Instrumenten lokaal woonbeleid Mechelen

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg

Coördinatiegroep sociaal woonbeleid

 

Op 12 oktober 2007 werd de coördinatiegroep sociaal woonbeleid opgericht. De coördinatiegroep sociaal woonbeleid is een breed forum dat de spil vormt van het overleg rond het sociaal woonbeleid. Zowel de sociale huisvestingsactoren als de actoren uit de belendende sectoren welzijn en ruimtelijke ontwikkeling worden er op uitgenodigd.

 

Op 29 maart 2013 werd de nieuwe werkwijze van de coördinatiegroep (voortaan Lokaal woonoverleg) door het college goedgekeurd en zal er ook volgens een nieuwe formule gewerkt worden. 

1 maal per jaar wordt er vergaderd met alle belanghebbenden, de zogeheten Klankbordgroep. Daarnaast zal de Kerngroep nog ongeveer 3 keer per jaar vergaderen. Deze Kerngroep bestaat uit de schepen voor wonen, Wonen-Vlaanderen, VMSW, Sociaal Huis en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Uitgebreid met de actoren uit de sector welzijn en de provincie  vormen zij de Klankbordgroep.  

 

 

In navolging van het BVR van 16/11/2018 worden op het kerngroepoverleg worden volgende punten besproken:

 • Stand van zaken sociaal woonaanbod
 • Lokale woonbehoefte en wachtlijsten voor SHM en SVK
 • Wijzigingen aan het Lokaal toewijzingsreglement
 • Stand van zaken IGS
 • Voorstelling en beoordeling nieuwe sociale woonprojecten ikv hun opname op de Projectenlijst
 • Kerncijfers lokale woningmarkt en woonkwaliteit
 • Het ruimtelijk beleid
 • Min. 1/jaar de toewijzingspraktijk  van sociale woningen
 • Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies
 • Aanpassingen/projecten mbt woonwagenterreinen
 • Er is ook ruimte voor vragen en problemen die zich op dat moment aanbieden.

Op de klankbordgroep worden bovenstaande punten die relevant zijn voor de uitgebreide groep aan actoren hernomen en aangevuld.

De bedoeling is om:

 • te informeren over beleidsinitiatieven: zowel Vlaams, provinciaal als lokaal
 • partners te betrekken bij de beleidsvoorbereiding: ruimte creëren voor input in de beleidsvoorbereiding door de partners;
 • partners te betrekken bij de beleidsuitvoering: afstemmen van de initiatieven van de verschillende actoren;
 • partners te betrekken bij de beleidsevaluatie: ruimte creëren voor input in de beleidsevaluatie door de partners.

Werkgroepen

 


Vanuit de coördinatiegroep kunnen werkgroepen worden georganiseerd waarin concreet in beperktere groep op bepaalde elementen wordt verder gewerkt.

Deze werkgroepen komen frequenter samen dan de coördinatiegroep sociaal woonbeleid. Ook de vertegenwoordiging van de partners in deze werkgroep is anders. Waar de coördinatiegroep (hoofdzakelijk) is samengesteld uit gemandateerden van de organisaties, wordt in de werkgroepen een meer ambtelijke samenstelling nagestreefd. Er gebeurt telkens een terugkoppeling van de werkgroepen naar de vergadering van de coördinatiegroep. Bij het opstarten van werkgroepen wordt telkens een verantwoordelijke aangeduid die zal instaan voor deze terugkoppeling.

 

Het oprichten van een werkgroep gebeurt in functie van beleidsvragen. De coördinatiegroep beslist of er een werkgroep komt. Wanneer het verslag van de vergadering naar het college gaat, kunnen zij kennis nemen van de opstart van een nieuwe werkgroep.

VB.: Werkgroep rond het lokaal toewijzingsreglement en Werkgroep 'taskforce woningkwaliteit'

 

Lokale woonraad
Overleg andere actoren

Woonkwaliteit-periodiek overleg:

Er is een driemaandelijks overleg met:

 • Wonen Vlaanderen
 • de Vlaamse Wooninspectie
 • de dienst wonen van stad Mechelen 
 • de Wijkpolitie

Dit overleg is er om de samenwerking tussen de verschillende instanties optimaal te houden en een goede opvolging van de dossiers te kunnen garanderen. 

 

Woonkwaliteitsoverleg:

Wekelijks is er bij de dienst wonen van stad Mechelen een intern overleg betreffende de woonkwaliteitsbewaking. Dit zijn meestal het diensthoofd, de controleur (plaatsbezoek), administratief medewerkers (administratieve opvolging dossiers en renovatiedossiers). Hier worden alle lopende dossiers besproken. Door dit overleg is iedereen op de hoogte van de stand van zaken en kan de dossierplanning worden aangevuld en opgevolgd.

Sociale huisvesting - periodiek overleg:

Om de 3 maanden (of wanneer noodzakelijk) wordt er een overleg georganiseerd tussen de dienst Wonen en de Bouwdienst van de stad enerzijds, en de huisvestingsmaatschappij anderzijds. Dit om de planning van de projecten, de mogelijkheden voor nieuwe projecten en vragen mbt het stedenbouwkundig luik snel op tafel te krijgen en de doorlopp van de projecten vlot en transparant te houden.

Studentenhuisvesting - periodiek overleg:

Overleg tussen de stad en de hogeschool (dienst studentenvoorzieningen) om het aanbod en de kwaliteit van de studentenkamers op te volgen.

C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

IGS - Versterkt Wonen Mechelen-Lier

Intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Mechelen en Lier. Door de samenwerking willen beide steden de woonkwaliteit verhogen en samenwerken rond woonbeleid.

https://www.mechelen.be/06-09-2018-stadsontwikkeling-bijlage-i


Nauwe samenwerking tussen de stad Mechelen en SVK Mechelen:

De kwaliteitscontroleur van de stad vergezelt het SVK bij het bezoeken van een woning die het SVK in huur kan nemen. De dienst Wonen garandeert dat de technische verslagen binnen de twee weken afgewerkt zijn en dat het SVK op de hoogte gebracht wordt van de werken die dienen uitgevoerd te worden om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Alle woningen die het SVK in huur neemt, krijgen kostenloos een conformiteitsattest indien ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Op 1 januari 2012 werd er een samenwerkingsoverkomst ondertekend tussen stad Mechelen en SVK Bodukam. Deze overeenkomst is een afsprakenkader tussen de stad Mechelen, het sociaal verhuurkantoor SVK Bodukam en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe huurinname. Als bijlage vindt u de overeenkomst.

 

Bijlage
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Woondienst

Bij de dienst wonen krijgt u informatie over de bestaande premies van andere instanties zoals het provinciebestuur en het Vlaams gewest.

Ben je verhuurder en je wil weten of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst wonen.

De dienst registreert klachten i.v.m. ernstige gebreken aan woningen en volgt de dossiers op tot en met een mogelijke ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.

Verder is de dienst wonen belast met de opmaak en het beheer van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

De dienst wonen maakt deel uit van het departement Stedelijke ontwikkeling. De dienst bestaat uit een coördinator-diensthoofd, 5 administratieve medewerkers en 3 deskundigen.

 

Woonwinkel

Woon -en Energieloket:  hier kunnen mensen  op maandag- en donderdagnamiddag terecht met hun vragen mbt wonen en/of energie.

1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket

Op de website van stad Mechelen kunnen burgers gebruik maken van het e-loket voor onder meer adreswijziging, woonbewijs, aanvraag premies, ...

 

 

Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
 • Wonen op kamers en studentenkamers (een informatiebrochure gebaseerd op de regelgeving van de  Vlaamse Wooncode)
 • Studentenkamer(s) en -studio's verhuren (Waar hou je rekening mee?) 
 • Conformiteitsattest
 • Premies en voordelen - verbetering of aanpassing van een bestaande woning 
 • Premie voor energiezuinige toepassingen in uw woning 
 • Premies monumenten Vlaams gewest
 • Premie wonen boven winkels 
 • Reglement leegstand en verkrotting

 

Bijlage
Infoavonden

Infoavond 'Verhuren zonder zorgen'  in samenwerking met SVK Mechelen.

Website

De Stad Mechelen heeft een website waar burgers, bedrijven, bezoekers op terecht kunnen voor meer informatie over de stadsdiensten, evenementen en dergelijken.

 

Op de website kan je ook meer informatie krijgen over de Dienst wonen en over huisvesting in de stad.

 

 

 

 

Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
Kennis verzamelen over wonen

De woonmonitor

Vanuit haar rol als regisseur van het woonbeleid zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode en haar bijdrage in de planning van publieke en private woonprojecten, wenst het stadsbestuur van Mechelen over een instrument te beschikken ter ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokaal woonbeleid. Dit instrument is de woonmonitor waarin de informatie over de ontwikkelingen op het vlak van wonen op het grondgebied op een gestructureerde wijze ontsloten worden, rekening houdend met de integratie ervan in de nog te ontwikkelen ruimtemonitor.

De leefbaarheidsmeting

De leefbaarheidsmeting werd in het verleden toegepast in twee projecten van de stad Mechelen. Enerzijds maakte de studie deel uit van het strategisch stadsproject "de binnenstad herleeft/d", een stadsvernieuwingsproject in en rond de Sint-Katelijnestraat dat gerealiseerd werd met financiering van EFRO en van de stad. Het stadproject bestaat uit infrastructuurwerken en initiatieven die als hefboom fungeren voor het heropwaarderen en activeren van de buurt. Ze hadden onder meer tot doel het woon– en leefklimaat te verbeteren en de aantrekkelijkheid van Mechelen als woonstad te verhogen. De stadsvernieuwing beoogt  ook af te stralen op het imago van de hele stad Mechelen.

Anderzijds was de leefbaarheidsmeting ook onderdeel  van de Mechelse woonmonitor. 

Bijlage
Woon(behoefte)studie

De laatste woonbehoeftestudie voor de stad Mechelen dateert al weer van 1998. 

 

De studie kan aangevraagd worden bij de dienst Wonen van de Stad Mechelen.

 

 

Lokaal woonplan
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer

De dienst wonen beheert haar dossiers via het programma Neglect-X. Ook de dienst Economie van de stad beheert de leegstande panden in hetzelfde dataprogramma. 

Er wordt bij Wonen-Vlaanderen melding gemaakt van beslissingen voor de opvolging in het VLOK.

 


 

Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)

Het vergroten van het aanbod aan bouwgronden gebeurt op de gebruikelijke manier via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

 

 

A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen

Op basis van gegevens van de bouwdienst en het kadaster hebben we een lijst opgesteld van eigenaars van onbebouwde percelen en gronden. De lijsten zijn ook beschikbaar via de GIS-cel en dus ook in Geoweb.

 

 

Heffingen op onbebouwde percelen

Op basis van de lijst van onbebouwde percelen wordt er naar de eigenaars een aangifte verstuurd. Op basis van die aangifte worden de eigenaars vervolgens belast.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst financiën – financiën@mechelen.be

 

 

Bijlage
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden

Gebeurt meestal in functie van een bepaald project, meestal projecten van stadsvernieuwing of -ontwikkeling:

 • Het opnieuw openleggen van vlieten.
 • Het realiseren van buurtparkings, verspreid over de stad.
 • Het stationsproject – groots project waarbij het station en de grote omgeving hierrond een metamorfose ondergaan (samenwerking met andere publieke partners zoals NMBS-holding).
 • Het heropwaarderen van invalsstraten – hiervoor worden ook panden aangekocht.  Bedoeling is om een impuls te geven door als openbaar bestuur zelf een initiatief te realiseren waardoor privé-initiatieven kunnen volgen.
 • ...

Meer informatie over concrete projecten kan je hier vinden.

 

 

 

b. Recht van erfpacht

Het zelf verlenen van recht van opstal/erfpacht op stadseigendommen wordt regelmatig toegepast (maar minder om het aanbod van betaalbare woningen te verhogen):

 • Ter ondersteuning van verenigingen die een nieuwe huisvesting nodig hebben (vb.  grond aan de Jubellaan voor scouts, voormalig NOVA-complex voor Speelgoedmuseum).
 • Ter ondersteuning van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (GB SAM) voor de bouw van sporthallen/sportschuren.
 • Bij de opheffing van het stedelijk onderwijsnet werden de stedelijke schoolgebouwen naar het gemeenschapsonderwijs overgeheveld via erfpacht.
 • Ten gunste van nutsmaatschappijen (voor oprichting van vb. elektriciteitscabines).
 • Ten gunste van gsm-operatoren (voor oprichting van gsm-mast met bijhorigheden).
 • Ten gunste van OCMW; de stad kocht dankzij middelen van het Grootstedenbeleid een aantal huizen aan die ook met subsidies werden gerenoveerd en vervolgens in opstal aan het OCMW werden gegeven met het oog op de huisvesting van een specifiek doelpubliek
 • ...

 

 

c. Recht van opstal

Idem als recht van erfpacht

 

 

d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning

​Kernversterkend renoveren:

De stad Mechelen verleent een premie voor 'kernversterkend renoveren' aan eigenaars of huurders van handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied van Mechelen. De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen door: 

 • handelspanden te creëren met een grotere oppervlakte
 • bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven met ruimte voor wonen, kantoren of recreatie (geen stockageruimte)

https://www.mechelen.be/prod-premie-kernversterkend-renoveren


A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden

Zowel de dienst Wonen als het Vlaams Woningenfonds geven informatie (mondeling, infobrochures, website) aan burger over ondersteuningsmogelijkheden van andere overheden bij eigendomsverwerving.

 

 

 

Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen

Het Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen

 

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd.  

Het gaat hierbij om de vernietiging van de regeling inzake ‘Wonen in eigen streek’;

de vernietiging van de regeling inzake sociale lasten en van de bepalingen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ze vernietigt ook de bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die betrekking hebben op de sociale lastenregeling.

Ook het Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen werd naar aanleiding van het arrest van het grondwettelijk hof mbt het Grond-en Pandendecreet door het college geschrapt.

Het decreet Grond- en Pandenbeleid legt elke gemeente een bindend sociaal objectief op dat betrekking heeft op de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020.

Dit objectief blijft wel bestaan, ondanks het verlies van slagkracht van de stad wat betreft het voorzien in sociale huisvesting.

Voor Mechelen bedraagt het Bindend Sociaal Objectief met tijdshorizon 2020, een bijkomend aanbod van 231 sociale koopwoningen, 12 kavels en 94 huurwoningen.

 

 

 

Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

De stad volgt en begeleidt de sociale woonprojecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op haar grondgebied. Zelf realiseert ze geen sociale woningen. Indien dit het meest opportuun is, treedt ze wel op als bouwheer voor de infrasturtuurwerken en vraagt ze daarbij de voorhanden zijnde subsidies aan.

 

 

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

In het kader van stadsvernieuwingsprojecten worden er conceptsubsidies aangevraagd die daarna kunnen uitmonden in de aanvraag van een projectsubsidie.

 

Voor de Gasthuis- Schouwburgsite werd een conceptsubsidie aangevraagd en verkregen.

 

 

Bijlage
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

In het kader van stadsvernieuwingsprojecten worden er projectsubsidies aangevraagd.

 

 

Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid

 

 

B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel

 

c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

De stad heeft een sociaal woonbeleidsconvenant lopen aangezien er binnen de stad nog bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd zullen worden en Mechelen bij de initiële nulmeting meer dan 9% aan sociale huurwoningen had.

 

 

 

d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen

Zie onderdeel: 

B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen

 

 

Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning

 

 

e. Verhuren eigen woningen

Het huidig bestuur heeft beslist dat verhuringen niet langer een kerntaak van de stad is en het is de intentie om alle huurwoningen op termijn te verkopen.

 

 

C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting Mechelen

In het huidige lokaal toewijzingsreglement zijn naast de standaardtoewijzingsregels, een voorrang voorzien via doelgroepenplannen met name 

 voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek; Sociaal Huis
- voor 65-plussers; Woonpunt
-voor mensen met een zorgbehoefte gekoppeld aan een woonbehoefte (in kader van lokale bindingsfactoren); Zorgbedrijf


Wat betreft lokale binding zijn er optionele voorrangsregels voor
-kandidaat-huurders die 3 van de 6 jaar in Mechelen woonden en
-kandidaat-huurders die op het moment van toewijzing tewerkgesteld zijn in Mechelen of een doorgedreven en geloofwaardig activeringstraject volgen in Mechelen, te staven met beslissing van het Sociaal Huis Mechelen. 

b. Intern huurreglement

Huurreglement Mechelen

De stad heeft geen huurreglement

 

Huurreglement sociale huisvestingsmaatschappijen

Elke huisvestingsmaatschappij en het SVK hebben hun eigen intern huurreglement. Hun huurreglement is aangepast aan het lokaal toewijzingsreglement.

 

De huurreglementen kunnen opgevraagd worden bij de SHM’s en het SVK.

 

 

c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder

De Stad Mechelen geeft zelf geen financiële ondersteuning aan huurders.

 

 

C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK

In Mechelen is SVK Mechelen werkzaam. Zij worden op meerdere vlakken ondersteund door de stad. Zo gaan de woningkwaliteitscontroleurs mee op pad bij de mogelijke in huur name van een woning, trachten de stad mee de bekendheid van het SVK te bevorderen, ...

Meer informatie kan u verkrijgen via hun website.

 

Op 1 januari 2012 werd er een samenwerkingsoverkomst ondertekend tussen stad Mechelen en SVK Bodukam. Deze overeenkomst is een afsprakenkader tussen de stad Mechelen, het sociaal verhuurkantoor SVK Bodukam en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen. Meer informatie over de inhoud van het afsprakenkader vindt u onder C. SAMENWERKINGSVERBANDEN.

Promotie
Premie/subsidie


 

 

Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers

In Mechelen werd een stedelijke verordening op het opdelen van woningen opgesteld. Dit moet voorkomen dat teveel eengezinswoningen worden opgedeeld. 


In 2019 werd een belastingregelement op domiciliekamers ingevoerd. Eigenaars die hun domiciliekamers omvormen naar studentenhuisvesting, krijgen onder bepaalde voorwaarden de betaalde heffing van het afgelopen aanslagjaar terugbetaald. 

https://www.mechelen.be/belasting-op-domiciliekamers

 

 

Bijlage
Studentenkamers

Zowel de Bouwdienst als de dienst Wonen zorgen voor de begeleiding van mensen die van plan zijn studentenkamers in te richten. De informatiebrochure vindt u terug onder het item folders.

 

Er is ook een nauwe samenwerking met de dienst Studentenvoorzieningen van de hogeschool Thomas More, zij eisen een conformiteitsattest alvorens de studentenkamers op te nemen op hun website.

 

 

5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsvereisten die door de Vlaamse regering werden bepaald. Deze wetgeving bestaat uit de Vlaamse Wooncode. Met dit woonbeleid wil men de woonkwaliteit naar een hoger niveau tillen.

 • De regels voor zelfstandige woningen zijn voornamelijk terug te vinden in de Vlaamse Wooncode. De stad zelf heeft echter de mogelijkheid om een reglementering op te stellen die strenger is dan de Vlaamse Wooncode. In Mechelen moeten woningen daarom in eerste instantie voldoen aan de regels van de Stedenbouwkundige verordening en aan de Vlaamse Wooncode.
 • Kamerwoningen moeten voldoen aan de normen voor kamers, geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode.
Sinds 2017 is de UItbatingsvergunning voor studentenhuisvesting en domiciliekamers verplicht gemaakt. Alle informatie daarover is terug te vinden op de website. 

 

Verordening(en)

Voor meer informatie over alle stedelijke verordeningen verwijzen we door naar de website.

 

 

andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

Hier kan u meer informatie vinden omtrent kwaliteitsonderzoek van kamers/woningen.

 

Conformiteitsattest woningen/kamers

Wil je een studentenkamer verhuren, vereist Thomas More Mechelen een conformiteitsattest.

Bij verhuring van een ééngezinswoning of wonen op kamers/studio's is dit attest niet noodzakelijk, tenzij de woning ongeschikt/onbewoonbaar werd verklaard. Dan wordt deze ongeschiktheid/onbewoonbaarheid pas opgeheven wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd.

Het attest is een kwaliteitslabel waaruit blijkt dat de woongelegenheid voldoet aan de gewestelijke normen. Deze normen worden door middel van een technisch verslag getoetst. Het confomiteitsattest werd in 2017 verplicht gemaakt voor studentenhuisvesting en domiciliekamers.

https://www.mechelen.be/prod-conformiteitsattest

 

B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand

Er wordt regelmatig een screening gedaan in Mechelen om te kijken of er leegstaande gebouwen zijn. De eigenaars worden op basis van deze screening gecontacteerd.

 

Het opsporen van leegstand kan ook gebeuren naar aanleiding van een klacht.

 

 

Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Alle leegstaande woningen/gebouwen worden opgenomen op de stedelijke inventaris leegstand. Aan deze inventaris is een heffing verbonden. 

 

 

Gemeentelijke leegstandsheffing

Om Mechelen nog meer in een aangename woonstad te transformeren, is een reglement tegen leegstand en verkrotting onontbeerlijk. Sinds het einde van de jaren zeventig maakt de stad hier werk van.

Om beter in te spelen op de Mechelse problematiek heeft de stad er voor gekozen om een eigen reglement op te stellen, naast dat van de Vlaamse overheid. Er zijn bijgevolg twee heffingstelsels met elk hun eigen regels. Dit kan verwarrend zijn. Daarom is er een folder waarin de inhoud van het stedelijk reglement wordt toegelicht en staan de medewerkers van de dienst Wonen paraat om je van de nodige informatie te voorzien.

 

Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Panden die in het kader van dit voorkooprecht worden aangekocht, moeten sociaal ingevuld worden. Gezien de beleidslijn om geen eigen sociaal patrimonium uit te bouwen, wordt dit voorkooprecht in de praktijk door de Stad Mechelen praktisch niet toegepast. De SHM’s maken hier wel af en toe gebruik van.

 

 

Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing

Zie onderdeel 5. B.  'Opsporen leegstand'

 

Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Zie onderdeel 5. B.   'Leegstandregister'

 

Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

Zie onderdeel 5. B.  'Gemeentelijke leegstandsheffing'

 

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Zie onderdeel 5. B.  ' Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode – Leegstand’

 

 

Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting

De opsporing van verkrotting gebeurt voornamelijk na klachten die we op de dienst ontvangen. Daarnaast worden er ook screeningen uitgevoerd.

 

 

Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Op basis van de Nieuwe Gemeentewet worden er besluiten van ongeschikt en/of onbewoonbaarheid door de burgemeester genomen.

 

 

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode

Van deze mogelijkheid wordt in Mechelen gebruik gemaakt.

 

 

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode

Van deze mogelijkheid wordt in Mechelen gebruik gemaakt.

 

 

Snelherstel
Herstelvordering

De stad opteert ervoor om zich steeds aan te sluiten bij een herstelvordering ingeleid door de Wooninspectie.

 

 

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Zie onderdeel 5. B.  ' Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode – Leegstand’

 

 

Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde panden worden ook stedelijk geïnventariseerd. Aan deze inventarisatie is een heffing verbonden. Hetzelfde reglement als voor de leegstaande en verwaarloosde panden is hier van toepassing. (zie gemeentelijke leegstandsheffing)

 

 

Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting

zie 'Gemeentelijke leegstandsheffing'

 

 

Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting

De stedelijke heffing verbonden aan de inventarisatie.

 

 

E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING

In het technisch verslag van de woonkwaliteit wordt steeds vastgesteld voor hoeveel bewoners de woning geschikt is.

 

 

Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ

Het college gaf aan de dienst Wonen de opdracht om een actieplan uit te werken voor de bestrijding van huisjesmelkerij, met bijzondere aandacht voor de herhuisvesting van de slachtoffers van onbewoonbaarverklaringen. Een woning die door de burgemeester onbewoonbaar wordt verklaard, op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten, mag niet meer verhuurd worden. Indien de eigenaar-verhuurder dit toch doet, dan is deze verhuring strafbaar (Vlaamse Wooncode). Art 15 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt tevens dat indien de burgemeester beslist om tot herhuisvesting over te gaan, bepaalde kosten kunnen verhaald worden op de eigenaar.

 

Concreet:  Mechelen werd door de Vlaamse Overheid geselecteerd voor het proefproject ‘recuperatie herhuisvestingskosten’. Tijdens dit proefproject komt er een samenwerking tot stand tussen de gemeente en het Vlaams Gewest om herhuisvestingskosten te kunnen recupereren. 

 

Dossiers die in aanmerking kunnen komen voor het proefproject herhuisvesting moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In overleg met de verschillende betrokken partijen worden deze dossiers besproken en gekozen. Op basis van de verzamelde gegevens en gezinssamenstelling wordt beslist voor welke opvang de bewoners in aanmerking komen. Zij worden bijgestaan door medewerkers van de dienst Wonen en een instantie zoals het OCMW, CAW…

 

6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket

De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie is elke werkdag open. U kan hen ook telefonisch bereiken op het nr 015 29 75 45

of via mail duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

 

Woon- en Energieloket:

https://www.mechelen.be/woon-en-energieloket


 

Communicatie

Hier vindt u de link naar de website van de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie.

 

 

Specifieke Initiatieven
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie

 

 

 

Hemelwater

De stad Mechelen (Milieudienst) heeft een premie voor het plaatsen van hemelwaterinstallatie. U vindt meer informatie hierover op de website.

 

 

 

 

 

Andere subsidies/premies

De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie heeft ook premies voor:

 • de plaatsing van een groendak
 • het plaatsen van infiltratievoorziening

Meer informatie kan u vinden op de website.

 

 

Voordelige leningen energiebesparende ingrepen

Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) biedt Energiepunt Mechelen de mogelijkheid een erg goedkope lening aan te gaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren.

Meer informatie kunt u vinden op de website

Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting

 

Toeleiding naar woningmarkt

 

Begeleiding in de sociale huisvesting

 

Begeleiding op de private woningmarkt

 

Begeleiding daklozen/thuislozen

 

 

Herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

Recuperatie kosten herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

Andere initiatieven
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

CRISISINTERVENTIECENTRUM (CIC): Biedt tijdelijk onderdak, opvang en psychosociale begeleiding aan mensen in crisissituatie 24u op 24u bereikbaar.

Wollemarkt 26

2800 Mechelen

tel. 015 42 03 33

fax 015 28 53 03

email cic.mechelen@skynet.be

 

 

Daklozenopvang
Nachtopvang

​Winteropvang

Noodwoningen

Het is mogelijk om een noodwoning te bekomen via het OCMW van Mechelen. Het OCMW heeft een aantal noodwoningen voor gezinnen of alleenstaanden met kinderen. Kom je in aanmerking voor een noodwoning, dan krijg je een plaats op de wachtlijst.


In een noodwoning kan je zes maanden blijven. Je bent verplicht onder begeleiding te zoeken naar een permanente woonst.

 

Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein

In Mechelen zijn er twee residentiële woonwagenterreinen:

Het woonwagenterrein in de Galgestraat 58 is een privé terrein dat wordt beheerd door de Bond Zonder Naam. De bewoners wonen hier al meer dan 20 jaar. Sinds 1995 is het terrein vergund als woonwagenterrein. Op het terrein zijn 8 standplaatsen. Er wonen 8 gezinnen (Manoesjen).

Contact: 

Bond zonder Naam vzw

St.-Jacobsmarkt 39

2000 Antwerpen

Tel 03 201 22 10

Fax 03 201 22 15

E-mail bzn@bzn.be

 

Het woonwagenterrein in de Grote Nieuwedijkstraat 435 is een gemeentelijk woonwagenterrein dat wordt beheerd door de stad Mechelen. Het terrein werd in gebruik genomen op 1 juni 1996. In 2004 werd het terrein gerenoveerd. Op het terrein zijn 20 standplaatsen. Er wonen 20 gezinnen (Voyageurs).
Contact:

Stad Mechelen - dienst diversiteit

M. Sabbestraat 119

T: 015 29 83 61

F: 015 29 83 09

 

 

Doortrekkersterrein
Andere
8. LEEFBAARHEID

 Overlasttoets:

 • Doel: Inschatten van en advies verlenen betreffende het voorkomen mogelijke overlastproblematieken bij (her) inrichten van  sites op het openbare domein zoals speelpleinen, parkjes, bouwprojecten ed.
 • Werkwijze:
  • Plaats bezoek en overlegmomenten waarbij ontwerpers/planners en veldwerkers/gebruikers  samengebracht worden, het ontwerp bespreken en advies verstrekken volgens de krijtlijnen van veilig ontwerp en beheer.
  • De adviesgroep wordt opgebouwd met  Pol/Prev. Partners uit de jeugdwerking, Jeugddienst , sleutelfiguren en andere bevoegde diensten en/of professionele actoren.
 • Vorm: op basis van plaats bezoek, input overleg ontwerpers/planners en eigen expertise wordt verslag opgemaakt met duidelijk beleidsadvies. Dit document wordt bezorgd aan bevoegde dienst/ontwerper die het opneemt in verder ontwerptraject.
 • Frequentie: bespreken/uitzetten van krijtlijnen voor afronden voorontwerpfase en nadien advies OWB/CBS betreffende definitief ontwerp
 • Krijtlijnen:
  •  Toegankelijkheid en natuurlijke of georganiseerde toegangscontrole: Betreft  duidelijke grenzen stellen tussen private en publieke ruimte.  Selectief plaatsen van herkenbare  ingangen en sturen van toegankelijkheid zijn belangrijke tools. Vb. hagen, begroeiing, hekwerk
  • Natuurlijk toezicht en sociale controle: Betreft gevoel van eigenaarschap waardoor betrokkenen zich verantwoordelijk voelen en 'vreemde' gebruikers sneller opvallen.  Detectie van het intuïtief gebruik van de ruimte op de juiste of foutieve manier. Zichtlijnen, verkeer, passanten en aanwezigheid wooneenheden ed. zijn hier belangrijk.
  • Functionaliteit mbt.  bewoners, gebruikers, doelgroepen, omgevingsfactoren en onderhoud. Betreft evenwicht van functies en aanpassen inrichting aan noden van gebruikers en omwonenden. Vb Trapveldje vs hondenweide. Input van bewoners en creativiteit van ontwerpers en betrokken diensten speelt hier een belangrijke rol.
  • Implementeren van extra maatregelen: Betreft voornamelijk het versterken van krijtlijnen 1,2 en 3. Vb.Camerabewaking, verlichting, reglementering, plaats verbod conciërge/uitbaters ed. 

 

A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING

Dienstoverschrijdend overleg

De stad Mechelen streeft een gevarieerd woonaanbod na in een kwalitatieve woonomgeving die de sociale cohesie bevordert.

Bij nieuwe en vernieuwde sociale woonprojecten waarbij ook de omgeving wordt aangepakt, wordt er vanuit de stad en dienstoverschrijdend meegewerkt aan een kwalitatief ontwerp met aandacht voor alle gebruikers en dat het samenleven bevordert. 


B. SAMENLEVEN

Project 'pleinmakers' van stad en shm Woonpunt om de samenleving in de wijk te bevorderen.​

https://databank-sociale-samenhang.vlaanderen.be/pleinmakers


9. EXPERIMENTEN

Oprichting werkgroep alternatieve woonvormen:

Opstart van een werkgroep alternatieve woonvormen, ikv de aanpassing van de stedenbwoukundige verordening.