Instrumenten lokaal woonbeleid Brugge

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg

Wanneer noodzakelijk wordt een vergadering lokaal woonoverleg gehouden. Tijdens die vergaderingen wordt onder meer de stand van zaken m.b.t. de sociale woonprojecten besproken. Bedoeling is om de vinger aan de pols te houden waar het om sociale en of gemengde projecten woonprojecten gaat en bij te sturen wanneer dit nodig is.

Naast de schepen bevoegd voor huisvesting en de woonbeleidscoördinator vanwege stad, is er een vertegenwoordiging van de sociale huisvestingsmaatschappijen, van de Westvlaamse intercommunale en van het OCMW. Ook het diensthoofd van Wonen West-Vlaanderen woont de vergaderingen bij.

Lokale woonraad

De lokale woonraad bestaat sinds de jaren 90, eerst onder het voorzitterschap van de burgemeester, later onder de schepen bevoegd voor huisvesting.

Het gaat om een zeer brede waaier van actoren op de huisvestings-/woonmarkt. Een overzicht van de samenstelling zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019:

de leden van het lokaal woonoverleg; een vertegenwoordiging van de gemeentelijke raden die betrokken kunnen worden bij het
woonbeleid (zoals jeugd, senioren, kansarmen, ...); koepelorganisaties betrokken bij het woonbeleid (zoals de vastgoedorganisaties, het
notariaat); stadsdiensten met een link naar het woonbeleid (zoals welzijn, lokale economie, leefmilieu,
studiedienst, ruimtelijke ordening…); organisaties die expert zijn in een voorgelegd agendapunt.

Alles rond huisvesting en wonen kan geagendeerd worden.

De stedelijke woonraad heeft een adviserende rol.

Overleg andere actoren

vanuit de woonraad ontstaan verschillende ad hoc werkgroepen. Zo is er een werkgroep die de links legt naar welzijn, een werkgroep die zich toespitst op duurzaamheid en is er gestructureerd overleg om verschillende beleidsplannen op elkaar af te stemmen.

 

C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar

Sinds 1 oktober 2012 is er een woonbeleidscoördinator in dienst.

Woondienst
De woondienst vervult volgende taken: het verlenen van verschillende stedelijke premies en het geven van inlichtingen over welke andere instanties premies verlenen; afhandeling van de premiedossiers voor de sociale huisvestingspartners;  bijgehouden van een register leegstaande woningen en gebouwen en heffen van belasting;  afleveren van kotvergunningen en controle op het kamerreglement; voorbereiden van het woonbeleid; monitoren van de genomen beleidsmaatregelen.
Kwaiteitsbewaking is ondergebracht bij handhaving
Woonwinkel
1 geïntegreerd loket

De woondienst is eind '16 verhuisd naar het Huis van de Bruggeling. De burger kan op afspraak vragen stellen en dossiers indienen voor premies, leegstand, kotvergunning en kwaliteitsbewaking. Burgers met eerder sociale problemen worden geholpen door ze met de geschikte instanties in contact te brengen voor een gratis en professioneel advies (OCMW, Justitiehuis, huurdersbond, SHM, SVK, enz.).

 

Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden.

 

Professionelen die woonprojecten willen bespreken met de woonbeleidscoördinator kunnen dit op afspraak in de aanpalende kantoor/vergaderruimte.

 

 

Telefonisch zijn we bereikbaar op het nr. 050- 44 8000

Elektronisch loket

De opknappremie kan electronisch aangevraagd worden. 

Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Het stadsbestuur staat in voor diverse brochures rond huisvesting en wonen • “opknappremie”: Dit is de nieuwe premie van Stad Brugge die ingaat vanaf 1 juni ‘16 • Verhuren aan studenten in Brugge Het gebeurt ook dat rond specifieke thema’s een brochure wordt opgemaakt. Verder zijn er ook nog de jaarlijkse Infogids en wordt in Bruggespraak (een publicatie die om de 3 maanden aan alle Bruggelingen wordt bezorgd) aandacht besteed aan wonen en huisvesting. Al deze publicaties worden op regelmatige basis geactualiseerd.
Infoavonden
De woondienst neemt jaarlijks deel aan de succesvolle infoavond voor nieuwe bewoners ( de volgende in oktober ‘16). 
Website

De stedelijke website www.brugge.be omvat een luik huisvesting (o.a. premies maar ook reglementen en verordeningen).

Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
In het beleidsprogramma (
https://www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024) is een luik woonbeleid opgenomen. Het woonbeleid is echter ook in de andere beleidsdomeinen terug te vinden.

In uitvoering van het beleidsprogramma wordt er een woonbeleidsplan opgemaakt is samenwerking met het Hiva (https://hiva.kuleuven.be/nl).
Kennis verzamelen over wonen
Regelmatig worden gegevens verzameld om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen en de realisatie van woonprojecten zo veel als mogelijk te ondersteunen.
Woon(behoefte)studie
In West-Vlaanderen heeft de provincie de woonbehoefte naar zich toegetrokken.
Lokaal woonplan
zie visievorming
Advisering door lokale woonraad
Het advies van de woonraad is een belangrijk beoordelingselement voor de gemeenteraad voor wonen gerelateerde materie.
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle dossiers worden digitaal verwerkt met behulp van specifieke programma's.
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Het Register onbebouwde percelen (ROP) werd ongeveer 10 jaar geleden goedgekeurd en wordt om de 6 maanden geactualiseerd.
Heffingen op onbebouwde percelen

De dienst fiscaliteit heft een gemeentelijke belasting op onbebouwde niet-vervallen verkavelingen en op onbebouwde gronden gelegen in woongebied.

https://www.brugge.be/activeringsheffing-onbebouwde-percelen-belastingreglement-dd-28-november-2016

A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Erfpacht is een mogelijke piste.

c. Recht van opstal

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Recht van opstal is een mogelijke piste.

d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT).

Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
b. Aansnijden eigen gronden

​deze legislatuur willen we 700 bijkomende sociale woningen realiseren samen met de shm. We willen ook inzetten op renovatie van het bestaand patrimonium.

Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

​Het BSO is bereikt. Sindsdien stellen we vast dat het veel moeilijker is om bijkomende sociale woningen te realseren door de beperkende procedure van het sociaal woonbeleidsconvenant.

d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
Het bestaande reglement werd in '16 uitgebreid met bijkomende woningen voor mensen met een beperking.
b. Intern huurreglement
ja, 16 januari 2012
c. Verhuren buiten stelsel
Niet van toepassing
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Promotie
Premie/subsidie
Stad Brugge verleent een premie aan de organisaties met een sociaal doel die aktief zijn op het Brugse grondgebied en aan huisvesting doen. In de praktijk gaat het om de 2 erkende sociale verhuurkantoren, Sovekans en de Vereniging SVK. Het premiereglement nam een aanvang in 2005 en werd ondertussen verlengd tot eind december 2019. De premie is gelijk aan 20% van de werkelijk betaalde huurprijs gedurende 24maanden. Deze premie wordt per kwartaal uitbetaald.
 
Meer info over deze premie vind je hier.
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Studentenkamers
Er is een kamerreglement van toepassing.
Bijlage
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

In Brugge wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen en kamers.

Voor kamers geldt een politieverordening. Die verordening laat geen permanente bewoning op kamers toe.

Voor woningen wordt de procedure van de Vlaamse Wooncode gebruikt. Bij klachten is er eerst een plaatsbezoek door een stedelijk controleur. Afhankelijk van de gebreken en de ernst ervan die werden vastgesteld, wordt de officiële procedure al dan niet opgestart.

Conformiteitsattest woningen/kamers
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand

​leegstand wordt actief opgespoord door controleurs die ter plaatse gaan; door administratieve controles; door gevolg te geven aan klachten.

Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

​Wanneer er een vermoeden van leegstand is dan wordt er eerst geïnformeerd bij de eigenaar wat het gebruik van het pand is. Wanneer de woning niet geactiveerd wordt dan start de officiële procedure voor opname in het leegstandsregister.

Gemeentelijke leegstandsheffing
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Het voorkooprecht werd reeds uitgeoefend door de sociale huisvestingsmaatschappijen die in Brugge actief zijn.

Stad Brugge zelf past het voorkooprecht nog niet toe. Hiervoor is immers geen budget voorzien.

Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Die procedure wordt in Brugge hoogst uitzonderlijk gebruikt. Het moet dan werkelijk gaan om gevallen waar er overduidelijk sprake is van een ernstig risico voor de openbare veiligheid en gezondheid én waar de noodzakelijke werken zo vlug mogelijk moeten uitgevoerd worden.

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode

Vormt de leidraad bij klachten door huurders en als blijkt dat bij het aanvragen van een gewestelijke huursubsidie, de nieuw betrokken woning niet conform blijkt te zijn. De procedure wordt zeer zorgvuldig gevolgd.

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode

Voor kamers geldt de stedelijke politieverordening (zie ook hoger). Indien aangewezen kan de burgemeester op basis van die verordening een verbod opleggen om die kamers nog langer te betrekken.

Snelherstel

(Nog) niet toegepast.

Herstelvordering

(Nog) niet toegepast.

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

De lijst wordt per kwartaal naar de woondienst toegestuurd door Wonen Vlaanderen.

Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting

50% opcentiemen.

 

Het reglement op de opcentiemen vind je hier.

Gemeentelijke heffing op verkrotting
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
Communicatie
Specifieke Initiatieven
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 Alle woongerelateerde premies van Brugge zijn vervat in de opknappremie sinds 1 juni '16 . Zie reglement in bijlage.
Bijlage
Dakisolatie

ja

Zonnepanelen

​nee

Hemelwater
ja
Aanpasbaar/levenslang wonen

ja

Andere subsidies/premies
De opknappremie voorziet verschillende soorten werken (wooncomfort, gezondheid, veiligheid, wonen bij een buurtwinkel, duurzaamheid). We werken met een derdebetalerssysteem samen met erkende sociaal economiebedrijven. De premie is max. 5000 euro voor iedere woning die ouder is dan 40 jaar en een K.I. heeft tot 1100 euro. Zowel eigenaar bewoner als huurder of verhuurder komen in aanmerking.
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Andere initiatieven
 
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting

De vereniging 't Sas is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur, het OCMW en CAW Regio Brugge. De preventiemedewerker van de vereniging 't Sas begeleidt bewoners die geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting.

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't sas

 

Maar ook bij de dienst woonbegeleiding kunnen Bruggelingen terecht die vragen of hulp nodig hebben in het kader van huisvesting.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Tel. 050-32 74 14
Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
                                                             website OCMW: wonen

Toeleiding naar woningmarkt
Bij de dienst Woonbegeleiding kan de burger terecht met alle problemen en vragen rond het huren van een woning.
Zij ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte woning en helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren voor sociale woningen.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Begeleiding in de sociale huisvesting

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Begeleiding op de private woningmarkt

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Begeleiding daklozen/thuislozen

Het stadsbestuur, OCMW en CAW regio Brugge sloegen de handen in elkaar om een degelijke begeleiding te bieden voor mensen die tijdelijk dakloos zijn:

 

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't Sas 

 

Dienst intake

OCMW-Brugge

Sociaal huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

info@sociaalhuis-brugge.be, 
website sociaal huis
   

050-32 77 70

Algemeen Onthaal  CAW Regio Brugge
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.   
050-44 57 00
onthaalvlamingdam@cawregiobrugge.be
website CAW Regio Brugge: crisisbegeleiding

Herhuisvesting

Indien uw woning ongeschikt of onbewoonbaar is, dan kan u steeds terecht bij de dienst huisvesting van de stad Brugge.

In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

Recuperatie kosten herhuisvesting
Dient u uw woning te verlaten omdat deze ongeschikt of onbewoonbaar is?
In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.
 

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

Andere initiatieven
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die tijdelijk dakloos zijn een goede opvang te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

Daklozenopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die dakloos zijn een tijdelijk onderdak te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

Nachtopvang
Noodwoningen
Indien de woning door een brand of dergelijke niet meer bewoonbaar is, dan kan men bij het OCMW terecht voor een noodwoning:

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmwbrugge.be,                                                                                                                                                                            Tel. 050-32 74 14

Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Doortrekkersterrein
Andere
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
B. SAMENLEVEN
9. EXPERIMENTEN