Instrumenten lokaal woonbeleid Leuven

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Er zijn meerdere diensten verantwoordelijk voor het woonbeleid van stad Leuven, die samenkomen in de taskforce wonen:
het algemeen woonbeleid hoort bij de afdeling ruimte en onroerend erfgoed.
de projectgebonden uitvoering van het woonbeleid in kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling hoort bij het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven).
het beleid inzake woonkwaliteit en woonbegeleiding hoort bij de dienst wonen.
het afleveren van vergunningen en behandelen van bouwaanvragen gebeurt door de dienst bouwen.
de controle van studentenhuisvesting gebeurt door de dienst woontoezicht.
de lokale strategie dak- en thuisloosheid valt onder de afdeling sociale zaken.
de acties die betrekking hebben op het energiezuinig maken van woningen vallen onder de afdeling duurzaamheid.

De taskforce wonen valt onder de verantwoordelijkheid van de schepen van wonen. De adviseur woonbeleid is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende diensten.
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
 • Samenstelling: Stad, OCMW, CAW, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, SVK, provincie Vlaams-Brabant, Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Discriminatie, Huurdersbond, Opbouwwerk, erkende Vereningingen Waar Armen het Woord Nemen.
 • Frequentie: 2x per jaar
 • Coördinatie: de coördinatie gebeurt door de dienst Wonen
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
Overleg andere actoren
Overleg dienst Wonen - Wooninspectie - Wonen Vlaams-Brabant
 • Agendapunten: concrete dossiers, kwaliteitsnormen, afspraken rond procedures
 • Frequentie: 3x per jaar
 • De coördinatie gebeurt door diensthoofd Wonen


C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Rond woonbegeleiding zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met CAW Oost-Brabant, SVK Spit, SHM Dijledal en de Huurdersbond Vlaams-Brabant. Voor energiescans is er een samenwerkingsovereenkomst met De Ruimtevaart.

Meer info zie verder.

2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Het diensthoofd wonen vervult de functie van huisvestingsambtenaar.
Woondienst
De dienst wonen
 • maakt deel uit van de afdeling bouwen, wonen en milieu van de directie Ruimtelijke ontwikkeling.
 • bestaat uit 1 projectcoördinator woonpunt, 4 onderzoekers, 5 administratieve medewerkers en een diensthoofd.
Woonwinkel

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in het oprichten van een Woonpunt, ook voor de middeninkomens, waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies, bemiddeling, begeleiding en ontzorging. We werken daarvoor samen met verhuurders, de sector, de Huurdersbond, de provincie en andere instanties.

Dit woonpunt:
bemiddelt tussen de eigenaars-verhuurders en de huurders;
overtuigt eigenaars om te verhuren aan betaalbare prijzen en neemt in ruil daarvoor de administratie en andere lasten over;
informeert en begeleidt verhuurders over energetische renovaties, woonkwaliteit, verplichtingen…;
luistert naar de huurders en naar de verhuurders;
begeleidt verhuurders en promoot SVK;
motiveert verhuurders om hun woningen (indien mogelijk) modulair te maken, zodat deze woningen aangepast kunnen worden.


1 geïntegreerd loket
Het loket wonen bevindt zich in het stadskantoor en is open op afspraak. De dienst is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16u30 uur.

Je kan in het loket terecht voor het aanvragen van een conformiteitsattest, het indienen van een klacht over de kwaliteit van een huurwoning, het melden van een leegstaand gebouw, het aanvragen van een premie voor aanpassing woning voor ouderen of personen met een handicap en een verbeteringspremie voor woningen.
Elektronisch loket

In het elektronisch loket wordt dezelfde dienstverlening voorzien als in het fysieke loket.

Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure

​Er zijn verschillende infobrochures voor de premies bouwen en wonen.

Infoavonden

​Er worden regelmatig infoavonden georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in sociaal verhuren en voor mensen die hun woning willen renoveren tot een energiezuinige en kwaliteitsvolle woning.

Website
Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
Meerjarenplan 2020-2025

Het stadsbestuur heeft haar voornaamste politieke opties voor de bestuursperiode 2019-2025 vastgelegd in de bestuursnota “baanbrekend Leuven”. Deze werd geconcretiseerd in een meerjarenplan.

Eén van de tien thema’s in de bestuursnota is betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, verder uitgewerkt in 5 actieprogramma’s:
1. We investeren in sociale huisvesting
2. We bieden structurele oplossingen voor kwetsbare groepen
3. We stimuleren een voldoende groot aanbod van kwalitatieve huurwoningen
4. We voorzien een voldoende groot aanbod kwalitatieve koopwoningen
5. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe woonvormen, rekening houdend met demografische ontwikkelingen

De bestuursnota kwam mee tot stand met input van verschillende domeinexperten en stadsdiensten.

Ruimtelijk Structuurplan Leuven

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Leuven staat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het eerste structuurplan dateert van 2004. Het was aan herziening toe omdat de meeste maatregelen uitgevoerd of intussen achterhaald zijn. Bovendien zijn er nieuwe thema’s die een invloed hebben op het gebruik van de ruimte, zoals klimaatverandering, energie, nood aan voorzieningen en grotere aandacht voor erfgoed. De gemeenteraad keurde het tweede ruimtelijk structuurplan goed op 18 december 2017. Het ruimtelijk structuurplan behandelt 7 thema’s, waaronder “wonen in multifunctionele woonkernen”.
Kennis verzamelen over wonen
Woon(behoefte)studie
Voor de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven is er een woonbehoeftestudie gebeurd die een raming maakt van de behoefte aan bijkomende woningen in Leuven voor de periode 2002-2018.

Ter voorbereiding van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd data over de bevolkingsevolutie, het woningpatrimonium en het gebruik ervan verzameld. Ook werd de te verwachten bevolkingsevolutie bij ongewijzigd beleid in kaart gebracht en is de beschikbare ruimte voor bijkomende woningen, zoals vastgelegd is in het ruimtelijk structuurplan, geëvalueerd.
Lokaal woonplan
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Galileo is het geografisch informatiesysteem van de stad Leuven. Het beheert de informatie die verband houdt met activiteiten van de stad als openbaar bestuur:
 • ruimtelijke bestemmingen
 • beheer van adressen
 • patrimoniuminformatie en -vergunningen
 • ...

Verschillende stadsdiensten beschikken over een eigen module waarmee ze hun dagelijks werk regelen en stroomlijnen.

Specifiek voor woningkwaliteit wordt ook gebruik gemaakt van VLOK, het Vlaams Loket Woningkwaliteit.

 

Andere

AG Stadsontwikkeling Leuven

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven. Samen met publieke en private partners werkt AGSL aan verschillende projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven. Het AGSL voert de stedelijke beleidsdoelstellingen in opdracht van de stad uit en vervult een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid dankzij de opgebouwde knowhow.

Als autonoom gemeentebedrijf werkt het AGSL zo zelfstandig en bedrijfsmatig mogelijk om zijn opdracht voor de stad Leuven waar te maken.
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)

In het ruimtelijk structuurplan zijn woonontwikkelingsgebieden geselecteerd. Vele hiervan waren onbebouwbaar omwille van gewestplan of plannen van aanleg. Voor deze gebieden worden jaarlijks enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt om de bestemming naar wonen te wijzigen.

A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
De stad Leuven heeft sinds december 2007 een eigen belastingsreglement (activeringsheffing) op onbebouwde bouwgronden en kavels.
Heffingen op onbebouwde percelen
De stad Leuven heeft sinds december 2007 een eigen belastingsreglement (activeringsheffing) op onbebouwde bouwgronden en kavels.
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Met eigenaars van gronden binnen de prioritaire woonontwikkelingsgebieden, zowel overheden als private eigenaars, wordt actief samengewerkt om de ontwikkeling van de woonontwikkelingsgebieden te stimuleren. De actieve rol van de stad vertoont verschillende gradaties. Minimaal wordt er overleg gepleegd met de eigenaars over de gewenste inrichting en het wenselijke programma naar aanleiding van vragen over vergunbaarheid vanwege de eigenaar. In gebieden waar nog weinig interesse tot ontwikkeling is, worden de eigenaars actief benaderd (b.v. in het kader van een voorbereiding voor ruimtelijk uitvoeringsplan). Voor de prioritaire ontwikkelingsgebieden wordt door de stad een echt projectmanagement opgezet.
Eigen stedelijk instrumentarium

​Een stadskavel is een kavel die met een korting ten aanzien van de marktprijs te koop wordt aangeboden voor de realisatie van een grondgebonden woning. De kavel is bestemd voor bepaalde doelgroepen die zich duurzaam in Leuven willen vestigen en waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt, maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen.

A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Gronden in eigendom van het lokaal bestuur incl. OCMW zijn beperkt.

Grondposities verwerven is steeds een interessante hefboom binnen het volledige woonbeleid. De stad werkt een strategie uit om op bepaalde plaatsen gronden en panden aan te kopen en eventueel financiële middelen te verwerven door strategisch minder interessante gronden en panden te verkopen.
AGSL krijgt de opdracht om alle onroerende goederen in eigendom van de stad, het OCMW en de andere aan de stad verbonden rechtspersonen te onderzoeken naar residentieel ontwikkelingspotentieel. Dit onderzoek heeft als finaliteit het totale aanbod van het woonpatrimonium uit te breiden, na afweging met andere beleidsopportuniteiten.

De beschikbare gronden worden ingezet voor woonprojecten indien deze in de woonkernen zijn gelegen. Het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven verzorgt het management van deze ontwikkelingen.


A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere

De stad voorziet in haar planningsinitiatieven met betrekking tot residentiële ontwikkelingen steeds een voorkooprecht ten voordele van AGSL.

A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
​Community Land Trust
De stad werkt actief aan een Community Land Trust (CLT)-project en zorgt voor een concrete realisatie op eigen gronden. Bij een CLT blijft de grond eigendom van de gemeenschap of stad, en koop je als bewoner enkel de ‘bakstenen’ op de grond. De ‘trust’, met andere woorden de gemeenschap, blijft eigenaar van de grond, maar de bewoners worden, via erfpacht, eigenaar van de woning. Door de erfpacht kan er gegarandeerd worden dat de woningen bij de beoogde doelgroep blijft.
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Andere
In grote ontwikkelingsprojecten wordt een klein aandeel woningen gereserveerd voor bescheiden inkomensgroepen die niet meer in aanmerking komen voor sociale koopwoningen, en worden de woningen onder de marktprijs aangeboden. Indien deze woningen deel uitmaken van een privaat bouwproject wordt deze verplichting vastgelegd in een overeenkomst met de eigenaar.

AGSL biedt stadswoningen aan. Dit zijn woningen
voor alleenstaanden of gezinnen waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt (maximum 25% boven de inkomensgrens voor een sociale koopwoning), maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen
die in principe kan aangekocht worden door alle gezinstypes, maar bij voorkeur door de doelgroep van jonge gezinnen (in woonprojecten waar een duurzame huisvesting voor gezinnen mogelijk is)

Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een weinig kwalitatieve woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. De nieuwe eigenaars hebben vaak geen middelen om de woning te renoveren. We brengen de situatie van noodkopers in kaart en op die basis werken we samen met betrokken partners een actieplan voor renovatiebegeleiding uit. De stad onderzoekt of er een systeem mogelijk is om in geval van noodkoop de grond te kopen, zodat de eigenaar van de woning met dit geld de renovatie kan bekostigen. Met een erfpachtcanon (een vergoeding voor het gebruik van de grond) kan de stad deze gelden op termijn terug innen.
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen

De bepalingen van het grond- en pandendecreet werden toegepast sinds haar inwerkingtreding.

Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen

De bepalingen van het grond- en pandendecreet werden toegepast sinds haar inwerkingtreding.

Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven voert een actief pandenbeleid in functie van nieuwe sites voor woonprojecten op diverse schaalniveaus en in samenwerking met diverse partners. Indien mogelijk en opportuun maakt AGSL gebruik van specifieke instrumenten om panden te verwerven, zoals het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht. De stad voorziet in haar planningsinitiatieven met betrekking tot residentiële ontwikkelingen steeds een voorkooprecht ten voordele van AGSL.

Het AGSL werkt samen met publieke en private partners aan verschillende projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven, en speelt in sommige projecten zelf een actieve rol in de coördinatie realisatie. Voorbeelden zijn woonproject ’t Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen, Klein Rijsel en ecowoonproject in erfpachtformule Cohousing De Sijs. In deze projecten worden stedelijk instrumenten gebruikt zoals stadskavels, stadswoningen en starterswoningen.
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

 

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

Waar nodig en waar mogelijk wordt beroep gedaan op de subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten.

Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren

De adviseur woonbeleid zorgt voor afstemming tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor het stedelijke woonbeleid.

b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
De stad wil tegen 2025 het bindend sociaal objectief (BSO) (8,5 procent sociale woningen ten overstaan van het totale woningbestand) van bijkomend te realiseren sociale huurwoningen, zonder de kwaliteit van het bestaande aanbod uit het oog te verliezen. Het BSO bereiken zien we niet als einddoel. Ook nadien zetten we in op een uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen.
We zetten verschillende instrumenten in om een hoger aandeel kwalitatieve sociale huurwoningen te realiseren en het BSO te halen:
Eigen stadsgronden inzetten;
Juiste ruimtelijke voorwaarden creëren via opmaak RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen);
Stimulansen inbouwen in bouwverordening;
Met ontwikkelaars onderhandelen.
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen

AGSL biedt starterswoningen aan. Dit zijn woningen voor jonge alleenwonenden en koppels die zich voor het eerst zelfstandig domiciliëren en waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt, maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen. Wanneer ze nadien een woning kopen in Leuven, krijgen ze een deel van het huurgeld terug.

C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
De stad heeft een goedgekeurd lokaal toewijzingsreglement voor senioren.

Ongeveer 6 % van het woningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt vrijgehouden voor senioren. Deze voorrang voor senioren (55-plus) is gekoppeld aan gelijkvloerse woningen of woningen die bereikbaar zijn met een lift, in de nabijheid van een zorgcentrum en winkels gelegen zijn, ...  De toepassing van de voorrang geldt in afgebakende projecten en wijken en is dus niet van toepassing op het volledige patrimonium.   
De stad Leuven voorziet voldoende sociale huurwoningen voor mensen met een nood aan zorgwonen. We onderzoeken of een toewijzingsbeleid op basis van hun concrete noden mogelijk is.


b. Intern huurreglement

De interne huurreglementen van de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Leuven, zijn online te raadplegen:

c. Verhuren buiten stelsel
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK

In Leuven is er één sociaal verhuurkantoor: SVK SPIT.

Promotie
Premie/subsidie
Andere
b. Eigen andere initiatieven

Zie Starterswoningen, hierboven.

C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Met de Leuvense huurpremie worden Leuvense kandidaat-huurders die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale woning financieel ondersteund, zodat de huurlast vermindert. In het kader van de strijd tegen kinderarmoede richt deze huurpremie zich naar gezinnen met kinderen. Er wordt gezocht naar mogelijke uitbreiding van doelgroepen. Deze premie mag slechts een tijdelijke oplossing zijn. De bedoeling is om dit af te bouwen in functie van het wegwerken van de wachtlijst.
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Leuven heeft een bouwverordening die o.a. het opdelen van woningen beperkt.

In Leuven is er ondanks een reeks inspanningen nog steeds een tekort aan (betaalbare) woningen voor gezinnen met kinderen. Dit komt onder meer omdat in het verleden grotere gezinswoningen massaal zijn opgedeeld in (studenten-)kamers, studio's en kleine woningen, die uiteraard veel (huur-)geld opbrengen.
Hierdoor is er vandaag een te beperkt aanbod aan gezinswoningen en zijn de prijzen hoog. Omdat het huisvestingsbeleid gezinnen met kinderen in de stad wil houden, mag dit aanbod zeker niet verkleinen en moeten grotere woningen gevrijwaard blijven. Om dit idee hard te maken, omschrijft de bouwverordening een reeks regels over dit thema.

Om te voorkomen dat gezinswoningen verdwijnen, is het in principe niet toegelaten om eengezinswoningen die in woongebied liggen, op te delen (voor bijvoorbeeld studentenkoten). Deze regel geldt altijd en is niet gelinkt met het uitvoeren van vergunningsplichtige werken. Op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt indien na opdeling een eengezinswoning met een netto vloeroppervlakte van meer dan 110 m² wordt behouden met een aaneengesloten individuele private buitenruimte van meer dan 16 m² en er ten hoogste drie kamers of 1 andere woning worden voorzien.

In augustus 2013 is de bouwverordening gewijzigd en is er een versoepeling voorzien voor eigenaars die zelf hun woning bewonen.

Met de “Kotmadam-formule” of de tijdelijk vergunning wil men eigenaars van een woning de kans geven om zonder ingrijpende verbouwingswerken maximaal 3 kamers of één andere woning te verhuren in de eigen woning. Vóór augustus 2013 moesten de bijkomende kamers over alle nodige voorzieningen beschikken (keuken, sanitair, fietsenstallingen, …), apart van de gezinswoning. Sinds 12/08/2013 kunnen eigenaars-bewoners gebruik maken van de zgn. “kotmadam”-formule, waarbij eigenaar-bewoner en de inwonende studenten een aantal voorzieningen delen. Met deze formule wil de stad Leuvenaars de kans geven om hun woningen optimaal te benutten in functie van de evoluerende ruimtebehoefte van het eigen gezin. Hierbij kan het zowel om jonge gezinnen gaan die zich in Leuven willen vestigen (en nog geen kinderen hebben en dus een paar slaapkamers “te veel” hebben) als om “oude gezinnen” die al een woning in Leuven betrekken, maar waar bvb. de kinderen uit huis zijn, waardoor een deel van de woning leeg staat. De maatregel draagt bij aan de betaalbaarheid van het wonen in de stad voor gezinnen.

De “Kotmadam-formule” wordt slechts tijdelijk vergund voor een periode van 5 jaar, daarna kan men indien men nog aan de voorwaarden voldoet een nieuwe aanvraag doen.
Studentenkamers
Ten gevolge van een aantal evoluties binnen het onderwijslandschap en de studentenpopulatie, was er in Leuven de behoefte om op relatief korte termijn (5 jaar) ca. 3700 nieuwe wooneenheden voor studenten te voorzien.

Door een proactief beleid te voeren rond studentenhuisvesting wilden de stad Leuven en de KU Leuven zorgen voor voldoende kwalitatieve studentenhuisvesting op geschikte locaties.

Er werd volop de kaart getrokken van kwalitatieve grotere kamerprojecten, die in hun geheel beheerd worden en die ingeplant worden op geschikte locaties dichtbij campussen of centra. Het moeten bovendien projecten zijn van goede architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit.

5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
Advies aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
De dienst bouwen stuurt een aantal bouwaanvragen ter advies door naar de dienst wonen. Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het opdelen in kamers, het (ver)bouwen van kamerwoningen, ...
Een onderzoeker van de dienst wonen controleert dan de mate waarin ze beantwoorden aan de Vlaamse Wooncode.
 
Preventieve kwaliteitsonderzoeken
Een projectmedewerker voert preventieve kwaliteitsonderzoeken uit, gekoppeld aan een negatief brandweerverslag, onduidelijke binnennummering, ... Bedoeling is een advies te formuleren aan de eigenaar/verhuurder rond preventieve maatregelen ter bevordering van de woonkwaliteit.
 
Preventieve controles studentenhuisvesting
De dienst woontoezicht voert preventieve controles in studentenhuisvesting uit. Er wordt gecontroleerd op woningkwaliteit, brandveiligheid, omgevingsvergunning, binnennummering, belasting tweede verblijf, de parkeerverordening alsook de aanwezigheid van een EPC. Deze controles kunnen leiden tot de afgifte van een kotlabel, een kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting.
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
Algemene bouwverordening Leuven
Sinds begin januari 2010 geldt in Leuven de algemene bouwverordening van de stad. Op 12 augustus 2013 werd deze aangepast. Deze algemene bouwverordening brengt alle regels in verband met bouwen en verkavelen in Leuven op een gestructureerde manier samen en bevat voorschriften in verband met onder meer de inplanting en het bouwvolume van gebouwen, de minimale kwaliteitseisen voor woningen en het opdelen en wijzigen van de functie van woningen.
andere
Brandveiligheid
Voor kamers en studio's zijn er specifieke brandveiligheidsnormen opgenomen in het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven.
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Naar aanleiding van klachten, meldingen of vragen van elke belanghebbende (huurder, eigenaar, buur, brandweer, politie, OCMW, ...) voeren onderzoekers ter plaatse kwaliteitsonderzoeken uit.
Conformiteitsattest woningen/kamers
Verhuurders kunnen steeds een conformiteitsattest aanvragen. Nadat de aanvraag volledig wordt verklaard volgt een kwaliteitsonderzoek ter plaatse. Indien de woning of kamer voldoet aan de Vlaamse Wooncode  kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden. Het verkrijgen van een conformiteitsattest is betalend. De vergoedingen voor de afgifte van een conformiteitsattest zijn de volgende:
- 62,50 euro voor een zelfstandige woning
- 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met  
  12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro 
  per gebouw.
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand

De dienst wonen werkt op actieve wijze aan de screening van leegstaande panden (sedert 2005). Hierbij worden de verschillende deelgemeenten systematisch gescreend. Er wordt hiervoor gestart met het opstellen van een vermoedenslijst op basis van beschikbare gegevens en administratieve stukken. De adressen op deze vermoedenslijst worden nadien ter plaatse geïnspecteerd.

Op basis van de vaststellingen van de buitenzijde van het gebouw (foto) en de administratieve gegevens (geen inschrijving in het bevolkingsbestand) wordt de eigenaar aangeschreven. Hij krijgt 30 dagen tijd om de leegstand te weerleggen. Nadien kan het pand worden opgenomen op de inventaris van leegstand  en wordt onmiddellijk een belasting op leegstand geheven.

Inwoners kunnen via het digitaal loket een leegstaand gebouw melden.

Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Leuven houdt sedert 2005 een inventaris van leegstand en verkrotting bij.
Gemeentelijke leegstandsheffing
Stad Leuven heeft een eigen belastingsreglement voor woningen en kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
Leuven inventariseert sedert 2005 verwaarloosde panden.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
De stad houdt een inventaris verwaarlozing bij met afzonderlijke lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen en een lijst van onafgewerkte woningen en/of gebouwen.
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Stad Leuven heeft een eigen belastingsreglement voor woningen en kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Verkrotting wordt opgespoord op basis van klachten, van meldingen (politie, brandweer, ...) en op eigen initiatief.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
In acute situaties wordt artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toegepast en gebouwen/woningen/kamers onbewoonbaar verklaard.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een woning op basis van de Vlaamse Wooncode minstens 15 strafpunten haalt op het technisch verslag kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een kamer op basis van de Vlaamse Wooncode minstens 15 strafpunten haalt op het technisch verslag kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Snelherstel
Herstelvordering
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist zich principieel altijd aan te sluiten bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht

​De stad wil gebruik maken van het sociaal beheersrecht om geïnventariseerde woningen (inventaris ongeschikte en onbewoonbare woningen of register leegstand) eventueel zelf in beheer te nemen om te verhuren via het SVK. De stad onderzoekt de mogelijkheden om leegstaande woningen tijdelijk te laten bewonen, door bijvoorbeeld vrijstelling van leegstandsbelasting te voorzien bij verhuur aan bepaalde doelgroepen mits woonkwaliteit en brandveiligheid in orde zijn. De stad onderzoekt of er andere manieren (schenkingen, erfenissen, fondsenwervingen…) zijn om vastgoed te bekomen .

Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Woningen en kamers die ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard worden opgenomen in VIVOO (de Vlaamse Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen).
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Stad Leuven heeft een eigen belastingsreglement voor woningen en kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Bij een kwaliteitsonderzoek van een woning of kamer wordt steeds ook onderzocht of de woning of kamer onaangepast of overbewoond is.
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ

​Er is een samenwerking met alle betrokken actoren in kader van het bestrijden van huisjesmelkerij.

6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
De stad heeft een energieloket waar je terecht kan voor informatie over de energiepremie, een vergelijking van energieleveranciers en gratis advies over het plaatsen van zonnepanelen.
Communicatie
Specifieke Initiatieven
Duurzaam Bouwadvies
Duurzaam bouwadvies is een advies op maat voor verbouwprojecten of nieuwbouw met betrekking tot de duurzaamheid van het uiteindelijke project. In het advies worden alle energie-aspecten overlopen maar ook watergebruik, ventilatie, materiaalgebruik en dergelijke komen aan bod.
Dit advies is gratis en de specialist duurzaam bouwen trekt ongeveer 2 uur tijd uit per woning.
 
Energiesnoeiers
Leuven neemt deel aan het energiescanproject van Eandis en doet dit in de vorm van een energiesnoeiersproject en werkt hiervoor samen met een sociaal economiebedrijf.
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie

Wie buitenmuren, een dak of een zoldervloer isoleert of energiebesparende maatregelen combineert, krijgt bovenop de premie van netbeheerder Fluvius een premie van de stad. Voor dakisolatie zijn de voorwaarden van de stad strenger dan die van netbeheerder Fluvius, en moet de dak- of zoldervloerisolatie een minimale R-waarde hebben van 5,5 m² K/W: € 1 per m² .

Zonnepanelen
Hemelwater
Premie voor hemelwaterinstallaties
Driekwart  van het zuivere drinkwater dat we dagelijks verbruiken wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals het toilet, poetsen, beregening van de tuin en dergelijke. De stad wil het opvangen van regenwater en het via een afzonderlijk circuit gebruiken voor deze toepassingen stimuleren via een premie.

Premie voor infiltratievoorziening
Een infiltratiesysteem zorgt ervoor dat regenwater traag in de grond sijpelt in plaats van meteen in de riool terecht te komen. Het helpt verdroging van de grond en overstroming tegen te gaan. De stad stimuleert het vervangen van verharde oppervlakte door rechtstreekse infiltratie in de ondergrond en het installeren van berging en infiltratie in een ondergrondse voorziening via een premie.

Premie voor groendaken
Door de versnelde afvoer van regenwater op daken en verharde oppervlakken krijgt hemelwater te weinig tijd om te infiltreren waardoor de grondwatertafel zakt en waterlopen bij piekdebieten overbelast worden. Een groendak houdt regenwater langer vast en ziet er ook mooi uit. De stad wil groendaken stimuleren via een premie.

Premie voor scheiding van regenwater met afvalwater op privaat domein
Wie aan een zijn huis afkoppelingswerken uitvoert om regenwater met afvalwater (bv. van toilet, douche ...) te scheiden, kan onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van de stad. Bovenop de premie wordt er gratis advies verstrekt door een afkoppelingsadviseur en is ook de keuring gratis.
Aanpasbaar/levenslang wonen
Aanpassingspremie
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen voor de aanpassing van de woning voor ouderen of personen met een handicap.
Andere subsidies/premies
Premie aanleg geveltuintjes
In het beeld van de stad springen de veelvuldig gebruikte harde materialen zoals baksteen en beton zeer sterk in het oog, vaak met een saai uitzicht tot gevolg. Geveltuintjes kunnen hierin verandering brengen: ze breken niet alleen het zicht, ze vangen ook heel wat fijn stof op, geven een aangenaam fris gevoel op warme zomerdagen en fungeren als ecologische stapstenen in het stedelijk landschap. de stad wil het aanleggen van geveltuintjes stimuleren via een premie.

Stedelijke erfgoedpremie
Eigenaars van een woning die erfgoedversterkende werken uitvoeren aan bouwkundig erfgoed op Leuvens grondgebied kunnen een premie aanvragen. Het kan gaan om bouwkundig erfgoed dat opgenomen is in de lijsten en inventaris van bouwkundig erfgoed van de stad Leuven, om panden die in een beschermd stadsgezicht gelegen zijn waarvoor er geen goedgekeurd beheersplan is en die zelf geen bescherming als monument genieten of om waardevol erfgoed dat nog niet geïnventariseerd is, maar dat als waardevol beschouwd wordt door de bouwheer.
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Andere initiatieven

Met een thermografische kaart kan je als inwoner van Leuven nagaan of je dak al dan niet goed geïsoleerd is. Een thermografisch beeld geeft aan de hand van verschillende kleuren informatie over de temperatuur van de gefotografeerde oppervlakte. 

7. WONEN EN WELZIJN
Meer info rond wonen en welzijn:
Stad Leuven, dienst wonen, tel. 016 27 26 50, wonen@leuven.be, www.leuven.be
Stad Leuven, afdeling sociale zaken, tel. 016 27 26 25, socialezaken@leuven.be
OCMW Leuven, team wonen, tel. 016 24 83 04, els.lemmens@ocmw-leuven.be

In kader van wonen en welzijn heeft stad Leuven meerdere samenwerkingsovereenkomsten met CAW Oost-Brabant, SHM Dijledal, SVK Spit en Huurdersbond Vlaams-Brabant.


A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting

Het voorkomen dat mensen dakloos worden is een van de voornaamste taken van het OCMW Leuven op vlak van wonen. Er wordt intensief gewerkt op het gebied van preventie van uithuiszettingen en om de samenwerking tussen de verschillende actoren te versterken. Zo wordt het OCMW verwittigd wanneer mensen voor de vrederechter gedaagd worden bij conflicten met de huisbaas of bij uithuiszettingen.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant inzake preventieve woonbegeleiding. Het vermijden van uithuiszettingen is hierin een belangrijke doelstelling. CAW Oost-Brabant staat in voor woonbegeleiding aan huurders en eigenaars bij problematische situaties op de private woonmarkt. De aanmelding gebeurt op vraag van de stedelijke dienst wonen. Naast het vermijden van uithuiszetting zijn andere doelstellingen op korte termijn het inschakelen van gepaste hulpverlening en een tijdelijke en intensieve begeleiding in functie van een duurzame woonsituatie. Doelstelling op lange termijn is het zelfredzaam maken van de cliënt.

Toeleiding naar woningmarkt

Het OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samen op zoek gaan naar een aangepaste huisvesting op langere termijn. Dit door middel van onder andere het kenbaar maken van het aanbod op de private woningmarkt, het voorzien van de mogelijkheid voor cliënten om het aanbod op de woningmarkt te kunnen bekijken op het internet en om gratis hiervoor te kunnen bellen, het doorverwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen, het informeren en bemiddelen, ...

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant inzake preventieve woonbegeleiding waarin ook afspraken over de werking van het woonanker zijn opgenomen.r. Het Woonanker biedt heel concrete dienstverlening voor mensen die op zoek zijn naar een andere woning. CAW-medewerkers en een ploeg van vrijwilligers organiseren permanentie waarin ze een kwetsbare doelgroep toeleiden naar de woningmarkt. Het woonanker versterkt ook de doelgroep in het contact leggen met de huisbaas om hen zo weerbaarder te maken op de huisvestingsmarkt.

Begeleiding in de sociale huisvesting
De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met zowel SVK Spit als met SHM Dijledal inzake huurbegeleiding.

Daarnaast heeft het OCMW een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVK een financiële garantie heeft voor verhuringsrisico's van woningen aan maatschappelijk zwakkere huurders. Het OCMW zorgt voor huurdersbegeleiding van de doelgroep, onder andere via regelmatige huisbezoeken.


Begeleiding op de private woningmarkt

Zie preventie van uithuiszetting.

Begeleiding daklozen/thuislozen
Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant om in de periode van 15 november tot en met 31 maart een winteropvang te organiseren. Dit met bed-bad-brood en een aanklampende hulpverlening met het oog op het zoeken naar structurele oplossingen voor de bezoekers van de winteropvang. CAW werkt in dit kader samen met relevante partners (GGZ, WGC,…) en verwijst gericht door, met het oog op het realiseren van hulpverlening op verschillende levensdomeinen van de bezoekers van de winteropvang en de eerste noden van daklozen verder op te vangen.

In de samenwerkingsovereenkomst worden ook afspraken gemaakt rond de realisatie van outreachend werken met dak- en thuislozen. CAW neemt ook een bemiddelende rol op bij overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen, met het oog op sociale in plaats van een repressieve of sanctionerende aanpak.In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stad Leuven en CAW Oost-Brabant om een Housing First-werking voor te bereiden met alle relevante partners en deze Housing First-werking te coördineren. Hierbij hoort ook het uitbouwen en ondersteunen van een dedicated team dat multidisciplinair is samengesteld en bestaat uit alle relevante partners.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant vzw om met een doelgerichte keten- en netwerkaanpak krachtdadig armoede te bestrijden via Inloopcentrum De Meander. De Meander voorziet het ganse jaar door in een structureel en ruim aanbod aan laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor kwetsbare doelgroepen, mensen met een psychische problematiek en/of daklozen ongeacht leeftijd of herkomst. Er is ook een kwalitatief aanbod aan basisvoorzieningen zoals sanitair, een wasmachine, telefoon, internet, ...


Herhuisvesting
Na een lange voorbereiding van kwaliteitscontroles en dossiervorming worden vanaf december 2019 verschillende panden in handen van huisjesmelkers op last van de burgemeester onbewoonbaar verklaard en ontruimd.

In kader van de hiermee samenhangende herhuisvestingsplicht wordt niet enkel voorzien in een verhoogd aanbod van tientallen transitkamers en doorgangswoningen, maar ook in extra woonbegeleiding van CAW Oost-Brabant. De stad heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in preventieve woonbegeleiding aan te bieden aan inwoners die dreigen dakloos te worden en die in kader van een herhuisvestingsproblematiek extra ondersteuning nodig hebben. Deze inwoners worden aangemeld door de dienst wonen van stad Leuven en team wonen van OCMW Leuven.

OCMW richt zich vooral op de begeleiding in het kader van de rechtenuitputting van de bewoners en de verhuurdersrol op zich zal nemen. Het CAW zal zich richten op de begeleiding van de bewoners van hun zoektocht naar een nieuwe verblijfplaats.
Recuperatie kosten herhuisvesting
Andere initiatieven
In kader van een lokale strategie dak- en thuisloosheid werkt stad Leuven samen met een uitgebreid netwerk van partners uit de geestelijke gezondheidszorg, welzijn, armoedeorganisaties en opbouwwerk, sociale huisvesting, thuiszorg, verslavingszorg, …Er is een samenwerkingsverband tussen Stad Leuven – OCMW Leuven – CAW Oost-Brabant en OHL met betrekking tot de uitbouw van de voelbalploeg (voor dak en thuislozen) ‘streetsoccers’ binnen de vzw Belgian Homeless Cup. Hier wordt een kerndoelgroep daklozen bereikt dit we anders niet zouden bereiken – via de instap voetbal worden er eerste verbindingen gemaakt met een van de medewerkers begeleid wonen die de voetbalploeg ondersteunt.

De stad gaat discriminatie op de private huurmarkt tegen door praktijktesten. Om het probleem in kaart te brengen, wordt in 2020 eerst een nulmeting gerealiseerd.

De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met het onderzoekscentrum LUCAS van de KU Leuven waardoor Leuven mee zal opgenomen worden in de MEHOBEL-studie die de globale dak- en thuisloosheid in België monitort (via de typologie ETHOS Light). Onderzoekers uit de verschillende landsdelen werken via de studie een gezamenlijke strategie uit voor het meten van dak- en thuisloosheid. Leuven zal hierdoor over cijfermateriaal beschikken dat kan dienen als basis voor een lokaal actieplan. Er zal specifiek aandacht zijn voor dreigende uithuiszetting en verborgen dakloosheid.


B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

Er wordt crisisopvang voorzien door zowel het OCMW Leuven (team wonen) als door het CAW regio Leuven (deelwerking crisisopvangcentrum). Het aanbod bestaat bij beiden zowel uit noodopvang als uit begeleiding. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Leuven, CAW Oost Brabant, politie en de spoeddiensten van de 2 ziekenhuizen in Leuven wordt er elke avond 1 kamer (noodbed) vrij gehouden voor instroom via deze partners. De volgende ochtend wordt de betrokkene toegeleid naar het onthaal van het OCMW die dan mee zoeken naar een duurzamere oplossing.

Daklozenopvang
Wie door omstandigheden dakloos is, kan terecht bij het onthaal van het OCMW of het CAW.  Voor de organisatie van een winteropvang voor daklozen: zie begeleiding van dak- en thuislozen.
Nachtopvang
Zie daklozenopvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In kader van uitzonderlijke maatregelen werd tijdens de COVID-19 crisis de Leuvense jeugdherberg opgevorderd om een uitgebreidere nachtopvang te voorzien met respect voor de regels van sociale distancing.
Noodwoningen
Het OCMW beschikt over vijf noodwoningen . In kader van de herhuisvestingsplicht van de burgemeester werd een aanbod van kamers gerealiseerd met een maximumcapaciteit van 50 personen. Dit in afwachting van een duurzamere woning.
Andere initiatieven
OCMW-vereniging Zorg Leuven biedt via het Centrum voor Kortverblijf De Passerel tijdelijke opvang voor zowel valide als zorgbehoevende nog thuiswonende ouderen. Het Centrum voor Kortverblijf biedt een oplossing als de mantelzorgers die instaan voor de ondersteuning van de zorgbehoevende ouderen er zelf eens tussenuit moeten of ziek worden. Er is ook nachtzorg mogelijk.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant voor de bestrijding van intrafamiliaal geweld en de realisatie van een vluchthuis: een geheim adres waar vrouwen al dan niet met kinderen die genoodzaakt zijn te vluchten omwille van huiselijk geweld terecht kunnen voor tijdelijke opvang en begeleiding. Verdere begeleiding na hun verblijf in het Vluchthuis wordt georganiseerd indien aangewezen.
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
De stad heeft een residentieel woonwagenterrein Dijledreef in Kessel-Lo met 26 standplaatsen. De vaste bewoners, vooral Rom-zigeuners, worden intensief begeleid op verschillende levensdomeinen vanuit de integratiedienst.
Doortrekkersterrein
Voor een doortrekkersterrein wordt momenteel in het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied een geschikt terrein gezocht in de onmiddellijke omgeving van Leuven.
Andere
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
In kader van stadsvernieuwingsprojecten (openbare werken, stedenbouwkundige of architecturale projecten, omgevingswerken, ...) gaat er veel aandacht naar de kwaliteit van de woonomgeving.
B. SAMENLEVEN
Buurtwerkingen
In 6 aandachtsbuurten zet de stad buurtwerkers en vrijwilligers in. Ze ondersteunen bewoners bij het (samen) leven door hen een actieve rol te laten spelen in hun buurt en door de leefbaarheid in de buurt te versterken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Het gaat om volgende initiatieven: buurtcentrum Mannenstraat, buurtcentrum Sint-Maartensdal, buurtcentrum Wilsele-dorp, buurtcentrum Hoogland, buurtwerk 't Lampeke en buurtwerk Casablanca.
 
Gebiedsgerichte werking
Waar de buurtwerkingen erg wijkgericht zijn, werkt de gebiedsgerichte werking stadsbreed. De gebiedsgerichte werking is actief op het vlak van onder meer bewonersparticipatie en ondersteuning van wijk- en buurtcomités.
9. EXPERIMENTEN
In de bestuursnota is opgenomen dat de stad de mogelijkheden van bestaande innovatieve woonvormen en bouwprocessen zal onderzoeken en bekijken wat in de Leuvense context het best geschikt is. De stad maakt actief werk van pilootprojecten. Hamsterhuren, waarbij mensen eerst een woning huren, die ze daarna kunnen aankopen, is een voorbeeld van een te onderzoeken formule. Ook clusterwonen (een vorm van kleinschalig groepswonen) onderzoeken we. Daarnaast zijn ook andere formules mogelijk. We zoeken samenwerkingen met de marktpartijen om te komen tot een dynamisch masterplan met behoud van ieders eigenheid en met als doel een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De stad Leuven zal stedenbouwkundige lasten opleggen om de mix van woontypologieën te creëren. De stad Leuven streeft ernaar dat ook de uiteindelijke bewoners divers zijn.