Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Vooronderzoeken in het kader van kwaliteitsklachten door de huurders, vaak na doorverwijzing van partnerorganisaties.
Signalering van woningen met gebreken door wijkagenten en maatschappelijk werkers dmv checklist
Bijlage 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Gratis C-attest voor SVK-woningen
Door het wegvallen van een lokaal kamerreglement worden controleaanvragen voor studentenkamers beschouwd als aanvragen voor een C-attest.
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
Via periodieke gebiedsgerichte controles en nav meldingen worden leegstaande gebouwen geïnventariseerd. We werken steekproefsgewijs voor appartementsblokken eveneens op basis van het ontbreken van een domicilie.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Gemeentelijk reglement werd aangepast conform de bepalingen DGP
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Dit instrument wordt slechts zeer uitzonderlijk toegepast en enkel als de openbare veiligheid in gedrang komt.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Dit behoort tot de reguliere werking van de stedelijke dienst handhaving. Het aantal dossiers kent een grote toename, mede door de onderzoeken ikv huursubsidie
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Door het schrappen van het kamerreglement wordt er nu vlugger overgegaan tot een dossier O-O. Voorheen werd er meer proactief met de uitbaters contact gezocht.
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
In dossiers O-O via de Vlaamse wooninspectie sluit het stadsbestuur zich waar nodig aan bij de herstelvordering.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
samenwerking Stad/ OCMW
Bijlage 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Er worden regelmatig acties gepland met de wooninspectie, politie en Stedelijke woonwinkel.