Instrumenten lokaal woonbeleid Aalst

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Het Lokaal Woonoverleg komt minstens 3 maal per jaar samen of vergadert naargelang de noodzaak.
 
Het Lokaal Woonoverleg is samengesteld uit:
 • de betrokken schepenen (schepen van Sociale Zaken en Wonen, OCMW-voorzitter Sarah Smeyers / schepen van o.a. Stadsvernieuwing Jean Jacques De Gucht / schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt)
 • het OCMW
 • de intercommunale SOLVA
 • de SHM's
 • SVK
 • de vertegenwoordigers van Wonen Vlaanderen
 • ambtenaren van de betrokken diensten uitgenodigd.
 • vertegenwoordiging van welzijnsforum
 • CAW

Eénmaal per jaar wordt de lijst met geplande nieuwe projecten in detail overlopen. De projectfiches voor financiering VMSW worden voorgelegd ter goedkuering. Jaarlijks wordt het lokaal toewijsreglement voor ouderen besproken, wachtlijst sociale woningen conform aanbod, andere verplichte thema's uit het decreet. Er wordt aan gemeenschappelijke acties gewerkt - zoals bijvoorbeeld een centraal inschrijfregister- of acties die inschrijvingen kunnen vereenvoudigen.

 

Lokale woonraad

De Stedelijke Woonraad buigt zich over alle items die betrekking hebben op huisvesting of wonen en heeft een adviserende rol.

De Woonraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de sociale huisvestingsmaatschappijen Denderstreek, Dewaco, en CV voor Huisvesting
 • OCMW Aalst
 • de Confederatie Immobiliënberoepen België (CIB)
 • Huurdersbond Oost-Vlaanderen
 • Confederatie Bouw
 • UNIZO
 • Vlaams Overleg Woonwagenwerk
 • Vlaams Woningfonds

De samenstelling van de huidige Woonraad werd vastgelegd door de gemeenteraad op 25 juni 2013. Voorzitter van de Woonraad is Jan D'Hauwe (voor UNIZO), ondervoorzitter is Jo Appelmans (voor CIB).

Telkens worden thema's gekozen waarrond vanuit diverse invalhoeken wordt gewerkt. In 2014 en 2015 werkt de Woonraad rond de problematiek van de private huurmarkt.

Er wordt geëvalueerd of de woonraad voor de periode 2019-2025 wordt bestendigd en indien ja, rond welke thema's er gewerkt wordt.

 

Bijlage
Overleg andere actoren
CEL WOONBELEID

De praktische uitwerking van de beleidsdoelstellingen vraagt een goede samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, die een rol (kunnen) spelen binnen het woonbeleid.
De Cel Woonbeleid werkt met afzonderlijke werkgroepen, die een projectgerichte aanpak volgen. Zo is er een afzonderlijke werkgroep rond wonen-welzijn, rond het prikkelproject, rond wonen boven scholen,...
 
De cel woonbeleid werd on hold gezet. Ter vervanging werden werkgroepen opgericht rond projecten : 'wonen boven winkels' 'prikkelproject 2', 'de uitvoering van het gemeentelijk actieplan sociaal wonen', 'verplicht conformiteitsattest voor verhuurde woningen'.

 

 
Bijlage
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Samenwerkingsverband tussen Stad Aalst (team Wonen) en OCMW Aalst
 

Aanvraag huurwaarborg: wanneer een OCMW-cliënt een aanvraag huurwaarborg doet, volgt automatisch een woonkwaliteitsonderzoek via een wooncontroleur van team Wonen

 

Onbewoonbaar/ongeschiktheidsverklaring: wanneer een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, wordt bekeken of de personen die er wonen of verblijven ondersteuning kunnen genieten van een maatschappelijk werker van OCMW Aalst. Indien de cliënt een begeleidingstraject volgt bij het OCMW, wordt de dossierbeheerder ingelicht over de situatie en zoekt deze mee naar een cliëntgerichte oplossing.

 

Doorstroomwoning: de tijdelijke bewoners van de doorstroomwoningen van de Stad Aalst, worden zowel vanuit OCMW Aalst als team Wonen actief begeleid naar een duurzame woonsituatie

 

Huurachterstal: wanneer een huurder van een woongelegenheid van de Stad of een SVK-woning huurachterstal opbouwt, wordt als preventieve maatregel de dossierbeheerder van het OCMW ingelicht en wordt samen actief naar een oplossing gezocht

 

Huurlasten: indien de huurders van een woongelegenheid van de stad of SVK-huurders financiële problemen ondervinden bij het betalen van hun jaarlijkse afrekening van de energiekosten, wordt samen met de maatschappelijk werker van de energiecel van het OCMW Aalst naar een oplossing gezocht (zoals een verwarmingstoelage)

 

Huurproblemen: cliënten bij het OCMW krijgen sneller en actiever een doorverwijzing naar de zitdag van de Huurdersbond, wanneer er zich problemen voordoen rond het huren op de privémarkt

 

Huursubsidie: cliënten die begeleiding genieten van het OCMW Aalst en een huursubsidie wensen aan te vragen, worden doorverwezen naar team Wonen voor verdere begeleiding en ondersteuning hierbij

 

Inschrijving sociale woning of SVK-woning: het bewijs van inkomsten (leefloon of equivalent leefloon) wordt rechtstreeks aangevraagd via OCMW Aalst via een attest via de maatschappelijk werker

 

Doorverwijzing/informatieverstrekking/ondersteuning: cliënten bij team Wonen krijgen de gepast informatie, ondersteuning rond de dienstverlening van OCMW en worden doorverwezen indien wenselijk

2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Woondienst
Team Wonen bevindt zich in de cluster Omgeving, Wonen en  Ondernemen, met aan het hoofd een directeur Steven Ghysens.
 
Team Wonen maakt deel uit van dienst Planning, stadsvernieuwing en wonen.  Met als diensthoofd Liesbeth Longueville.
De verantwoordelijk voor team Wonen is Katleen Moereels.
Themabalie Bouwen en Wonen

Het team Wonen van de stad Aalst is sinds januari 2016 verhuisd naar het administratief centrum, Werf 9  te Aalst.

Binnen team Wonen kunnen burgers terecht voor volgende dienstverlening:

 • Sociaal Wonen, trefpunt Sociaal Verhuurkantoor, premies, woonwagenterrein, woonnood
 • Woonkwaliteit en leegstand
 • vzw BEA: Beheer Energie Aalst

Bij de Themabalie bouwen en wonen:

 • premies en andere steun over wonen
 • inschrijving en verhuring sociale woningen
 • aanvraag woningonderzoek
 • trefpunt Sociaal Verhuurkantoor: inschrijving huurders
 • adviesmoment van de Huurdersbond (dinsdag van 18 tot 20 uur)
 • adviesmoment (op afspraak) van het Vlaams Woningsfonds (maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur)
 • de woonwagenterreinen binnen de Stad Aalst

De stad beschikt over een heffingsreglement is zo ontworpen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en deze leegstaande en verwaarloosde panden opnieuw op de woonmarkt te brengen. Woningen die aan de norm Vlaamse Wooncode voldoen krijgen een conformiteitsattest. Woningen 15 of meer strafpunten hebben worden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Leegstaande en verwaarloosde panden worden geregistreerd.

Vzw BEA (Beheer Energie Aalst) is een autonoom energiebedrijf met als doel in te spelen op alle energiegerelateerde dossiers. Het verlenen van betaalbare energieleningen voor energiebesparende maatregelen is een eerste belangrijke actie. Verder organiseerde vzw BEA een groepsaankoop zonnepanelen en een startte het een dakisolatieproject. Burgers krijgen informatie op maat om te besparen op energie, zoals de overstap naar een andere leverancier.

 

1 geïntegreerd loket

De dienst is gelegen in het administratief centrum Werf 9, 9300 Aalst en open voor het publiek via de Themabalie Bouwen en Wonen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Woensdag van 13uur tot 20.30 uur.


De burger kan ook een afspraak maken met een deskundige van het team Wonen. Team Wonen is telefonisch bereikbaar via 053 72 36 10 en via wonen@aalst.be
 
Elektronisch loket

Via het electronisch loket kunnen burgers een melding doen van een leegstaand of verwaarloosd pand. Ook kunnen huurders een woningonderzoek aanvragen, een prikkelpremie aanvragen. Er wordt een systeem uitgewerkt om alle producten van de stad op afspraak te laten doorgaan.

Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Brochures en folders rond wonen en energie:
 
 • Sociaal huren
 • Sociaal kopen
 • Sociaal lenen
 • Groene lening - vzw BEA
 • Conformiteitsattest
 • Premie regenwaterput
 • Energiepremies (Eandis)
 • Energiescan
 • Groenstroomcertificaat
 • Prikkelpremies Watertorenwijk
 • Belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd en bouwvallig : Beter wonen in Aalst

Team Wonen communiceert ook via maandelijkse publicaties in het stadsmagazine 'Chipka' en via de websites www.aalst.be\wonen of www.wonen.aalst.be en www.vzwbea.be.

Infoavonden - symposia
Team Wonen organiseert geregeld infomomenten voor de burgers, netwerk. In 2010 was er het "Woonsymposium: werken aan wonen", in 2011 de "Energiedag: werken aan energie", in 2012 het "Woonsymposium: betaalbaar wonen in Aalst, stad van mijn dromen".
In 2014 stond het Woonsymposium in  het thema 'Levenslang Thuis Wonen' onder de loep genomen.
In 2017 werd een infoavond georganiseerd voor eigenaar verhuurders met als thema's woonkwaliteit, eandispremies en SVK-verhuur. In 2018 nam team Wonen deel aan de infobo bouwbeurs in Aalst. 
In het kader van het prikkelproject Watertoren en wonen boven winkels werden infosessies geoirganiseerd om de projecten bekend te maken.  
Website
Een specifieke woonwebsite bundelt alle informatie rond wonen in Aalst. Burgers vinden er informatie, inspiratie en voorbeelden. Er zijn 6 topics:
 • bouwen en verbouwen
 • energie en duurzaamheid
 • kopen of (ver)huren
 • sociaal wonen
 • wooninspiratie
 • premies
 
Daarnaast is er ook de website van vzw BEA die alle tips over energie en duurzaam bouwen bundelt: www.vzwbea.be.
Andere
Sociale media
 
Interessante thema's rond bouwen, wonen en energie worden net als de projecten van de dienst publiek gedeeld via sociale media als Facebook (van de Stad Aalst, vzw BEA en AIPA), Twitter en andere. De burger wenst meer en meer via deze weg geïnformeerd te worden over thema's die hem aanbelangen.
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
De stad Aalst ontwikkelde een visie over woontypologieën die gewenst zijn bij nieuwe woonprojecten. Deze visie wordt gehanteerd door team Wonen als leidraad voor het geven van advies inzake nieuwe woonprojecten.
 
VISIE
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitbeleving.
Dit komt de leefbaarheid en de aangename woonomgeving in elke buurt en voor elke bevolkingsgroep ten goede. Bewoners kunnen op die manier een wooncarrière in eenzelfde buurt doormaken. Concreet wordt met een standaardprincipe en met uitzonderingsgebieden gewerkt.
Bijlage
Kennis verzamelen over wonen
Bijlage
Woon(behoefte)studie

De Stad Aalst gaf opdracht aan het bureau Antea om een woonbehoeftestudie uit te voeren. Deze studie werd in de lente van 2015 opgeleverd.

 

Bijlage
Lokaal woonplan

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedere Aalstenaar

De Belgische Grondwet garandeert het ‘recht op een behoorlijke huisvesting’. Het vinden van een betaalbare en kwalitatieve woning in een aangename woon- en leefomgeving is evenwel niet vanzelfsprekend. Het doel dat Aalst zich heeft gesteld is dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs, met woonzekerheid en dit in een behoorlijke woonomgeving. In het woonplan wordt deze ambitie concreet geformuleerd.

Het bestuursakkoord 2020-2025 op basis waarvan er een meerjarenplanning wordt opgemaakt geeft de volgende visie weerd:

 - een verpicht conformiteitsattest van verhuurde woningen

- een bijgestuurd premiebeleid na evalutie huidig prikkelproject

- gaan voor een gevarieerd sociaal aanbod, waaronder ook SVK verhuur

- ondersteuning kanidaat-huurders op de wachtlijst

- aanpakken leegstand

Bijlage
Advisering door lokale woonraad
Zie overleg.
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare woningen worden digitaal beheerd binnen het programma Neglectix, een Aarixa-toepassing.
 
Voor de verwerking van de FRGE-leningen gebruiken we het programma Phoenix (een Citrix-toepassing), ter beschikking gesteld vanuit het FRGE.
 
Het beheer van de dagelijkse klantencontacten in de Woonwinkel, de inschrijvingen voor sociale woningen en de berekening van de huishuur gebeurt vanuit het programma 'Sociopack'.
 
Vzw BEA gebruikt het pakket 'Woonbeheer' voor het beheer van de basisinformatie van hun klanten.
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
In februari 2017 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk actieplan sociale woningen goed. Er werd  7 percelen geselecteerd, die uitsluitend bestemd zijn voor sociaal wonen, coform de acties.
Bijlage
Heffingen op onbebouwde percelen / Activeringsbelasting

De activeringsheffing vervangt de vroegere belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Zoals vroeger heeft deze belasting in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid. Enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen.

A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
De stad wil bij het realiseren van de laatste grote woonontwikkelingsgebieden op haar grondgebied, de betaalbaarheid van het woonaanbod verzekeren. Daarvoor realiseert de stad een aantal grondverwervingen in het stedelijk woongebied Immerzeeldreef - en andere gebieden.
 
Door de regierol op zich te nemen kunnen woningaanbod en vraagprijs worden gestuurd. De stad kan tevens mee bepalen voor welke doelgroep (woningtypologieën) er gebouwd wordt.
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
In het gemeentelijk actieplan sociaal wonen zijn ook gronden in eigendom van de Stad Aalst en OCMW Aalst opgenomen.
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Prikkelproject Rechteroever 2013-2015 is nu afgelopen en werd geëvalueerd. Een nieuw prikkeldoelgebied werd uitgestippeld: De Watertorenwijk. De Stad voerde een huis-aan-huis enquête om de nodige input verzamelen om een actieplan en premiebeleid op te zetten aangepast aan de noden van de buurt.
Het prikkelproject werd goedgekeurd en ging van start in 2017 tem 2020.
Bijlage
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
De stad verwierf enkele woningen in het kader van het Prikkelproject Rechteroever, door het uitoefenen van haar recht van voorkoop. Deze panden worden gesloopt en vanaf 2014 stelselmatig vervangen door nieuwbouw, meer specifiek sociale koopwoningen. De stad doet beroep op de voorziene subsidiekanalen bij het VMSW voor de verwerving, sloop en nieuwbouw. Alle 5 woningen werden verkocht via de private markt of als sociale koopwoning.
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Via een conceptstudie werd een herontwikkelingsplan ontwikkeld voor het kerngebied van de Aalsterse Rechteroever.
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
De stad Aalst verhuurt zelf 100-tal sociale huurwoningen.
 
Via het Sociaal Verhuurkantoor worden sinds januari 2019  in totaal 130 woningen verhuurd aan mensen die in een woonnoodsituatie verkeren. De stad Aalst is aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De Stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen die verhuurd worden aan mensen die met een ernstige woonnoodsituatie geconfronteerd worden.
 
Bovendien telt de Stad Aalst 2 woonwagenterreinen, gelegen aan Bleekveld (Aalst) en de Zijpstraat (Hofstade). In totaal worden hier 29 standplaatsen verhuurd.
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Zie regierol Lokaal Woonoverleg.
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel
Het gemeentelijk actieplan sociaal wonen werd goedgekeurd in 2017.
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
De voortgangstoets van de stad Aalst is positief om tegen 2025 het bindend lokaal objectief te bereiken.
De stad Aalst sloot in 2018 een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor 76 bijkomende sociale woningen.
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Bijlage
 
 
 

e. Verhuren eigen woningen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
De stad Aalst heeft sinds 2016 een lokaal toewijzingsreglement voor senioren ism SHM Denderstreek, CV voor Huisvesting Groot-Aalst, CV Dewaco werkerswelzijn. 168 sociale woningen op het grondgebied Aalst zijn voorbehouden voor 65-plussers.

Bijlage
b. Intern huurreglement
 
 
Bijlage
c. Verhuren buiten stelsel
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Het Sociaal Verhuurkantoor binnen de stad Aalst werd opgericht in 2009. SVK Aalst trad in 2011 toe tot SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De stad Aalst telt nu 130 SVK woningen.
Promotie
Via het stadsmagazine Chipka werd een infographic gepubliceerd die de werking van SVK uitlegt in een eenvoudige tekening.
Door de verschillende aspecten rond Wonen waarmee team Wonen van de stad Aalst dagelijks geconfronteerd wordt, worden mensen met een woning die in aanmerking komt voor verhuur door SVK, hiervoor actief aangesproken. Senioren die naar een woonzorgcentrum verhuizen, krijgen eveneens de informatie over verhuur aan SVK. Jaarlijks verschijnt in het maandelijkse stadsmagazine Chipka' een wervend artikel om de uitbreiding van het aantal SVK-woningen op het grondgebied van Aalst verder te stimuleren.

Premie/subsidie
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Studentenkamers
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Aalst startte met een gebiedsgerichte werking in delen van de stad waar een neerwaartse spiraal ontstaat op vlak van woonkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en leefbaarheid.
 
Om deze buurten terug op te waarderen, wordt een specifieke aanpak uitgerold met het 'Prikkelproject'. Hierbij worden verwaarloosde panden gekocht door de stad, gesloopt en vervangen door nieuwbouw gezinswoningen van hoogstaande architectuur. Daarnaast gebeuren tal van flankerende buurtacties, waaronder ook bouwblokrenovatie.
 
Sinds 2018 kunnen burgers uit de Watertorenwijk een prikkelpremie aanvragen (zie premie hierboven).
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

 
 
 
Verordening(en)
andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

Woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonkwaliteit, worden uitgevoerd zowel na het ontvangen van een klacht als op eigen initiatief van het stadsbestuur. Bij aanvraag OCMW-huurwaarborg of inhuring SVK woning wordt de woningkwaliteit gecontroleerd.

Deze woonkwaliteitsonderzoeken gebeuren door een woningcontroleur van team Wonen.

 

Er bestaat een actieve samenwerking tussen team Wonen, dienst Burgerzaken en de Wijkdienst van de Lokale Politie Aalst bij aanvragen voor inschrijving in het bevolkingsregister.

 

Het afleveren van conformiteitsattesten gebeurt op basis van de Vlaamse Wooncode.

 

De woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonhygiëne/ongezond binnenhuismilieu gebeuren vaak in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Aalst.

De Stad Aalst werd in 2016 vrijgesteld van de adviesverplichting Wonen Vlaanderen om tot een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid te komen en dit voor 80% van de dossiers.

Conformiteitsattest woningen/kamers
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
Team Wonen maakt na administratief onderzoek en een onderzoek ter plaatse een vermoedenslijst leegstand op.
inventarisatie van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden
De stad Aalst houdt een inventaris bij van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden via een softwaresysteem Neglect-x.
Gemeentelijke leegstandsheffing

Om langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting, ongeschikte en onbewoonbare panden aan te pakken is een belastingsreglement in voege.

De belasting is verschuldigd wanneer een woning of gebouw minstens 12 maanden op één van volgende 3 inventarissen vermeld staat:

 • leegstandregister
 • inventaris ongeschikt of onbewoonbaar
 • inventaris verwaarloosd of bouwvallig

Team wonen gaat zelf actief op zoek naar leegstaande en verwaarloosde panden. 

 

De inventarisatie van een woning omvat een vaste procedure. De eigenaar heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, evenals verschillende mogelijkheden tot vrijstelling.   

 

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

 

Begin 2017 lanceerde team Wonen een nieuwe brochure rond de belasting van leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar en bouwvallig 'Beter wonen in Aalst. Aan de hand van deze brochure willen we de wetgeving eenvoudig uitleggen aan de eigenaars van deze panden.

Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
De stad Aalst ging voor het Prikkelproject over tot de aankoop van meerdere panden in het afgebakende prikkelgebied op Rechteroever, via het recht van voorkoop. Door deze te renoveren / verbouwen wil de stad een voorbeeld stellen en een hefboom creëren om de leefbaarheid in de desbetreffende buurt te verhogen. Dit kadert in gebiedsgerichte werking.
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Elke eigenaar van een woning die opgenomen wordt in een register, ontvangt meteen de nieuwe brochure beter wonen in Aalst.  Het reglement is digitaal beschikbaar, maar deze brochure maakt de eigenaar wegwijs in de complexe wetgeving. 'belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd, bouwvallig'.
 
De Stad Aalst reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten waardoor eigenaars vrijstelling van belasting krijgen. 
Eigenaars worden hierover geïnformeerd via een infosessie.
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
Via onze controleur of via melding.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt een inventaris opgemaakt. de panden worden opgenomen na technisch verslag.

Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
0 wegens een eigen stedelijk heffingsreglement.
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Idem leegstand.
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Idem leegstand.
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting

Het actief opvolgen van de bewoningstoestand van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen wordt gesignaleerd aan de Inspectie RWO Oost-Vlaanderen bij de eerste verjaring.

Onbewoonbaarverklaring
besluit burgemeester
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Snelherstel
Deze procedure wordt toegepast indien nodig.
Herstelvordering
toegepast indien nodig
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Zie leegstand.
Sociaal beheersrecht
Deze procedure werd (nog) niet toegepast.
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Het aanpakken van huisjesmelkerij gebeurt in samenwerking met de wooninspectie/ .
 
De wooninspectie maakt een proces-verbaal op. Wanneer ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen opnieuw of verder verhuurd worden, wordt de Inspectie RWO hiervan ingelicht. De Inspectie RWO kan optreden zowel op basis van de Vlaamse Wooncode als op basis van de bouwovertredingen.
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
Bij de medewerkers van team Wonen - Sociaal Wonen en bij vzw Bea kunnen burgers terecht voor alle informatie over duurzaam (ver)bouwen en wonen.
 
De verschillende premies en tegemoetkomingen op de verschillende niveau's worden overzichtelijk aan de man gebracht. De stad neemt eveneens eigen initiatieven, zoals een dakisolatieproject of een groepsaankoop voor elektriciteit.
Communicatie
Via diverse kanalen wordt bij regelmaat gecommuniceerd over de verschillende initiatieven rond duurzaam (ver)bouwen en wonen. Dit zijn de website van de stad Aalst (www.aalst.be), Wonen in Aalst (www.aalst.be/wonen) en vzw Bea (www.vzwbea.be), het stadsmagazine 'Chipka' of andere kranten met regionieuws, lokale radio's,...
 
Bovendien zijn zowel vzw Bea als team Wonen regelmatig deelnemer aan activiteiten waarbij de burger grondig geïnformeerd kan worden.
Specifieke Initiatieven
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie
Het dakisolatieproject van vzw BEA loopt in samenwerking met sociale economie. Wie inschrijft voor de groepsaankoop en plaatsing van dakisolatie, krijgt bovendien een aanmoedigingspremie van 50,- EUR van de stad Aalst.
Zonnepanelen
Hemelwater
Premie van de stad Aalst voor afkoppeling van hemelwater: 1 000,- EUR. Voor gebruik van hemelwater bedraagt deze 500,- EUR.
Aanpasbaar/levenslang wonen
Pro Domo wil de 65-plussers en hun omgeving kennis laten maken met allerhande hulpmiddelen die langer thuis wonen mogelijk kunnen maken. Ook in een demowoning kan je terecht om alles uit te testen en te beleven. De ervaringen van de gebruikers dienen om de producten te verfijnen voor ze op de markt komen.
 
Ouderentoets wil de toegankelijkheid van zowel het openbaar domein als de dienstverlening van allerlei instanties onder de loep nemen om deze verder te optimaliseren.
 
Woonzorgwijken wil de zorg uitbouwen op wijkniveau, zodat je levenslang in dezelfde buurt kan wonen en gebruik maken van allerlei (zorg)faciliteiten.
 
De projecten Liato, Care4Balance en DIoTTO leggen de nadruk op nieuwe digitale toepassingen en Symbiosis zoekt nieuwe synergieën en samenwerkingen.
 
De zorgproeftuin AIPA is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid (Instituut voor Wetenschap en Techniek) en Flanders' Care. De hoofdpartners zijn de Stad Aalst, de Zorginnovatiecluster, sociale huisvestigingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek, OCMW Aalst, Sebeco, Hoorcentrum 't oorhuis, Voka en haar health Community en het ProF Consortium.
 
 
Andere subsidies/premies
Binnen het prikkelproject (2018-2020) kunnen bewoners of eigenaars van een woning op de Aalsterse Rechteroever premies ontvangen voor de renovatie van hun woning.
 
De prikkelpremies gevelrenovatie bedragen tot 2500,- EUR
 
De prikkelpremies basiskwaliteit, bedraagt 5000 EUR.
 
De prikkelpremie levensloopbestendig wonen bedraagt 2500 EUR
 
De prikkelpremie bijkomende woonruimte op zolder bedraagt 2500 EUR
 
 De verbouwer kan 35% van de kosten in aanmerking brengen. In totaal kan per pand 7500 EUR worden bekomen.
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Inwoners van het grondgebied kunnen bij vzw Bea terecht voor een groene energielening voor energiebesparende maatregelen (FRGE-lening) www.vzwbea.be.
Andere initiatieven
 
7. WONEN EN WELZIJN
De sociale dienst OCMW, dienst welzijn en dienst wonen zijn geclusterd onder schepen Sarah Smeyers. Dit bevordert de samenwerking tussen de diensten. Op regelmatige basis is er een gezamenlijk overleg en jaarlijks wordt een denkdag georganiseerd.
Bijlage
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting
Overleg tussen vredegerecht, team Wonen en het OCMW is nodig om uithuiszetting sterker terug te dringen. In 2014 vond een overleg plaats waar dit thema, net als andere verschijnselen binnen de private huurmarkt aan bod kwamen.
 
Toeleiding naar woningmarkt
Burgers die een woning wensen, kunnen ofwel een woning aankopen of een woning huren.
 
Huren kan op de privémarkt, hier dienen burgers zelf initiatief te nemen. Burgers die een sociale woning wensen, worden begeleid bij de opmaak van het inschrijvingsdossier aan de stad Aalst. Op die manier weten ze wat nodig is voor de inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Burgers met vragen rond een sociale koopwoningen, verwijzen we door naar de zitdag van het Vlaams Woningfonds of naar de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen aanbieden.
Begeleiding in de sociale huisvesting
Team Wonen beschikt over 1 FTE maatschappelijk assistent die alle sociale dossiers behartigt in overleg met het team. Deze persoon neemt ook de huurdersbegeleiding ter harte, van de eigen sociale woningen, de doorstroomwoningen en de SVK-woningen.
Begeleiding op de private woningmarkt
De Woonraad nam in 2014 enkele initiatieven om uit te zoeken hoe burgers met woonvragen, het best geholpen en ondersteund kunnen worden. We merken dat een aantal mensen nood heeft aan enige begeleiding of bemiddeling, welke niet geboden wordt bij de zoektocht naar een woonst.
 
De Stad Aalst ging begin 2015 een overeenkomst aan met de HoGent: 'Een onderzoek naar het realiseren van wonen als basisrecht, met de beleidsinstrumenten en methodieken uit de arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding als inspiratie.'
Begeleiding daklozen/thuislozen
CAW Oost-Vlaanderen neemt de taak op zich om binnen Niemandsland begeleiding te voorzien voor daklozen of thuislozen.
 
Daklozen of thuislozen die in aanmerking komen voor hetzij een sociale woning of een doorstroomwoning, worden vanuit team Wonen actief begeleid in hun woonsituatie.
Herhuisvesting
De stad verhuurt 12 doorstroomwoningen voor een periode van maximaak 8 maanden, aan burgers in woonnood, na brand, onbewoonbaarheid, onteigening, dakloosheid of na intrafamiliaal geweld. De bewoners worden begeleid naar een duurame herhuisvesting door een maatschappelijk werker.
Recuperatie kosten herhuisvesting
Niet van toepassing.
Andere initiatieven
CAW Oost-Vlaanderen startte met preventieve woonbegeleiding. Als verhuurder van sociale woningen, neemt de stad Aalst deel aan dit initiatief.
 
Sociale huurders, die door een onaangepaste wooncultuur, door financiële problemen of andere omstandigheden hun woonst dreigen te verliezen, worden intensief begeleid. Op deze manier wordt uithuiszetting vermeden.
In de periode 2013-2017 werden 38 uithuiszettingen (uit sociale woningen) vermeden.
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

CAW Oost-Vlaanderen heeft met Niemandsland een deelwerking die residentieel welzijnswerk aanbiedt.

Bed Bad Brood

Crisisopvang voor beperkte duur, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7. Voor daklozen en mensen in noodsituaties, met aangepaste doorverwijzing en begeleiding. Er zijn 34 bedden.

Korte opvang

Opvang tot 8 dagen, zowel voor mannen als vrouwen.

Lange opvang

Langdurige opvang, tot 3 maand. Zowel voor mannen, vrouwen als gezinnen.

Daklozenopvang
CAW Oost-Vlaanderen beheert een woning in Aalst, gekend als Huize Schelfhout. De woning wordt bewoond door 8 alleenstaande mannen die samenwonen. Deze woonvorm biedt hen de nodige ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen.
Nachtopvang
CAW Oost-Vlaanderen biedt in Aalst 14 bedden in nachtopvang Niemandsland.
Noodwoningen

De stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen. Een doorstroomwoning is een woning waar een burger met een ernstige woonnoodsituatie tijdelijk terecht kan in geval van nood aan huisvesting. Deze woning biedt een tijdelijke opvang van 4 maand. maximaal eenmaal met 4 maand verlengbaar indien de situatie dit noodzaakt.

Door het bieden van huurbegeleiding binnen een begeleidingsproces waarbij eveneens een maatschappelijk werker van het OCMW betrokken is, verhoogt de kans op doorstromen naar een definitieve oplossing (zijnde privé of sociaal huren). Duurzame huisvesting verhindert dat deze burger terugvloeit naar crisisopvang en dergelijke.

Bijlage
Andere initiatieven

Zorgwonen Huize Schelfhout

CAW Oost-Vlaanderen biedt Zorgwonen aan, voor mensen die nood hebben aan begeleid wonen maar waar de zorgsituatie eveneens centraal staat. Zie hoger.

Home De Kever

Mindervalide patiënten met een psychiatrische problematiek kunnen terecht in dit opvanghuis, gelegen aan Werf, Aalst.

C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
De stad Aalst beschikt over 2 erkende woonwagenterreinen. Enerzijds het terrein Zijpstraat in Hofstade (met 13 staanplaatsen voor woonwagenbewoners) en anderzijds het terrein Bleekveld in Aalst (met 15 staanplaatsen).
 
Het beheer van deze woonwagenterreinen gebeurt vanuit team Wonen en fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners. In samenwerking met ODICE en Samenlevingsopbouw werd hiervoor 2014 een methodiek uitgewerkt.
Doortrekkersterrein
Aalst telt geen doorstrekkersterrein, maar beschikt over 2 woonwagenterreinen (aan Bleekveld in Aalst en in de Zijpstraat te Hofstade).
Andere
8. LEEFBAARHEID
In wijken waar zich problemen voorzien rond leefbaarheid, voert de stad, in samenwerking met de politie en de lokale actoren een projectgerichte aanpak. Zo werd bijvoorbeeld in de wijk Ten Rozen, waar heel wat sociale woonblokken zijn, een 5-jarig actieprogramma doorlopen. In 2014 ging de stad een samenwerking aan met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, om het samenleven in deze buurt te versterken.
 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitsbeleving.
 
Dienstoverschrijvend wordt projectgericht gewerkt rond meerdere thema's.
 
Via de gebiedsgerichte werking van de Stad is Wonen actief betrokken bij het project 'Ten Rozen', waar sociale wooninfrastructuur wordt vernieuwd en de omgeving kwalitatief wordt ingericht met het oog op de woonuitbreiding in deze buurt.
B. SAMENLEVEN
9. EXPERIMENTEN
Samenhuizen of co-housing aan de Hertshage
 
In 2015 gaat de Stad Aalst samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst op zoek naar geïnteresseerden om samen te huizen in een te bouwen wooncomplex in Aalst. Het terrein ligt centraal gelegen op een boogscheut van het station en in de onmiddellijke omgeving vinden we allerlei modaliteiten terug zoals een buurtcentrum, een sociaal restaurant, het OCMW etc. Vooral medioren en senioren worden actief aangesproken om dit project in groep te realiseren.