Instrumenten lokaal woonbeleid Oostende

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Schepen Kurt Claeys is bevoegd voor Wonen en tekent het beleid inzake Wonen uit.
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg vindt plaats in de woonraad die samenkomt onder het voorzitterschap van de schepen voor Wonen en die als volgt is samengesteld:
 • een ambtenaar van de dienst Wonen
 • de directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • een vertegenwoordiger van de huurdersbond
 • een vertegenwoordiger van het SVK
 • een vertegenwoordiger van de immobiliënsector
 • een vertegenwoordiger van het CAW
 • een vertegenwoordiger van de Regionale Welzijnscommissie
 • een vertegenwoordiger van het OCMW
 • een vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
 • een vertegenwoordiger van RWO West-Vlaanderen
 • de schepen van Ruimtelijke Ordening
De woonraad komt gemiddeld 3 maal per jaar samen. De frequentie van samenkomen hangt evenwel af van de noodzaak.
 
Er is ook een apart overleg tussen de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op het ondersteunen van de dossiers inzake nieuwe projecten.
 
Ook binnen het Lokaal Sociaal beleidsplan zijn een aantal thema's rond huisvesting opgenomen die dan besproken worden binnen de werkgroep van de grondrechtencoördinatoren.
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
Overleg andere actoren
Zie lokaal woonoverleg.
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Bestuurssecretaris
Peter Jonckheere
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
 
Dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis.
 
Tel: 059/80.55.00
E-mail: peter.jonckheere@oostende.be
Dienst Wonen
U kunt bij ons terecht voor:
 • het controleren van uw huurwoning
 • het aanvragen van een conformiteitsattest
 • informatie over huisvestings- en renovatiepremies
 • opvang indien uw woning onbewoonbaar is verklaard
U vindt de dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
Loket Wonen
 De dienst Wonen werkt enkel op afspraak. Om een afspraak te maken volgt u https://afspraken.oostende.be/internetafspraken/
Elektronisch loket
Via deze link naar de website van de stad Oostende (https://www.oostende.be/woonpremies) kunt u meer info over de bestaande premies vinden alsook de digitale aanvragen indienen. 
B. COMMUNICATIE
Website
Op de website van Oostende (www.oostende.be) vindt u alle relevante informatie aangaande wonen.
Andere
Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken wordt er ook gebruik gemaakt van het stedelijk infoblad "De Grote Klok", van de lokale weekbladen en in uitzonderlijke gevallen wordt de boodschap verspreidt via broodzakken.
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Kennis verzamelen over wonen
Lokaal woonplan
Het lokale woonplan vindt u als bijlage hierbij gevoegd.
Bijlage
Advisering door lokale woonraad
De lokale woonraad bespreekt alle belangrijke onderwerpen aangaande wonen en huisvesting in Oostende.  Het advies van de woonraad is niet bindend maar wel belangrijk en richtinggevend.
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
De bouwgrond is in Oostende schaars geworden.  Via de instrumenten van Ruimtelijk Ordening wordt er getracht dit aanbod te verhogen en te maximaliseren.
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels


A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende realiseert projecten door middel van de PPS-formule om op die manier betaalbare woningen op de markt te brengen.
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
- Premie verwerving eerste woning
- Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende
Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende
Andere
Via het autonoom gemeentebedrijf stadsvernieuwing Oostende worden nieuwe woningen gerealiseerd die tegen een betaalbare prijs te koop worden aangeboden op de private markt. Meer informatie kunt u vinden op www.oostendewerft.be.
Daarnaast zijn er ook een aantal projecten van sociale koopwoningen.
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
Met het geld van het federaal grootstedenbeleid werden twee panden opgericht voor de huisvesting van senioren.
B.3.2. Bemiddelen
De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen een bemiddelende rol opnemen.
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de zogenaamde semipublieke rechtspersonen zal de lijst worden opgemaakt.
Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
Er werden twee gebouwen opgericht, nl. Torhoutsesteenweg 27 en de Kaaistraat 43 in Oostende. Deze werden evenwel niet toegewezen voor de huisvesting van éénoudergezinnen, maar wel voor 65-plussers. De senioren doen er hun intrek in het voorjaar 2021.
b. Intern huurreglement
Voor de interne huurreglementen neemt u best contact op met de sociale woningmaatschappijen op volgende adressen:
 • cvba De Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, tel: 059/70.29.54
 • cvba De Gelukkige Haard, Seringenstraat 2, 8400 Oostende, tel: 059/70.53.26
 • cvba Woonwel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende, el: 059/33.90.50
c. Verhuren buiten stelsel
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Er is al vele jaren een SVK werkzaam in Oostende.
Promotie
Andere
b. Eigen andere initiatieven
Premie voor het huren van een eerste woning in Oostende.
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van het Vlaamse Kamerdecreet, de Vlaamse Codex Wonen en de stedelijke verordening terzake. De verhuurder van kamers moet over een vergunning beschikken afgeleverd door de dienst Wonen.
Bijlage
Studentenkamers
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
Er is een stedelijke verordening betreffende de kamers en de studentenkamers. Deze verordening kunt u nalezen of downloaden via de website van Oostende.
Bijlage
andere
Voor kamers is er ook een apart stedelijk kamereglement van toepassing naast het gewestelijke kamerreglement.
Voor het verhuren van kamers moet u over een speciale vergunning beschikken. Informeer u bij de dienst Wonen.
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Voor kwaliteitsonderzoeken en aanvragen voor een conformiteitsattest kunt u terecht bij de dienst Wonen.
Conformiteitsattest woningen/kamers
Een conformiteitsattest kost 62,5 euro per woongelegenheid.
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen.
Opsporen leegstand
Dit wordt gedaan door de dienst Wonen.
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
Gemeentelijke leegstandsheffing
Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen.
Opsporen verwaarlozing
Dit wordt gedaan door de dienst Wonen.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Opsporen verkrotting
De dienst Wonen is voortdurend bezig met het opsporen van verkrotting. Elke melding hierover is welkom.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt gevolgd wanneer de woning naar aanleiding van acute situaties ( vb. brand, instorting, enz..) onbewoonbaar moet worden verklaard. De dienst Wonen staat hiervoor in.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wanneer de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn dan wordt deze procedure gevolgd.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
 
Snelherstel
Herstelvordering
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Het recht van voorkoop is van toepassing op woningen, gebouwen en gronden die opge,omen zijn ofwel op de inventarislijsten van leegstand, verwaarlozing en verkrotting ofwel in een aantal afgebakende zones liggen.
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen

Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Het heffingsreglement kunt u raadplegen op de website van Oostende.
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Er  bestaan heel wat financiële stimuli om een woning te renoveren. Maak een afspraak bij de dienst Wonen om de mogelijkheden te overlopen.
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Een conformiteitsattest wordt geweigerd wanneer de woning niet conform de normen van de Vlaamse Codex Wonen is.
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Een woning is onaangepast wanneer er teveel mensen wonen in verhouding tot de oppervlakte en het aantal woonlokalen.  De normen hiervoor zijn ingeschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Als dit ook een gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de bewoners teweegbrengt dan is er sprake van overbewoning.
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Dit gebeurt via de dienst Wonen. Voor alle klachten en meldingen dienaangaande kunt u bij de dienst Wonen terecht.
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
Na afspraak kunt u terecht aan het loket van de dienst Wonen voor alle informatie aangaande premies en voor alle vragen aangaande leegstand en verkrotting. Tevens kunt u er een woningonderzoek aanvragen.
Specifieke Initiatieven
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
Dakisolatie
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Kom u informeren bij de dienst Wonen.
Meer informatie vindt u ook op www.energiesparen.be
Hemelwater
U kunt onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen voor de installatie van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.  Voor meer informatie kunt u, na afspraak, terecht bij de dienst Milieu op de vierde verdieping van het stadhuis of online via https://www.oostende.be/producten/detail/780/subsidie-voor-een-regenwaterput-hemelwaterput
Aanpasbaar/levenslang wonen
Andere subsidies/premies
De Stad stelt een aantal eigen premies ter beschikking:
Meer info via https://www.oostende.be/zoeken?q=premie
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Voor dergelijke leningen kunt u terecht bij Eos, Torhoutsesteenweg 287 in Oostende. Tel: 059/33.91.30.  Het is aangewezen om eerst een afspraak te maken alvorens langs te komen.
Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting
Toeleiding naar woningmarkt
Voor praktische informatie hierover kunt u terecht bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen.
Begeleiding in de sociale huisvesting
U kunt in de eerste plaats terecht bij de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Oostende. Indien nodig werken zij hiervoor samen met de woonbegeleiders van de dienst Wonen.
Begeleiding op de private woningmarkt
De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen u, in bepaalde gevallen, helpen zoeken naar een degelijke en betaalbare woning op de private huurmarkt. 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Zie het punt over Daklozenopvang.
Herhuisvesting
De woonbegeleiders van de dienst Wonen staan in voor de herhuisvesting van mensen die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring. Indien nodig kunnen zij tijdelijk verblijven in ons transitgebouw. De woonbegeleiders helpen de betrokkenen om door te stromen naar de sociale of private huurmarkt.
Andere initiatieven
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang
Daklozenopvang
Hiervoor kunt u terecht bij :
https://www.oostende.be/doorgroeihuis
Nachtopvang
Tijdens de wintermaanden wordt er een nachtopvang georganiseerd. 
Noodwoningen
Wanneer uw woning onbewoonbaar verklaard is dan kunnen wij u tijdelijk opvangen in het transitgebouw. Hiervoor moet er contact opgenomen worden met de woonbegeleiders van de dienst Wonen, op de vierde verdieping van het stadhuis.
Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Doortrekkersterrein
Andere
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Aan de kwaliteit van de woonomgeving wordt voortdurend gewerkt door de directie Openbaar Domein. Bij hen kunt u een overzicht krijgen van alle lopende werken en van deze die eraan komen.  Op de site werkinzicht.oostende.be krijgt u een overzicht van de lopende projecten.
B. SAMENLEVEN
Hiervoor kunt u terecht bij de directie Samenleven.
9. EXPERIMENTEN