Instrumenten lokaal woonbeleid Kortrijk

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
 • kerngroep : verschillende directie stad Kortrijk en stadontwikkelingsbedrijf
 • uitgebreide kerngroep: aangevuld met OCMW, Wonen Vlaanderen, programma regisser
 • ad-hoc uitbreiding : SHm, private ector, leiedal, ...
 
Bijlage
Lokale woonraad
Kortrijk wil zich meer dan ooit profileren als Woonstad. Het opstarten van een lokale Woonraad die zorgt voor een gestructureerd overleg tussen de verschillende woonactoren speelt daarin een belangrijke rol. De Woonraad is een advies- en overlegorgaan van spelers op de woningmarkt die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het woonbeleid van de stad betrokken zijn. De deelnemers aan de Woonraad zijn uit alle mogelijke sectoren afkomstig, om een brede input te garanderen en eenzijdig maatregelen of standpunten te vermijden. De achtergrond en de belangen van de deelnemers kunnen soms ver uit elkaar liggen. Dit mag echter geen belemmering zijn voor de goede werking van de Woonraad. Het is integendeel de bedoeling om op zoek te gaan naar win-win situaties voor de verschillende actoren. Daarom wordt de Woonraad opgesplitst in verschillende kerngroepen, die vanuit een gelijkaardige achtergrond opereren.
Overleg andere actoren

Overleg met de private woon- en zorgcentra

Het OCMW Kortrijk baat zelf 5 WZC uit, nl. Sint Jozef, Lichtendal, de Weister, Biezenheem en Ter Melle, goed voor samen 460 wooneenheden op een totaal aanbod in Kortrijk van 1276. De rest wordt uitgebaat door 7 private partners als Home ’t Hoge, De Korenbloem, De Pottelberg, Sint Carolus, Heilig Hart, Sint Vincentius en De Ruysschaert.

Alle WZC hebben op uitnodiging van het OCMW Kortrijk regelmatig overleg (4 x per jaar) m.b.t.

 •  zorgstrategische planning m.b.t. residentiële (WZC) en semi-residentiële voorzieningen, zoals serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen e.d.m.
 • netwerking i.v.m. dienstverlening en activiteiten naar thuiswonende ouderen.

Het Lokaal Steunpunt Thuiszorg Kortrijk (= afdeling Kortrijk van het SEL Z W Vl.)

Het LST Kortrijk is een lokaal overlegplatform van alle professionele thuiszorgverstrekkers (beroepen, diensten en organisaties) en vertegenwoordigers van mantelzorgers. Het LST Kortrijk geeft een “Wegwijs in de thuiszorg” uit voor de (potentiële) gebruikers. Daarin is ook de rubriek “wonen voor ouderen” opgenomen, waarin naast de woon(zorg)voorzieningen ook de adressen voor informatie en advies zijn opgenomen.

De uitbaters van serviceflats en woon(zorg)voorzieningen zitten ook mee aan de tafel in het overlegplatform.

Stuurgroep thuisloosheid

 

Tweemaandelijks overlegplatform tussen eerstelijnswelzijnsdiensten die werkzaam zijn met dak en thuislozen. Stimuleren overleg en samenwerking. In de schoot van dit overleg werden reeds meerdere innovatie projecten opgestart. Zie winternachtopvang, woonclub, bufferwoningen, colloqium 2011. Huis Inclusief 2014 (regionaal project ifv tijdelijke woonst en begeleiding) 

 

C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Woonclub

Samenwerking stad-CAW-Samenlevingsopbouw.

De woonclub helpt mensen op zoek naar een huurwoning uitzoeken wat mogelijk is op maat van hun situatie. We helpen zoeken naar huurwoningen en helpen ook bij het voorbereiden van gesprekken en bezoeken met verhuurders of immo-kantoren. We zoeken uit of mensen recht hebben op een premie, helpen de papieren verzamelen om zich in te schrijven in De Poort of een andere bouwmaatschappij, enz. De kandidaat huurder kan hulp krijgen van een buddy bij de verschillende stappen in het zoeken naar een woning. Eens een woning gevonden kan de nieuwe huurder bij de woonclub terecht om de verhuis en de intrek in het nieuwe huis voor te bereiden. De dienstverlening van de woonclub is gratis.

Meer info over de woonclub vind je hier.

Huurdersbond                                                                                                                                             Samenwerking Huurdersbond – OCMW - Stad Kortrijk

De huurdersbond is een ledenorganisatie die de belangen verdedigt van huurders van particuliere woningen. De huurdersbond geeft huurders informatie en juridisch advies in verband met bijvoorbeeld huurprijsverhogingen, einde van een huurcontract en opzeggingen.

Het OCMW betaalt jaarlijks € 18000  aan de Huurdersbond. Hiervoor zijn er wekelijks twee zitdagen in Sociaal Huis.

2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Balie Bouwen, Milieu en Wonen
De balie Bouwen, Milieu en Wonen werkt met
 • frontoffice (Maandag: 9 - 12.30 u. en 16 - 19 u.
  Woensdag: 9 - 16 u.
  Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12.30 u.
 • backoffice

 
Voor alle vragen rond bouwen, milieu en wonen kan u steeds terecht op onze dienst.
Wij informeren de burger over :
 • stedelijke en andere premies
 • procedure en aanvragen rond woningonderzoeken, leegstand en verwaarlozing
 • info rond studentenhuisvesting / logementshuizen
 • aanvragen conformiteitattest en uitbatingsvergunning
 • vergunningen
 • handhaving

contact :                                                                                                                                               Balie Bouwen, Milieu en Wonen                                                                                                                                                    Grote Markt 54, 8500 Kortrijk                                                                         056/27.84.30                                                                                                                                                                  email : bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

 

Woonwinkel
1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket
Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.
Andere

Sociaal Huis

In het Sociaal Huis kan iedereen terecht met alle vragen rond sociale dienstverlening. De medewerkers maken je wegwijs in het aanbod van diensten en zoeken samen met je uit waar je het best met je vraag terecht kan. De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen, en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen.  De diensten van de Stad en het OCMW werken al jaren nauw samen om de dienstverlening voor jou duidelijker en toegankelijker te maken.  Binnen het Sociaal Huis houden een aantal diensten hun zitdag. Op die manier kan je informatie inwinnen over de stand van zaken van je dossier zonder dat je hiervoor contact moet opnemen met hun hoofdkantoor.  In veel gevallen krijg je al meteen een eerste antwoord. In andere gevallen maken de medewerkers van het Sociaal Huis voor jou een afspraak met de juiste dienst, nadat ze je eerst zoveel mogelijk informatie meegaven.

Het sociaal huis is gevestigd in de gebouwen van het OCMW - Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Tel: 056 24 42 22  info@sociaalhuiskortrijk.be 

 

Openingsuren

 • maandag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • dinsdag: 9 - 12u en 13 - 18u
 • woensdag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • donderdag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • vrijdag: 9 - 12u en 13 - 15u

 Meer info over het Sociaal Huis vind je hier.

Team Wonen OCMW

Het team wonen heeft een dubbele opdracht:

 1. Informatie, advies en bemiddeling op woonvragen alleen op verwijzing en bij voorrang voor kansarmen en ouderen. Daarbinnen heeft het team enkele specifieke plaatsings- , bemiddelings- en begeleidingsopdrachten: opvolging gerechtelijke uithuiszetting, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen en huurachterstand bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen en SVK de Poort. Het team heeft ook een beurtrol in de permanentie van het RCK (Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk).
 2. Het team verzorgt ook voor het OCMW een eigen uitbating, nl. de verhuur van woonvoorzieningen met hulp of ondersteuning, zorg en begeleiding voor kansarmen en zorgbehoevende ouderen.

 

B. COMMUNICATIE
Infobrochure
 • Dakisolatie
 • CO-veiligheid
 • Groendak
 • hemelwaterput
Infoavonden
Af en toe neemt de dienst Bouwen, Milieu en Wonen deel aan infoavonden rond woonthema's.
Website
Andere
 1. Rijwoningwandeling
 2. Woonseminar
 3. Stadskrant
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming

Visie

De stadscoalitie zet volgens het Plan Nieuw Kortrijk in op 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk. Eén daarvan is "Een Stad die betaalbaar is". Kortrijk meot betaalbaar blijven voor al zijn inwoners en daarom kiezen we voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven de wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit.

Aan allen die in Kortrijk willen wonen, moet een adequate woning kunnen worden aangeboden:

 • Met een goede interne en externe kwaliteit;
 • In een behoorlijke woonomgeving (inclusief voldoende grote tuin of terras, aangevuld met supplementaire open ruimte, al dan niet publiek);
 • Binnen een gediversifieerd woningenbestand, gericht op verschillende doelgroepen, zowel qua typologie als qua budgettaire belasting (met bijzondere aandacht voor betaalbare, bescheiden, compacte en duurzame woningen);
 • Zowel in de binnenstad als in de verstedelijkte of plattelandsgerichte deelgemeenten;
 • Met een grote kans op een volwaardig leven, dus met een gegarandeerde deelname aan het stedelijke aanbod.
  Het woonbeleid van de Stad Kortrijk vertrekt vanuit een ruim en transversaal beleidskader en heeft aandacht voor demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die het wonen in Kortrijk beïnvloeden. De stad zal maatregelen treffen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en om uiteindelijk te komen tot een versterking van het fiscaal draagvlak van het stedelijke budget.

 

Kennis verzamelen over wonen
Stadsmonitor
Woon(behoefte)studie
Lokaal woonplan
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
Oprichten van een Markt Verhuur Kantoor
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
ja
Heffingen op onbebouwde percelen
nee
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

Wonen en zorg op een kruispunt

Via drie concrete bouwprojecten binnen het sociaal huurbesluit wil OCMW Kortrijk in samenwerking met de partners huisvesting bieden aan die groep van mensen die nu moeilijk een plaats vindt op de huisvestingsmarkt maar ook een koppeling maken aan aangepaste begeleiding, zorg en hulpverlening vanuit het samenwerkingsverband. Doelgroep zijn senioren en 40+ (medioren) met zorg- of ondersteuningsvraag zoals personen met een handicap, mensen met psychiatrisch verleden, mensen met onthaaltehuisverleden.

Met dit project wordt gekozen voor een doorbreken van de sectoren en een sterke netwerkvorming op basis van enkele concrete proeftuinen. Het project werkt de komende vijf jaar een intersectoraal samenwerkingsverband uit voor het aanbieden van opvang, huisvesting en begeleiding van medioren en senioren met zorg- en hulpvragen

We willen dit realiseren vanuit een vraaggestuurde cliëntbenadering, waarop het belang van de cliënt vooropstaat. Daar waar gewenst zullen we over de sectoren samenwerken in een multidisciplinaire samenwerking aangaande begeleiding. Rol van de beheerder zal duidelijk afgebakend worden van rol van begeleiding en hulpverlening.

Martine Knockaert

martine.knockaert@ocmwkortrijk.be 

Budastraat 27  - 056/ 24 48 02

www.ocmwkortrijk.be

 

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen
Stad Kortrijk heeft geen eigen woningen die (sociaal) verhuurd worden.
 
Ocmw Kortrijk heeft een eigen patrimonium waarvan een gedeelte verhuurd wordt als bejaardenwoningen, een deel aangewend wordt als woning binnen de materiele opvang van asielzoekers, enkele woningen als crisis- en doorgangswoningen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting en een deel via SVK De poort verhuurd worden.
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
Gooedgekeurd november 2012
Bijlage
b. Intern huurreglement
c. Verhuren buiten stelsel
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ocmw Kortrijk stond aan de wieg van het ontstaan van SVK De Poort. Ondertussen is dit uitgegroeid tot een eigen vzw.

 

De stad heeft een overeenkomst gesloten met het SVK om de hoge huurprijs van particuliere woningen te drukken. Voor woningen met een KI tussen 500 en 1000 euro en een maximale huurprijs van €450 komt de stad tussen ten bedrage van 20% van de overeengekomen maandelijkse huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst gesloten tussen de verhuurder en de aanvrager. Voor elke in huur genomen woning ontvangt het SVK een éénmalige instappremie van € 1.000.

 

Met het OCMW heeft het SVK afspraken betreffende het jaarlijks in huur nemen van 30 nieuwe woningen, het inzetten van een renovatiebegeleider voor renovatiedossiers van clienten, de logistieke ondersteuning bij doorgangs- en LOI-woningen van het OCMW en de uitbouw van de huurdersbegeleiding. Voor dit wordt jaarlijks een bedrag van 125000 euro uitgetrokken.

 

Promotie
Premie/subsidie
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van het kamerdecreet, de wooncode en de stedenbouwkundige verordening.
Studentenkamers
Moratorium rond studentenkamers. Voorlopig worden er geen vergunnigen meer verleend voor bijkomende studentenkamers. Meer info 056/27 84 00
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
Zowel de stedenbouwkundige verordening als de algemene politieverordening zijn terug te vinden op www.kortrijk.be
 
Meer info over de stedenbouwkundige verordening vind je hier.
Meer info over de politieverordening vind je hier.
 
andere
Voor zowel de uitbating van een logementshuis als de uitbating van een studentenhuis heb je een uitbatingsvergunning nodig.
Voor meer info contacteer de directie Wonen 056/27.84.34 of klik hier.
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Voor woningonderzoeken en het aanvragen van een conformiteitsattest kan u terecht dij de dienst Wonen 056/24.84.34
Conformiteitsattest woningen/kamers
Conformiteitsattest kan worden aangevraagd bij de dienst Wonen en kost 62,5 euro per woongelegeheid.
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
De Stad Kortrijk gaat actief op onderzoek. Iedere klacht wordt ook onderzocht.
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Te verkrijgen bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen
Gemeentelijke leegstandsheffing
Het heffingsreglement kan u raadplegen op www.kortrijk.be
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Kortrijk Zaait
van leegstand naar ondernemerschap
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
De Stad Kortrijk gaat actief op onderzoek. Iedere klacht wordt ook onderzocht.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Te verkrijgen bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
ja
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
nee
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
ja
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
nee
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Een technisch medewerker van de dienst Wonen doet de vooronderzoken in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of Kamerdecreet. Indien nodig gaat de medewerker opnieuw langs samen met de controleur van het Vlaamse Gewest.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt gevolgd wanneer er zich urgente problemen voordoen.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Volgens Vlaamse Wooncode
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Volgens Vlaamse Wooncode
Snelherstel
Herstelvordering
De Stad Kortrijk sluit zich aan bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
ja
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
ja
Gemeentelijke heffing op verkrotting
nee
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
nee
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
U kan terecht bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen voor alle informatie rond bouwen en verbouwen.
056/27.84.00
Communicatie
Specifieke Initiatieven
Renovatiebegeleiding
 
Meer info over de bouwblokrenovatie vind je hier.
Meer info over de Renovatiebegeleiding vind je hier.
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie
Stad Kortrijk verstrekt een premie voor het isoleren van het dak. Ook bij andere instanties kan u een premie verkrijgen.
 
Meer info over de premie dakisolatie vind je hier.
 
Meer info : Dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
Groendak en Co-veiligheid
Meer info : dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
Hemelwater
Stad Kortrijk verstrekt een premie voor het plaatsen van een regenput.
 
Meer info over de premie voor een hemelwaterput vind je hier.
 
Meer info : dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
Aanpasbaar/levenslang wonen

Beschikken over een woning aangepast aan de leeftijd en/of gezondheidstoestand en voorzien van de nodige hulpmiddelen, kan het verschil betekenen tussen ‘thuis blijven wonen’ en ‘moeten verhuizen’ naar een woonvoorziening. Voor informatie en een deskundig advies zijn in Kortrijk een waaier aan diensten present:

De Lokale Dienstencentra van het OCMW Kortrijk:

 In Kortrijk kernstad:

 • De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk
 • Overleie, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk
 • De Condé, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

In de deelgemeenten:

 • De Zevenkamer, Mellestraat 15, 8501 Heule
 • De Vlaskapelle, H. Dewildestraat 8, 8501 Bissegem
 •  t Cirkant,Hellestraat 6, 8510 Marke
 •  Seniorenacties Kortrijk-Zuid, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

De Regionale Dienstencentra

 • Bond Moyson - RDC West-Vlaanderen – Woningaanpassing, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
 • Liberale Mutualiteit, Revillpark 1, 8000 Brugge
 • Zonnewende, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Kerkstraat 15, 8700 Tielt

Verder

 • Thuiszorgcentrum CM – Kortrijk, Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk
 • Thuiszorgwinkel CM – Kortrijk, Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk
 • Dienst maatschappelijk werk - Onafhankelijk Ziekenfonds – OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries
 • Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
 •  Medicura Orthoshop, Hendrik Consciencestraat 20, 8500 Kortrijk
Andere subsidies/premies

Meer info over deze premies vind je hier.

Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Vlaamse Woonlening
 
Meer info over deze leningen vind je hier.
 
 
Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting

Vanuit de griffie van het vredegerecht wordt het OCMW op de hoogte gebracht van de gerechtelijke uithuiszettingen. Jaarlijks ontvangen we zo’n 180 namen. Sinds 2008 geven we de namen van de mensen in moeilijkheden die niet bij het OCMW gekend zijn door aan het CAW. In het kader van onze preventieve opdracht proberen we met zoveel mogelijk partners rond de tafel te zitten.

 

CAW ontving vanuit het pilootproject extra middelen om preventiever te werken.

 

Naast deze gerechtelijke aanmeldingen heeft het OCMW ook afspraken gemaakt met de bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor om sneller op te treden bij huurachterstand en verwaarlozing. Jaarlijks kregen we via deze weg een 50tal vragen tot interventie.

Toeleiding naar woningmarkt

Zie 1C - woonclub

Begeleiding in de sociale huisvesting
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd. Het OCMW heeft regelmatig overleg met de sociale verhuurders met het oog op een goede afstemming tussen wonen en welzijn. De sociale verhuurders onderzoeken momenteel hoe zij hun huurdersbegeleiding concreet verder kunnen uitbouwen
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…)
 
Wandelingstraat 
Het Ocmw heeft het beheer van één logementswoning, waar alleenstaande mannen kunnen verblijven. De begeleiding wordt verzekerd door het CAW volgens het principe van Presentie-beleid.
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd.
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…). Ook is er begeleiding door De Branding, Den Achtkanter, Ubuntu (gehandicaptensector), en bijzondere jeugdzorg.
Begeleiding daklozen/thuislozen

Thuis en daklozen kunnen terecht in de verschillende inloopcentra voor een gesprek, een kom soep en voor enkele basisbehoeften (douche/wasmachine). Bij Poverello kunnen zij voor 1€ een warme maaltijd krijgen.

In Kortrijk zijn verschillende opvangcentra voor daklozen. In de wintermaanden is een winternachtopvang actief. Mensen die de stap naar de hulpverlening willen zetten kunnen terecht in het Regionaal crisisnetwerk.

Herhuisvesting

Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappijen en het OCMW.

Recuperatie kosten herhuisvesting

 

Het college besliste op 21/09/2011 om in te stemmen met de deelname aan het proefproject recuperatie herhuisvestingskosten. De stad ging hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan met het Agentschap Inspectie RWO-DAB Herstelfonds.

 

Andere initiatieven
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

Het OCMW van Kortrijk heeft een niet-erkende crisisopvang opgericht om tijdelijk (max 30 dagen) onderdak te kunnen bieden aan personen (alleenstaanden, koppels en kleine gezinnen) in crisis; Tijdens het verblijf worden mensen georiënteerd naar de nodige woonvorm of dienstverlening. Deze crisisopvang staat in principe enkel open voor mensen van Kortrijk. Situaties waarbij een psychische of verslavingsproblematiek meespeelt worden niet opgenomen.

Daklozenopvang

RCK

Hulpverleners die buiten de kantooruren geconfronteerd worden met iemand die dakloos is, kunnen een beroep doen op het Regionale crisisnetwerk. Hiertoe nemen zij contact op met de centrale dispatching die hun verwijst naar het crisisbed. De persoon in crisis kan gedurende één nacht van deze plaats gebruik maken en wordt de volgende ochtend doorgestuurd naar een ambulante dienst (volgens beurtrol). Deze diensten kijken naar de hulpvraag van de betrokken persoon en zoeken naar een oplossing. Voor complexe situaties, waarbij de oplossingen niet voorhanden zijn , wordt een crisisoverleg samengeroepen.

 

Opvangcentra

Binnen de Kortrijkse binnenstad heeft het CAW meerdere opvangcentra voor mannen, vrouwen en jongvolwassenen. Deze opvang staat open voor iedereen. Ook mensen van buiten de stad kunnen hier terecht

 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Tuighuisstraat Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Vrouwenopvang; Blekerstraat 33 Kortrijk
 •  Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, Blekerstraat 31 Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, De Link, Stasegemsestraat 63 Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Aalbeeksesteenweg 7 Kortrijk
Nachtopvang
Sinds december 2015 is er permanente nachtopvang.
Noodwoningen

Doorgangswoningen

 

Het OCMW beschikt over 20 doorgangswoningen. Een doorgangswoning is een woning die het OCMW tijdelijk ter beschikking stelt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden.

Het verblijf in de doorgangswoning biedt een korte periode van voorlopige woonzekerheid om partijen toe te laten een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

De terbeschikkingstelling van de woning is een vorm van aangepaste individuele dienstverlening zoals voorzien in artikel 60 §3 van de Organieke wet op de OCMW’s.

Team Wonen doet voorstel tot terbeschikkingstelling van een doorgangswoning na een sociaal onderzoek door de dossierbeheerder maatschappelijk werker en een positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Deze woning kan haar functie van nood- of transitwoning of crisisopvang slechts correct vervullen indien de vlotte doorstroming naar definitieve huisvesting kan worden gerealiseerd. Op die manier is de woning ook voldoende beschikbaar wanneer in crisissituaties op korte termijn tijdelijke opvang moet worden aangeboden aan nieuwe bewoners.

 

Andere initiatieven

Project Huis Inclusief

 

Via een experiment tussen sociale huisvesting en welzijn waarbij de sociale huisvesting leegstaande woningen ter beschikking gesteld wordt gekeken of dergelijke woningen een tijdelijke opvang kunnen bieden voor kwetsbare en thuisloze personen (alleenstaanden, koppels en gezinnen).  De ondersteuning/begeleiding gebeurt door één van de welzijnspartners.

Het project  staat in voor uitbreiding en verdere diversifiëring van het tijdelijk woon- en begeleidingsaanbod (3 maand, ev. verlengbaar met 3 maand)  als opstap naar een permanente en duurzame huisvesting.

 

Momenteel

 • Caw Zuid-West-Vlaanderen : 8 woningen van de bouwmaatschappij Goedkope Woning
 • OCMW Kortrijk : 2 woningen in de randgemeenten van verschillende bouwmaatschappijen
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein open sinds oktober 2009.
Andere
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
B. SAMENLEVEN
9. EXPERIMENTEN