Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
Meer info rond wonen en welzijn:
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
Het voorkomen dat mensen dakloos worden is een van de voornaamste taken van het OCMW Leuven op vlak van wonen. Er wordt intensief gewerkt op het gebied van preventie van uithuiszettingen en om de samenwerking tussen de verschillende actoren te versterken. Zo wordt het OCMW verwittigd wanneer mensen voor de vrederechter gedaagd worden bij conflciten met de huisbaas of bij uithuiszettingen.
 
Het vermijden van uithuiszettingen is ook een belangrijke doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Leuven en CAW Oost-Brabant. CAW Oost-Brabant staat in voor woonbegeleiding op de private woonmarkt op vraag van de dienst wonen (via de methodiek van de bemoeizorg). Naast het vermijden van uithuiszetting zijn andere doelstellingen op korte termijn het inschakelen van gepaste hulpverlening en een tijdelijke en intensieve begeleiding in functie van een duurzame woonsituatie. Doelstelling op lange termijn is het zelfredzaam maken van de cliënt.
 
Toeleiding naar woningmarkt
Het OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samen op zoek gaan naar een aangepaste huisvesting op langere termijn. Dit door middel van onder andere het kenbaar maken van het aanbod op de private woningmarkt, het voorzien van de mogelijkheid voor cliënten om het aanbod op de woningmarkt te kunnen bekijken op het internet en om gratis hiervoor te kunnen bellen, het doorverwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen, het informeren en bemiddelen, ...
 
In oktober 2014 startte het CAW Oost-Brabant met het Woonanker. Het Woonanker biedt heel concrete dienstverlening. De medewerkers, samen met een ploeg vrijwilligers, organiseren permanentie, leiden mensen toe naar de woningmarkt, versterken de doelgroep in het contact leggen met de huisbaas om hen zo weerbaarder te maken op de huisvestingsmarkt.
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met zowel SVK Spit als met SHM Dijledal inzake woonbegeleiding.
 
Daarnaast heeft het OCMW een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVK een financiële garantie heeft voor verhuringsrisico's van woningen aan maatschappelijk zwakkere huurders. Het OCMW zorgt voor huurdersbegeleiding van de doelgroep, onder andere via regelmatige huisbezoeken.
Bijlage 
Begeleiding op de private woningmarkt
CAW Oost-Brabant biedt woonbegeleiding en integrale begeleiding aan op de private huurmarkt en dit zowel voor jongvolwassenen, alleenstaanden, koppels en gezinnen.
 
Daarnaast heeft CAW Oost-Brabant naar jongvolwassenen nog een specifiek aanbod begeleid zelfstandig wonen.
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Dak- en thuislozen zijn een prioritaire doelgroep in de inspanningen die OCMW Leuven en CAW Oost-Brabant  leveren op het vlak van woonbegeleiding (zie hierboven).
 
Er wordt steeds gezocht naar structurele oplossingen om te voorkomen dat mensen opnieuw dakloos worden.
 

Winteropvang: gedurende de periode 15/11 tot 31/03 financiert OCMW Leuven en Provincie Vlaams Brabant een woning (eigendom van het OCMW) en 3 halftijdse medewerkers die tewerkgesteld worden door CAW Oost-Brabant voor opvang en begeleiding  van max 11 daklozen.

CAW engageert 10 vrijwilligers die de nachten inslapen.

 

Een bijzonder initiatief: de partners Lokaal overleg buurt en wijkwerkingen waar ook het Inloopcentrum van het CAW en de 2 verenigingen waar armen het woord nemen aan deelnemen organiseren een beurtrol om gedurende de winterperiode het Inloopcentrum van het CAW op zondagnamiddag extra open te houden voor de mensen die dakloos zijn. Het overleg wordt voorgezeten door de coördinator van de leuvense wijkwerkingen.

 

Aanklampende zorg: OCMW leuven financiert 2 halftijdse medewerkers die werken binnen de 2 mobiele teams in Leuven maar outreach aan de slag gaan voor wat betreft de doelgroep daklozen (zorgwekkende zorgmijders) met een verslaving en/of psychiatrische problematiek.

 

Binnen het inloopcentrum De Meander (mede gefinancierd door Stad Leuven) wordt onthaal, ontmoeting (vanuit de laagdrempelige instap materiële dienstverlening, sociaal restaurant) en toeleiding naar hulpverlening voor de doelgroep dak en thuislozen georganiseerd.

Er is een structurele samenwerking met de Leuvense buurtwerkingen, RISO, de Verenigingen waar armen het woord nemen en Poverello.

Er wordt samen gewerkt met medewerkers van de aanklampende zorg.

 
Herhuisvesting
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
 
Andere initiatieven

Er is een samenwerking tussen Stad Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant, Huurdersbond  en Meldpunt Discriminatie waarin voornamelijk initiatieven genomen  worden in het kader van vorming en rechtendetectie.

 

 

Er is een samenwerkingsverband tussen Stad Leuven – OCMW Leuven – CAW Oost-Brabant en OHL met betrekking tot de uitbouw van de voelbalploeg (voor dak en thuislozen) ‘streetsoccers’ binnen de vzw Belgian Homeless Cup. Hier wordt een kerndoelgroep daklozen bereikt dit we anders niet zouden bereiken – via de instap voetbal worden er eerste verbindingen gemaakt met een van de medewerkers begeleid wonen die de voetbalploeg ondersteunt. Hij zorgt voor verdere toeleiding indien mogelijk.

 

Er is een structureel overleg m.b.t. de doelgroep dak- en thuislozen en in het bijzonder voor de kerndoelgroep mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek: er zijn 19 organisaties vertegenwoordigd van nulde lijn tot en met de derde lijn. Doelstelling: versterken van samenwerking, nemen van gemeenschappelijk initiatief, uitbouw van ‘gedeelde zorg’. Het initiatief ‘aanklampende zorg’ is o.a. ontstaan uit dit overleg.

CAW zit dit overleg voor – de kerngroep bestaat uit dezelfde organisaties als voor de aanklampende zorg.

 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang
Er wordt crisisopvang voorzien door zowel het OCMW Leuven (team wonen) als door het CAW regio Leuven (deelwerking crisisopvangcentrum). Het aanbod bestaat bij beiden zowel uit noodopvang als uit begeleiding.
 
Daklozenopvang
Wie door omstandigheden dakloos is, kan terecht bij het onthaal van het OCMW of het CAW.
 

Het OCMW beschikt over 5 noodwoningen of leidt toe naar het crisisopvangcentrum van het CAW of naar opvangcentra buiten Leuven.

CAW onthaal leidt intern toe naar het crisisopvangcentrum, begeleid wonen (indien mensen opvang en begeleiding wensen) of naar opvangcentra buiten Leuven.

Binnen de onthaalfase waar ingezet wordt op vraagverduidelijking wordt ook nagegaan of er nog een informeel netwerk is dat betrokken kan worden; op welke manier de minst ingrijpende zorg kan geboden worden.

 

Na de kantooruren en in het weekend organiseert het crisisopvangcentrum van het CAW Oost Brabant de noodopvang voor dakozen.

 

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Leuven – CAW Oost Brabant – politie en de spoeddiensten van de 2 ziekenhuizen in Leuven wordt er elke avond 1 kamer (noodbed) vrij gehouden voor instroom via deze partners. De volgende ochtend wordt betrokkene toegeleid naar het onthaal van het OCMW die dan zorgen voor de toeleiding naar een duurzamere oplossing.

 
Nachtopvang
Zie daklozenopvang.
 
Noodwoningen
Het OCMW beschikt over vijf noodwoningen.
 
Andere initiatieven

Het team begeleid wonen CAW Oost-Brabant biedt tijdelijke opvang en begeleiding in 5 huizen (in huur of in eigendom) en 2 appartementen via het SVK met als doelstelling mensen te versterken in hun woonvaardigheden, in hun welzijn. De opvang wordt op maat georganiseerd – bij doorstroom naar zelfstandig wonen kan de begeleiding verder gegarandeerd worden of kan er nog een periode nazorg voorzien worden.

 
Het OCMW Leuven biedt via het Centrum voor Kortverblijf De Passerel tijdelijke opvang voor zowel valide als zorgbehoevende nog thuiswonende ouderen. Het Centrum voor Kortverblijf biedt een oplossing als de mantelzorgers die instaan voor de ondersteuning van de zorgbehoevende ouderen er zelf eens tussenuit moeten of ziek worden.
Er is ook nachtzorg mogelijk.
 
In opvangcentrum Halte 51 biedt CAW Oost-Brabant een tussenstop aan jongeren tussen 18 en 25 jaar, die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen en geen thuis of onderdak hebben. CAW Oost-Brabant zorgt voor opvang en begeleiding. Er wordt gestreefd dat de jongere na het verblijf op eigen benen kan staan.
 
Het Vluchthuis is een deelwerking van CAW Oost-Brabant. Is een geheim adres waar vrouwen al dan niet met kinderen die genoodzaakt zijn te vluchten omwille van huiselijk geweld terecht kunnen voor tijdelijke opvang en begeleiding. Verdere begeleiding na hun verblijf in het Vluchthuis wordt georganiseerd indien aangewezen en dit kan zowel binnen de context van terug naar partner gaan als in de context van onafhankelijk van de partner een eigen leven uitbouwen.
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
De stad heeft een residentieel woonwagenterrein Dijledreef in Kessel-Lo met 26 standplaatsen. De vaste bewoners, vooral Rom-zigeuners, worden intensief begeleid op verschillende levensdomeinen vanuit de integratiedienst.
 
Doortrekkersterrein
Voor een doortrekkersterrein wordt momenteel in het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied een geschikt terrein gezocht in de onmiddellijke omgeving van Leuven.
 
Andere