Instrumenten lokaal woonbeleid Antwerpen

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Lokaal Woonoverleg stad Antwerpen
 
Opdracht:
 Als gevolg van wijzigende wetgeving, wordt het belang van het lokaal woonoverleg verder uitgebreid. Ook volgende taken moet opnemen:
 • Minstens 2x per jaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop lokale woonactoren, lokale welzijnsorganisaties en Wonen-Vlaanderen wordt uitgenodigd
 • Verplicht bespreken van: 
  • wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huisvesting
  • opmaak en wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement betaalbaar wonen
  • inplantingen of uitbreidingen van woonwagenterreinen
  • sociale woonprojecten
  • lokale woonbehoeften en wachtlijsten sociale huisvestingsmaatschappijen
  • behoeftebepaling SVK
  • kerncijfers over de woningmarkt bespreken
  • bespreking visie sociaal wonen
  • toewijzingspraktijk van sociale woningen 
  • kerncijfers mbt de woonpremies.
De meeste bijkomende thema’s kwamen reeds aan bod op andere overlegorganen in de stad Antwerpen. Door de nieuwe verplichtingen naar het lokaal woonoverleg toe, drong een wijziging van de bestaande overlegstructuren in de stad Antwerpen zich op. De woonraad en het actorenoverleg rond het gemeentelijk toewijzingsreglement werden geschrapt. De inhoud ervan werd mee opgenomen bij het lokaal woonoverleg. 2 x per jaar gaat het lokaal woonoverleg in beperkte kring door en 2 keer per jaar in uitgebreide kring.

 

Deelnemers:

 

Beperkte groep:
SHM’s (directie + hoofd projecten)
SVK
Wonen-Vlaanderen
Stad (SW/Vergunningen, SW/Ruimte, SW/Ontwerp en uitvoering, SD/Woonregie en kabinetten Wonen en Ruimtelijke Ordening en AG Vespa

2x per jaar uitbreiding van de vaste groep:

Kabinet Sociale Zaken
CAW
Huurdersbond
SAS
Confederatie van Immobiliën 
Eigenaarsbond
Provincie, dienst wonen
ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)Trekker:

Stad Antwerpen/SD/WO/Woonregie

 

Frequentie:

4-5 keer per jaar

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

Lokale woonraad

Valt onder lokaal woonoverleg

Overleg andere actoren

1. Stuurgroep wonen-welzijn

- Opdracht:

 • signaleren en bespreken van noden en knelpunten rond het thema wonen-welzijn
 • ontwikkelen van gedragen standpunten en formuleren van adviezen
 • informatie-uitwisseling en kennisdeling
 • evalueren van de organisatie van doorstroom naar  en woonbegeleiding in sociale huisvesting

- Deelnemers:

SHM’s (hoofd sociale dienst)
SVK (hoofd sociale dienst)
Stad (SD/Woonregie, SD/Maatschappelijke Hulp, MV/Sociale Interventie en kabinet Sociale Zaken, Wonen en Burgemeester)
CAW
Agentschap Jongerenwelzijn
SaRA (GGZ)
Drughulpverlening
 ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)
...

- Trekker: Stad Antwerpen/SD/SO/Woonregie

 

- Frequentie: 4-5 keer per jaar

 


C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Woondienst
Samen Leven en OCMW Antwerpen smolten samen tot de afdeling Sociale Dienstverlening, zie eerste organogram in bijlage. Toezicht en handihaving van woonkwaliteit wordt opgenomen in de afdeling Maatschappelijke Veiligheid, zie 2e organogram.
Bijlage
Woonkantoor
In het woonkantoor kunnen inwoners  terecht voor volgende diensten :
 • Algemeen woonadvies (gratis): begeleiding bij projecten voor levenslang wonen, advies over sociale huisvesting, advies bij woonproblemen of de aanvraag van een woonkwaliteitsonderzoek,...
 • Aanvraag premies (gratis):  In een woonkantoor kan men gratis advies over alle mogelijke premies krijgen: stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaamse en federale overheid, netbeheerders…
  Premie-aanvragen worden in het woonkantoor klaargemaakt en opgevolgd. Zo ziet de behandeling van een premiedossier er uit:
  • nazicht of de aangekochte materialen of diensten voldoen aan de technische voorwaarden
  • nazicht of men voldoet aan de voorwaarden (inkomen, kadastraal inkomen, aantal eigendommen, gezinssamenstelling)

  • invullen van de premie-aanvraag

  • maken van een bijlage van nodige facturen en bewijsstukken

  • verzendklaar maken van de verschillende aanvragen
  • opvolging van de aanvraag in een database afsluiting van het dossier na uitbetaling
 • Koop- of bouwadvies (gratis): technisch koop-, bouw- en renovatieadvies, advies over duurzaam (ver)bouwen van de EcoHuisdokter, bouwtechnische onderzoeken (zowel op vraag van huurders als van eigenaars) en bijstand bij bouwgeschillen. Technisch advies ter plaatse is mogelijk na afspraak. Technisch advies stap voor stap:
  • bezoek aan de woning voor bouwtechnisch onderzoek
  • oplijsten van vastgestelde gebreken / geplande werken
  • wegwijs maken in de uit te voeren werken=> isolatiewerken, dakwerken, vervangen buitenschrijnwerk, enz.
  • tips geven over hoe aannemers contacteren, omschrijving van de uit te voeren werken (geen opmaak van een bestek zoals bij privé-architect)
  • bespreking van de werken (eventueel voor doe-het-zelvers uitleggen hoe er aan te beginnen) + indien nodig raming opmaken
  • offertes van aannemers: nakijken op volledigheid en vergelijken
1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket
Inwoners kunnen via volgende link gebruik maken van het e-loket voor onder meer adreswijziging, woonbewijs, aanvraag premies, ...
Andere

Ecohuis                                                                                                                                                  In het Ecohuis kan men terecht voor:

Informatie en advies

Het EcoHuis is de plaats voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen, wonen en leven. Inwoners kunnen er voor:

 • groene leningen: goedkope of renteloze lening voor duurzame verbouwingen
 • premies: hulp bij premieaanvragen voor groendak, regenwaterput, infiltratievoorziening en energiebesparende maatregelen
 • kleinere ingrepen en besparingen: ondersteuning voor groepsaankopen, energiescans, ecostraten en andere acties
 • EcoHuisdokter: gratis begeleiding bij energiezuinig en ecologisch bouwen en verbouwen, advies op maat en tips over onder meer isolatie, hoogrendementsbeglazing, verwarming en materialen
 • gespecialiseerd ecobouwadvies: gespecialiseerde begeleiding en advies op de werf over bio-ecologisch, energiezuinig of passief bouwen
 • infotheek: boeken, folders en tijdschriften over duurzaam bouwen, wonen en leven (inkijken of lenen)

Kijken en leren

In het Ecohuis worden ook tentoonstellingen rond duurzaam wonen gehouden en workshops of voordrachten georganiseerd. Er is tevens een edutheek met educatief materiaal voor scholen en jongeren.

Meer informatie te verkrijgen bij de stadsdienst SW/EMA/Ecohuis- ecohuis@antwerpen.be - www.eha.be

B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Folders rond wonen:
 • - Het woonkantoor
 • - Ecohuiskrant
 • - Sociaal huren in Antwerpen
 • - Sociaal lenen in Antwerpen
 • - Goedkope groene leningen. Echt iets voor u.
 • - Gratis energiescan voor specifieke doelgroepen (online beschikbaar via Levanto.be)
 • - Is uw woning voorzien van minimaal wooncomfort?
 • - Gids voor Antwerpse kotbazen (enkel online beschikbaar)
 • - Stedenbouwkundige Vergunningen
 • - Burenbemiddeling
 • - Bouwdossiers in het felixarchief
 • - CO herkennen en voorkomen
 • - Infofiche voorbespreking en dienstverlening stedenbouwkundige dienstverlening
 • - OPEN voor Business. Durf vernieuwen! Vraag vandaag nog uw renovatietoelage voor handelspanden en gebruik dit extra budget.
 • Bijlage
  Infoavonden
  Onthaalmomenten voor nieuwe inwoners (2x per jaar)
  Website
  Website stad: www.antwerpen.be
   
  Andere
  3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
  Visievorming
  Kennis verzamelen over wonen
  - Databank patrimonium sociale huisvesting
  Woon(behoefte)studie
  De woonbehoeftestudie 2001 werd opgemaakt door een extern studiebureau. De studie omvat een situering en ruimtelijke structuur van de stad Antwerpen (geografische beschrijving, juridisch kader en ruimtelijke structuurplannen), een overzicht van demografische gegevens (bevolkingsgegevens, - evolutie en –prognose) en een bespreking van de ‘woningvoorraad’ (analyse bestaande woningvoorraad, bepaling potentiële woningvoorraad, bespreking binnengebieden). Daarnaast houdt de studie eveneens een analyse van  vraag en aanbod en synthese in.
   
  Dit document is niet digitaal beschikbaar.
  Lokaal woonplan
  Advisering door lokale woonraad
  Elektronisch databeheer/dossierbeheer
  1. Uniek WoonLoket - Centrale Databank Woondienst

  De toepassing Centrale Databank Woondienst ondersteunt een geïntegreerd dossierbeheer voor Samen Leven.

   

  De toepassing bundelt de verschillende beheersactiviteiten en verruimt de functionaliteit van het dossierbeheer door gebruik te maken van de gemeenschappelijke infrastructuurtoepassingen.

   

  Panden en wooneenheden kunnen ingebracht worden waaraan dossiers, verslagen, taken, bijlagen, brieven enz… kunnen ingebracht en gekoppeld worden. Er kunnen tevens rapporten en brieven afgedrukt worden. De gegevens die worden ingebracht hebben betrekking op:

  • Handhaving en Verkennende Acties
  • Conformiteit
  • Hygiënisch woontoezicht
  • Krotspot
  • Leegstand en Verwaarlozing
  • Ongeschikt en Onbewoonbaar 
  • Lijst OGO woningen 
  • Stedelijke renovatietoelage
  • Sociaal Beheer
  • Transitwoningen
  • Woonkantoor

  2.TZHH                                                                                                                                                                                      TZHH staat voor Toezicht en Handhaving. Deze toepassing wordt vooral gebruikt door Samen Leven voor de dossieropvolging bouwmisdrijven.

  3. Digitt

  Digitt is een webtoepassing voor de dossieropvolging van de verschillende diensten van Samen Leven. Hierin worden vaststellingen geregistreerd die hoofdzakelijk voortvloeien uit de verschillende toezichtsactiviteiten.

  Andere
  4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
  A. BETAALBARE GRONDPRIJS
  A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
  A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
   
  Register van onbebouwde percelen

  1. Lijst van onbebouwde percelen voor heffing

  Deze lijst wordt beheerd door de stadsdienst financiën. Nieuwe gronden komen er voornamelijk bij aan de hand van gegevens van afbraak (bv.van leegstaande en verwaarloosde panden) of via een spontane controle. Nieuwe onbebouwde kavels komen er voornamelijk via verkavelingsvergunningen die de stadsdienst Stadsontwikkeling doorgeeft.

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Financiën -eigendomsbelasting@ntwerpen.be 

   

  2. Register onbebouwde percelen

  In kader van het decreet grond- en panden moet er een vernieuwd register van onbebouwde percelen van publieke en semi-publieke rechtsgronden worden opgemaakt.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  Heffingen op onbebouwde percelen
  De belasting geldt voor gronden die op 1 januari van het aanslagjaar onbebouwd zijn. Er wordt niet langer belast zodra er 1 bouwlaag gebouwd is.
  Bijlage
  A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
  A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
  A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
  Eigen stedelijk instrumentarium
  A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
  A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
  A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
  a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
  b. Recht van erfpacht
  Dit instrument wordt eerder gebruikt om, net zoals bij een concessieovereenkomst,  het gebruik van waardevolle gebouwen -die men niet definitief uit het stadspatrimonium wil zien verdwijnen- mogelijk te maken (voor bvb horeca-uitbating).
   

  Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

  c. Recht van opstal
  Idem als recht van erfpacht
  d. Andere
   
  A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
  A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
  B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
  B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
  Aankooppremie
  Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
  Alle relevante info kunnen burgers bekomen bij de  stedelijke woonkantoren, zie punt 2.A.
  Andere
   
  B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
  Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
  Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
   
  Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
  Andere
  B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
  B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
  Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt er steeds bekeken of er een aanbod aan sociaal of betaalbaar wonen kan voorzien worden. Maar dit hangt van project tot project af.
  Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
  Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

  Er wordt gebruik gemaakt van conceptsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds. 

   

  Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
  Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

  Er wordt gebruik gemaakt van projectsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds.

   

  Klik hier voor meer informatie rond projecten die gesubsidieerd worden.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
  Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
  Federaal grootstedenbeleid
  B.3.2. Bemiddelen
  C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
  C.1. Sociale huurwoningen
  C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
  a. Lokaal woonbeleid regisseren
  Via lokaal woonoverleg, zie punt 1.B.
  b. Aansnijden eigen gronden
  Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
  Actieprogramma 25%-regel
  c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

   

  Stad Antwerpen sloot een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor de periode 2017-2019. 

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be

  d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
  Gemeentelijk reglement sociaal wonen
  Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
  e. Verhuren eigen woningen
  C.1.2. Doelgroepenbeleid
  a. Lokaal toewijzingsreglement
  Het gemeentelijk toewijzingsreglement van de stad Antwerpen bestaat uit een luik rond lokale binding, en een luik rond doelgroepen  .
   
  Voor meer informatie, zie bijlage.
   
  Verdere informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be
   
  Bijlage
  b. Intern huurreglement
  c. Verhuren buiten stelsel

  De drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen verhuren een aantal woningen buiten het sociaal verhuurstelsel, waarvan 48 woningen aan het OCMW van Antwerpen.

   

  De appartementen worden door het OCMW onderverhuurd aan dak- en thuislozen in combinatie met woonbegeleiding. Deze woningen worden gebruikt om de doelgroep te begeleiden richting zelfstandig wonen.

   

  Van zodra de huurder op de wachtlijst chronologisch gunstig gerangschikt staat en hij/zij zelfstandig kan wonen; wordt de tijdelijke huurovereenkomst met het OCMW vervangen door een regulier huurcontract tussen de huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij en kan de

  huurder op dezelfde plek blijven wonen. .

   

  Verdere informatie te verkrijgen bij de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

  C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
  C.2. Private huurwoningen

  Huurwaarborg

  Een kandidaat-huurder kan aan het OCMW vragen om borg te staan. Hiervoor dient men een aanvraag te doen in één van de sociale centra van het OCMW.

   

   Het OCMW garandeert de verhuurder een bedrag op papier (papieren waarborg). Het bedrag is nooit meer dan drie maanden huur. Uitzonderlijk zet het sociaal centrum geld vast op een geblokkeerde rekening bij Belfius. Dat kan alleen als de verhuurder geen papieren waarborg aanvaardt.


  Om een huurwaarborg te kunnen verkrijgen, dient men een kopie van  het conformiteitsattest van de woning voor te leggen.

  Sinds1 januari 2019 kan men ook een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.


  Klik hier voor meer informatie.

   

  Installatiepremie voor daklozen

  Premie voor daklozen die het statuut 'dakloze' verliezen door in een woning te gaan wonen die als hoofdverblijfplaats dient.

   

  Klik hier voor meer informatie  

  C.2.1. Aanbod vergroten
  a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
  Ondersteuning
  • Personeel: convenant rond aanwerving prospectiemedewerker en onthaal/administratieve ondersteuning.
  • Stedelijke renovatiepremie: de stad Antwerpen verleent financiële ondersteuning bij de renovatie van panden gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Dit met de bedoeling om de gerenoveerde panden te sociaal verhuren aan particulieren, al of niet via een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

  Meer informatie te verkrijgen via de stedelijke website of bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be 

  Promotie

  De stad voert op geregelde tijdstippen promotie rond huren/verhuren via een SVK, adhv persmomenten, verdeling brochures, ...

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be
  Premie/subsidie
  Andere
  b. Eigen andere initiatieven
  C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
  C.3. Kamers
  C.3.1. Sturen van het aanbod
  Kamers
   
  Studentenkamers
  Idem als voor kamers
  5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
  A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
  A.1. Preventie
  KIS (Krotspot In Studentenbuurt)-project
  Het KIS-project houdt de screening in van studentenkoten op:
  - woonkwaliteit
  - breindveiligheid
  - conformiteit met stedenbouw
   
   
  Klik hier voor meer info.
  A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
  Verordening(en)
  andere
  A.3. Kwaliteitsonderzoek
  Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
  Woonkwaliteitsonderzoek
   
  Inwoners kunnen een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen door een formulier op de wesbite in te vullen of te laten invullen in een woonkantoor. Een technisch onderzoeker zal vervolgens op terrein de woning komen bekijke. Als hij technische gebreken vaststelt, probeert hij eerst de eigenaar te overtuigen om deze gebreken te herstellen. Als de eigenaar weigert of onvoldoende werken uitvoert, wordt de zaak doorgegeven aan de Vlaamse overheid. In dat geval gebeurt er een tweede technisch onderzoek door een gewestelijke ambtenaar. Daarna krijgen de huurder en de eigenaar een brief van de stedelijke dienst woonkwaliteit met de uitslag van het onderzoek. De eigenaar kan op korte termijn nog werken uitvoeren. Daarna neemt de burgemeester een beslissing (ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaring,...).
   
  Klik hier voor meer info.
  Conformiteitsattest woningen/kamers
  Wanneer een een conformiteitsattest wordt aangevraagd, zal een stadsmedewerker onderzoeken of de woningen/kamers voldoen aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en bezettingsnormen. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de woningen/kamers voldoen aan de regelgeving op de ruimtelijke ordening.


  De wetgeving voorziet dat de stad binnen de twee maanden na de aanvraag beslist of ze het conformiteitsattest toekent of weigert. De aanvrager krijgt een brief met het resultaat van het onderzoek.

   

  Als de aanvraag gebeurde naar aanleiding van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en het conformiteitsattest wordt toegekend, dan krijgt de aanvrager ook een bewijs van opheffing van de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring. De stad Antwerpen levert het conformiteitsattest gratis af.

   

  Wanneer een eigenaar een conformiteitsattest wil aanvragen, moet men een recente keuringsattest van de gas- en elekriciteitsinstallatie kunnen voorleggen. Deze attesten moeten aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn.

   

  In het kader van de kwaliteitsonderzoeken in de studentenbuurt levert de stad Antwerpen ambtshalve conformiteitsattesten af. Dit wil zeggen dat de eigenaar het conformiteitsattest niet zelf moet aanvragen. De stad neemt zelf initiatief om deze attesten af te leveren.

   
  Klik hier voor meer info.
  B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
  Opsporen leegstand

  Leegstaande woningen worden op verschillende manieren opgespoord:

  • via controle en meldingen van politie
  • spontane meldingen van leegstand doorgegeven worden door toezichters , burgers etc.
  • aan de hand van een jaarlijkse automatische vergelijking tussen bestanden. Hierbij worden adressen gecheckt op inschrijving, vestiging en tweede verblijf. Vervolgens worden de adressen die uit deze vergelijking komen gecontroleerd op leegstand door een controleur van de stad.
   
   
  Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

  Na leegstand van minstens 12 opeenvolgende maanden wordt een administratieve akte verstuurd naar de eigenaar van het leegstaande pand. Indien geen beroep wordt ingediend binnen dertig dagen geldt de opname in het leegstandsregister vanaf datum van vaststelling (datum administratieve akte) = opnamedatum.

  De eigenaar kan een schrapping aanvragen zodra een gebouw/woning in gebruik is (verhuurd, bewoning door eigenaar, vestiging…) volgens de functie van het gebouw/woning. Na 6 maanden in gebruik name wordt het gebouw/de woning van de lijst geschrapt.

   De lijst is publiek toegankelijk en kan opgevraagd worden bij stadsdienst financiën.
  Gemeentelijke leegstandsheffing
  Belasting op leegstaande gebouwen.
  Bijlage
  Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
  Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
  Grond- en pandenbeleid AG Vespa, zie punt 4.B 3.1.
  C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
  Opsporen verwaarlozing
  Dit gebeurt door de controleurs van stadstoezicht en deels door buurttoezicht. Zij stellen verwaarlozing vast door zelf op straat te gaan controleren (spontane controles) of door gerichte controles uit te voeren naar aanleiding van klachten.
  Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

  Stad Antwerpen houdt geen lijst verwaarlozing bij in de zin van een inventaris. De ‘lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen’ is een lijst van woningen en gebouwen die de stad belast. Het gaat hier zowel om verwaarlozing van de gevel als van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaarde panden.

  In hetzelfde jaar als de vaststelling wordt er door de controleur een brief naar de eigenaar gestuurd. Vanaf dan is het pand gekend voor de belasting. Wat OGO verklaarde panden betreft, wordt er in het jaar dat de panden via collegebesluit ongeschikt en onbewoonbaarverklaard zijn, een brief naar de eigenaar gestuurd.

  Panden worden van de lijst gehaald indien de gebreken aan de gevel hersteld zijn of de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt opgeheven.

  De lijst verwaarloosde woningen/gebouwen belasting stad Antwerpen is niet openbaar.  

  De inventaris van het Vlaams Gewest is wel beschikbaar op de website. Klik hier om de invenaris te openen.

  Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
  Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

  De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag.

   

  Bijlage
  Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
  Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing

  1. Stedelijke renovatietoelage

  2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

  Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

  D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
  Opsporen verkrotting
  Pandtoezicht
  De stadsdienst Pandtoezicht staat in voor het toezicht van en controles op panden. De panden worden gecontroleerd op:
  • bouwvoorschriften
  • stedelijke belastingen
  • leegstand en verwaarlozing
  • kadastraal inkomen
  • stedelijke brandvoorschriften
  • woonkwaliteit
  • reglementering horecaterrassen
  Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
  Wordt toegepast.
  Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
  Wordt toegepast.
  Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
  Wordt toegepast.
  Snelherstel
  Herstelvordering

  Tijdens een handhavingsactie maakt de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal op voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode/Kamerdecreet. De Procureur des Konings kan op basis van dit proces-verbaal de eigenaar dagvaarden voor huisjesmelkerij. Stad Antwerpen komt in deze procedure tussen om een herstelvordering te eisen (en om de kosten van de herhuisvesting van de huurders terug te vorderen).

   

  De herstelvordering wordt geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen. De eigenaar wordt via de correctionele of burgerlijke rechtbank verplicht tot herstel van de woning binnen een bepaalde termijn. Als de eigenaar ook na de gerechtelijke veroordeling in gebreke blijft, begint een dwangsom te lopen. Weigert de eigenaar nadien nog steeds te renoveren, kan de herstelling ambtshalve uitgevoerd worden en draait de eigenaar op voor de kosten.

   

  Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68

  Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
  Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  Sociaal beheersrecht

  Het sociaal beheer is een ultiem middel om de kwaliteit van de woning toch te verbeteren en ze opnieuw op de markt te brengen. Een pand wordt in sociaal beheer genomen als:

  • de eigenaar (ondanks de belasting op leegstand en verwaarlozing) de woning niet renoveert
  • de eigenaar het pand niet wil verkopen aan AG Vespa 
  •  een uitvoerend beslag geen optie is
  • er geen herstelvordering rust op het pand

  Het pand wordt voor minimum negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie door stad Antwerpen (AG Vespa) wordt de ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgeheven en wordt de woning door OCMW Antwerpen (en voorheen door SVK Antwerpen) verhuurd aan sociale tarieven totdat de kosten van de renovatie zijn terugverdiend.

   

  Het college geeft goedkeuring om de procedure op te starten. De verdere procedure sociaal beheer staat omschreven in artikel 90 van de Vlaamse wooncode en omvat volgende stappen:

  • de stad doet de eigenaar van de ongeschikt- en onbewoonbaar (OGO) verklaarde woning een schriftelijk aanbod tot sociaal beheer;
  • de eigenaar krijgt één maand de tijd om te beslissen om de werken zelf uit te voeren binnen de termijn van drie maanden of om het beheer van de woning tijdelijk aan de stad over te dragen;
  • wanneer de eigenaar dit voorstel verwerpt of niet reageert bij het verstrijken van de termijn van één maand, stuurt de stad een schriftelijke verwittiging van haar voornemen de woning in sociaal beheer te nemen;
  • als de vereiste renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken na drie maanden niet zijn uitgevoerd brengt de stad de eigenaar schriftelijk op de hoogte van de verwerving van het sociaal beheer over de woning;
  • vanaf de datum van de kennisgeving beschikt de stad over de bevoegdheid om de woning voorlopig te beheren, te verhuren aan sociale tarieven en om herstellingswerkzaamheden uit te voeren met het oog op die verhuring;
  • om het sociaal beheer tegenstelbaar te maken aan derden wordt de kennisgeving overgeschreven op het hypotheekkantoor;
  • ingevolge artikel 37 van de Vlaamse wooncode kan de uitoefening van het sociaal beheersrecht worden overgedragen aan een instantie die ervoor bevoegd is.

  Het instrument wordt gericht ingezet en in lijn met de dossiers waaraan ook het openbaar ministerie prioriteit geeft op basis van onderstaande criteria:

  1. eigenaarsprofiel (antecedenten huisjesmelkerij, bereidwilligheid, andere panden in eigendom,…);
  2. duurtijd OGO (oudste eerst);
  3. gewicht OGO puntenlijst;
  4. buurtoverlastimpact (op basis van klachten en meldingen van burgers en signalen op de toezichtsvergaderingen van buurtregie);
  5. .impacttoets maatregelenkorf (evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid van andere reeds ingezette of nog in te zetten woonkwaliteitsinstrumenten zoals krotbelasting, herstelvordering,…).
  Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68
  Bijlage
  Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

  De inventaris van het Vlaams Gewest is beschikbaar op de website. Klik hier om de inventaris te openen.

  Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
  Gemeentelijke heffing op verkrotting

  Zelfde heffing als voor verwaarloosde panden. De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag. 

   

  Bijlage
  Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
  1. Stedelijke renovatietoelage (zie boven voor meer informatie)

   

  2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

   

  Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

  E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
  Weigering conformiteitsattest
  Bij weigering conformiteitsattest, wordt het pand verder opgevolgd door de pandtoezichters. Wanneer blijkt dat de eigenaar de nodige werken niet heeft uitgevoerd tegen de voorziene termijn, wordt de OGO-procedure opgestart.
   

  Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/BH/Woonkwaliteit - 03 338 37 34

  Onaangepast- en overbewoondverklaring
  Onaangepast wonen en overbewoning wordt steeds meegenomen in de woonkwaliteitsonderzoeken.
  F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
  Herhuisvestingskosten
   
  Als een woning 6 maanden na de onbewoonbaarverklaring nog steeds wordt verhuurd, zal de stad de woning handhaven en de huurders herhuisvesten. Op basis van artikel 15 §1 van de Vlaamse Wooncode kunnen de kosten van de herhuisvesting worden verhaald op de eigenaar die wordt gedagvaard voor huisjesmelkerij. De vordering wordt door de stadsadvocaat ook gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Loket
  Voor advies kan men terecht in het Ecohuis
  Communicatie
  Specifieke Initiatieven

  1. Ecohuisdokter

  De Ecohuisdokter biedt begeleiding om energiezuinig en

  ecologisch te bouwen en te (ver)bouwen.  Klik hier voor meer

  informatie.

   

  2. Zoom in op uw dak

  Via deze applicatie kan men bekijken hoe groot het warmteverlies van een woning is. Klik hier voor meer

  informatie.

   

  3. Energiescan

  Een energiesnoeier zoekt bij de mensen thuis uit hoe er minder energie kan verbruikt worden.  Klik hier voor meer

  informatie.

   

  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Dakisolatie
  Groepsaankoop dakisolatie. Klik hier voor meer informatie.
  Zonnepanelen
  Hemelwater
  Premie regenwaterput. Klik hier voor meer informatie.
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  1. Ergowoonadvies
  Klik hier voor meer informatie.  
   
  2. Premie aanpassen woning
  4 districten van de stad Antwerpen voorzien een aanpassingspremie:
  Andere subsidies/premies

  - Premie groendak. Voor meer informatie klik hier.

  - Premie energie. Voor meer informatie klik hier.

  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Groene lening
   
  De stad Antwerpen voorziet een goedkope (zelfs zonder rente) lening voor het vernieuwen van woningen. Deze lening kan worden aangevraagd voor:
  • plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie: condensatieketel, pelletketel, geothermische warmtepomp, systeem voor warmtekrachtkoppeling;
  • plaatsing van dakisolatie;
  • plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsregeling;
  • plaatsing van hoogrendementsbeglazing;
  • plaatsing van muur- en vloerisolatie;
  • uitvoering van een energieaudit.
  • installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen;
  • installatie van een zonneboiler.

  Voor meer informatie klik hier.

  Andere initiatieven
  7. WONEN EN WELZIJN
  A. WOONBEGELEIDING
  Preventie van uithuiszetting

  De stad financiert begeleiding voor zittende huurders in sociale huisvesting en op de private markt. Deze begeleiding is erop gericht om uithuiszetting te vermijden en duurt idealiter maximum 6 maand. Daarnaast zet biedt het OCMW ook huurbemiddeling aan tussen huurder en verhuurder. Deze ondersteuning gaat waar nodig verder dan het oppakken van financiële problemen.

   

  Voor meer info, klik hier.
   
  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie woonregie@antwerpen.be 
  Toeleiding naar woningmarkt

  1. Woonbegeleiding bij onteigening

  Voor personen die in een woning wonen dat onderhevig aan een onteigeningsbesluit  of minnelijke verwerving wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

   

  In het onteigeningsplan/ voornemen tot minnelijke verwerving wordt het aanbod van begeleiding mee opgenomen (via een collegebesluit wordt de opdracht hiertoe gegeven). Vervolgens volgt er een informatievergadering voor de betrokkenen, waarbij ook een woonbegeleider aanwezig is. Op dit moment worden de meeste contacten al gelegd. Afhankelijk van project zullen de mensen zelf opgebeld worden en ziet de begeleiding er ook anders uit.

   

  2. Woonbegeleiding bij OnGeschikt- en Onbewoonbaarverklaring/ bij OGO-procedure

  Voor personen die in een woning wonen die OGO is verklaard wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

   

  Personen in kwestie worden aangeschreven met melding mogelijkheid woonbegeleiding en men tracht ook zelf de bewoners te bereiken door aan huis te gaan. Zoals hierboven reeds werd vermeld wordt er ook begeleiding voorzien van mensen doorheen de procedure (informeren, bemiddelen tussen eig/huurder waar nodig, …)

  Daarnaast wordt er ook begeleiding voorzien van alle mensen bij een ontruimingsactie (OGO of art 135): het ocmw wordt opgetrommeld voor ocmw-cliënten, mensen die naar familie/vrienden gaan worden ondersteund bij het inpakken … (begeleiding op dag zelf: brengen boodschap + regelen een aantal praktische zaken)

   

  3. Woonbegeleiding transit

  In geval van een handhavingsacties (na controle OGO-woning) en een artikel 135 waarbij er zich een gevaar voor openbare veiligheid stelt, kunnen inwoners in aanmerking komen voor een tijdelijke transitwoning.

   

  De maatschappelijk assistent kijkt na huurders in aanmerking komen voor transitopvang en helpt mee verhuizen naar de transitwoning. Daarnaast begeleidt men personen tijdens verblijf in transitwoning en zoekt tijdens verblijf ook mee naar nieuwe woonst. Na een maximum verblijf van 6 maanden moeten de bewoners verhuizen.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/WW/ Woonbegeleiding –  03 338 37 72
  Begeleiding in de sociale huisvesting
  Via de overeenkomst voor woonbegeleiding in sociale huisvesting voorziet de stad middelen om woonbegeleiding te voorzien voor nieuwe en zittende huurders in sociale huisvesting.. Daarnaast voorziet de stad eveneens middelen om private en sociale huurders met een complexe problematiek (zorgmijders, moeilijk op te starten begeleidingen, problemen op minstens drie levensdomeinen, ...) te begeleiden.
   
   
  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  Begeleiding op de private woningmarkt
  Zie onderdeel 'Preventie uithuiszetting'
  Begeleiding daklozen/thuislozen
  De toeleiding /begeleiding van deze doelgroep naar sociale huisvesting zit vervat in de overeenkomst voor doorstroom naar en woonbegeleiding in sociale huisvesting. Jaarlijks worden een 25-tal plaatsen voorzien voor versnelde doorstroom van daklozen. De doorstroom kan enkel indien er 18 maand begeleiding kan worden voorzien. (Daarnaast krijgt GGZ en Jongerenwelzijn elk ook een 25-tal plaatsen  voor versnelde doorstroom van hun cliënten).

   
  Meer informatie te verkrijgen bij de stadsdienst SL/WO/Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  Herhuisvesting
  Kan indien noodzakelijk in crisisopvang of transitopvang stad (zie onder). Daarnaast wordt er tevens begeleiding naar de woningmarkt voorzien (zie boven).
  Recuperatie kosten herhuisvesting

  Wordt gebruikt door de stad wanneer er bij een handhavingsactie huurders/bewoners moeten worden opgevangen en geherhuisvest. De kosten omvatten onder andere: administratie, werkuren van de maatschappelijk werkers, de verplaatsing en verhuis, het gebruik van voertuigen, eventuele opslag van meubelen en goederen, etc. In principe mag het college van burgemeester en schepenen deze onkosten terugeisen van de overtreder. 

   

  Slechts bepaalde kosten morgen teruggevorderd worden:

  • de kosten om de woning te ontruimen
  • vervoer- en/of stockeerkosten mbt meubilair en goederen bewoners
  • installatiekosten mbt de nieuwe woning
  • huur nieuwe woning
  • verblijfkost van het verblijf in een daartoe uitgerust voorziening  

   

  Deze kosten worden teruggeëist via een vordering voor de rechtbank.
   
  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/Bestuurlijke Handhaving - 03 338 65 68
  Andere initiatieven

  Woonbegeleiding hygiënisch woontoezicht

   

  Deze dienst voorziet begeleiding voor personen die hygiënisch overlast veroorzaken.

   

  Komt er een klacht binnen en is deze gegrond, dan wordt er een plaatsbezoek gebracht.  De dienst bekijkt dan de aard van de problemen en maakt gebruik van het aanwezige netwerk of legt een nieuw netwerk aan, waardoor de mensen geholpen worden met de levensdomeinen waarmee ze problemen hebben.

   

  Bij gevaar voor openbare gezondheid wordt de bewoner verzocht de noodzakelijke werken uit te voeren tegen een bepaalde datum. Als bij controle blijkt dat de werken niet werden uitgevoerd, wordt een schrijven gericht aan de dienst Patrimoniumonderhoud met de vraag deze werken ambtshalve uit te voeren. De gemaakte kosten worden dan verhaalt op diegene die de overlast veroorzaakte. Indien men niet binnen kan, kan burgemeester bevel geven om toegang te geven tot de woning. Indien nodig, kan er tevens een slotenmaker worden gecontacteerd.

   

  Het dossier hygiëne eindigt wanneer de overlast weg is (vaak wordt begeleiding door andere diensten langdurig opgestart, bv thuishulp).

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  B. TIJDELIJKE OPVANG
  Crisisopvang

  1. Crisisopvang OCMW

  Het OCMW voorziet crisiswoningen voor slachtoffers brand/artikel 135,  slechte woonkwaliteit en intrafamiliaal geweld. Het gaat hierbij steeds om personen die OCMW-cliënt zijn. De opvang duurt 6 maand en kan maximaal één keer met 6 maand verlengd worden. 

   

  Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

   

  2. Transitopvang

  De stad voorziet transitopvang voor de opvang voor maximum 8 maand van slachtoffers slechte woonkwaliteit (huurders die worden aangetroffen in ongeschikt- en onbewoonbaar pand bij een handhavingsacties of huurders die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van ontruiming obv artikel 135). De huurder mag geen toerist, illegaal of eigenaar-bewoner zijn en er worden ook geen mensen opgevangen die afhankelijk zijn van het OCMW.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

   

   

  Daklozenopvang

  Dak- en thuislozen kunnen heel het jaar door terecht in dagopvang (De Steenhouwer, De Vaart) of in de nachtopvang (Biekorf/Victor). Tijdens de winterperiode wordt er extra capaciteit voorzien aan dag- en nachtopvang.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  Nachtopvang
  Via daklozenopvang (zie boven).
  Noodwoningen
  Andere initiatieven
  C. BIJZONDERE WOONVORMEN
  Woonwagenterrein

  De stad Antwerpen telt 2 woonwagenterreinen.

   

  Vooraleer een woonwagen kan geplaatst worden op de residentiele terreinen moet dit worden aangevraagd  aan het college van burgemeester en schepen.

   

  Zie bijlage voor huishoudelijk reglement.
   
  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
  Bijlage
  Doortrekkersterrein

  De stad Antwerpen heeft geen doortrekkersterrein meer. Rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen aanvragen om tijdelijk te verblijven op een pleisterplaats in de stad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over deze aanvraag.


  Meer info via de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

  Andere
  8. LEEFBAARHEID
  In kader van het verbeteren van de leefbaarheid sloot de stad sinds 2014 een overeenkomst af met de sociale huisvestingsmaatschappijen ABC, De Ideale Woning en Woonhaven Antwerpen. Via deze overeenkomsten krijgen de huisvestingsmaatschappijen middelen om te werken aan leefbaarheid in sociale huisvesting. Dit houdt concreet in: - bijkomend personeel inzetten om de leefbaarheidswerking uit te werken/ uit te voeren/op te volgen (leefbaarheidsmedewerkers/conciërges/...) - uitvoeren van technopreventieve maatregelen en plaatsen camera's - ondersteunen van projecten die sociale huurders zelf willen uitvoeren - opstarten en opvolgen van projecten mbt verhogen van de veiligheid, beperken van overlast in de woonomgeving, verbeteren van de properheid, het samen leven en de betrokkenheid bij de woonomgeving Naast het voorzien van middelen wordt er een meer intensieve samenwerking voorzien tussen stedelijke diensten (Stadsreiniging, Toezicht, ...) en de huisvestingsmaatschappijen.
  A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
  B. SAMENLEVEN
  1. Positieve beeldvorming

  Ter bevordering van  de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

  stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen acties rond positieve beeldvorming, zoals de Silverrun (www.silverrun.be).

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

   

  2. Bewonersondersteuning

  Ter bevordering van de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

  stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de betrokkenheid van de bewoners en bewonersgroepen in de sociale huisvesting. Dit gebeurt door het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten van bewoners en bewonersgroepen en via een panel van sociale huurders. Sociale huurders komen samen in het panel om advies uit te werken rond een bepaald thema. Dit panel zit momenteel in opstartfase en wordt begeleid via Vormingplus.

   

  Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be

   

  9. EXPERIMENTEN