Instrumenten lokaal woonbeleid Roeselare

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN

 

A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 4 keer per jaar georganiseerd. Naast de betrokken schepenen is er ook een afvaardiging van de betrokken diensten (woondienst, omgevingsvergunning, ruimtelijke planning), een vertegenwoordiging van de SHM, het Welzijnshuis en Wonen Vlaanderen. Op agenda worden ook andere partners uitgenodigd.
Hier worden alle sociale woonprojecten, de projecten van de SHM, het sociaal woonaanbod, het woonbeleid enz.. besproken.
Overleg immokantoren
Jaarlijks overleg met immokantoren opgestart sinds 2013. 
Overleg andere actoren

Verschillende interne overlegmomenten.

Extern overleg : participatie Commissie huisvesting VVSG, Woonwinkeloverleg, overlegstructuren via IGS Wonen Regio Roeselare

C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Met alle woonactoren, o.a. met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, SVK Regio Roeselare, intergemeentelijke woondienst, CAW, Welzijnshuis Roeselare, Energiesnoeiers, Mid-West ...
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
Woondienst
De woondienst werd sinds 1/01/2016 opgesplitst in een front office en back office enerzijds en beleidsontwikkeling anderzijds. De front office behandelt de algemene vragen van klanten, de technische vragen op dossierniveau worden door de backoffice opgelost. De producten en processen die betrekking hebben op wonen/welzijn, zoals preventie uithuiszetting, preventie dak- en thuislossheid zijn geclusterd in de werking van het Welzijnshuis. In de cel beleidsontwikkeling Ruimte neemt een expert wonen de taak op zich om het woonbeleid verder vorm te geven in een team van experten, met o.a. een expert mobiliteit, expert ruimtelijke planning,...
Woonwinkel
1 geïntegreerd loket
Ja, volgens het principe front office/back office
Elektronisch loket
Andere
/
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
De woondienst heeft diverse folders:
 • energie
 • levenslang wonen
 • leegstand
 • verwaarlozing
 • tweede verblijven
 • verhuren
Infoavonden
Ja, afhankelijk van vraag en aanbod worden infoavonden georganiseerd.
Website
Onder rubriek wonen, vind je alle info terug
Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming

Missie

De stad Roeselare wil een actief woonbeleid voeren. Hiermee geeft de stad een concrete invulling aan de Vlaamse Wooncode en art. 23 van de Grondwet, dat alle inwoners het recht op een menswaardig wonen garandeert.

Visie

Het uitvoeren van de missie van het voeren van een actief stedelijk woonbeleid gebeurt door het stimuleren van een aanbodbeleid, het voeren van een kwaliteitsbeleid, het opnemen van de regierol van de stad in het woonbeleid en het voorzien van een integrale toegankelijke dienstverlening naar alle inwoners.
De stad wil een voldoende en betaalbaar aanbod aan woningen stimuleren voor verschillende doelgroepen en woonvormen.
De stad wil een ondersteuningsbeleid voeren zodat er overal kwalitatief kan gewoond worden.
De stad zal hiertoe de regierol in het woonbeleid op zich nemen om in samenwerking met alle betrokken actoren dit woonbeleid te realiseren.

In bijlage:
- meerjarenplan 2014-2019
 
Bijlage
Kennis verzamelen over wonen
Woon(behoefte)studie
In 2006 werd een woonstudie uitgevoerd.
In 2008 werd een woonprogramma opgemaakt.
In 2015 werd een interne studie meergezinswoningen uitgevoerd.
In 2016 werd de studie meergezinswoningen aangevuld met de interne studie grondgebonden woningen.
Bijlage
Lokaal woonplan
Jaarlijks wordt er een actieplan wonen opgemaakt.
Er werd ook een strategisch plan wonen 2008-2013 uitgewerkt.

Woonbeleidsplan 2014-2019 werd uitgewerkt in de doelstellingenboom van de stad (BBC)

In het bestuursakkoord 2019-2024 "Vooruit met Roeselare", worden beleidsacties wonen gespecifieerd.

Bijlage
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Er is een klantenregistratiesysteem en systeem dossierbeheer. Alle meldingen van burgers worden geregistreerd.
 
Er is een Woonmonitor ifv. databeheer, rapportage en omgevingsanalyse
Andere
/
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
De stad beschikt over een register onbebouwde percelen (ROP).
Heffingen op onbebouwde percelen
De stad beschikt over een lokaal heffingsreglement: belasting op onbebouwde percelen gelegen in woongebied en in verkavelingen.
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
De stad beschikt niet over een aankooppremie.
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Op de Woondienst wordt info gegeven met betrekking tot aankoop van een woning, sociale leningen.
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
nvt
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Wordt opgevolgd door de interne diensten op verkavelingsniveau
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Neen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
De stad is niet zelf actief om een sociaal woonaanbod te realiseren. Hiervoor wordt samengewerkt met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en het sociaal verhuurkantoor.
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Het stadsvernieuwingsproject 'Roeselare Centraal' is in uitvoering en is gericht op een herwaardering van de stationsomgeving en de verbinding tussen het stadscentrum en de wijk Krottegem.
 
 
Bijlage
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Neen, enkel adviseren
Federaal grootstedenbeleid
Niet van toepassing
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Vanuit het departement Ruimte, cel Beleidsontwikkeling wordt het thema wonen gestuurd.
b. Aansnijden eigen gronden
De stad beschikt niet over eigen gronden die voor wonen kunnen aangesneden worden.
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
De stad beschikt over een register onbebouwde gronden.
Actieprogramma 25%-regel
Ja, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/11/2015
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
Monitoring stand van zaken in het behalen van het sociaal objectief. BSO werd behaald. Woonbeleidsconvenant werd afgesloten 2018.
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Decretale normen decreet grond- en pandenbeleid
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Neen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Decretale normen decreet grond- en pandenbeleid
e. Verhuren eigen woningen
Neen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
Intergemeentelijk toewijzingsreglement ihkv. Proef-Wonen en een lokaal toewijzingsreglement ten voordele van ouderen, dit in samenwerking met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel
b. Intern huurreglement
Neen
c. Verhuren buiten stelsel
Er is een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij waarbij een aantal woningen buiten het sociaal huurstelsel worden aangeboden als doorgangswoning.
C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ja, er is een SVK met werkingsgebied regio Roeselare.
Samenwerkingsprotocol woondienst-SVK: bij iedere nieuwe inhuurname van woningen SVK moet eigenaar conformiteitsattest kunnen voorleggen.
Promotie
Gerichte doorverwijzing, folder, zitdag in gebouw, woondienst,...
Premie/subsidie
Werkingsbijdrage van de stad en andere deelnemende gemeenten in de regio
Andere

De stad reikt een aanbodgerichte huursubsidie uit  ism SVK regio Roeselare.
De stad werkt in 2010 een reglement uit voor een aanbodgerichte huursubsidie.
Om versneld meer sociale huurwoningen op de markt te krijgen via het Sociaal Verhuurkantoor, wordt een gerichte huursubsidie uitgewerkt. Wanneer het Sociaal verhuurkantoor een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren, die tevens aan alle kwaliteitseisen voldoet, kan het prijsverschil voor de sociale huurder gecompenseerd worden door een gerichte tussenkomst voor die woningen in de vorm van een huursubsidie.

Bijlage
b. Eigen andere initiatieven
/
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Studentenkamers
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
Neen
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
De stad beschikt over een lokale verordening met kwaliteitseisen voor kamers en studentenkamers, gekoppeld aan een uitbatingsvergunning. Een stedenbouwkundige verordening werd opgemaakt.
Bijlage
andere
/
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Vlaamse Wooncode: administratieve verordening op verhuren van kamers
Conformiteitsattest woningen/kamers
Vlaamse wooncode: administratieve verordening op verhuren van kamers
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
Ja
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Ja
Bijlage
Gemeentelijke leegstandsheffing
Ja
Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Ja
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Ja: belasting op leegstand
(reglement cf item leegstandsheffing)
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
Ja
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Ja
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Neen
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Ja
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Ja - belasting op leegstand
(reglement cf item heffing verwaarlozing)
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Verkrotting in de stad wordt opgespoord via de kwaliteitscontrole woningen op de woondienst.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Ja, art 135 (NGW)
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Ja
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Ja
Snelherstel
Volgens wooncode: neen
Volgens nieuwe gemeentewet: ja
Herstelvordering
Neen
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Neen
Sociaal beheersrecht
Neen
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Ja
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Neen
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Ja
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Ja (premies) + advies
Premies:
 • stedelijke aanpassingspremie levenslang wonen
 • Bijlage
  E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
  Weigering conformiteitsattest
  Ja
  Onaangepast- en overbewoondverklaring
  Ja
  F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Loket
  Ja
  Communicatie
  Ja
  Specifieke Initiatieven
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Dakisolatie
  Geen directe incentives, wel ondersteunen van groepsaankopen
  Zonnepanelen
  afgeschaft sinds 2014
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Sinds 1 januari 2011 kent de stad Roeselare een premie levenslang wonen toe. Voorwaarden zie reglement en folder.
  Bijlage
  Andere subsidies/premies
  Energiepremie RSL

  ​Binnen een afgebakend gebied in het centrum van de stad kunnen eigenaars/verhuurders een energiepremie aanvragen ter ondersteuning van energetische renovatie aan de huurwoning. https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/infopunt-verhuurders/energiepremie

  Andere initiatieven
   
  Voor de jaren 2017-2021 wenst stad Roeselare verouderde appartementen te screenen naar woningkwaliteit en energiezuinigheid. Door het gericht adviseren van de vereniging van mede-eigenaars, trachten we hen aan te zetten tot renoveren. Hierdoor hopen we het evenwicht tussen het nieuw en verouderd appartementenpatrimonium te behouden.
  7. WONEN EN WELZIJN
  A. WOONBEGELEIDING
  Preventie van uithuiszetting
  Het Welzijnshuis (OCMW Roeselare) neemt dat op zich, in samenwerking met het CAW Centraal West Vlaanderen
  Toeleiding naar woningmarkt
  Ja, via éénloketfunctie en constructieve samenwerkingsverbanden met alle woonactoren.
  Begeleiding in de sociale huisvesting
  De woondienst geeft alle info over kwaliteitsvoorwaarden waaraan een huurwoning moet voldoen.
  Je kan ook info verkrijgen over de verschillende soorten huurovereenkomsten, de wettelijke bepalingen die erin moeten worden vermeld, hoe je als (ver)huurder een correcte opzeg kunt geven,...hiervoor kan je terecht in het Welzijnshuis
   
  Het adviespunt huurdersbond houdt ook wekelijks zitdag in het Welzijnshuis.
   
  Je kan ook een overzicht krijgen van alle instanties die sociale leningen verstrekken.
  Begeleiding op de private woningmarkt
  In het Welzijnshuis kan je elke week een geactualiseerde lijst afhalen. Je krijgt een overzicht van de woningen, appartementen, studio's en kamers die via internet op de privémarkt te huur worden aangeboden. Een woonbuddy kan voor de meest kwetsbare gezinnen ingezet worden ter ondersteuning van de zoektocht op de private huurmarkt. 
   
   
  Het Welzijnshuis informeert je over de voorwaarden voor het huren van een sociale woning en verwijst je door naar de sociale bouwmaatschappij De Mandel. Het Sociaal Verhuurkantoor heeft zitdagmomenten waarbij kandidaat-huurders zich kunnen inschrijven voor sociale huisvesting. Roeselare beschikt over een uniek inschrijvingsformulier voor de lokale aanbieders van sociale huisvesting.
   
  Het Welzijnshuis geeft je ook een pak energiebesparende tips. Daarnaast gaat er 2 keer per maand ook een zitdag door van Energiesnoeiers. Dit is bedoeld voor iedere inwoner die bezorgd is om zijn energiefactuur en wil weten wat hij/zij kan doen om minder te moeten betalen.  Energiesnoeiers bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een V-test, inschrijving groepsaankoop Groene Stroom (prov. W-Vl)
  Begeleiding daklozen/thuislozen
  Verschillende initiatieven vanuit het team dak- en thuisloosheid in het Welzijnshuis, o.a. permanente nachtopvang, aanbod nood- en doorgangswoningen, ...
  Herhuisvesting
  Neen
  Recuperatie kosten herhuisvesting
  De stad ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met RWO Vlaanderen. De gemaakte kosten worden door het Herstelfonds betaald, de stad moet geen prefinanciering meer voorzien.
  Bijlage
  Andere initiatieven
  • woonbuddy's:Doel: mensen ondersteunen en begeleiden op zoek naar een geschikte woning (plaatsbezoeken, info, doorverwijzing,...)
  • info en advies huurwetgeving aan eigenaars en huurders via verhuurdersloket
   
  B. TIJDELIJKE OPVANG
  Crisisopvang
  Roeselare participeert in het regionaal crisisnetwerk. De stad beschikt over een aantal crisis- en doorgangswoningen
  Daklozenopvang
  Neen
  Nachtopvang
  Ja, permanent in het jaar.
  Noodwoningen
  Enkel doorgangswoningen van OCMW. Wel afspraak met OCMW dat er bij noodsituaties mensen kunnen opgevangen worden in een doorgangswoning (OCMW).
  Andere initiatieven
  Doorgangswoningen (OCMW)
  C. BIJZONDERE WOONVORMEN
  Woonwagenterrein
  Neen
  Doortrekkersterrein
  De stad onderzocht potentiële locaties voor het voorzien van een pleisterplaats. Dit werd anno 2019 nog niet gerealiseerd
  Andere
  /
  8. LEEFBAARHEID
  A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
  De stad hanteert in een woningtypetoets voor de ontwikkeling van meergezinswoningen ifv leefbaarheid en kwalitatieve woonomgeving. De stad heeft een stedenbouwkundige verordening ter garantie van de woningkwaliteit.
  B. SAMENLEVEN
  9. EXPERIMENTEN