Instrumenten lokaal woonbeleid Hasselt

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Structureel woonoverleg Hasselt
partners:Sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK, OCMW Hasselt, dienst vergunningen en dienst planning Stad, Dienst wonen Stad,mandatarissen, Wonen Vlaanderen, Provincie Limburg
 
Overleg sociale huisvesting - uitvoeringsdiensten Voor drie wijken met sociale huisvesting een tweejaarlijks overleg met diverse uitvoeringsdiensten, diensten wonen, wijkmanagement en OCMW rond overlastsignalen en infrastructurele ingrepen in het openbaar domein in sociale woonwijken.
Lokale woonraad
Overleg andere actoren
Zorgcircuit wonen
In het kader van het Lokaal sociaal beleid werd er in Hasselt een werkgroep "zorgcircuit wonen" opgericht. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Stad Hasselt, het OCMW, Sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvesters actief op grondgebied Hasselt, seniorenvoorzieningen, CAW Limburg, beschut wonen, de gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg en het CAD.
Het zorgcircuit streeft naar afstemming, netwerking, signaleren van knelpunten en formuleren van beleidsvoorstellen. Het iederen evaluatie van het eigen toewijsreglement worden de actoren betrokken
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
De intergemeentelijke samenwerking tussen Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven kent na 4,5 jaar een einde op 1 maart 2017
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Stad Hasselt heeft de klassieke woonbevoegdheden opnieuw gecentraliseerd in 1 woondienst.
 • diverse woononderzoeken; dossiers O/O; CA-attesten
 • leegstand woningen
 • woonhygiënedossiers
 • studenten- en logementskamers
 • basisinformatie aan de burger
 • beleidsondersteuning
 
Woondienst
Woonwinkel
Stad Hasselt heeft een woonloket, enkel op afspraak.  Standaard informatie mbt sociale huisvesting wordt verstrekt door de medewerkers van de algemene onthaalbalie
1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket
digitaal loket via website www.hasselt.be/nl/woonloket
Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
er worden geen afgedrukte folders  ter beschikking gesteld in wachtruimtes of aan balies. De infoschermen worden gebruikt voor thematische campagnes
 
Infoavonden
Infoavonden op aanvraag door andere stadsdiensten of vrijetijdsorganisaties bvb een infosessie over woningdelen voor het jeugdhuis. We organiseren 2 keer per jaar een infomoment voor verhuurders inzake de normen woonkwaliteit (nodig om hun pand goed te kunnen verhuren).
Website
Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
In 2014 werd een traject doorlopen om een woonvisie te formuleren tot 2030. Deze woonvisie bestaat uit 2 delen; een leefkwaliteitsplan dat de algemene groei van Hasselt en de specifieke groei in bijzondere gebieden onderzoekt, en een woonplan met concrete acties om deze groei te begeleiden. Met het nieuwe bestuur werden in 2020 bijkomende acties en beoordelingscriteria geformuleer, oa over betaalbaarheidsinstrumenten, typemix, groen- en mobiliteitsnormen.
Kennis verzamelen over wonen
  de mediaan huurprijzen worden maandelijks per woningtype geïnventariseerd via Zimmo
Woon(behoefte)studie
Woonbehoeftestudie 2003
Lokaal woonplan
Het woonplan maakt integraal uit van de woonvisie 2030. Op basis van 7 beleidspeilers werden er 119 actiepunten geformuleerd. Op basis van een overlap met het huidige bestuursakkoord worden thema's projectmatig opgestart en opgevolgd.
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
sedert 2021 wordt leegstand beheerd via een module van Remmicon
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Er werd intern een register onbebouwde percelen opgesteld. Dit register wordt niet langer halfjaarlijks  aangepast.
Heffingen op onbebouwde percelen
er is geen heffing voor onbebouwde percelen.
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
De stad Hasselt heeft in het verleden in diverse verkavelingen bouwpercelen  verkocht adhv een puntensysteem gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssamenstelling
In toekomstige projecten zal eerder een samenwerking worden gezocht met professionele partners (bescheiden huurwoningen via een SHM) en groepen van kandidaat co-housers. Er loopt een onderzoek naar de meest geschikt manier van grondoverdracht.
b. Recht van erfpacht
Voor een zone geschikt voor Co-housing werd er een wedstrijd uitgeschreven De geselecteerde kandidaat-bewonersgroep heeft Wooncoop aangesteld als actor. De uiteindelijke grondoverdracht zal per erfpacht verlopen.
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Verstrekken van basisinformatie via het stedelijk woonloket
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen

Een voorstel bouwproject vanaf 10 eenheden wordt getoetst aan typemix-vorken met als doel kleinere woningtypes te integreren zonder aan overshootong te doen.

Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Hasselt heeft een strategische cel om mogelijke subsidiestromen te inventariseren en subsidieaanvragen door betrokken diensten te begeleiden.
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Structureel woonoverleg
4 x per jaar
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel

​Hasselt heeft haar BSO bereikt en is vrijgesteld van de verplichting om een actieplan op te stellen.

c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
overeenkomst gemeenteraad - minister van wonen mbt. convenant voor sociale huisvesting
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
De impact van het arrest van het Europees hof is nog onduidelijk.
Een sociale last werd reeds voor het DG&P ingeschreven in een aantal BPA's (15 %)
Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten afgesloten over het openbaar domein, groennormeringen, mobiliteitsnormen en betaalbaar wonen waaronder sociale huisvesting.
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Het leefkwaliteitsplan omschrijft de criteria waarop een verkavelingsaanvraag wordt beoordeeld. Bij de onderhandelingen over het projectvoorstel en het verdelen van de diverse lasten komt het aantal sociale huisvesting eveneens prominent aan bod.
e. Verhuren eigen woningen
Verhuren aan het OCMW als transitwoning
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
1. Het recentste lokaal toewijzingsreglement werd gedeeltelijk goedgekeurd in augustus 2020 door de Vlaamse minister van  Wonen, Volgende doelgroep werden weerhouden: - ouderen 65+ (minstens 1 persoon) - personen met een handicap (fysieke handicap, mentale beperking of personen met ASS) . Voor de doelgroep personen zonder netwerk zal een aangepaste versie worden voorgelegd in de loop van 2021.
b. Intern huurreglement
c. Verhuren buiten stelsel
Hacosi verhuurt 3 woongelegenheden aan OCMW Hasselt (buiten sociaal huurstelsel). OCMW Hasselt gebruikt 1 pand als noodwoning, 1 als transitwoning  en 1 pand als lokaal opvanginitiatief.
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
OCMW Hasselt voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. De huurwaarborg is steeds tegen terugbetaling. 
 • een principiële huurwaarborg toe te kennen, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur (tegen terugbetaling).
 • een tussenkomst in een energierekening te voorzien (onderbepaalde voorwaarden)
 • een tussenkomst in de verhuiskosten te voorzien (onder bepaalde voorwaarden)
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Het SVK Midden-Limburg wordt ondersteund met een werkingstoelage via het OCMW, de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het wekelijkse inschrijfmoment en het verstrekken van gratis Conformiteitsattesten aan de verhuurders. 2 maal per jaar wordt er vanuit stad-ocmw een infomoment georganiseerd voor kandidaat SVK- verhuurders
Bijlage
Promotie
Premie/subsidie
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
OCMW Hasselt voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. De huurwaarborg is steeds tegen terugbetaling. 
 • een principiële huurwaarborg toe te kennen, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur (tegen terugbetaling).
 • een tussenkomst in een energierekening te voorzien (onderbepaalde voorwaarden)
 • een tussenkomst in de verhuiskosten te voorzien (onder bepaalde voorwaarden)
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Het bestaande kamerreglement is vervallen nav bepalingen in het integratiedecreet. Er is geen nieuw kamerreglement opgesteld. De reguliere instrumenten (o/o en C-attesten) worden toegepast waar nodig.
Op het LWO van 20.02.2018 werden de volgende afspraken gemaakt:
-Iedere aanvraag voor vergunning logementskamers (mits aanwezigheid van een welzijnsactor) door een ontwikkelaar (lees: bouwheer) zal besproken worden op een vergadering lokaal woonoverleg.
Studentenkamers
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Vooronderzoeken in het kader van kwaliteitsklachten door de huurders, vaak na doorverwijzing van partnerorganisaties.
Signalering van woningen met gebreken door wijkagenten en maatschappelijk werkers dmv checklist
Bijlage
Conformiteitsattest woningen/kamers
Gratis C-attest voor SVK-woningen
Door het wegvallen van een lokaal kamerreglement worden controleaanvragen voor studentenkamers beschouwd als aanvragen voor een C-attest.
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
Via periodieke gebiedsgerichte controles en nav meldingen worden leegstaande gebouwen geïnventariseerd. We werken steekproefsgewijs voor appartementsblokken eveneens op basis van het ontbreken van een domicilie.
Sedert 2020 wordt er vertrokken vanuit een vermoedenslijst aangeleverd door de dienst bevolking.
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Gemeentelijke leegstandsheffing
Gemeentelijk reglement werd aangepast conform de bepalingen DGP
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Dit instrument wordt slechts zeer uitzonderlijk toegepast en enkel als de openbare veiligheid in gedrang komt.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Dit behoort tot de reguliere werking van de dienst wonen. Het beperkte aantal dossiers kent een groot aandeel obv huursubsidie
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Door het schrappen van het kamerreglement wordt er nu vlugger overgegaan tot een dossier O-O. Voorheen werd er meer proactief met de uitbaters contact gezocht.
Snelherstel
Herstelvordering
In dossiers O-O via de Vlaamse wooninspectie sluit het stadsbestuur zich waar nodig aan bij de herstelvordering.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Bijlage
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
er worden op dossierniveau afspraken gemaakt met de cel integrale veiligheid die de link is met de politiediensten.
 
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Premie voor technisch advies (ver)bouwers i.f.v. toegankelijkheid.
Loket
Communicatie
Specifieke Initiatieven
in 2015 werd een project 'collectieve renovatie van oude appartementen uitgewerkt. Externe partners zijn enkele locale syndici en DUBOLimburg. . Het project bestaat uit 2 toelichtingen aan de VME, het ondersteunen van de syndicus en de beheerraad en het gratis aanbieden van een doorlichting van de residentie met het bijhorende analyseverslag. Het priject kreeg een doorstart met C-Real. Ook Onesto en provincie Limburg zijn nu partners en er is een luik financiering en nabegeleiding toegevoegd
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie
Zonnepanelen
Hemelwater
Aanpasbaar/levenslang wonen
Andere subsidies/premies
diverse initiatieven van samenaankoop: groene stroom, zonnepanelen, electrische fietsen
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting
OCMW Hasselt wordt regelmatig in kennis gesteld van huurders met huurachterstal (bericht van de sociale huisvestingsmaatschappij of via een oproeping van huurder op vredegerecht).
OCMW Hasselt zal deze personen benaderen om te vermijden dat ze uit huis worden gezet.
CAW Limburg kreeg in 2016 projectmiddelen (1 jaar) om rond preventie uithuiszetting te werken op de privé-huurmarkt. OCMW Hasselt werkte mee aan dit proefproject.  ​Nadien werd dit ingebed in de reguliere werking van CAW Limburg en sturen we cliënten door.
Bijlage
Toeleiding naar woningmarkt
OCMW Hasselt zal haar cliënten die op zoek zijn naar een pand begeleiden op maat (wat kan de cliënt zelf/ wat niet).
De cliënten die een pand zoeken kunnen wekelijks bij het OCMW terecht voor "de sleutel tot wonen".
Begeleiding in de sociale huisvesting
Regelmatig zullen we cliënten verwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen met de bedoeling dat ze zich aldaar gaan inschrijven. We geven hun een lijst mee met daarop de documenten die ze dienen te verzamelen voor de inschrijving. Op de momenten dat de huisvestingsmaatschappijen actualiseren, zullen we dit afficheren in de wachtzaal en de cliënten (kandidaat-huurders) hierop attent maken. Eens ze een sociale woning hebben toegewezen gekregen, kunnen ze bij het OCMW terecht voor een aanvraag tussenkomst huurwaarborg en voor het opmaken van een afbetalingsregeling bij huurachterstal. Om het aantal uithuiszettingen binnen de sociale huisvesting of het SVK te verminderen zijn we vanaf juni 2014 gestart met een LAC (lokale adviescommissie) wonen. We willen door preventief te werken voorkomen dat bewoners hun betaalbare kwalitatieve woonst verliezen en dakloos worden.
Bijlage
Begeleiding op de private woningmarkt
Bij het OCMW van Hasselt kloppen dagelijks mensen aan met huisvestingsproblemen van allerlei aard, sommige heel acuut andere minder acuut, maar steeds zeer ingrijpend voor de cliënt. De aanmeldingsproblematieke zijn zeer divers. We zullen cliënten ook begeleiden (indien gewenst) bij hun aanvraag huursubsidie na een verhuisbeweging.
Soms worden we in kennis gesteld van vervuilde panden. Er wordt dan een heel traject met de bewuste bewoner opgezet in samenwerking met andere diensten. Soms prefinanciërt het OCMW de kosten voor een opruiming of poets. In de begeleiding hebben we ook aandacht voor de kosten van nutsvoorzieningen, gezien ze een onderdeel zijn van de woonkost voor de cliënt.
Bijlage
Begeleiding daklozen/thuislozen
Als een persoon effectief dakloos wordt en hij/zij geen oplossing vindt bij vrienden of familie zal men indien de cliënt dit wil een onthaaltehuis zoeken. Men zal cliënt ook begeleiden in zijn zoektocht naar een andere woonst (ifv. de mogelijkheden van de cliënt). Soms levert OCMW Hasselt  cfr. vigerende wetgeving een referentie-adres af. Indien de dakloze een woning heeft gevonden kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden een installatiepremie toekennen. In Hasselt zijn er 4 straathoekwerkers (1 binnen CAD/MSOC en 3 vanuit Stad) die beiden werken vanuit een positieve, integrale, actieve en structurele benadering van de doelgroep. Tussen chronisch dak- en thuislozen en de samenleving is een enorme kloof. De dak- of thuisloze heeft in zijn leven op verschillende domeinen kwetsuren opgelopen. Vaak staat ze wantrouwig t.a.v. de klassieke hulpverlening omdat die er blijkbaar niet in slaagt om hen verder te helpen. Housing First wil deze uiterst kwetsbare doelgroep opnieuw een plek geven in onze maatschappij. In de eerste plaats door hen letterlijk een plaats te geven; een woonst, een dak boven hun hoofd. Het Limburgse housing first-project op de as Hasselt-Genk-Sint Truiden startte op 1/12/2014.  Housing First Hasselt sluit aan bij het Limburgse project en heeft een gemeenschappelijke inhoudelijke coördinatie. Voor Hasselt willen we een 12 tot 16 daklozen begeleiden vanuit de housing first benadering. Ondertussen werd de housing-first methodiek ingebed in de reguliere werking.
Bijlage
Herhuisvesting
Indien gewenst worden met de bewoner van onbewoonbaar pand de mogelijkheden bekeken van herhuisvesting. In bepaalde situaties worden de noodwoningen van het OCMW ingezet.
Recuperatie kosten herhuisvesting
Andere initiatieven
Werkgroep woonhygiëne . Deze werkgroep werkt procedures uit om zowel ondersteunend als repressief op te treden bij problematische huisvestingssituaties waarbij zwakke bewoners betrokken zijn zonder relevant netwerk


B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden. Samen met de cliënt, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt. De crisisopvang is beperkt in duur tot 3 weken.

Crisisopvang wordt aangevraagd op telefoonnummer: 011/28.38.73. De crisisopvang wordt uitgebaat op onderstaand adres.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

                     

 

Daklozenopvang

OCMW Hasselt en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt residentiële opvang en begeleiding te bieden. We bedoelen hiermee het vervolgtraject na eventuele crisisopvang.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

          

          

 

Nachtopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).

De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden tot max. 7 nachten.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

OCMW Hasselt richt sedert 2016 jaarlijks in de periode van begin november  tot en met eind maart een shelter in voor Hasseltse dak- en thuislozen aangebracht door de Hasseltse welzijnspartners, die niet meer terecht kunnen in het traditionele opvangcircuit.           

Noodwoningen
OCMW Hasselt heeft momenteel 3 noodwoningen en meerdere panden volgens het principe van een "transitwoning".
Bijlage
Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein heeft 26 standplaatsen. Er wonen 60 mensen. Het terrein is eigendom van Stad Hasselt. De bewoners huren een standplaats van Stad Hasselt. Regelmatig organiseert de terreinbeheerder (personeelslid van stad Hasselt, dienst integratie) een woonwagencommissie.
Aanwezig: terreinbeheer Stad, wijkagent stad, gemeenschapswacht,dienst gebouwen stad, woonmanager stad, afgevaardigde OCMW (teamcoördinator/wooncoördinator), diensthoofd wijkwerking Stad, diensthoofd bevolking, jurist stad Hasselt.
Hier worden toewijzingen van vrije plaatsen besproken, doch ook problemen op het terrein, regelementen,ea... komen aan bod.
Bijlage
Doortrekkersterrein
Andere
 
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
B. SAMENLEVEN
9. EXPERIMENTEN