een woonkantoor. Een technisch onderzoeker zal vervolgens op terrein de woning komen bekijke. Als hij technische gebreken vaststelt, probeert hij eerst de eigenaar te overtuigen om deze gebreken te herstellen. Als de eigenaar weigert of onvoldoende werken uitvoert, wordt de zaak doorgegeven aan de Vlaamse overheid. In dat geval gebeurt er een tweede technisch onderzoek door een gewestelijke ambtenaar. Daarna krijgen de huurder en de eigenaar een brief van de stedelijke dienst woonkwaliteit met de uitslag van het onderzoek. De eigenaar kan op korte termijn nog werken uitvoeren. Daarna neemt de burgemeester een beslissing (ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaring,...).
 
Klik hier voor meer info.
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Wanneer een een conformiteitsattest wordt aangevraagd, zal een stadsmedewerker onderzoeken of de woningen/kamers voldoen aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en bezettingsnormen. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de woningen/kamers voldoen aan de regelgeving op de ruimtelijke ordening.


De wetgeving voorziet dat de stad binnen de twee maanden na de aanvraag beslist of ze het conformiteitsattest toekent of weigert. De aanvrager krijgt een brief met het resultaat van het onderzoek.

 

Als de aanvraag gebeurde naar aanleiding van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en het conformiteitsattest wordt toegekend, dan krijgt de aanvrager ook een bewijs van opheffing van de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring. De stad Antwerpen levert het conformiteitsattest gratis af.

 

Wanneer een eigenaar een conformiteitsattest wil aanvragen, moet men een recente keuringsattest van de gas- en elekriciteitsinstallatie kunnen voorleggen. Deze attesten moeten aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn.

 

In het kader van de kwaliteitsonderzoeken in de studentenbuurt levert de stad Antwerpen ambtshalve conformiteitsattesten af. Dit wil zeggen dat de eigenaar het conformiteitsattest niet zelf moet aanvragen. De stad neemt zelf initiatief om deze attesten af te leveren.

 
Klik hier voor meer info.
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand

Leegstaande woningen worden op verschillende manieren opgespoord:

 • via controle en meldingen van politie
 • spontane meldingen van leegstand doorgegeven worden door toezichters , burgers etc.
 • aan de hand van een jaarlijkse automatische vergelijking tussen bestanden. Hierbij worden adressen gecheckt op inschrijving, vestiging en tweede verblijf. Vervolgens worden de adressen die uit deze vergelijking komen gecontroleerd op leegstand door een controleur van de stad.
 
 
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Na leegstand van minstens 12 opeenvolgende maanden wordt een administratieve akte verstuurd naar de eigenaar van het leegstaande pand. Indien geen beroep wordt ingediend binnen dertig dagen geldt de opname in het leegstandsregister vanaf datum van vaststelling (datum administratieve akte) = opnamedatum.

De eigenaar kan een schrapping aanvragen zodra een gebouw/woning in gebruik is (verhuurd, bewoning door eigenaar, vestiging…) volgens de functie van het gebouw/woning. Na 6 maanden in gebruik name wordt het gebouw/de woning van de lijst geschrapt.

 De lijst is publiek toegankelijk en kan opgevraagd worden bij stadsdienst financiën.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Belasting op leegstaande gebouwen.
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Grond- en pandenbeleid AG Vespa, zie punt 4.B 3.1.
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
Dit gebeurt door de controleurs van stadstoezicht en deels door buurttoezicht. Zij stellen verwaarlozing vast door zelf op straat te gaan controleren (spontane controles) of door gerichte controles uit te voeren naar aanleiding van klachten.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Stad Antwerpen houdt geen lijst verwaarlozing bij in de zin van een inventaris. De ‘lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen’ is een lijst van woningen en gebouwen die de stad belast. Het gaat hier zowel om verwaarlozing van de gevel als van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaarde panden.

In hetzelfde jaar als de vaststelling wordt er door de controleur een brief naar de eigenaar gestuurd. Vanaf dan is het pand gekend voor de belasting. Wat OGO verklaarde panden betreft, wordt er in het jaar dat de panden via collegebesluit ongeschikt en onbewoonbaarverklaard zijn, een brief naar de eigenaar gestuurd.

Panden worden van de lijst gehaald indien de gebreken aan de gevel hersteld zijn of de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt opgeheven.

De lijst verwaarloosde woningen/gebouwen belasting stad Antwerpen is niet openbaar.  

De inventaris van het Vlaams Gewest is wel beschikbaar op de website. Klik hier om de invenaris te openen.

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag.

 

Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing

1. Stedelijke renovatietoelage

2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Pandtoezicht
De stadsdienst Pandtoezicht staat in voor het toezicht van en controles op panden. De panden worden gecontroleerd op:
 • bouwvoorschriften
 • stedelijke belastingen
 • leegstand en verwaarlozing
 • kadastraal inkomen
 • stedelijke brandvoorschriften
 • woonkwaliteit
 • reglementering horecaterrassen
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Wordt toegepast.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wordt toegepast.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wordt toegepast.
 
Snelherstel
 
Herstelvordering

Tijdens een handhavingsactie maakt de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal op voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode/Kamerdecreet. De Procureur des Konings kan op basis van dit proces-verbaal de eigenaar dagvaarden voor huisjesmelkerij. Stad Antwerpen komt in deze procedure tussen om een herstelvordering te eisen (en om de kosten van de herhuisvesting van de huurders terug te vorderen).

 

De herstelvordering wordt geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen. De eigenaar wordt via de correctionele of burgerlijke rechtbank verplicht tot herstel van de woning binnen een bepaalde termijn. Als de eigenaar ook na de gerechtelijke veroordeling in gebreke blijft, begint een dwangsom te lopen. Weigert de eigenaar nadien nog steeds te renoveren, kan de herstelling ambtshalve uitgevoerd worden en draait de eigenaar op voor de kosten.

 

Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Sociaal beheersrecht

Het sociaal beheer is een ultiem middel om de kwaliteit van de woning toch te verbeteren en ze opnieuw op de markt te brengen. Een pand wordt in sociaal beheer genomen als:

 • de eigenaar (ondanks de belasting op leegstand en verwaarlozing) de woning niet renoveert
 • de eigenaar het pand niet wil verkopen aan AG Vespa 
 •  een uitvoerend beslag geen optie is
 • er geen herstelvordering rust op het pand

Het pand wordt voor minimum negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie door stad Antwerpen (AG Vespa) wordt de ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgeheven en wordt de woning door OCMW Antwerpen (en voorheen door SVK Antwerpen) verhuurd aan sociale tarieven totdat de kosten van de renovatie zijn terugverdiend.

 

Het college geeft goedkeuring om de procedure op te starten. De verdere procedure sociaal beheer staat omschreven in artikel 90 van de Vlaamse wooncode en omvat volgende stappen:

 • de stad doet de eigenaar van de ongeschikt- en onbewoonbaar (OGO) verklaarde woning een schriftelijk aanbod tot sociaal beheer;
 • de eigenaar krijgt één maand de tijd om te beslissen om de werken zelf uit te voeren binnen de termijn van drie maanden of om het beheer van de woning tijdelijk aan de stad over te dragen;
 • wanneer de eigenaar dit voorstel verwerpt of niet reageert bij het verstrijken van de termijn van één maand, stuurt de stad een schriftelijke verwittiging van haar voornemen de woning in sociaal beheer te nemen;
 • als de vereiste renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken na drie maanden niet zijn uitgevoerd brengt de stad de eigenaar schriftelijk op de hoogte van de verwerving van het sociaal beheer over de woning;
 • vanaf de datum van de kennisgeving beschikt de stad over de bevoegdheid om de woning voorlopig te beheren, te verhuren aan sociale tarieven en om herstellingswerkzaamheden uit te voeren met het oog op die verhuring;
 • om het sociaal beheer tegenstelbaar te maken aan derden wordt de kennisgeving overgeschreven op het hypotheekkantoor;
 • ingevolge artikel 37 van de Vlaamse wooncode kan de uitoefening van het sociaal beheersrecht worden overgedragen aan een instantie die ervoor bevoegd is.

Het instrument wordt gericht ingezet en in lijn met de dossiers waaraan ook het openbaar ministerie prioriteit geeft op basis van onderstaande criteria:

 1. eigenaarsprofiel (antecedenten huisjesmelkerij, bereidwilligheid, andere panden in eigendom,…);
 2. duurtijd OGO (oudste eerst);
 3. gewicht OGO puntenlijst;
 4. buurtoverlastimpact (op basis van klachten en meldingen van burgers en signalen op de toezichtsvergaderingen van buurtregie);
 5. .impacttoets maatregelenkorf (evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid van andere reeds ingezette of nog in te zetten woonkwaliteitsinstrumenten zoals krotbelasting, herstelvordering,…).
Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68
Bijlage 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

De inventaris van het Vlaams Gewest is beschikbaar op de website. Klik hier om de inventaris te openen.

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting

Zelfde heffing als voor verwaarloosde panden. De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag. 

 

Bijlage 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
1. Stedelijke renovatietoelage (zie boven voor meer informatie)

 

2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

 

Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
Bij weigering conformiteitsattest, wordt het pand verder opgevolgd door de pandtoezichters. Wanneer blijkt dat de eigenaar de nodige werken niet heeft uitgevoerd tegen de voorziene termijn, wordt de OGO-procedure opgestart.
 

Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/BH/Woonkwaliteit - 03 338 37 34

 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Onaangepast wonen en overbewoning wordt steeds meegenomen in de woonkwaliteitsonderzoeken.
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Herhuisvestingskosten
 
Als een woning 6 maanden na de onbewoonbaarverklaring nog steeds wordt verhuurd, zal de stad de woning handhaven en de huurders herhuisvesten. Op basis van artikel 15 §1 van de Vlaamse Wooncode kunnen de kosten van de herhuisvesting worden verhaald op de eigenaar die wordt gedagvaard voor huisjesmelkerij. De vordering wordt door de stadsadvocaat ook gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.