Instrumenten lokaal woonbeleid Sint-Niklaas

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 3 keer per jaar georganiseerd.
De stad zit dit overleg voor. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de intercommunale Interwaas, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor Waasland, CAW, Wonen Vlaanderen en de stad deel.
Dit overleg volgt het bindend sociaal objectief op en bespreekt de vooruitgang van de sociale woonprojecten.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
Lokale woonraad
De lokale woonraad vergadert jaarlijks. De lokale woonraad volgt de stand van zaken met betrekking tot het woonbeleid op. 
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
Overleg andere actoren
Overleg Wonen-Welzijn: project kwestbare huurders op de (private) woningmarkt in Sint-Niklaas.
Het overleg Wonen-Welzijn werd in 2009 onder impuls van Samenlevingsopbouw opgericht. Het is een netwerk van stadsdiensten, OCMW, woondiensten, welzijnsorganisaties en welzijnsverenigingen, en ervaringsdeskundigen. Het overleg brengt gemeenschappelijke woonproblemen van kwetsbare inwoners van groot Sint-Niklaas in kaart en er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.
Het overleg wonen-welzijn neemt initiatieven op het vlak van:
- taakafstemming en coördinatie
- uitwisseling van kennis en ervaringen, bewustmaking en uitwerking van acties
- adviesfunctie inzake woonbeleid voor kwestbare groepen.
 
Gelijkebehandelingsprotocol voor de huisvestingssector.
Onder impuls van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het Meldpunt discriminatie van de regio Waasland, de dienst Huisvesting van de stad en de Huurdersbond kwam in 2011 een 'gelijkebehandelingsprotocol' tot stand. Dit protocol werd ondertekend door 10 lokale besturen uit het Waasland, 17 private verhuurders en makelaars, 2 koepelorganisaties: AES en CIB Oost-Vlaanderen, 3 huisvestingsmaatschappijen, 14 welzijnspartners en 21 sympathisanten. De voornaamste doelstelling is de gelijke behandeling van kandidaat-huurders. Jaarlijks werd er een open jaarvergadering georganiseerd in samenwerking met de huisvestingssector.
Thema's:
2011: ondertekening protocol en panelgesprek: 'wat doet de huisvestingssector zelf om discriminatie tegen te gaan?'
2012: rechten en plichten van huurders en verhuurders + mogelijkheid tot bijwonen van 3 werkgroepen: huurwaarborg, uithuiszetting, begeleid wonen.
2013: woningkwaliteitsnormen: een goede zaak voor iedereen?
2014: tips voor verhuurders: vrederechter en CIB aan het woord.
2015: (geen) twijfel om te verhuren aan ... Een advocaat spreekt over haar rol als bewindvoerder en schuldbemiddelaar en de wat dit kan betekenen voor verhuurders.
2016: Vluchteling zkt. (t)huis.
2017: verhuren van een aangepast woning.
Er wordt momenteel gezocht naar een andere methodiek om samen te werken om discriminatie op de private huurmarkt te voorkomen.
 
Vluchtelingenoverleg.
Het vluchtelingenoverleg werd opgericht in 2009 en brengt 5 keer per jaar verschillende partners uit Sint-Niklaas samen rond thema's zoals noodopvang, regularisatie, asielprocedure... Het overleg is samengesteld uit o.a. volgend partners: OCMW, stadsbestuur (diensten samenleving, huisvesting, bevolking, welzijn), Rode Kruis opvangcentrum, Vluchtelingenonthaal Sint-Niklaas VLOS, CAW, politie.
Het doel van het vluchtelingenoverleg is om informatie uit te wisselen en een netwerk te creëren. Verschillende actuele thema's worden besproken vanuit verschillende organisaties en dus vanuit verschillende standpunten.
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015 werd in Sint-Niklaas een tweede Rode Kruis opvangcentrum ingericht. Het overleg werd in 2015 regelmatiger samen gebracht en werd uitgebreid met de burgemeester, de OCMW-voorzitter en een vertegenwoordiging van het schepencollege.  Er werden werkgroepen opgericht om initiatieven rond onderwijs, wonen, opleiding en werken, Mind Spring en peterschap op elkaar af te stemmen.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
adviseur wonen
Christien Geldolf
Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be
 
dienst huisvesting
De medewerkers wonen informeren en adviseren burgers met betrekking tot woon- en energiepremies, leegstand en woningkwaliteit, V-test, stedelijke projecten dakisolatie. Ze verzorgen de administratieve afhandeling van de stedelijke premies, de dossiers rond leegstand en woningkwaliteit.
 
Meer informatie:
wonen@sint-niklaas.be, tel 03 778 32 40
 
woonwinkel
1 geïntegreerd loket
Wie vragen heeft met betrekking tot premies en tegemoetkomingen rond wonen of energie, leegstand of woningkwaliteit kan terecht aan het loket wonen, bouwen en ondernemen van de stad.
 
Locatie: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
Een afspraak maken kan online via www.sint-niklaas.be of telefonisch tijdens de kantooruren op 03 778 32 40.
Elektronisch loket
Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Er is een premiebrochure met alle stedelijke premies met betrekking tot wonen.
De brochure kan opgevraagd worden via wonen@sint-niklaas.be of tel 03 778 32 40.
 
Infoavonden
Informatieavonden programma mei 2019:
- Het nieuwe huurdecreet
- Groendaken en geveltuinen
- Woningkwaliteitsnormen
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be of www.sint-niklaas.be
 
Website
Andere
 • Stadskroniek: dit is de stedelijke informatiebrochure die huis-aan-huis wordt bedeeld.
 • StadsTV.
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
Onder onderstaande link vind je meer info over de woonbeleidsstudie, het armoedeplan, en het klimaatplan.
 
 
Kennis verzamelen over wonen
Woon(behoefte)studie
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 september 2005 werd er een woonbehoeftestudie uitgevoerd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hier te vinden.
 
Lokaal woonplan
De stad Sint-Niklaas gaf in 2017 opdracht aan Atelier Romain om de woonbeleidsstudie voor de stad op te maken. De woonbeleidsstudie werd door de gemeenteraad in augustus 2018 vastgesteld.
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Het register van onbebouwde percelen wordt in het kader van het grond- en pandenbeleid bijgewerkt.
 
Meer informatie:
Stad Sint-Niklaas, afd. vergunnen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. vergunnen@sint-niklaas.be.
Heffingen op onbebouwde percelen
Er wordt geen belasting op onbebouwde percelen geheven.
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Aan het loket wonen, bouwen en ondernemen kan men terecht voor alle mogelijke vragen rond ondersteuningsmogelijkheden van andere overheden: sociale leningen, renovatiepremie, aanpassingspremie...
 
Meer informatie:
Loket wonen, bouwen en ondernemen. Tel 03 778 32 40 of wonen@sint-niklaas.be
 
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Zie ook: Andere.
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
Sint-Niklaas heeft een stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen waarin wordt opgelegd dat voor elke verkaveling van 0,5 ha of meer er minstens 25% van de oppervlakte van de bouwkavels moet voorbehouden worden voor sociale woningbouw.
 
Momenteel loopt er een traject om alle bestaande stedenbouwkundige verordeningen te actualiseren. De nieuwe bouwcode wordt in 2021 afgerond.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, 03 778 32 40, wonen@sint-niklaas.be
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 

Het stadsbestuur verkreeg voor de aanleg van de wooninfrastructuur in de verkaveling Populierenwijk (Belsele) en de Clementwijk (Sint-Niklaas Noord) een subsidie van VMSW, UP 2012.

Interwaas verkreeg een subsidie aan bij VMSW voor de aanleg van de wooninfrastructuur op de VTS-site (Sint-Niklaas centrum), UP 2013.

Meer informatie:                                                                                                                      Stad Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 40 of wonen@sint-niklaas.be.

 

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
Tussen 2005 en 2010 werd 1 woonproject met steun en in samenwerking met het federaal grootstedenbeleid volledig gerealiseerd, nl. het woonproject op de Sint-Rochus site.
 
Site Sint-Rochus

 

 

 

Overzicht van de woongelegenheden die de Stad op de site heeft gerealiseerd:

 • 8 nieuwbouwwoningen
  • 5 rijwoningen met 3 slaapkamers
  • 1 gelijkvloerse woning voor mindervalide bewoner(s)
  • 2 woningen op verdiep (boven gelijkvloerse woning) met 3 slaapkamers
 • 10 gerenoveerde flats in het oude schoolgebouw
  • 4 flats op verdiep met 3 slaapkamers
  • 6 flats op gelijkvloers en op verdiep met 1of 2 slaapkamers
 • 12 OCMW senioren flats – deze flats werden aan het OCMW verkocht die ze rechtstreeks verhuurt
 • 10 carports

 

 

Woonproject De Vakschool (vroegere project VTS)

 

Paterssite

 

Meer informatie:

Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 40 of wonen@sint-niklaas.be.

 

B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Visie met betrekking tot lokaal woonbeleid: zie woonbeleidsstudie.
 
Om het aandeel sociale en betaalbare woningen te verhogen van 6% naar 9% tegen 2035 is er een taskforce sociaal wonen opgericht. De taskforce zal in samenwerking met de verschillende betrokken partners een groeipad uitstippelen om ervoor te zorgen dat het duidelijk is op welke manier en waar dit aanbod zal gerealiseerd worden.
 
Meer info: wonen@sint-niklaas, of tel 03 778 32 41
b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen

​In het kader van de woonbeleidsstudie uit 2018 werd het register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen in kaart gebracht.

Zie website stad Sint-Niklaas: https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-09/2018%2008%2030_Woonbeleidsstudie_Sint-Niklaas.pdf

Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

De Vlaamse Regering en stad Sint-Niklaas sloten een sociale woonbeleidsconvenant af voor de realisatie van 121 bijkomende sociale huurwoningen voor de periode 01/07/2018 - 30-06-2021.

d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Sint-Niklaas heeft een stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen waarin wordt opgelegd dat voor elke verkaveling van 0,5 ha of meer er minstens 25% van de oppervlakte van de bouwkavels moet voorbehouden worden voor sociale woningbouw.
 
Momenteel worden alle stedenbouwkundige verordeningen geactualiseerd.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, 03 778 32 40, wonen@sint-niklaas.be
e. Verhuren eigen woningen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement
Er is een lokaal toewijzingsreglement voor één doelgroep nl. senioren 70+.
b. Intern huurreglement
c. Verhuren buiten stelsel
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting verhuurt in Sint-Niklaas 9 woningen buiten het huurstelsel.
CAW: 3, OCMW: 3, De Klokke: 2.  De Klokke is een gezinsvervangend tehuis en biedt woonondersteuning aan. Er worden personen gehuisvest met een licht tot matig verstandelijke beperking. De woning is gelegen in de nabijheid van het gezinsvervangend tehuis en dient als 'oefenwoning' voor personen die op de private huurmarkt zullen gaan wonen.
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen

Elke huurder die in Sint-Niklaas een woning huurt van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en die geen recht heeft op een Tegemoetkoming in de huurprijs van Wonen-Vlaanderen, ontvangt een stedelijke tegemoetkoming in de huurprijs.

Meer informatie: http://www.svkwaasland.be.
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Sociaal Verhuurkantoor Waasland huurt een 300-tal woningen in Sint-Niklaas.
 
Specifieke ondersteuning van het stadsbestuur aan het Sociaal Verhuurkantoor:

Voor elke nieuw ingehuurde woning die ouder is dan 10 jaar ontvangt het Sociaal Verhuurkantoor Waasland een stedelijke sociale installatiepremie van 1.000 euro op voorwaarde dat voor de woning een conformiteitsattest werd afgeleverd.

Elke huurder die in Sint-Niklaas een woning huurt van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en die geen recht heeft op een Tegemoetkoming in de huurprijs van Wonen-Vlaanderen, ontvangt een stedelijke tegemoetkoming in de huurprijs.

 
Meer informatie: http://www.svkwaasland.be.
 
Promotie
Premie/subsidie
De eigenaar-verhuurder die zijn huurwoning renoveert kan onder bepaalde voorwaarden een stedelijke premie duurzaam renoveren aanvragen.
 
Wie vragen heeft met betrekking tot premies en tegemoetkomingen rond wonen of energie, leegstand of woningkwaliteit kan terecht aan het loket wonen, bouwen en ondernemen van de stad.
 
Locatie: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
Een afspraak maken kan online via www.sint-niklaas.be of telefonisch tijdens de kantooruren op 03 778 32 40.
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder

Elke huurder die in Sint-Niklaas een woning huurt van het sociaal verhuurkantoor Waasland en die geen recht heeft op een tegemoetkoming in de huurprijs van de Wonen Vlaanderen, ontvangt een stedelijke tegemoetkoming in de huurprijs.

Meer informatie: http://www.svkwaasland.be.
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Kamerwoningen moeten ook voldoen aan de stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden.
 
Meer informatie vind je hier.
 
Stad Sint-Niklaas, afd. vergunnen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. vergunnen@sint-niklaas.be
 
Studentenkamers
Idem kamers.
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Sinds november 2016 is de burgemeester in Sint-Niklaas vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.
A.1. Preventie
 • In de periode 2005-2007 werden alle gekende kamers en studio's in de stad preventief gecontroleerd door de controleur van de cel huisvesting in samenwerking met de brandweer en de politie. Deze actie werd hernomen in 2012-2013. Eigenaars worden mee betrokken bij de controles.
 • Elke woongelegenheid waar zich meer dan 10 personen aanmelden om te worden ingeschreven wordt door de controleur van cel huisvesting preventief gecontroleerd.
 • De cel wonen adviseert elke stedenbouwkundige vergunning die wordt aangevraagd voor het inrichten van meergezinswoningen of kamerwoningen.
 • De private huurwoning van een huurder die verhuist naar een sociale huurwoning wordt preventief onderzocht. Conforme woningen ontvangen een gratis conformiteitsattest. Eigenaars worden betrokken bij deze preventieve controles.
 • Samen met 2 immokantoren worden preventieve controles gedaan in huurwoningen die ze aanbieden op de private huurmarkt. Conforme woningen ontvangen een gratis conformiteitsattest. Eigenaars worden ook betrokken bij de controles.
 • Elk woning waarvoor het OCMW een huurwaarborg toekent wordt preventief onderzocht.
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
In Sint-Niklaas geldt de stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden.
 
Meer informatie vind je hier.
 
Stad Sint-Niklaas, afd. vergunnne, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. vergunnen@sint-niklaas.be
 
andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Conformiteitsattest woningen/kamers
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Het leegstandsregister wordt beheerd door de inventarisbeheerders.
 
Meer info: stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03 778 32 44 of leegstand@sint-niklaas.be
Gemeentelijke leegstandsheffing
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Zie preventieve werking.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Snelherstel
Herstelvordering
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Belastingsreglement ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen: http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/belasting-_en_retributieboek_-_150101.pdf
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Alle adressen van woongelegenheden waarop een besluit ongeschikt/onbewoonbaarheid of woonverbod rust, en waarvan dit besluit na zes maanden niet werd ingetrokken, worden overgemaakt aan de wooninspectie.
 
 
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket
Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
 
Communicatie
 
Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
 
Specifieke initiatieven
Jaarlijks wordt er een stadprijs georganiseerd voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen. Meer info, zie website stad Sint-Niklaas: https://www.sint-niklaas.be/zoekresultaten?search_input=stadsprijs
 
Sint-Niklaas biedt zijn inwoners ook gratis duurzaam (ver)bouwadvies. Aan de hand van bouwplannen, schetsen of foto's bekijkt een deskundige van de MilieuAdviesWinkel samen met de betrokkene de mogelijkheden om een (ver)bouwproject zo duurzaam mogelijk te realiseren.
Meer info over duurzaam (ver)bouwadvies vind je hier
 
Om de gestelde klimaatdoelstellingen te realiseren werd het bureau Futureproofed aangesteld om tegen begin 2015 een klimaatplan voor het volledige grondgebied op te maken. Dit omvat een globale visie en strategie tegen 2050 en een actieplan 2015-2020, met een set van concrete maatregelen in verschillende domeinen om de vooropgestelde doelstellingen tegen 2020 te realiseren.
http://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/milieu/klimaat/klimaatplan
 
Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie
Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
 
 
 
Zonnepanelen
Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
 
Hemelwater
Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
 
Aanpasbaar/levenslang wonen
Een senior die zijn woning aanpast om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan een aanpassingspremie aanvragen in de woonwinkel.
De voorwaarden om deze premie aan te vragen vind je hier: http://www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting/premies-en-voordelen 
 
 
Andere subsidies/premies
Alle premies voor gebruik van duurzame materialen bij renovaties vind je hier: http://www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting/premies-en-voordelen
 
Welzijnshuis: woonwinkel, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 42.
 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, Interwaas geeft voordelige leningen voor energiebesparende ingrepen.
 
Meer informatie en aanvraagformulieren zijn hier te vinden. 
Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting
Sinds begin 2012 wordt de preventie van gerechtelijke uithuiszettingen binnen de sociale huisvestingsmaatschappij door de team woonbegeleiding opgenomen.
 
Welzijnshuis: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45.
 
Toeleiding naar woningmarkt
Team woonbegeleiding begeleidt woningzoekenden (preventie gerechtelijke uithuiszettingen bij de sociale huisvestingsmaatschappij, personen met een referentieadres in het Welzijnshuis, personen in een procedure rond woningkwaliteit) in hun zoektocht naar een aangepaste woning op de woningmarkt.
 
Welzijnshuis: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45.
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
 
 
 
Begeleiding op de private woningmarkt
Huurders en verhuurders kunnen met hun vragen rond woningkwaliteit en de Huurwet (algemene vragen, berekening huurindexatie, modelhuurovereenkomsten, modelopzegbrieven, aanvraag vrijstelling onroerende voorheffing voor huurders...) terecht in het Welzijnshuis.
Begeleiding daklozen/thuislozen
Herhuisvesting
Recuperatie kosten herhuisvesting
Andere initiatieven
- Rollend huurwaarborgfonds CAW Waasland.
 
- Team woonbegeleiding organiseert jaarlijks minstens 2 preventiecampagnes. 
Bijvoorbeeld: de basisvorming ‘Huren: hoe begin ik er aan?’ voor 7de jaars technisch of beroepssecundair onderwijs is een vaste waarde binnen het preventief aanbod van de woonwinkel en binnen de secundaire scholen in Sint-Niklaas. 

 

Meer informatie:
Welzijnshuis: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang

Het OCMW van Sint-Niklaas doet inspanningen om voor personen in crisis een opvang te vinden, wat afhankelijk is van een aantal zaken (aantal personen, bezetting opvangcentra, verwachtingen van betrokkenen, duur, psychische toestand, aard problematiek, leeftijd…).

Daklozenopvang
Binnen het OCMW werd - in samenwerking met CAW en VLOS  - een project opgestart waarbij daklozen maximum 5 dagen kunnen verblijven in een woning, die tijdelijk ter beschikking wordt gesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij. Het project loopt voor 2 jaar.
Nachtopvang
Noodwoningen
In Sint-Niklaas zijn 8 noodwoningen. Deze noodwoningen worden beheerd door het OCMW. Eind 2015 werd een nieuw organogram goedgekeurd, waardoor de noodwoningen worden ondergebracht in team onthaal van de afdeling mens en samenleving.
 

 

Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Doortrekkersterrein
Andere
8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen legt normen op voor de kwaliteit van de woonomgeving. Meer info over de verordening vind je hier.
 
Meer informatie:
Stad Sint-Niklaas, cel planning, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
B. SAMENLEVEN
9. EXPERIMENTEN