Instrumenten lokaal woonbeleid Turnhout

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg

Lokaal Woonoverleg 

Het Lokaal Woonoverleg Turnhout is opgesplitst in een maandelijks technisch overleg en ca 4 maal per jaar de plenaire vergadering "Lokaal Woonoverleg". De timing wordt afgestemd op de timing van de BECO. Volgende partijen worden daarbij uitgenodigd:

 • sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK
 • SVK Noorderkempen
 • OCMW Turnhout
 • Wonen Vlaanderen
 • Wonen Stadsregio Turnhout, (coördinator project ‘Wonen in de stadsregio’ en beleidsadviseur Wonen stad Turnhout)
 • dienst RO Stad Turnhout
 • schepen bevoegd voor Wonen

Volgende actoren nemen deel in functie van de agenda:

 • VMSW en VMSW GI
Lokale woonraad
Overleg andere actoren
Technisch Overleg Sociale Huisvesting
Maandelijks vindt er een technisch overleg sociale huisvesting plaats, tussen de stad (stedenbouwkundige) en sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK(projectmanagers).
Op dit overleg worden onder meer plannen besproken, nieuwe opportuniteiten afgetoetst en besproken, en agendapunten voor het Lokaal Woonoverleg voorbereid. 
Het overleg wordt - indien nodig - uitgebreid met beleidsmakers of externen (architecten).
  
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Van project  IGS 'Wonen in de Stadsregio' naar één stadsregionale woondienst
Het project 'Wonen in de stadsregio', ( een samenwerkingsverband tussen de 4 gemeenten van de stadsregio Turnhout m.n. Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar), werd goedkekeurd ikv als gesubsidieerd project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, en ging van start op 1 juli 2009, en werd  verlengd in 2012, 2015, 2018 en 2020. Het project voorziet in operationele doelstellingen op vlak van beleidsvoorbereiding, woonoverleg, dienstverlening, woningkwaliteit, betaalbaar wonen, duurzaam wonen en het verbeteren van de positie van de zwakke huurder.

Medewerkers van de stedelijke woondienst werkten sinds 2012 samen met medewerkers in dienst van de projectvereniging Stadsregio Turnhout aan de realisatie van de doestellingen van het MJP van de stad en de doelstellingen van het IGS-project. Met het oog op het verhogen van de efficiëntie, werden al de verschillende medewerkers per 1 juli 2018 ondergebracht in één stadsregionale woondienst, die actief is op het grondgebied van de 4 gemeenten. Stad Turnhout en de Projectvereniging Stadsregio Turnhout sloten hiertoe een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Samenwerking met stadsregio ikv Vlaamse Energielening
Zie verder.
 

2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
In het kader van het IGS project 'Wonen in de stadsregio' zijn er 2 beleidsadviseurs wonen (1, 8 VTE)
Woondienst

Takenpakket Loket Wonen Stadsregio Turnhout (3 VTE)

Het loket Wonen Stadsregio  functioneert als een eerstelijnsdienst voor wonen in de stad Turnhout, en de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Hiermee treedt het loket niet in de plaats van bestaande actoren maar gaat eraan vooraf. Een goede wisselwerking tussen de verschillende diensten is zeer belangerijk, want indien nodig vindt er een doorverwijzing plaats naar meer gespecialiseerde diensten.

Het loket zet in op informatieverstrekking, en waar nodig begeleiding van cliënten (bv bij inschrijving voor sociale woningen, aanvraag van premies, …). Het loket Wonen fungeert in de praktijk ook als eerste loket voor premieaanvragen van verschillende lokale en bovenlokale diensten.

Takenpakket loket

 • info en begeleiding van particulieren op vlak van premies en sociale steunmaatregelen rond wonen
 • sociale huisvesting - inschrijving en verhuring. Nauwe samenwerking met SVK en DE ARK (SHM)
 • woningkwaliteit: controles, plaatsbezoeken,... Samenwerking met dienst woonbegeleiding en CAW  ifv herhuisvesting
 • informatieverstrekking aan huurders en verhuurders inzake huren en verhuren. Samenwerking met de Huurdersbond en de Verenigde Eigenaars.
 • kwaliteit woonomgeving: bestrijden, inventariseren en behandelen dossiers leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen, leegstand bedrijfsruimten
 • Informatieverstrekking over de sociale koopsector en sociale leningen
 • Informatie, inschrijvingen en begeleiding van de aanvragen Vlaamse Energielening

Het loket Wonen stadsregio Turnhout is elke dag bereikbaar in Turnhout, en eveneens één keer per week via zitdagen in elk van de andere gemeenten. Burgers van alle gemeenten kunnen steeds op elke loketpermanentie terecht. Voor complexere dossiers wordt ook gewerkt op afspraak.

Woonwinkel
1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket
Andere
Welzijnsonthaal (OCMW en CAW)
Het Welzijnsonthaal is een plaats in Turnhout waarin burgers op een laagdrempelige manier naartoe kunnen met al hun welzijnsvragen (zoals over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, opvoeding, premies, inkomen, budget, administratie,… Het welzijnsonthaal functioneert als geïntegreerd onthaal voor de werking van OCMW Turnhout en CAW de Kempen.
Indien meer gerichte informatie rond wonen nodig is, wordt er doorverwezen naar het loket Wonen Stadsregio Turnhout.
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Informatiebrochures
Informatiebrochure: 'Heffing op leegstaande, verwaarloosde en/of verkrotte woningen of gebouwen gelegen in Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en Turnhout'.

Informatiebrochure: 'Een conformiteitsattest? Ja, graag'

Stadskrant en Binkenpost

In de stadskrant worden regelmatig artikels gepubliceerd inzake wonen, bv inzake CO, premies, SVK, Vlaamse Energielening ...

Dit is ook het geval voor de Binkenpost, het tijdschrift van OCMW Turnhout voor senioren.

Nieuwsbrief

In het kader van het project Wonen in de Stadsregio wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan geïnteresseerden.

Meer info: www.stadsregioturnhout.be

Bijlage
Infoavonden
Info-avond verhuurders
In  2019 organiseerde Wonen Stadsregio Turnhout opnieuw een info-avond gericht naar eigenaars-verhuurders, met info inzake huurwetgeving, en woningkwaliteit (o.m. verplicht conformiteitstattest. Deze info-avonden werden ook gebuikt om de werking van het SVK en het ontzorgingsproject 'Goed Plan' van Samenlevingsopbouw toe te lichten. 
 
Info-avond verhuurders studentenkamers
In samenwerking met de hogeschool Thomas More worden info-avonden georganiseerd voor de verhuurders van studentenkoten. Er wordt informatie gegeven door Thomas More, de hulpvereningszone Taxandria en Wonen Stadsregio Turnhout.
Website
Stedelijke website
www.turnhout.be  > Wonen
 
Website stadsregio Turnhout
Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
Meerjarenplan Turnhout (2020 - 2025)
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen: 
* 'We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod.'
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke woonstad, met een goede mix van inwoners. We activeren onbebouwde percelen en verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door het bestrijden van leegstand en verwaarlozing';
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelojke woonstad, met een goede mix van inwoners. We blijven in de verschillende wijken een verscheiden publiek qua leeftijd, inkomen, ... stimuleren. Betaalbaarheid is hierbij belangrijk.'
 
Meer info: www.turnhout.be/smjp-lokaal-bestuur-stad-en-ocmw

 Project Wonen in de stadsregio (2020 - 2025)
In het kader van de IGS-projecten lokaal woonbeleid engageerden de gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout zich tot samenwerking inzake wonen, en het realiseren van gezamenlijke beleidsdoelstellingen. Deze engagementen werden opgenomen in de de nieuwe subdiedieaanvraag van het project, zoals die bij MB van 12 december 2019 werd goedgekeurd. Naast de accenten die reeds werden gelegd in de gemeentelijke meerjarenplannen, willen de 4 besturen samen prioritair inzetten op de volgende 3 thema's:
* 'Sterker inzet op regierol sociaal wonen, met aandacht voor actieve sturing op nieuw aanbod, actieve sturing op renovatie, samenwerking inzake inschrijven en toewijzing, samenwerking inzake leefbaarheid.'
* 'Uitbouwen van een visie inzake samenwonen. Hierbij dient de visie een evenwicht te vinden tussen mensen die samenwonen uit keuze (zorgwonen, samenhuizen, ...) en mensen die samenwonen uit noodzaak ((illegale) kamerverhuur, buitenlandse arbeiders, ...)'.
* 'Naast de bestaande reguliere werking, wordt sterker ingezet op proactieve acties inzake woningkwaliteit, op maat van de gemeenten. Dit impliceert ook nadenken over de geschikte handhaving van de genomen besluiten, alsook een visie inzake herhuisvesting en noodopvang.'
Kennis verzamelen over wonen
Studie kwetsbare buurten : Kijk in de wijk (2020)
Vanuit de ambitie om zorgzame buurten uit te bouwen, wil de stad sociale cohesie en ontmoetingsmogelijkheden in aandachtswijken bevorderen. Om deze reden kreeg Samenlevingsopbouw de opdracht om voor 9 buurten om  de sociale en fysieke leefbaarheid in kaart te brengen.  Dit onderzoek loopt in 2020.

Studie migratiemotieven (2005)
In december 2005 werd het "Onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven bij de Turnhoutse bevolking", uitgevoerd door het Strategisch Plan Kempen in opdracht van het stadsbestuur, afgerond.
De kennis van migratiestromen en een diepgaand onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven moest leiden tot conclusies en aanbevelingen aan het stadsbestuur van de stad Turnhout om een beleid uit te stippelen die de kernstad als woonstad voor gezinnen herwaardeert.
Bijlage
Woon(behoefte)studie
Lokaal woonplan
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen (zie hoger). Daarnaast poogt de stad, i.s.m. de andere gemeenten van de stadsregio een aantal gezamenlijke beleidsdoelstellingen uit te werken (zie hoger).
Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Register onbebouwde percelen
De opmaak van het register onbebouwde percelen werd in december 2013 goedgekeurd.
Heffingen op onbebouwde percelen
Heffing op onbebouwde percelen
De stad Turnhout beschikte reeds voor de inwerkingtreding van het DGP over een heffing op onbebouwde percelen in woongebied en een heffing op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen.
Na de invoering van het DGP werd een aangepaste activeringsheffing ingevoerd. De heffing bedraagt 25 € per strekkende meter lengte van het perceel langs de openbare weg. De heffing wordt jaarlijks verhoogd.
Bijlage
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Stadsverkaveling Meuletiende
Stadsverkaveling met 49 bouwgronden die betaalbaar op de markt weden gebracht aan de hand van een toewijzingsreglement. Ondermeer woon- en gezinssituatie bepalen het puntenaantal. Uiteraard werden de nodige bouw- en woonverplichtingen opgelegd. 
 
Openbare verkopen
Gronden die niet gelegen zijn in strategische projectgebieden worden openbaar verkocht ifv huisvesting, met bouw- en woonverplichting.
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Voorwaarden bij verkoop
Aan de hand van voorwaarden, bv. termijnen en boetes, worden garanties ingebouwd tot snelle ontwikkeling. Daarnaast worden tevens kwaliteitseisen gekoppeld aan de realisatie. 
Zo werden bij de verkoop van de stadseigendommen in het centrum gelegen achter het stadhuis - de nieuwe Jacobsmarkt - een aantal eisen opgenomen in de verkoopakte. Het betrof zeer strikte realisatietermijnen gekoppeld aan boetes indien deze termijnen worden overschreden.
b. Recht van erfpacht
c. Recht van opstal
d. Andere
AGB als verkavelaar/ontwikkelaar
Het AGB treedt in uitvoering van het stedelijk beleid op als verkavelaar en ontwikkelaar. Concrete acties werden opgenomen in het ondernemingsplan.
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Loketwerking
Via het loket Wonen stadsregio Turnhout worden burgers geïnformeerd over betaalbaar kopen en / of sociale leningen, en er wordt doorverwezen naar het aanbod van DE ARK op vlak van sociale koopwoningen en kavels en naar het aanbod van sociale leningen (DE ARK, de werking van het VWF, en de SKV's)
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Norm 15% sociale woningen - mix koop - huur
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd in nieuwe projecten 15% sociale woningen nagestreefd. Het ging hierbij telkens om een mix tussen sociale huur- en sociale koopwoningen.
Sinds de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd een sociale last opgelegd. Ook hier werd steeds gemikt om een goede mix tussen koop en huur. De verdeling tussen koop en huur werd besproken op het LWO. 
Na de schrapping van de sociale last in het DGP werd teruggekeerd naar de werkwijze van voor het decreet, en wordt er nog steeds een aandeel van 15% sociale woningen nagestreefd.
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Stadsvernieuwingsfonds - project Turnova
In het centrum van Turnhout, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt de voormalige Brepolssite. Dat terrein van bijna 4 ha is de plek waar een bloeiend nieuw stadsdeel met de naam Turnova vorm krijgt.
De Vlaamse Regering keurde in de tweede oproepronde een conceptsubsidie toe aan dit project. In de derde oproepronde kreeg de stad Turnhout een projectsubsidie van 3.200.000 euro voor dit project.
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Stadsvernieuwingsfonds - project Turnova
In het centrum van Turnhout, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt de voormalige Brepolssite. Dat terrein van bijna 4 ha is de plek waar een bloeiend nieuw stadsdeel met de naam Turnova vorm krijgt.
De Vlaamse Regering keurde in de tweede oproepronde een conceptsubsidie toe aan dit project. In de derde oproepronde kreeg de stad Turnhout een projectsubsidie van 3.200.000 euro voor dit project.
 

Stadsvernieuwingsfonds - Project SLIM Turnhout (Stationsomgeving)

Slim Turnhout is de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond, centraal gelegen aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De stad Turnhout, PMV en ION beogen er de ontwikkeling van een duurzaam multifunctioneel project met ruimte voor 600 nieuwe woongelegenheden, een residentiële zorgomgeving, ongeveer 25.000 m² kantooroppervlakte en publieke functies.

De Vlaamse regering besliste in 2014 een projectsubsidie te verlenen van 2.558.860 euro voor dit project.

Meer info: www.turnhout.be/slimturnhout

Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden
Overdracht aan sociale huisvestingsmaatschappij via erfpacht van woningen en gronden
De voorbije jaren werden meerdere gronden en gebouwen uit het stadspatrimonium die niet eerder sociaal verhuurd werden via erfpacht overgedragen naar de sociale huisvestingsmaatschappij met als doel de realisatie van een sociaal huurwoningproject en de nodige infrastructuur. Deze contracten werden afgesloten tegen een symbolische canon, over een termijn van 60 jaar en met de nodige realisatietermijnen.

Overdracht aan sociale huisvestingsmaatschappij via verkoop van bestaande sociale woningen.
Stad Turnhout had en heeft een aantal sociale woningen in eigendom en beheer, die in het verleden werden gerealiseerd met middelen Alternatieve Financiering en middelen Domus Flandria. Stad en OCMW beschouwen het zelf sociaal verhuren niet langer als een kerntaak. Om deze reden werden reeds 12 sociale appartementen verkocht aan de SHM, terwijl van de zittende sociale huurders bleven wonen. Ook voor de resterende sociale woningen van stad en OCMW wordt er indien mogelijk een overdracht naar een sociale huisvestingsmaatschappij nagestreefd, en dit zodra de lopende engagementen ikv Alternatieve Financiering of Domus Flandria afgelopen zijn.
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Register onbebouwde percelen Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen
Het register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen maakt deel uit van het ROP (register onbebouwde percelen) dat in december 2013 werd goedgekeurd.
Actieprogramma 25%-regel
Visie invulling BSO en Actieprogramma sociale huisvesting
Op 9 november 2015 keurde de gemeenteraad het actieprogramma sociale huisvesting goed.
Ondertussen is het BSO in Turnhout bereikt.
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

​Woonbeleidsconvenant 2017 - 2020

Het BSO in Turnhout werd behaald. Om deze reden sloot Turnhout een eerste woonbeleidsconvenant af voor 61 woningen voor de periode 1 juli 2017 - 30 juni 2020.

Woonbeleidsconvenant 2020 - 2023

Het MJP voorziet expliciet in bijkomende sociale woningen. Om deze reden verzocht Turnhout de VMSW om te kunnen starten met de besprekingen met het oog op een nieuwe convenant.

d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Norm 15% sociale woningen - mix koop - huur
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd in nieuwe projecten 15% sociale woningen nagestreefd. Het ging hierbij telkens om een mix tussen sociale huur- en sociale koopwoningen.
Sinds de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd een sociale last opgelegd. Ook hier werd steeds gemikt om een goede mix tussen koop en huur. De verdeling tussen koop en huur werd besproken op het LWO. 
Na de schrapping van de sociale last in het DGP werd teruggekeerd naar de werkwijze van voor het decreet, en wordt er nog steeds een aandeel van 15% sociale woningen nagestreefd.
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen
Sociaal huurpatrimonium stad en OCMW Turnhout
De stad  en OCMW Turnhout beschikt nog  over een beperkt eigen huurpatrimonium (respectievelijk 5 woningen  staden 8 woningen OCMW ), deels gerealiseerd met middelen Domus Flandria, deels gerealiseerd met middelen Alternatieve Financiering. Deze woningen worden verhuurd conform het Sociaal Huurbesluit, via een gegroepeerd wachtregister samen met SVK Noorderkempen . Voor de verhuur van de woningen werd een intern huurreglement opgemaakt .
Een deel van de woningen werd reeds eerder overgedragen aan SHM DE ARK (zie hoger).
 
Gegroepeerd wachtregister SVK, OCMW en stad
 OCMW, SVK en stad werken samen aan de uitbouw van het gegroepeerd wachtregister. De kandidaat-huurder hoeft zich maar op één plaats aan te melden om in aanmerking te komen voor een woning van één van deze partners. Inschrijven kan via het loket Wonen Stadsregio Turnhouten het SVK
 
Gezamenlijk inschrijvingsformulier DE ARK, SVK Noorderkempen, OCMW Turnhout, Stad Turnhout
In 2014 werd bovendien één inschrijvingsformulier uitgewerkt, bruikbaar voor inschrijvingen bij DE ARK (SHM), De Nooderkempen (SHM), SVK Noorderkempen, OCMW Turnhout en stad Turnhout.
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Lokaal toewijzingsreglement
Turnhout beschikt sinds 26 januari 2009 over een lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep senioren. In het patrimonium van de Ark worden woningen geschikt qua typologie en ligging voorbehouden voor 65+ers. Inschrijven kan vanaf 55 jaar.
Bijlage
b. Intern huurreglement
Intern huurreglement sociale huurwoningen stad
De stad beschikt voor de verhuur van haar sociale huurwoningen over een intern huurreglement. Op te vragen bij stad Turnhout.
 
Intern huurreglement sociale huurwoningen OCMW
Op te vragen bij OCMW Turnhout
 
Intern huureglement sociale huurwoningen SHM DE ARK
Op te vragen bij DE ARK
 
Intern huurreglement sociale huurwoningen SVK Noorderkempen
Op te vragen bij het SVK.
c. Verhuren buiten stelsel
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen
Turnhout maakt deel uit van het werkingsgebied van SVK Noorderkempen

Promotie
Info-avonden
SVK wordt als partner betrokken bij info-avonden die een stadsregionaal kader worden georganiseerd, o.m. info-avonden voor verhuurders, bestrijden leegstand, ... (zie ook hoger).
 
Promotiecampagne
Via een convenant heeft de stad de aanwerving van een prospectiemedewerker / inhuurder ondersteund. Bovendien werden via de convenant ook middelen voorzien voor een promotiecampagne (website, flyer, ...).
Premie/subsidie
Convenant ondersteuning SVK
Opzet van het project is het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen in Turnhout te verhogen, en dit door het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen te ondersteunen om een snellere aangroei te realiseren, en zo het aanbod aan sociaal verhuurbare woningenstructureel te doen stijgen.  

SVK ging op basis van deze financiering over tot de aanwerving van een personeelslid, dat specifiek belast wordt met actieve prospectie en inhuring van woningen. Daarnaast wordt ingezet op een actieve promotiecampagne.

Convenant SVK, gemeenten stadsregio Turnhout en Wonen-Vlaanderen

Wonen stadsregio Turnhout voert voorafgaand aan de inhuring controles uit aan SVK-woningen, met het oog op de aflevering van een conformiteitsattest.

Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Huurtoelage OCMW Turnhout
Het OCMW Turnhout voorziet in een aantal gevallen in een huurtoelage voor meerderjarige huurders op de private huurmarkt waarvan het inkomen lager ligt dan het levensminimum, mits een aantal bijkomende voorwaarden.
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
Er zijn geen specifieke financiële stimuli m.b.t. de sturing van het aanbod.
 
Politiereglement
Er wordt voornamelijk gestuurd op kwaliteit. Indirect kan er zo ook gestuurd worden op aanbod. (zie verder)
 
Luik kamerverhuur in heffing op tweede verblijven
Er is een belasting van 40 € voor de verhuur van kamers waarvan de kamerhuurder niet is ingeschreven in het bevolkingsregister op het adres van de belaste kamer.
Bijlage
Studentenkamers
Idem, zie kamers
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
Advies bij omgevingsvergunningen
De dienst Wonen stadsregio Turnhout levert niet bij elke aanvraag advies af. Dit gebeurt wel wanneer de dienst RO hierom verzoekt. Het gaat hierbij voornamelijk om aanvragen betreffende (studenten)kamers en kleine woningen. De aanvragen worden op plan getoetst aan Vlaamse Wooncode en politiereglement op de kamerverhuur, voor zover mogelijk.
 
Voorafgaande controles inzake politiereglement op de kamerverhuur
Het politiereglement (zie verder) verplicht verhuurders van kamers en studentenkamers voorafgaande een verhuurvergunning aan te vragen. De dienst Wonen stadsregio en de brandweer voeren na aanvraag of in kader van handhaving controles uit.
 
Informatiebrochure, infoavonden
 • Informatiebrochure '‘Een conformiteitsattest? Ja, graag!'
 • Info-avond voor verhuurders. In  2019 organiseerde Wonen Stadsregio Turnhout opnieuw een info-avond gericht naar eigenaars-verhuurders, met info inzake huurwetgeving, en woningkwaliteit (o.m. verplicht conformiteitstattest. Deze info-avonden werden ook gebuikt om de werking van het SVK en het ontzorgingsproject 'Goed Plan' van Samenlevingsopbouw toe te lichten. 
 • Info-avond voor verhuurders van studentenkamers . In samenwerking met de hogeschool Thomas More worden info-avonden georganiseerd voor de verhuurders van studentenkoten. Er wordt informatie gegeven door Thomas More, de hulpvereningszone Taxandria en Wonen Stadsregio Turnhout.
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
 Verpicht conformiteitstattest
De gemeenteraad van Turnhout besliste in 2018 om het conformiteitstattest verplicht te stellen. Deze verplichting is van toepassing op private en sociale huurwoningen. De gemeenteraad besliste tot een gefaseerde invoering. Hierbij werd gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Woningen gelegen in de wijk Turnhout-Centrum dienen uiterlijk op 1 januari 2024 over een conformiteitattest te beschikken, woningen gelegen in de wijk Stedelijk Wonen West en Stedelijk Wonen Oost dienen uiterlijk 1 januari 2028 over een verplicht conformiteitstattest te beschikken, en woningen gelegen in de overige wijken uiterlijk op 1 januari 2030. 

Politiereglement op de kamerverhuur
In het Uniform gemeentelijk politiereglement werd een hoofdtuk opgenomen inzake de kamerverhuur. Dit politiereglement legt strengere normen op inzake basiscomfort en brandveiligheid. Het politiereglement stelt bovendien een voorafgaande verhuurvergunning verplicht. De conformiteit van de kamers met dit reglement wordt ter plaatse gecontroleerd door de dienst Wonen stadsregio Turnhout en de brandweer (zie ook preventie) 
Bijlage
andere

​Huurwaarborgen OCMW en conformiteitsattesten

OCMW Turnhout levert in principe enkel huurwaarborgen af voor kwaliteitsvolle woningen. Dit betekent dat de woning over een conformiteitsattest dient te beschikken. Indien dit (nog) niet het geval is dient de eigenaar de kwaliteit aan de hand van andere bewijsstukken aan te tonen, en dient hij nadien een conformiteitsattest aan te vragen.

A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Plaatsbezoeken ((verplicht) conformiteitstattest, procedure ongeschikt- onbewoonbaar, handhaving) 
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout  voert plaatsbezoeken (vooronderzoek) uit aan woningen na klacht, of op eigen initiatief. De verdere procedure wordt opgevolgd door de dienst Wonen Staddsregio Turnhout. Er worden ook plaatsbezoeken uitgevoerd in kader handhaving of vragen tot opheffing van besluiten.
Conformiteitsattest woningen/kamers
(Verplicht) conformiteitsattesten woningen / kamers
De dienst huisvesting voert plaatsbezoeken uit bij aanvraag van een conformiteitsattest.  Voor de verplichting van het conformiteitstattest, zie hoger.

De stad beschikt hiervoor over een retributiereglement.
Bijlage
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
Vaststellingen en voortraject
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout spoort zelf actief leegstand op door administratieve opzoekingen (kadaster, bevolkingsgegevens, omgevingsvergunningen, ...) en controles ter plaatse. Aan andere diensten (preventie, politie, ...) wordt gevraagd meldingen door te geven.

Op basis van deze eerste vaststellingen wordt een zgn. voortraject gestart. Een 3-tal maanden voor de eigenlijke opname in het leegstandsregister worden eigenaars reeds in kennis gesteld van de eerste bevindingen. Dit laat toe om tijdig eventuele vergissingen te vermijden, en laat aan de eigenaars toe eventueel nog maatregelen te treffen om de opname te vermijden.
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Opname in het leegstandsregister
Woningen / gebouwen worden opgenomen in het stedelijk leegstandsregister.

Leegstaande bedrijfsruimten
Leegstaande bedrijfsruimten worden opgenomen in de vermoedenslijst en bezorgd aan het Vlaamse gewest voor inventarisatie.
Gemeentelijke leegstandsheffing
Gemeentelijke heffing op leegstaande woningen
De stad beschikt sinds 1 januari 2008 over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
 
Leegstaande bedrijfsruimten kunnen niet worden opgenomen. Deze vallen onder toepassing van de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
 
Opcentiemen op leegstaande bedrijfsruimten
Turnhout heft 100 opcentiemen op de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Beeldkwaliteitsplan stadshart
Het beeldkwaliteitsplan schetst een kader voor bouwprojecten en heraanleg van de publieke ruimte met als doel een bijdrage te leveren aan de beeldkwaliteit van het stadshart. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een brede kernversterking en een leefbare en aangename binnenstad. Een beeldkwaliteitsplan geeft aan aan welke vereisten her)ontwikkelingsprojecten dienen te voldoen. Concreet moet het plan een instrument zijn waaraan projecten en ruimtelijke ingrepen worden getoetst.


Premiestelsels kernwinkel- en winkelgroeigebied
De subsidie heeft als doelstelling om de aantrekkelijkheid van handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied van de stad Turnhout te verhogen waardoor de kwaliteit en uitstraling van dit gebied wordt bevorderd en het ondernemerschap gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een versterking van het kernwinkel – en winkelgroeigebied door het aantrekking van nieuwe handelsactiviteiten door het verbeteren van de infrastructurele kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden. Er zijn subsidies mogelijk voor gevelrenovatie van handelspanden, aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels of anpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken voor de vestiging van een handelszaak.
Bijlage
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
 Vaststellingen en voortraject
De dienst Wonen Stadsregio Turnhout spoort zelf actief verwaarlozing op door controles ter plaatse. Aan andere diensten (preventie, politie, ...) wordt gevraagd meldingen door te geven.

Op basis van deze eerste vaststellingen wordt een zgn. voortraject gestart. Een 3-tal maanden voor de eigenlijke opname in het register verwaarlozing worden eigenaars reeds in kennis gesteld van de eerste bevindingen. Dit laat toe om tijdig eventuele vergissingen te vermijden, en laat aan de eigenaars toe eventueel nog maatregelen te treffen om de opname te vermijden.

Opleggen herstellingswerken openbare veiligheid / gezondheid
Indien de verwaarlozing van die aard is dat de veiligheid van passanten in het gevaar is worden via burgemeestersbesluit werken opgelegd op basis van de Nieuwe Gemeentewet, en het politiereglement. Eventueel kan bevolen worden het terrein / het gebouw af te sluiten.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname in het register verwaarlozing
Verwaarloosde woningen / gebouwen worden opgenomen in het stedelijk register verwaarlozing.

Verwaarloosde bedrijfsruimten
Verwaarloosde bedrijfsruimten worden opgenomen in de vermoedenslijst en bezorgd aan het Vlaamse gewest voor inventarisatie.
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Gemeentelijke heffing verwaarlozing
De stad beschikt sinds 1 januari 2008 over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
 
Verwaarloosde bedrijfsruimten kunnen niet worden opgenomen. Deze vallen onder de toepassing van de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
 
Opcentiemen op verwaarloosde bedrijfsruimten
Turnhout heft opcentiemen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (zie hoger).
Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Beeldkwaliteitsplan stadshart
Het beeldkwaliteitsplan schetst een kader voor bouwprojecten en heraanleg van de publieke ruimte met als doel een bijdrage te leveren aan de beeldkwaliteit van het stadshart. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een brede kernversterking en een leefbare en aangename binnenstad. Een beeldkwaliteitsplan geeft aan aan welke vereisten her)ontwikkelingsprojecten dienen te voldoen. Concreet moet het plan een instrument zijn waaraan projecten en ruimtelijke ingrepen worden getoetst.


Premiestelsels kernwinkel- en winkelgroeigebied
De subsidie heeft als doelstelling om de aantrekkelijkheid van handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied van de stad Turnhout te verhogen waardoor de kwaliteit en uitstraling van dit gebied wordt bevorderd en het ondernemerschap gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een versterking van het kernwinkel – en winkelgroeigebied door het aantrekking van nieuwe handelsactiviteiten door het verbeteren van de infrastructurele kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden. Er zijn subsidies mogelijk voor gevelrenovatie van handelspanden, aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels of anpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken voor de vestiging van een handelszaak.
Bijlage
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Plaatsbezoeken, procedure ongeschikt- onbewoonbaar, handhaving
De dienst Wonen stadsregio Turnhout voert plaatsbezoeken (vooronderzoek) uit aan woningen na klacht, of op eigen initiatief. De verdere procedure wordt opgevolgd door de dienst Wonen Stadsregio Turnhout. Er worden ook plaatsbezoeken uitgevoerd in kader handhaving of vragen tot opheffing van besluiten.
 
In de meeste dossiers wordt de administratieve procedure opgestart, in een aantal gevallen de strafrechterlijke procedure.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Onbewoonbaar- / onveiligverklaring ikv Nieuwe Gemeentewet
In acute situaties wordt deze procedure gehanteerd voor woningen. Indien het niet gaat over woningen kan de burgemeester een gebouw onveilig verklaren en werken opleggen (zie ook verwaarlozing).
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Besluiten burgemeester OO woningen
Procedure cfr. Vlaamse Wooncode
 
Procedure gedwongen ontruiming
In 2016 werd een procedure uitgewerkt inzake gedwongen ontruiming van onbewoonbare woningen. Indien ontruiming niet tijdig gebeurde, neemt de burgemeester een (nieuw) besluit op basis van de Nieuwe Gemeentewet waarin de maatregelen tot uithuiszetting zijn opgenomen.

Herhuisvesting: extra begeleiding door woonbegeleiders
Voor het zoeken naar herhuisvesting wordt actief samengewerkt met OCMW en CAW.
Met CAW werd een convenant afgesloten, waarbij een woonbegeleider werd aangeworven om de zoektocht naar herhuisvesting na onbewoonbaarheid te begeleiden. Hierbij wordt outreachend tewerk gegaan.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
idem, zie woningen
Snelherstel

Procedure snelherstel

De procedure snelherstel zoals voorzien in de VWC wordt zelden toegepast.

Werkwijze herstellingen in panden eigenaar-bewoners en ambtshalve uitvoering werken

De procedure snelherstel gaf wel inspiratie tot een aanpak in woningen bewoond door eigenaar-bewoners. In dit soort panden wordt ingezet op het vermijden van gebreken die raken aan veiligheid en gezondheid. Er worden werken opgelegd (meestal via Nieuwe Gemeentewet), en er is een werkwijze inzake ambtshalve uitvoering werkwijze uitgewerkt.

Herstelvordering
Aansluiten bij herstelvordering Vlaamse Wooninspectie
Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van een herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie om zich al dan niet aan te sluiten. In de praktijk gebeurt dit steeds.

Tot op heden werden nog geen herstelvorderingen op eigen initiatief opgemaakt.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Inventaris ongeschikt - onbewoonbaar - onveilig
Woningen / gebouwen waarvoor na een procedure ikv Vlaamse Wooncode, hetzij ikv Nieuwe Gemeentewet, een besluit door de burgemeester werd genomen, worden opgenomen in de Vlaamse inventaris.

Register onveilige gebouwen
Gebouwen waarvoor ikv Nieuwe Gemeentewet een besluit inzake onveiligheid door de burgemeester werd genomen (bv bouwvallige loods, onveilige handelszaak, ...) worden opgenomen in het stedelijke register van onveilige gebouwen.
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 Gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen 
De stad beschikt over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden in de Vlaamse inventaris (VIVOO), en wordt jaarlijks verhoogd.

De Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt bijgevolg in Turnhout niet geïnd.

Gemeentelijke heffing op onveilige gebouwen
De stad beschikt over een gemeentelijke heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte, onbewoonbare en onveilige woningen en / of gebouwen. Het basisbedrag bedraagt 1250 €, is een eerste maal verschuldigd na 12 maanden op het register, en wordt jaarlijks verhoogd.
Bijlage
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 Proefpoject Goed Plan 

Het uitgangspunt is dat de meeste eigenaars zelf ook het liefst een goede en kwaliteitsvolle woning willen verhuren. Soms hebben zij echter vragen over huurwetgeving of over kwaliteitsnormen. De Stad kiest ervoor om de dienstverlening voor eigenaars te versterken, zodat eigenaars en verhuurders met dergelijke vragen bij het loket Wonen terechtkunnen. Voor eigenaars die een pand willen herstellen en daarbij extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld gespecialiseerd advies of extra begeleiding, onderzoekt het stadsbestuur hoe ‘ontzorging’ kan geïntegreerd worden in haar werking. Daarom kiest Stad Turnhout ervoor om de krachten te bundelen met Samenlevingsopbouw en Kamp-C en ‘Goed Plan’ verder te ontwikkelen als proefproject voor de nieuwe aanpak.’

E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Besluiten burgemeester overbewoning
Procedure cfr. Vlaamse Wooncode. In tegenstelling tot woningkwaliteit, is er inzake overbewoning (nog) geen proactieve aanpak inzake handhaving uitgewerkt. Overbewoning is een van de prioritaire doelgroepen die is opgenomen in de convenant met CAW inzake herhuisvesting (zie hoger).
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
Loket
Loketwerking rond bouwen en verbouwen / loketwerking Energiehuis
De stad informeert via het loket Wonen Stadsregio Turnhout over premies rond bouwen- en verbouwen. Er bestaat ook een actieve doorverwijzing van en naar het loket RO. Naast informatie begeleidt het loket aanvragers bij het aanvragen van dossiers, en worden premieaanvragen voor andere instanties binnengebracht bij het loket gescreend en doorgestuurd. 
Het loket Wonen stadsregio Turnhout is ook het loket van het Energiehuis.
Communicatie
 
Specifieke Initiatieven

Proefpoject Goed Plan 

Energiebesparende maatregelen worden meegenomen ikv advisering en ontzorging ikv proefproject 'Goed Plan'. Zie hoger.

(Ver)Bouwbeurs 

Stadsregio Turnhout organiseerde reeds regelmatig een beurs over energiezuinig wonen. Op de beurs stellen lokale ondernemers die energiebesparende werken kunnen uitvoeren hun diensten en producten voor. De beurs zet ook graag enkele projecten in de kijker van bedrijven die innovatief werken rond energie en duurzaamheid. Er zijn tenslotte ook enkele info- en demosessies over duurzaam bouwen en aanpasbaar bouwen.

Proefproject aanpasbaar bouwen

We sensibiliseren over en promoten aanpasbaar bouwen in de stadsregio. De voorbije 2 jaar was er een demowoning, een levensgrote maquette, waarin de principes van aanpasbaar bouwen gevisualiseerd werden.Ook via het loket wonen verspreiden we basisinformatie over aanpasbaar bouwen. Anderzijds is het ook belangrijk om effectieve realisaties op het terrein te ondersteunen/promoten. In Turnhout wordt aanpasbaar bouwen actief gepromoot als principe in nieuwe woonontwikkelingsprojecten bij ontwikkelaars. De stad heeft hiertoe reeds een overeenkomst afgesloten, met een private ontwikkelaar.
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Dakisolatie
 
Zonnepanelen
Hemelwater
Stedelijke premie hergebruik van hemelwater en / infiltratievoorzieningen
De stad geeft een premie van maximaal 250 € voor een nieuwbouwwoning, maximaal 500 € voor een bestaande woning, indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.
 
Meer info over deze premie: 
Aanpasbaar/levenslang wonen
 Geen premies, wel advies en stimuli; zie hoger
Andere subsidies/premies
Stedelijke premie groendaken
Er bestaat een stedelijke premie van 31 € / m². De maximale subsidieerbare oppervlakte bedraagt 250 m².
 
Meer info over deze premie: 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Vlaamse Energielening
Stadsregio Turnhout werd erkend als Energiehuis ikv de Vlaamse Energielening.

De prioritaire of kwetsbare doelgroep kan een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%.

 
Meer info over deze lening: www.stadsregioturnhout.be/energielening
Andere initiatieven
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting
 
Toeleiding naar woningmarkt
Begeleiding in de sociale huisvesting
Woonbegeleiding sociale woningen de Ark
De SHM DE ARK beschikt over eigen woonbegeleiders.
 
Woonbegeleiding sociale woningen OCMW en stad Turnhout
De dienst woonbegeleiding van het OCMW begeleidt de sociale huurders van stad en OCMW.
Begeleiding op de private woningmarkt
 
Begeleiding dak- en thuislozen
Woonbegeleiding
OCMW Turnhout voorziet woonbegeleiding voor daklozen. Een dakloze die tijdelijk en kortstondig wordt opgevangen door particulieren (vrienden, familie,...) kan voor het vinden van een geschikte woning beroep doen op de dienst woonbegeleiding. Daarnaast kan iemand die dakloos is ook een referentieadres aanvragen op het adres van OCMW Turnhout. Dit adres kan dan gebruikt worden voor post en administratieve documenten (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding,...)
Herhuisvesting
Herhuisvesting: extra begeleiding door woonbegeleiders (OCMW en CAW)
Voor het zoeken naar herhuisvesting wordt actief samengewerkt met OCMW en CAW.
Met CAW werd een convenant afgesloten, waarbij een woonbegeleider werd aangeworven om de zoektocht naar herhuisvesting na onbewoonbaarheid te begeleiden. Hierbij wordt outreachend tewerk gegaan.
Recuperatie kosten herhuisvesting
 
Andere initiatieven
Handelingskader woningvervuiling
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare gezondheid of veiligheid in zijn gemeente. In principe komen motieven van esthetische, sociale of administratieve aard niet in aanmerking. Ook de bedreiging van gezondheid en/of de veiligheid van een bepaald individu kan niet worden ingeroepen, het moet een bedreiging in het algemeen, van de bevolking, zijn. Een ongezonde woning in dit kader is elke verblijfplaats die ernstig gevaar voor het opkomen van besmettelijke ziekten doet ontstaan en daarom niet alleen een bedreiging vormt voor de gezondheid van mogelijke bewoners maar voor de openbare gezondheid in het algemeen.
Binnen de stad Turnhout neemt de gezondheidsconsulent dit op vanwege het specifieke Welzijnsaspect van deze problematiek.
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang
Dak - en thuislozenonthaal (CAW)
Dak- of thuislozen of mensen die hun woning dreigen te verliezen kunnen terecht in het dak en thuislozenonthaal. De medewerkers luisteren naar hun verhaal en zoeken wat ze kunnen doen om hun situatie te veranderen. Via deze dienst kunnen ze zich ook aanmelden voor de residentiële opvangcentra. Wie buiten de kantooruren dringend nood heeft aan opvang, kan terecht op het nummer van dak- en thuislozenonthaal.

Daklozenopvang

idem, zie dak- en thuislozenonthaal

Nachtopvang
 idem, zie dak- en thuislozenonthaal
Noodwoningen
Noodopvangwoningen: lokale en regionale aanpak (OCMW en WZK)
OCMW Turnhout beschikt over een eigen pool aan doorgangswoningen. Daarnaast wordt er ook aan een regionale aanpak gewerkt zoals het noodopvangplan en een pool doorgangswoningen , ism  Welzijnszorg Kempen (de koepel van de OCMW's uit arrondissement Turnhout).
Andere initiatieven
Inloopcentrum 'De Lange Gaank'
CAW Kempen beschikt in Turnhout over een inloopcentrum. Het inloopcenrum richt zich tot personen die problemen ervaren als dakloosheid, armoede, thuisloosheid,... .
Zowel mannen als vrouwen, volwassenen en jongvolwassenen zijn er welkom.
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Doortrekkersterrein
Andere

 

8. LEEFBAARHEID
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
B. SAMENLEVEN
Buurtmakerij
De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samenbrengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom.

Studie kwetsbare buurten : Kijk in de wijk (2020)
Vanuit de ambitie om zorgzame buurten uit te bouwen, wil de stad sociale cohesie en ontmoetingsmogelijkheden in aandachtswijken bevorderen. Om deze reden kreeg Samenlevingsopbouw de opdracht om voor 9 buurten om  de sociale en fysieke leefbaarheid in kaart te brengen.  Dit onderzoek loopt in 2020.
9. EXPERIMENTEN
Handelingskader aanpasbaar bouwen
 
De stad werkt aan een handelingskader om aanpasbaar bouwen te stimuleren. Er werden criteria opgemaakt, die nu voor het eerst worden toegepast in pilootprojecten.