Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID

Gebiedsgerichte werking/wijkmanagement
De gebiedsgerichte werking zoals die door de dienst wijkontwikkeling wordt vorm gegeven situeert zich binnen drie beleidsdomeinen met name Wonen, Welzijn en stadsprojecten.

 

De Dienst Wijkontwikkeling heeft tot opdracht om in samenspraak en samenwerking met de wijkbewoners, de betrokken organisaties en stedelijke diensten de evenwichtige ontwikkeling van de wijken op te volgen, behoeften te detecteren en actievoorstellen te formuleren, te introduceren en waar nodig zelf te implementeren. Verder dient de dienst wijkontwikkeling de actieve participatie, zelfredzaamheid en de zelfverantwoordelijkheid van de wijkbewoners aan hun eigen woon- en leefomgeving en de gehele Genkse samenleving  te stimuleren en te activeren.

 

Binnen het nieuwe stadsprogramma Samen Stad maken wordt de finaliteit van wijkontwikkeling nadrukkelijk gelinkt aan de verbetering  van de fysieke en sociale leefbaarheid van de Genkse wijken, de verbetering van de sociale cohesie  en aan de participatie en betrokkenheid van de burger.

Ook wordt nadrukkelijk gekozen voor de ondersteuning van stadsbrede ambities op niveau van talentontwikkeling (in casu de brede leeromgeving) en de ondersteuning van tewerkstellingsinitiatieven.

Mede door de koppeling met het hele woonbeleid in de meerjarenbeleidsplanning krijgt wijkontwikkeling dan ook een nadrukkelijke opdracht en positie binnen dit bredere beleidsveld. Met wijkontwikkeling wordt bij uitstek voor een horizontale benadering gekozen die vanuit een territoriaal perspectief kijkt naar de wijk in zijn geheel. Dwarsverbanden leggen met andere beleidssectoren op stedelijk niveau en sterke netwerken uitbouwen met alle mogelijke partners op wijkniveau zijn in deze aanpak van primordiaal belang.

 

Werken aan de sociale en fysieke leefbaarheid van wijken veronderstelt niet altijd het plannen van nieuwe structurele ingrepen. Het bestaande wijkinstrumentarium (buurttoezichters, buurtwerkplaatsen…) laat toe om verschillende knelpunten kort na melding op te lossen.

 

Daar waar de individuele achterstelling van grote groepen bewoners ingrijpt op de leefbaarheid van de hele buurt zal wijkontwikkeling ook nadrukkelijk partner zijn om vanuit een collectieve benadering en in samenwerking met het OCMW te zoeken naar oplossingen. Ook andere welzijnsactoren worden betrokken.  In die zin zal de extra aandacht voor de impulswijken zich vertalen in een intensievere benadering met duidelijke linken naar deze meer individuele achterstellingfactoren ( tewerkstelling, onderwijs, opvoeding, taal…).

 

De noodzakelijke extra aandacht voor de moeilijkst bereikbare doelgroepen vergt bijkomende inspanningen. Hiervoor doen we beroep op externe buurtwerkorganisaties die we gericht inzetten in de impulswijken. Zij dienen nadrukkelijk te werken rond : ontmoeting, betrokkenheid van de moeilijkst bereikbare doelgroepen,  en vorming, en schakelen zich in de bredere wijkontwikkelingsaanpak in.

 

In de impulswijken neemt de wijkmanager een coördinerende functie op zich zonder dat er sprake is van een hiërarchisch verband. Hoe sterker de positie en de netwerken van de wijkmanager zijn uitgebouwd hoe sterker zij/hij deze coördinerende rol zal kunnen opnemen.

 

Daarenboven heeft wijkontwikkeling een nadrukkelijke opdracht als het gaat over de betrokkenheid en participatie van burgers aan het wijkgebeuren en aan de hele Genkse samenleving. Binnen het huidige maatschappelijk bestel met zijn tendens naar individualisering komen termen zoals gedeelde verantwoordelijkheid ,zelfverantwoordelijkheid en sociale cohesie onder druk. Door hun grondige kennis van de wijken en de wijkbewoners zijn de wijkmanagers goed geplaatst om bewoners te stimuleren, aan te jagen om eigen verantwoordelijkheid op te nemen mbt gedeelde bekommernissen (in casu vaak de eigen woonomgeving) .

Dienst wijkontwikkeling :  089 65 43 10
wijkontwikkeling @genk.be

 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Screening toegankelijkheid van het publiek domein
vzw Enter heeft in opdracht van OCMW en stad Genk de toegankelijk van het Genkse publiek domein gescreend.  Zij hebben in eerste instantie een methodiek ontwikkeld met volgende stappen:
  • Instellen van kwaliteitsniveau's met betrekking tot toegankelijkheid
  • Indeling van de woonzorgzones in verschillende kwaliteitsniveau's
  • Screening op basis van de niveau's. 

De screening verliep aan de hand van screeningscriteria met betrekking tot volgende onderwerpen:

  • looproute d.m.v. DOD: Doorgangen, Oppervlak, Drempels (o.a. boorstenen)
  • oversteekplaats(en) inclusief de bestaande geleidelijnen
  • hellingsbaan en buitentrap;
  • openbaar vervoerhalten;
  • aangepaste parkeerplaatsen;
  • straatmeubilair (o.a. rustplaatsen)
De goede voorbeelden en knelpunten werden gerapporteerd.  De knelpunten werden in een monitoringtabel geplaatst waarin heel wat informatie werd opgenomen met als voornaamste elementen thema, mogelijke oplossing, haalbaarheid, prioriteit, planning: KT, MLT, LT en verantwoordelijke.
 
Deze info werd geïntegreerd in het GIS van de stad zodat die toegankelijk is voor de betrokken diensten en zodat de info up to date blijft.
 
Op basis van de verzamelde informatie zijn aanbevelingen ontwikkeld en gecommuniceerd met de betrokken diensten. Waar nodig is vorming over toegankelijkheid van het publiek domein georganiseerd.  In overleg met betrokken diensten werd een actieplan ontwikkeld om de knelpunten op termijn weg te werken.
 
 
B. SAMENLEVEN

Met het strategisch stadsproject 'De Genks' kiest Stad Genk resoluut voor een nieuwe vorm van samenwerking en dialoog tussen burgers en bestuur. Het project bereikte in een eerste fase 3200 stedelingen en won de Thuis in de Stad-prijs 2010.

De Genks focust op de inwoners van de stad en de mate waarin ze zich Genkenaar voelen. Want een stad is maar zo sterk als de mensen die er graag wonen. Zij maken dag in dag uit de typische samenleving van de stad. Ze ontmoeten elkaar in de klas, op de wervloer, in de winkel of op straat. Soms wringt daar net het schoentje: mensen ontmoeten elkaar te weinig en onbekend is en blijft onbemind. De Genks wil de Genkenaren wijzen op het belang van ontmoeting, uitwisseling en samenleven. De naam verwijst naar een familiegevoel, het gevoel van je helemaal thuis te voelen in de stad.

Op lange termijn wil het project een sterkere sociale samenhang tussen de Genkenaren realiseren en de diversiteit die de stad kenmerkt tot een echte troef maken.

Om daarin te slagen, ging het stadsbestuur vanaf 2009 een bondgenootschap aan met geëngageerde, vrijwillige en unieke Genkenaren (uitdagers). Zij kregen een opleiding en trokken tot medio 2011 de stad in om elk op hun eigen manier gesprekken te voeren met stadsgenoten. Het ruime thema was samenleven, Genkenaar zijn vandaag en in de toekomst. Het uiteindelijke doel is bruggen bouwen tussen individuele Genkenaren, mensen eventjes in verbinding brengen met elkaar.

De uitkomst van de eerste gespreksfase (2009-2010) werd in een krant samengevat. 'De Genksenaar' is een bundeling van struikelblokken en sleutels voor een betere lokale samenleving. Het stadsbestuur koos uit deze uitgave 5 domeinen waarin ze over hefbomen beschikt om ze verder aan te pakken. Tot in het voorjaar van 2012 werkten 5 denktafels aan aanbevelingen voor het stadsbestuur op het vlak van een divers personeelsbeleid, onderwijs, dienstverlening, vrijetijdsaanbod en samenleven in de wijken. Begin 2012 werden 28 aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur waarna het interne proces werd verder gezet. De 28 aanbevelingen werden meegenomen in het proces dat leidde tot het strategisch meerjarenplan van de stad: ze zitten momenteel voor een groot stuk verweven in diverse beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur.

Intussen is het vervolg van De Genks opgestart: 100% Genks. Het project zal inzetten op extra ontmoetingen, activiteiten en dialoogmomenten tussen Genkenaren van verschillende origine. Dit zal gebeuren in samenspraak met Genkenaren en met andere stedelijke diensten en aanvullend op wat hier in Genk nu al rond gebeurt. Genkenaren die het goede voorbeeld geven noemen we bruggenbouwers. Hun inzet en verdienste worden met het 100%Genks label in de verf gezet.

 

Voor meer informatie over 100%Genks kan je terecht bij Katrijn Steyvers en schepen Geert Swartenbroekx.

 

Stadsplein 1

3600 Genk

089/65.42.28

www.100procentg.be