Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
Advies bij omgevingsvergunningen
De dienst Wonen stadsregio Turnhout levert niet bij elke aanvraag advies af. Dit gebeurt wel wanneer de dienst RO hierom verzoekt. Het gaat hierbij voornamelijk om aanvragen betreffende (studenten)kamers en kleine woningen. De aanvragen worden op plan getoetst aan Vlaamse Wooncode en politiereglement op de kamerverhuur, voor zover mogelijk.
 
Voorafgaande controles inzake politiereglement op de kamerverhuur
Het politiereglement (zie verder) verplicht verhuurders van kamers en studentenkamers voorafgaande een verhuurvergunning aan te vragen. De dienst Wonen stadsregio en de brandweer voeren na aanvraag of in kader van handhaving controles uit.
 
Informatiebrochure, infoavonden
  • Informatiebrochure '‘Een conformiteitsattest? Ja, graag!'
  • Info-avond voor verhuurders. In  2019 organiseerde Wonen Stadsregio Turnhout opnieuw een info-avond gericht naar eigenaars-verhuurders, met info inzake huurwetgeving, en woningkwaliteit (o.m. verplicht conformiteitstattest. Deze info-avonden werden ook gebuikt om de werking van het SVK en het ontzorgingsproject 'Goed Plan' van Samenlevingsopbouw toe te lichten. 
  • Info-avond voor verhuurders van studentenkamers . In samenwerking met de hogeschool Thomas More worden info-avonden georganiseerd voor de verhuurders van studentenkoten. Er wordt informatie gegeven door Thomas More, de hulpvereningszone Taxandria en Wonen Stadsregio Turnhout.
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
 
Verordening(en)
 Verpicht conformiteitstattest
De gemeenteraad van Turnhout besliste in 2018 om het conformiteitstattest verplicht te stellen. Deze verplichting is van toepassing op private en sociale huurwoningen. De gemeenteraad besliste tot een gefaseerde invoering. Hierbij werd gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Woningen gelegen in de wijk Turnhout-Centrum dienen uiterlijk op 1 januari 2024 over een conformiteitattest te beschikken, woningen gelegen in de wijk Stedelijk Wonen West en Stedelijk Wonen Oost dienen uiterlijk 1 januari 2028 over een verplicht conformiteitstattest te beschikken, en woningen gelegen in de overige wijken uiterlijk op 1 januari 2030. 

Politiereglement op de kamerverhuur
In het Uniform gemeentelijk politiereglement werd een hoofdtuk opgenomen inzake de kamerverhuur. Dit politiereglement legt strengere normen op inzake basiscomfort en brandveiligheid. Het politiereglement stelt bovendien een voorafgaande verhuurvergunning verplicht. De conformiteit van de kamers met dit reglement wordt ter plaatse gecontroleerd door de dienst Wonen stadsregio Turnhout en de brandweer (zie ook preventie) 
Bijlage 
andere

​Huurwaarborgen OCMW en conformiteitsattesten

OCMW Turnhout levert in principe enkel huurwaarborgen af voor kwaliteitsvolle woningen. Dit betekent dat de woning over een conformiteitsattest dient te beschikken. Indien dit (nog) niet het geval is dient de eigenaar de kwaliteit aan de hand van andere bewijsstukken aan te tonen, en dient hij nadien een conformiteitsattest aan te vragen.

 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Plaatsbezoeken ((verplicht) conformiteitstattest, procedure ongeschikt- onbewoonbaar, handhaving) 
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout  voert plaatsbezoeken (vooronderzoek) uit aan woningen na klacht, of op eigen initiatief. De verdere procedure wordt opgevolgd door de dienst Wonen Staddsregio Turnhout. Er worden ook plaatsbezoeken uitgevoerd in kader handhaving of vragen tot opheffing van besluiten.
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
(Verplicht) conformiteitsattesten woningen / kamers
De dienst huisvesting voert plaatsbezoeken uit bij aanvraag van een conformiteitsattest.  Voor de verplichting van het conformiteitstattest, zie hoger.

De stad beschikt hiervoor over een retributiereglement.
Bijlage 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
 
Opsporen leegstand
Vaststellingen en voortraject
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout spoort zelf actief leegstand op door administratieve opzoekingen (kadaster, bevolkingsgegevens, omgevingsvergunningen, ...) en controles ter plaatse. Aan andere diensten (preventie, politie, ...) wordt gevraagd meldingen door te geven.

Op basis van deze eerste vaststellingen wordt een zgn. voortraject gestart. Een 3-tal maanden voor de eigenlijke opname in het leegstandsregister worden eigenaars reeds in kennis gesteld van de eerste bevindingen. Dit laat toe om tijdig eventuele vergissingen te vermijden, en laat aan de eigenaars toe eventueel nog maatregelen te treffen om de opname te vermijden.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Opname in het leegstandsregister
Woningen / gebouwen worden opgenomen in het stedelijk leegstandsregister.

Leegstaande bedrijfsruimten
Leegstaande bedrijfsruimten worden opgenomen in de vermoedenslijst en bezorgd aan het Vlaamse gewest voor inventarisatie.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Gemeentelijke heffing op leegstaande woningen
De stad beschikt sinds 1 januari 2008 over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
 
Leegstaande bedrijfsruimten kunnen niet worden opgenomen. Deze vallen onder toepassing van de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
 
Opcentiemen op leegstaande bedrijfsruimten
Turnhout heft 100 opcentiemen op de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Beeldkwaliteitsplan stadshart
Het beeldkwaliteitsplan schetst een kader voor bouwprojecten en heraanleg van de publieke ruimte met als doel een bijdrage te leveren aan de beeldkwaliteit van het stadshart. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een brede kernversterking en een leefbare en aangename binnenstad. Een beeldkwaliteitsplan geeft aan aan welke vereisten her)ontwikkelingsprojecten dienen te voldoen. Concreet moet het plan een instrument zijn waaraan projecten en ruimtelijke ingrepen worden getoetst.


Premiestelsels kernwinkel- en winkelgroeigebied
De subsidie heeft als doelstelling om de aantrekkelijkheid van handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied van de stad Turnhout te verhogen waardoor de kwaliteit en uitstraling van dit gebied wordt bevorderd en het ondernemerschap gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een versterking van het kernwinkel – en winkelgroeigebied door het aantrekking van nieuwe handelsactiviteiten door het verbeteren van de infrastructurele kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden. Er zijn subsidies mogelijk voor gevelrenovatie van handelspanden, aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels of anpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken voor de vestiging van een handelszaak.
Bijlage 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
 
Opsporen verwaarlozing
 Vaststellingen en voortraject
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout spoort zelf actief verwaarlozing op door controles ter plaatse. Aan andere diensten (preventie, politie, ...) wordt gevraagd meldingen door te geven.

Op basis van deze eerste vaststellingen wordt een zgn. voortraject gestart. Een 3-tal maanden voor de eigenlijke opname in het register verwaarlozing worden eigenaars reeds in kennis gesteld van de eerste bevindingen. Dit laat toe om tijdig eventuele vergissingen te vermijden, en laat aan de eigenaars toe eventueel nog maatregelen te treffen om de opname te vermijden.

Opleggen herstellingswerken openbare veiligheid / gezondheid
Indien de verwaarlozing van die aard is dat de veiligheid van passanten in het gevaar is worden via burgemeestersbesluit werken opgelegd op basis van de Nieuwe Gemeentewet, en het politiereglement. Eventueel kan bevolen worden het terrein / het gebouw af te sluiten.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname in het register verwaarlozing
Verwaarloosde woningen / gebouwen worden opgenomen in het stedelijk register verwaarlozing.

Verwaarloosde bedrijfsruimten
Verwaarloosde bedrijfsruimten worden opgenomen in de vermoedenslijst en bezorgd aan het Vlaamse gewest voor inventarisatie.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing verwaarlozing
De stad beschikt sinds 1 januari 2008 over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
 
Verwaarloosde bedrijfsruimten kunnen niet worden opgenomen. Deze vallen onder de toepassing van de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
 
Opcentiemen op verwaarloosde bedrijfsruimten
Turnhout heft opcentiemen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (zie hoger).
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Beeldkwaliteitsplan stadshart
Het beeldkwaliteitsplan schetst een kader voor bouwprojecten en heraanleg van de publieke ruimte met als doel een bijdrage te leveren aan de beeldkwaliteit van het stadshart. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een brede kernversterking en een leefbare en aangename binnenstad. Een beeldkwaliteitsplan geeft aan aan welke vereisten her)ontwikkelingsprojecten dienen te voldoen. Concreet moet het plan een instrument zijn waaraan projecten en ruimtelijke ingrepen worden getoetst.


Premiestelsels kernwinkel- en winkelgroeigebied
De subsidie heeft als doelstelling om de aantrekkelijkheid van handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied van de stad Turnhout te verhogen waardoor de kwaliteit en uitstraling van dit gebied wordt bevorderd en het ondernemerschap gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een versterking van het kernwinkel – en winkelgroeigebied door het aantrekking van nieuwe handelsactiviteiten door het verbeteren van de infrastructurele kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden. Er zijn subsidies mogelijk voor gevelrenovatie van handelspanden, aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels of anpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken voor de vestiging van een handelszaak.
Bijlage 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
 
Opsporen verkrotting
Plaatsbezoeken, procedure ongeschikt- onbewoonbaar, handhaving
De dienst Wonen stadsregio Turnhout voert plaatsbezoeken (vooronderzoek) uit aan woningen na klacht, of op eigen initiatief. De verdere procedure wordt opgevolgd door de dienst Wonen Stadsregio Turnhout. Er worden ook plaatsbezoeken uitgevoerd in kader handhaving of vragen tot opheffing van besluiten.
 
In de meeste dossiers wordt de administratieve procedure opgestart, in een aantal gevallen de strafrechterlijke procedure.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Onbewoonbaar- / onveiligverklaring ikv Nieuwe Gemeentewet
In acute situaties wordt deze procedure gehanteerd voor woningen. Indien het niet gaat over woningen kan de burgemeester een gebouw onveilig verklaren en werken opleggen (zie ook verwaarlozing).
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Besluiten burgemeester OO woningen
Procedure cfr. Vlaamse Wooncode
 
Procedure gedwongen ontruiming
In 2016 werd een procedure uitgewerkt inzake gedwongen ontruiming van onbewoonbare woningen. Indien ontruiming niet tijdig gebeurde, neemt de burgemeester een (nieuw) besluit op basis van de Nieuwe Gemeentewet waarin de maatregelen tot uithuiszetting zijn opgenomen.

Herhuisvesting: extra begeleiding door woonbegeleiders
Voor het zoeken naar herhuisvesting wordt actief samengewerkt met OCMW en CAW.
Met CAW werd een convenant afgesloten, waarbij een woonbegeleider werd aangeworven om de zoektocht naar herhuisvesting na onbewoonbaarheid te begeleiden. Hierbij wordt outreachend tewerk gegaan.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
idem, zie woningen
 
Snelherstel

Procedure snelherstel

De procedure snelherstel zoals voorzien in de VWC wordt zelden toegepast.

Werkwijze herstellingen in panden eigenaar-bewoners en ambtshalve uitvoering werken

De procedure snelherstel gaf wel inspiratie tot een aanpak in woningen bewoond door eigenaar-bewoners. In dit soort panden wordt ingezet op het vermijden van gebreken die raken aan veiligheid en gezondheid. Er worden werken opgelegd (meestal via Nieuwe Gemeentewet), en er is een werkwijze inzake ambtshalve uitvoering werkwijze uitgewerkt.

 
Herstelvordering
Aansluiten bij herstelvordering Vlaamse Wooninspectie
Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van een herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie om zich al dan niet aan te sluiten. In de praktijk gebeurt dit steeds.

Tot op heden werden nog geen herstelvorderingen op eigen initiatief opgemaakt.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Inventaris ongeschikt - onbewoonbaar - onveilig
Woningen / gebouwen waarvoor na een procedure ikv Vlaamse Wooncode, hetzij ikv Nieuwe Gemeentewet, een besluit door de burgemeester werd genomen, worden opgenomen in de Vlaamse inventaris.

Register onveilige gebouwen
Gebouwen waarvoor ikv Nieuwe Gemeentewet een besluit inzake onveiligheid door de burgemeester werd genomen (bv bouwvallige loods, onveilige handelszaak, ...) worden opgenomen in het stedelijke register van onveilige gebouwen.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 Gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen 
De stad beschikt over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden in de Vlaamse inventaris (VIVOO), en wordt jaarlijks verhoogd.

De Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt bijgevolg in Turnhout niet geïnd.

Gemeentelijke heffing op onveilige gebouwen
De stad beschikt over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
Bijlage 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 Proefpoject Goed Plan 

Het uitgangspunt is dat de meeste eigenaars zelf ook het liefst een goede en kwaliteitsvolle woning willen verhuren. Soms hebben zij echter vragen over huurwetgeving of over kwaliteitsnormen. De Stad kiest ervoor om de dienstverlening voor eigenaars te versterken, zodat eigenaars en verhuurders met dergelijke vragen bij het loket Wonen terechtkunnen. Voor eigenaars die een pand willen herstellen en daarbij extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld gespecialiseerd advies of extra begeleiding, onderzoekt het stadsbestuur hoe ‘ontzorging’ kan geïntegreerd worden in haar werking. Daarom kiest Stad Turnhout ervoor om de krachten te bundelen met Samenlevingsopbouw en Kamp-C en ‘Goed Plan’ verder te ontwikkelen als proefproject voor de nieuwe aanpak.’

 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Besluiten burgemeester overbewoning
Procedure cfr. Vlaamse Wooncode. In tegenstelling tot woningkwaliteit, is er inzake overbewoning (nog) geen proactieve aanpak inzake handhaving uitgewerkt. Overbewoning is een van de prioritaire doelgroepen die is opgenomen in de convenant met CAW inzake herhuisvesting (zie hoger).
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ