Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsvereisten die door de Vlaamse regering werden bepaald. Deze wetgeving bestaat uit de Vlaamse Wooncode. Met dit woonbeleid wil men de woonkwaliteit naar een hoger niveau tillen.

  • De regels voor zelfstandige woningen zijn voornamelijk terug te vinden in de Vlaamse Wooncode. De stad zelf heeft echter de mogelijkheid om een reglementering op te stellen die strenger is dan de Vlaamse Wooncode. In Mechelen moeten woningen daarom in eerste instantie voldoen aan de regels van de Stedenbouwkundige verordening en aan de Vlaamse Wooncode.
  • Kamerwoningen moeten voldoen aan de normen voor kamers, geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode.
Sinds 2017 is de UItbatingsvergunning voor studentenhuisvesting en domiciliekamers verplicht gemaakt. Alle informatie daarover is terug te vinden op de website. 

 

 
Verordening(en)

Voor meer informatie over alle stedelijke verordeningen verwijzen we door naar de website.

 

 

 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

Hier kan u meer informatie vinden omtrent kwaliteitsonderzoek van kamers/woningen.

 

 
Conformiteitsattest woningen/kamers

Wil je een studentenkamer verhuren, vereist Thomas More Mechelen een conformiteitsattest.

Bij verhuring van een ééngezinswoning of wonen op kamers/studio's is dit attest niet noodzakelijk, tenzij de woning ongeschikt/onbewoonbaar werd verklaard. Dan wordt deze ongeschiktheid/onbewoonbaarheid pas opgeheven wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd.

Het attest is een kwaliteitslabel waaruit blijkt dat de woongelegenheid voldoet aan de gewestelijke normen. Deze normen worden door middel van een technisch verslag getoetst. Het confomiteitsattest werd in 2017 verplicht gemaakt voor studentenhuisvesting en domiciliekamers.

https://www.mechelen.be/prod-conformiteitsattest

 

 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand

Er wordt regelmatig een screening gedaan in Mechelen om te kijken of er leegstaande gebouwen zijn. De eigenaars worden op basis van deze screening gecontacteerd.

 

Het opsporen van leegstand kan ook gebeuren naar aanleiding van een klacht.

 

 

 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Alle leegstaande woningen/gebouwen worden opgenomen op de stedelijke inventaris leegstand. Aan deze inventaris is een heffing verbonden. 

 

 

 
Gemeentelijke leegstandsheffing

Om Mechelen nog meer in een aangename woonstad te transformeren, is een reglement tegen leegstand en verkrotting onontbeerlijk. Sinds het einde van de jaren zeventig maakt de stad hier werk van.

Om beter in te spelen op de Mechelse problematiek heeft de stad er voor gekozen om een eigen reglement op te stellen, naast dat van de Vlaamse overheid. Er zijn bijgevolg twee heffingstelsels met elk hun eigen regels. Dit kan verwarrend zijn. Daarom is er een folder waarin de inhoud van het stedelijk reglement wordt toegelicht en staan de medewerkers van de dienst Wonen paraat om je van de nodige informatie te voorzien.

 

Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Panden die in het kader van dit voorkooprecht worden aangekocht, moeten sociaal ingevuld worden. Gezien de beleidslijn om geen eigen sociaal patrimonium uit te bouwen, wordt dit voorkooprecht in de praktijk door de Stad Mechelen praktisch niet toegepast. De SHM’s maken hier wel af en toe gebruik van.

 

 

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing

Zie onderdeel 5. B.  'Opsporen leegstand'

 

 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Zie onderdeel 5. B.   'Leegstandregister'

 

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

Zie onderdeel 5. B.  'Gemeentelijke leegstandsheffing'

 

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Zie onderdeel 5. B.  ' Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode – Leegstand’

 

 

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting

De opsporing van verkrotting gebeurt voornamelijk na klachten die we op de dienst ontvangen. Daarnaast worden er ook screeningen uitgevoerd.

 

 

 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Op basis van de Nieuwe Gemeentewet worden er besluiten van ongeschikt en/of onbewoonbaarheid door de burgemeester genomen.

 

 

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode

Van deze mogelijkheid wordt in Mechelen gebruik gemaakt.

 

 

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode

Van deze mogelijkheid wordt in Mechelen gebruik gemaakt.

 

 

 
Snelherstel
 
Herstelvordering

De stad opteert ervoor om zich steeds aan te sluiten bij een herstelvordering ingeleid door de Wooninspectie.

 

 

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Zie onderdeel 5. B.  ' Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode – Leegstand’

 

 

 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde panden worden ook stedelijk geïnventariseerd. Aan deze inventarisatie is een heffing verbonden. Hetzelfde reglement als voor de leegstaande en verwaarloosde panden is hier van toepassing. (zie gemeentelijke leegstandsheffing)

 

 

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting

zie 'Gemeentelijke leegstandsheffing'

 

 

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

 

 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING

In het technisch verslag van de woonkwaliteit wordt steeds vastgesteld voor hoeveel bewoners de woning geschikt is.

 

 

 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ

Het college gaf aan de dienst Wonen de opdracht om een actieplan uit te werken voor de bestrijding van huisjesmelkerij, met bijzondere aandacht voor de herhuisvesting van de slachtoffers van onbewoonbaarverklaringen. Een woning die door de burgemeester onbewoonbaar wordt verklaard, op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten, mag niet meer verhuurd worden. Indien de eigenaar-verhuurder dit toch doet, dan is deze verhuring strafbaar (Vlaamse Wooncode). Art 15 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt tevens dat indien de burgemeester beslist om tot herhuisvesting over te gaan, bepaalde kosten kunnen verhaald worden op de eigenaar.

 

Concreet:  Mechelen werd door de Vlaamse Overheid geselecteerd voor het proefproject ‘recuperatie herhuisvestingskosten’. Tijdens dit proefproject komt er een samenwerking tot stand tussen de gemeente en het Vlaams Gewest om herhuisvestingskosten te kunnen recupereren. 

 

Dossiers die in aanmerking kunnen komen voor het proefproject herhuisvesting moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In overleg met de verschillende betrokken partijen worden deze dossiers besproken en gekozen. Op basis van de verzamelde gegevens en gezinssamenstelling wordt beslist voor welke opvang de bewoners in aanmerking komen. Zij worden bijgestaan door medewerkers van de dienst Wonen en een instantie zoals het OCMW, CAW…