Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
De sociale dienst OCMW, dienst welzijn en dienst wonen zijn geclusterd onder schepen Sarah Smeyers. Dit bevordert de samenwerking tussen de diensten. Op regelmatige basis is er een gezamenlijk overleg en jaarlijks wordt een denkdag georganiseerd.
Bijlage 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
Overleg tussen vredegerecht, team Wonen en het OCMW is nodig om uithuiszetting sterker terug te dringen. In 2014 vond een overleg plaats waar dit thema, net als andere verschijnselen binnen de private huurmarkt aan bod kwamen.
 
 
Toeleiding naar woningmarkt
Burgers die een woning wensen, kunnen ofwel een woning aankopen of een woning huren.
 
Huren kan op de privémarkt, hier dienen burgers zelf initiatief te nemen. Burgers die een sociale woning wensen, worden begeleid bij de opmaak van het inschrijvingsdossier aan de stad Aalst. Op die manier weten ze wat nodig is voor de inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Burgers met vragen rond een sociale koopwoningen, verwijzen we door naar de zitdag van het Vlaams Woningfonds of naar de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen aanbieden.
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
Team Wonen beschikt over 1 FTE maatschappelijk assistent die alle sociale dossiers behartigt in overleg met het team. Deze persoon neemt ook de huurdersbegeleiding ter harte, van de eigen sociale woningen, de doorstroomwoningen en de SVK-woningen.
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De Woonraad nam in 2014 enkele initiatieven om uit te zoeken hoe burgers met woonvragen, het best geholpen en ondersteund kunnen worden. We merken dat een aantal mensen nood heeft aan enige begeleiding of bemiddeling, welke niet geboden wordt bij de zoektocht naar een woonst.
 
De Stad Aalst ging begin 2015 een overeenkomst aan met de HoGent: 'Een onderzoek naar het realiseren van wonen als basisrecht, met de beleidsinstrumenten en methodieken uit de arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding als inspiratie.'
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
CAW Oost-Vlaanderen neemt de taak op zich om binnen Niemandsland begeleiding te voorzien voor daklozen of thuislozen.
 
Daklozen of thuislozen die in aanmerking komen voor hetzij een sociale woning of een doorstroomwoning, worden vanuit team Wonen actief begeleid in hun woonsituatie.
 
Herhuisvesting
De stad verhuurt 12 doorstroomwoningen voor een periode van maximaak 8 maanden, aan burgers in woonnood, na brand, onbewoonbaarheid, onteigening, dakloosheid of na intrafamiliaal geweld. De bewoners worden begeleid naar een duurame herhuisvesting door een maatschappelijk werker.
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
Niet van toepassing.
 
Andere initiatieven
CAW Oost-Vlaanderen startte met preventieve woonbegeleiding. Als verhuurder van sociale woningen, neemt de stad Aalst deel aan dit initiatief.
 
Sociale huurders, die door een onaangepaste wooncultuur, door financiële problemen of andere omstandigheden hun woonst dreigen te verliezen, worden intensief begeleid. Op deze manier wordt uithuiszetting vermeden.
In de periode 2013-2017 werden 38 uithuiszettingen (uit sociale woningen) vermeden.
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

CAW Oost-Vlaanderen heeft met Niemandsland een deelwerking die residentieel welzijnswerk aanbiedt.

Bed Bad Brood

Crisisopvang voor beperkte duur, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7. Voor daklozen en mensen in noodsituaties, met aangepaste doorverwijzing en begeleiding. Er zijn 34 bedden.

Korte opvang

Opvang tot 8 dagen, zowel voor mannen als vrouwen.

Lange opvang

Langdurige opvang, tot 3 maand. Zowel voor mannen, vrouwen als gezinnen.

 
Daklozenopvang
CAW Oost-Vlaanderen beheert een woning in Aalst, gekend als Huize Schelfhout. De woning wordt bewoond door 8 alleenstaande mannen die samenwonen. Deze woonvorm biedt hen de nodige ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen.
 
Nachtopvang
CAW Oost-Vlaanderen biedt in Aalst 14 bedden in nachtopvang Niemandsland.
 
Noodwoningen

De stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen. Een doorstroomwoning is een woning waar een burger met een ernstige woonnoodsituatie tijdelijk terecht kan in geval van nood aan huisvesting. Deze woning biedt een tijdelijke opvang van 4 maand. maximaal eenmaal met 4 maand verlengbaar indien de situatie dit noodzaakt.

Door het bieden van huurbegeleiding binnen een begeleidingsproces waarbij eveneens een maatschappelijk werker van het OCMW betrokken is, verhoogt de kans op doorstromen naar een definitieve oplossing (zijnde privé of sociaal huren). Duurzame huisvesting verhindert dat deze burger terugvloeit naar crisisopvang en dergelijke.

Bijlage 
Andere initiatieven

Zorgwonen Huize Schelfhout

CAW Oost-Vlaanderen biedt Zorgwonen aan, voor mensen die nood hebben aan begeleid wonen maar waar de zorgsituatie eveneens centraal staat. Zie hoger.

Home De Kever

Mindervalide patiënten met een psychiatrische problematiek kunnen terecht in dit opvanghuis, gelegen aan Werf, Aalst.

 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
De stad Aalst beschikt over 2 erkende woonwagenterreinen. Enerzijds het terrein Zijpstraat in Hofstade (met 13 staanplaatsen voor woonwagenbewoners) en anderzijds het terrein Bleekveld in Aalst (met 15 staanplaatsen).
 
Het beheer van deze woonwagenterreinen gebeurt vanuit team Wonen en fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners. In samenwerking met ODICE en Samenlevingsopbouw werd hiervoor 2014 een methodiek uitgewerkt.
 
Doortrekkersterrein
Aalst telt geen doorstrekkersterrein, maar beschikt over 2 woonwagenterreinen (aan Bleekveld in Aalst en in de Zijpstraat te Hofstade).
 
Andere