Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
Advies aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
De Dienst Vergunningen stuurt steeds de aanvraag betreffende studentenkamers of kamerwoningen door naar Dienst Woonbeleid. Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het (ver)bouwen van logementshuizen of studentenhuizen, slaapkamer(s) van bestaande woningen omvormen tot studentenkamers, uitbreiden van een woning met studentenkamers...
De huisvestingsambtenaar controleert op basis van de voorgelegde plannen de woonkwaliteit waarin deze beantwoorden aan de Vlaamse Wooncode en de stedelijke politieverordening.
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
Er is een politieverordening betreffende de kamerwoningen en studentenkamers.
Klik hier indien u de verordening wil nalezen of downloaden.
Bijlage 
andere
Voor zowel de uitbating van een logementshuis als studentenhuis heb je een uitbatingsvergunning nodig.
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Naar aanleiding van een klacht kan de huisvestingsambtenaar op het grondgebied GAOZ ter plaatse een controle uitvoeren. Dit vooronderzoek gebeurt pas nadat de eigenaar van de woning eerst op de hoogte is gebracht.
 
Na vaststelling van een vervuilde woning en na weigering medewerking door de eigenaar/bewoner wordt de procedure hygiënisch woontoezicht opgestart. Hierbij werken zowel geneesheer, brandweer, politie, OCMW en huisvestingsambtenaar binnen GAOZ samen. Naar aanleiding van de vaststellingen en de verslagen van de deskundigen kan men tot een gemeenschappelijke oplossing komen zodat zowel de gezondheid van de bewoners alsook de openbare gezondheid niet in het gedrang komt.
 
In 2013 is men in Genk gestart met een gemeenschappelijke bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het heeft tot doel signalen van georganiseerde criminaliteit op te pikken, rond deze signalen op gestructureerde wijze informatie te verzamelen, en waar mogelijk met bestuurlijke middelen actie te ondernemen. Woningonderzoek is hierin een belangrijk onderdeel. Opzet is een methodiek te ontwikkelen en deze te delen met andere EU-partners. 
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Sinds augustus 2013 maakt de huisvestingsambtenaar binnen GAOZ bij elke hercontrole van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaard pand een technisch verslag op. Indien voldoende gebreken hersteld zijn, wordt er aansluitend een conformiteitsattest afgeleverd door de betrokken gemeente (cfr heffingsbesluit).
Sinds 01/01/2016 heeft de stad Genk (ism Lokaal Woonbeleid GAOZ) een retributiereglement goedgekeurd voor het afleveren van conformiteitsattesten.
Bijlage 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
In het kader van de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ wordt de leegstand op het grondgebied GAOZ jaarlijks actief opgespoord sinds het invoeren van het belastingreglement op leegstand in 2010. In 2011 is dit reglement aangepast. De screening van leegstand en verwaarlozing resulteert in vermoedenslijsten voor leegstand en verwaarlozing per gemeente. Vanaf 2014 wordt ook een vermoedenslijst opgemaakt op basis van data uit het bevolkingsregister. Vanaf 2015 wordt de vermoedenslijst ook uitgezuiverd op basis van informatie van netbeheerder, watermaatschappij en de dienst economie (leegstand handelspanden via onderzoek Locatus). Lokaal Woonbeleid GAOZ voert het beheer van het leegstandsregister uit voor de vier gemeenten. Voor drie van de vier gemeenten is er een toegang voorzien tot de IGS-module voor het consulteren van het vergunningenregister.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Op basis van de vermoedenslijsten leegstand van de GAOZ gemeenten, worden zakelijk gerechtigden aangeschreven door de administratie. Wanneer de leegstand niet betwist wordt, worden de leegstaande panden opgenomen op de inventaris voor leegstaande gebouwen.  De administratie van de intergemeentelijke samenwerking beheert het leegstandsregister en zorgt voor de jaarlijkse actualisatie in het geoloket leegstandsregister.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
De GAOZ gemeenten keurden voor de dienstjaren 2010-2013 een identiek belastingreglement op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als leegstand goed in het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ.
In 2011 is dit reglement aangepast. Ook nu dringt een nieuwe aanpassing zich op. Momenteel zijn door IGS GAOZ de knelpunten opgelijst en is er voorzien om spoedig een traject op te starten met een werkgroep om dit heffingsreglement te herschrijven.
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting.  Voor wat betreft het opladen van de leegstaande panden met het oog op het recht van voorkoop in het e-voorkooploket, heeft lokaal woonbeleid GAOZ een machtiging gevraagd als IGS-entiteit bij AGIV, waardoor lokaal woonbeleid GAOZ gemachtigd is deze data op te laden voor de 4 deelnemende gemeeenten.

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
invoeren van een intergemeentelijke leegstandsbelasting
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
in het kader van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ wordt op het grondgebied GAOZ actief gescreend op leegstand en verwaarlozing. Personeelsleden van de administratie doen vaststellingen vanop het openbaar terrein.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
de administratie van de intergemeentelijke samenwerking zal vanaf 2020 starten met de opmaak van een eigen reglement, aangezien het Agentschap Wonen Vlaanderen hier in 2017 mee gestopt is. Dit reglement zal op GAOZ-niveau opgemaakt en uitgevoerd worden.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
De GAOZ gemeenten heffen geen opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing. Deze Vlaamse heffing is afgeschaft in 2017. Vanaf 2020 wordt een eigen gemeentelijk kader uitgewerkt.
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
nvt
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
actieve screening op verwaarlozing door de administratie van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ.  Doorgeven van vermoedenslijsten aan Agentschap Wonen-Vlaanderen.
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Verkrotting wordt opgespoord op basis van klachten, van meldingen (politie, brandweer, ...) en op eigen initiatief. De huisvestingsambtenaar van Dienst Woonbeleid doet onder begeleiding van de politie een vooronderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of Kamerdecreet. Indien nodig wordt met de Wooninspectie contact opgenomen om samen met de politie opnieuw een controle uit te voeren.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toegepast wanneer gebouwen/woningen/kamers naar aanleiding van acute situaties (vb. brand, instorting, onhygiënische/onveilige toestand,...) onbewoonbaar worden verklaard. Dienst Woonbeleid staat hiervoor in.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Deze procedure wordt gevolgd indien de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn.
Wanneer een woning op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) minstens 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een kamer op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
Het stadsbestuur van Genk sluit zich aan bij de herstelvordingen van de Vlaamse Wooninspectie.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Dienst Woonbeleid houdt een inventaris ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen bij binnen Genk. Door de intergemeentelijke samenwerking (GAOZ)wordt tevens een dergelijke lijst bijgehouden van de andere gemeenten (As, Opglabbeek en Zutendaal).
Uit deze lijst worden de structureel verkrotte panden gehaald en apart aangeschreven om bijkomend druk te zetten om tot herstel over te gaan. Deze aanpak wordt momenteel omgezet in een draaiboek.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
De deelnemende gemeenten van het lokaal woonbeleid GAOZ hebben een gezamenlijk reglement mbt het heffen van opcentiemen op de krotbelasting. Deze bedraagt 50 opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2015.
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Bij een kwaliteitsonderzoek van een woning of kamer wordt steeds ook onderzocht of de woning of kamer onaangepast f overbewoond is.
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Op basis van klachten (politie, Dienst Bevolking, wijkmanagers, buren,...) organiseert Dienst Woonbeleid samen met de politie op regelmatige basis onderzoeken ter plaatse (vooronderzoek). Hierover wordt tevens de Vlaamse Wooninspectie ingelicht en indien nodig zal deze de zaak verder opvolgen.
In het project "gewapend bestuur" wordt alle bestuurlijke informatie verzameld en worden actie gecoördineerd zodat er optimaal bestuurlijk wordt opgetreden en gesanctioneerd. Als de woningkwaliteit slecht is en gekoppeld met strafrechtelijke feiten (huisjesmelkerij, stedenbouwkundige misdrijven of mensenhandel) dan wordt hier verder actie rond ondernomen ism het parket, inspectie RO en de wooninspectie