Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting

Subsidieovereenkomst ‘preventie van uithuiszetting’

 

Subsidieovereenkomst tussen de stad en het CAW.  Zowel huurders als verhuurders kunnen contact opnemen met het CAW of kunnen doorverwezen worden naar het CAW voor huurgeschillen tussen huurder en verhuurder.

Maximum 20% van het aantal begeleidingen en bemiddelingen mag zich afspelen op de sociale huurmarkt, waarbij er geen problemen rond huurachterstallen worden aangenomen. De resterende begeleidings- en bemiddelingsdossiers moeten zich situeren op de private huurmarkt.

Deze subsidieovereenkomst is afgelopen eind maart 2014.

 

CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo wordt in 2014 - 2015 gesubsidieerd voor preventie van uithuiszetting en dit vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Toeleiding naar woningmarkt

Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

 

Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, Vlaamse Wooncode of actie huisjesmelkerij worden geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund in hun zoektocht naar en andere woning. Indien de gezinnen hun woning op bevel van de burgemeester of op bevel van de onderzoeksrechter onmiddellijk moeten verlaten worden ze herhuisvest in een noodwoning van het OCMW of een transitwoning van de stad, op voorwaarde dat ze de woning rechtmatig bewoonden (gedomicilieerd, huurcontract, legaal in het land).

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Begeleiding in de sociale huisvesting

Samenwerking met het CAW

 

Verschillende huisvestingsmaatschappijen hadden vroeger reeds een samenwerkingsprotocol met het CAW voor het begeleiden van hun sociale huurders die hun woning dreigen te verliezen. De doorverwijzing gebeurde nadat de overlastprocedure geen soelaas bracht en men zou overgaan tot een uithuiszetting. Dit was een laatste kans voor de sociale huurder om zich te herpakken.

CAW Oost-Vlaanderen, Regio Gent-Eeklo kreeg in 2013 extra middelen voor preventie van uithuiszetting in de sociale huursector. Met de diverse maatschappijen sloten zij hierrond begin juli 2014 een samenwerkingsprotocol af.

 

Subsidieovereenkomst in het kader van de herhuivesting van de bewoners van de Rabottorens (2010 - 2019)

 

WoninGent breekt de drie woontorens in het Rabot af en al deze mensen moeten dus herhuisvest worden. Om deze herhuisvesting in goeie banen te leiden, sloot de Stad Gent een subsidieovereenkomst af met woninGent en kregen ze éénmalige subsidie voor de aanwerving en betaling van de begeleider en dit tot en met de herhuisvesting van de laatste bewoners.

 

Subsidieovereenkomst met WoninGent (sociale huisvestingsmaatschappij) voor het inzetten van een flatwachter in de hoogbouw in Nieuw Gent. 

De opdrachten zijn:

Tewerkstellen van een flatwachter in Nieuw Gent, meer specifiek de gebouwen Milenka, Aurora, Orion, Mercurius, Jupiter en Saturnus in de Kikvorsstraat te Gent.

 

Opdrachten:

1. Aanspreekpunt voor de huurders
a. De flatwachter is goed herkenbaar en duidelijk aanwezig in en rond de vermelde sociale woonblokken van WoninGent. 
b. De flatwachter is een laagdrempelig aanspreekpunt, geeft informatie waar mogelijk, werkt nauw samen met de andere diensten van WoninGent en de andere initiatieven in de wijk zoals het project 'participatie van sociale huurders', het multihuis, ...

 

2. Meldingsfunctie 
Signaleren tekorten, daden van vandalisme, schade, technische mankementen en andere vaststellingen in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein , waar mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Individuele technische klachten in de woning van de huurders, wordt door de huurders zelf gemeld op het technisch meldpunt van WoninGent.

Signaleren van sociale problematieken aan de wijkmonitor

 

Verzamelen van de door de diensten van WoninGent gegeven respons op de meldingen en periodiek daarover rapporteren aan het afdelingshoofd sociale zaken.

 

3. Preventiefunctie 
De zichtbare en alerte aanwezigheid betekent een hogere sociale controle wat preventief en corrigerend werkt. Het onmiddellijk doorgeven van technische problemen en/of vervuiling, in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein, verhoogt de kans op snellere aanpak hetgeen bijkomende overlast zal vermijden. 
Gezien afvalsortering en sluikstorten een weerkerend probleem is in de hoogbouw in Nieuw Gent, wordt hieraan extra aandacht gegeven en kort op de feiten ingespeeld.

Flatwachter, sociale dienst (in casu wijkmonitor) en technische dienst werken nauw samen en werken aanvullend.

 

De maatschappij engageert zich om extra aandacht te geven aan de signalen in verband met de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein van de bewoners, de diensten en de flatwachter,  zodat de resultaten vlug zichtbaar zijn wat ongenoegen en wrevel bij de huurders vermijdt.


4. Sensibiliseringsfunctie

Bewoners bewuster maken van bepaalde handelingen, zoals correct sorteren van afval, de woning en de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein gebruiken als een ‘goede huisvader’, ...


Bewoners stimuleren tot goed nabuurschap. Huurders doorverwijzen naar werking huurdersgroep en co creatie, multihuis, samenwerken met co creatie en multihuis waar eventueel mogelijk en wenselijk.


Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Bijlage 
Begeleiding op de private woningmarkt

Burgers worden ondersteund in hun zoektocht op de private huurmarkt door advies op maat, aanreiken van lijsten van woningen te huur, informatieve folders, ...

 
Versnelde toewijzing van een sociale woning (artikel 24 §2 kaderbesluit sociale huur)

Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding

 

OCMW Gent heeft een samenwerkingsprotocol met alle sociale verhuurderse. 59 huurcontracten per jaar gaan naar drie doelgroepen zoals voorzien in artikel 24 §2 van het kaderbesluit. De coördinatie wordt opgenomen door het OCMW. De kandidaat-huurders worden van bij aanmelding begeleid door een woonbegeleider en dit tot minimum 6 maanden bewoning van de sociale woning. 

 

Meer informatie:

 

Dienst sociale woonbegeleiding

Offerlaan 4

9000 Gent

09/266 95 32

Email: ocmwgent@ocmw.gent

 

Bijlage 
Herhuisvesting

Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

 

Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode, op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet,  een actie huisjesmelkerij, een stadsvernieuwingproject of onteigeningsproject, worden in hun zoektocht naar een andere woning begeleid door een sociaal consulent. Moeten zij dringend de woning verlaten en hebben ze zelf geen alternatief, dan worden ze doorgaans opgevangen in een noodwoning van het OCMW of in een transitwoning van de stad. Nadien worden ze verder bijgestaan in hun zoektocht naar een definitieve woonoplossing in de sociale of private sector.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Recuperatie kosten herhuisvesting

De Stad Gent had een samenwerkingsovereenkomst 'Proefproject terugvordering herhuisvestingskosten'  met het Agentschap Inspectie RWO (Herstelfonds). Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2015. Het Herstelfonds heeft voor verscheidene dossiers de onkosten rechtstreeks betaald en deze teruggevorderd met een juridische procedure van de eigenaar van het pand, met de bedoeling een methodiek uit te werken voor de steden/gemeenten zodat ze dit nadien zelf kunnen doen.

Reeds jaren vordert de Stad Gent de herhuisvestingskosten gemaakt in functie van een actie huisjesmelkerij van de eigenaar terug. Dit bedrag wordt dan met een juridische procedure teruggeëist van de eigenaar als hij hiervoor veroordeeld wordt. In een behoorlijk aantal dossiers werden de herhuisvestingskosten ons toegekend en ook uitbetaald.

 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 12
 
 
Andere initiatieven

Subsidieovereenkomst met Huurdersbond ‘jong geleerd, goed gehuurd en huuradvies op maat

 

Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij ze vorming op maat geven voor bepaalde  doelgroepen: informeren over wat huren betekent, waarop men moet letten, hoe men best een woning zoekt, ... Het is de bedoeling om preventief te werken en deze doelgroepen die op de huurmarkt komen te behouden voor slecht en te duur huren.

De doelgroepen zijn:

-   laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen;

-   jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid);

-   mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen (rehabilitatie);

-   gedetineerden (die vrijkomen);

-   kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit;

-  erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten;

-   de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen.

 

De Huurdersbond geeft elke woensdagvoormiddag en elke maandagvoormiddag om de 14 dagen gratis huuradvies, in de Woonwijzer Zuid.

 

Huurdersbond gaf o, de jaren 2016 tem 2018 in samenwerking met In-Gent, Dienst Wonen en de opvanginitiatieven op regelmatige basis een infosessie voor vluchtelingen met tolk (verschillende talen afhankelijk van de uitstroom uit de opvanginitiatieven)  geven.

Ook gaven zij infosessies rond wonen voor organisaties die werken met vrijwilligers in functie van ondersteuning van vluchtelingen.

 

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

Gent heeft een behoorlijk aantal crisisopvangplaatsen en gewone opvangplaatsen in de klassieke opvangcentra.

 

 
Daklozenopvang

Zie ook versnelde toegang voor doelgroepen

 

Het SVK Gent heeft ook het project ‘De Baai’. Dit is een opvangplek waar 45 plussers, mannen en recent ook vrouwen, permanent kunnen verblijven. Het zijn mensen die minder mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen en toch ook geen beschut wonen nodig hebben. 

 

 
Nachtopvang

Gent heeft ook een nachtopvang.  In de winter wordt deze uitgebreid.

Gent heeft ook een 'nachtopvang plus' voor mensen die chronisch dakloos zijn. Er wordt multidisciplinair en in overleg met de dakloze een langere opvangperiode voorzien. Bedoeling is om hen tot rust te laten komen en hen toe te leiden naar laagdrempelige hulpverlening zodat de dakloosheid grondiger aangepakt kan worden.

 

 

 
Noodwoningen
Het OCMW Gent beschikt over 25 noodwoningen die enkel ingezet worden om acute overmachtssituaties van gezinnen die zonder woning vallen, op te vangen. Slachtoffers van brand, overstroming, instorting gebouw en onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kunnen hierin opgevangen worden.
 
 
Andere initiatieven

Transitwoningen

 

De stad beschikt over 14 transitwoningen die ingezet worden voor de  tijdelijke huisvesting van bewoners van

 

 1. een pand ikv actie huisjesmelkerij waarbij het parket de herhuisvesting opdraagt aan de burgemeester.
 2. een woning die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit en waarbij de bewoners voorrang hebben op een sociale woning, maar niet tijdig kunnen herhuisvest worden door de Stad Gent.
 3. onbewoonbaarverklaarde woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen
  3.1. Onbewoonbaarverklaarde woning met voorrang op een sociale woning (zie artikel 19, 6° van het sociaal huurkaderbesluit).
  3.2. Onbewoonbaarverklaarde woning zonder voorrang op een sociale woning, voor zover de werken in de woning een ontruiming noodzakelijk maken. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
 4. Een woning die deel uitmaakt van een stadsvernieuwingsproject van de Stad Gent en waarvan de eigenaar-bewoner of de huurder de woning tijdelijk en voor een beperkte periode moet verlaten omdat de woning grondig gerenoveerd wordt. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
 5. Een zeer specifieke problematische woonsituatie die om een dringende en tijdelijke woonoplossing vraagt. Er moeten vooruitzichten zijn op herhuisvesting en de aanvraag moet gemotiveerd zijn met een sociaal verslag van een consulent van de Dienst Wonen.
 6. een ongeschiktverklaarde woning met voorrang op een sociale woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen. 

Doorgangswoningen (juni 2016 - januari 2019)

 

Stad Gent heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, om 10 sociale woningen van Volkshaard in huur te nemen voor de doelgroep erkende vluchtelingen die de opvang in Gent moeten verlaten, gezocht hebben naar een woning maar niet tijdig gevonden. Deze wooneenheden worden voor maximum 4 maanden, uitzonderlijk te verlengen tot 6 maanden in gebruik gegeven aan de doelgroep. Er wordt voorrang gegeven aan gezinnen.

CAW stond in voor het beheer van de woningen en voor de begeleiding van de erkende vluchtelingen.  

Dit project is afgelopen. Bijkomende informatie over dit project of de werkwijze ervan kan nog gevraagd worden via Dienst Wonen.

 

Project 'tijdelijke inzet van leegstaande sociale woningen'

De Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met CAW om tijdelijke leegstaande sociale woningen in gebruik te geven aan mensen in woonnood omwille van woonkwaliteit en/of dak- of thuisloosheid. CAW staat in voor het inhuur nemen en in gebruik geven van de woningen, brengt de woningen in orde met de Vlaamse Wooncode. De netwerkpartners die een gebruiker aanbrengt, staan in voor de begeleiding van zijn cliënt naar een structurele huisvesting.

  

 Tijdelijke huisvesting Vesalius

In het kader van de samenwerking met de Taskforce Wonen stelt Hogeschool Gent (HOGent) twee jaar achttien kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van de tweede verdieping van het voormalige studentenhome Vesalius  ter beschikking van alleenstaande erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden en voor alleenstaande daklozen die omwille van hun bijzondere zorgnood niet terecht kunnen in de bestaande opvangmogelijkheden, of die een woning in het verschiet hebben maar nog een beperkte termijn moeten overbruggen. 

De Stad Gent zorgt voor het beheer en de begeleiding naar duurzame huisvesting via een overheidsopdracht, die momenteel gegund is aan G4S Care.


Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent


Instapwonen

 

Instapwonen is een project voor gezinnen in een precaire situatie en waarbij het zoeken naar huisvesting en het vinden van gepaste hulpverlening moeizaam verloopt. Er wordt tijdelijke en voorwaardelijke huisvesting aangeboden gekoppeld aan een hulpverleningstraject. Door een stabiele huisvestingssituatie te creëren kan er gewerkt worden aan vooruitgang op verschillende levensdomeinen.

 

Meer informatie:

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 267 03 28

Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent

 


Project ROOF De opvang voorbij... naar een duurzame betaalbare huisvesting voor daklozen (URBACT project)


ROOF is een  Europees kennisdelings- en action planningnetwerk van URBACT met 7 Europese steden, waarbij Gent Lead Partner is. Het project focust op  dakloosheid, meer bepaald de overgang van opvang naar Housing First en op Dataverzameling. Het is de bedoeling Europees kennis te delen en die kennis lokaal te vertalen in een actieplan in samenwerking met alle stakeholders. Het project start op 1 september 2019 en loopt 2,5 jaar.


Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 72 68

Email: wonen@stad.gent


 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein

De stad Gent heeft een residentieel woonwagenterrein 'Vosmeers'. Het terrein telt 27 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Doortrekkersterrein
Stad Gent heeft een doortrekkersterrein op Malem, beheerd door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Het terrein telt 30 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.
 
Meer informatie:
 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 267 03 28
Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent
 
 
Andere

Proefproject 'Groepswonen voor ouderen'

 • 9 aangepaste flats, met gemeenschappelijke ruimtes,
 • erkend als groep van assistentiewoningen
 • Voor Gentenaars, 65+, voldoende zelfredzaam en bewust voor deze woonvorm kiezen
 • Premie voor assistentiewoning mogelijk
 • Volgens concept van Abbeyfield vzw en gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gelegen in New Orleansstraat 263-267
 • Start bewoning vanaf eind 2018

Meer informatie:

 

Departement ouderenzorg

Email: groepswonen@ocmw.gent