5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(38)
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Aalst startte met een gebiedsgerichte werking in delen van de stad waar een neerwaartse spiraal ontstaat op vlak van woonkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en leefbaarheid.
 
Om deze buurten terug op te waarderen, wordt een specifieke aanpak uitgerold met het 'Prikkelproject'. Hierbij worden verwaarloosde panden gekocht door de stad, gesloopt en vervangen door nieuwbouw gezinswoningen van hoogstaande architectuur. Daarnaast gebeuren tal van flankerende buurtacties, waaronder ook bouwblokrenovatie.
 
Sinds 2018 kunnen burgers uit de Watertorenwijk een prikkelpremie aanvragen (zie premie hierboven).
Aalst
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Aalst
A.1. Preventie
Aalst
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

 
 
 
Aalst
Verordening(en)
Aalst
andere
Aalst
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Aalst
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

Woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonkwaliteit, worden uitgevoerd zowel na het ontvangen van een klacht als op eigen initiatief van het stadsbestuur. Bij aanvraag OCMW-huurwaarborg of inhuring SVK woning wordt de woningkwaliteit gecontroleerd.

Deze woonkwaliteitsonderzoeken gebeuren door een woningcontroleur van team Wonen.

 

Er bestaat een actieve samenwerking tussen team Wonen, dienst Burgerzaken en de Wijkdienst van de Lokale Politie Aalst bij aanvragen voor inschrijving in het bevolkingsregister.

 

Het afleveren van conformiteitsattesten gebeurt op basis van de Vlaamse Wooncode.

 

De woonkwaliteitsonderzoeken in het kader van woonhygiëne/ongezond binnenhuismilieu gebeuren vaak in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Aalst.

De Stad Aalst werd in 2016 vrijgesteld van de adviesverplichting Wonen Vlaanderen om tot een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid te komen en dit voor 80% van de dossiers.

Aalst
Conformiteitsattest woningen/kamers
Aalst
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Aalst
Opsporen leegstand
Team Wonen maakt na administratief onderzoek en een onderzoek ter plaatse een vermoedenslijst leegstand op.
Aalst
inventarisatie van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden
De stad Aalst houdt een inventaris bij van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden via een softwaresysteem Neglect-x.
Aalst
Gemeentelijke leegstandsheffing

Om langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting, ongeschikte en onbewoonbare panden aan te pakken is een belastingsreglement in voege.

De belasting is verschuldigd wanneer een woning of gebouw minstens 12 maanden op één van volgende 3 inventarissen vermeld staat:

 • leegstandregister
 • inventaris ongeschikt of onbewoonbaar
 • inventaris verwaarloosd of bouwvallig

Team wonen gaat zelf actief op zoek naar leegstaande en verwaarloosde panden. 

 

De inventarisatie van een woning omvat een vaste procedure. De eigenaar heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, evenals verschillende mogelijkheden tot vrijstelling.   

 

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

 

Begin 2017 lanceerde team Wonen een nieuwe brochure rond de belasting van leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar en bouwvallig 'Beter wonen in Aalst. Aan de hand van deze brochure willen we de wetgeving eenvoudig uitleggen aan de eigenaars van deze panden.

BijlageAalst
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
De stad Aalst ging voor het Prikkelproject over tot de aankoop van meerdere panden in het afgebakende prikkelgebied op Rechteroever, via het recht van voorkoop. Door deze te renoveren / verbouwen wil de stad een voorbeeld stellen en een hefboom creëren om de leefbaarheid in de desbetreffende buurt te verhogen. Dit kadert in gebiedsgerichte werking.
Aalst
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Elke eigenaar van een woning die opgenomen wordt in een register, ontvangt meteen de nieuwe brochure beter wonen in Aalst.  Het reglement is digitaal beschikbaar, maar deze brochure maakt de eigenaar wegwijs in de complexe wetgeving. 'belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd, bouwvallig'.
 
De Stad Aalst reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten waardoor eigenaars vrijstelling van belasting krijgen. 
Eigenaars worden hierover geïnformeerd via een infosessie.
Aalst
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Aalst
Opsporen verwaarlozing
Via onze controleur of via melding.
Aalst
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt een inventaris opgemaakt. de panden worden opgenomen na technisch verslag.

Aalst
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
0 wegens een eigen stedelijk heffingsreglement.
Aalst
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

Het minimumbedrag bij de eerste verjaring is 1 500 EUR, bij tweede verjaring 3 000 EUR en vanaf de derde verjaring 4 500 EUR. Is er sprake van een totale bebouwde oppervlakte groter dan 250m², dan kan dit bedrag nog oplopen.

Aalst
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Idem leegstand.
Aalst
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Idem leegstand.
Aalst
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Aalst
Opsporen verkrotting

Het actief opvolgen van de bewoningstoestand van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen wordt gesignaleerd aan de Inspectie RWO Oost-Vlaanderen bij de eerste verjaring.

Aalst
Onbewoonbaarverklaring
besluit burgemeester
Aalst
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Aalst
Snelherstel
Deze procedure wordt toegepast indien nodig.
Aalst
Herstelvordering
toegepast indien nodig
Aalst
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Zie leegstand.
Aalst
Sociaal beheersrecht
Deze procedure werd (nog) niet toegepast.
Aalst
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Aalst
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Aalst
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Aalst
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Aalst
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Aalst
Weigering conformiteitsattest
Aalst
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Aalst
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Het aanpakken van huisjesmelkerij gebeurt in samenwerking met de wooninspectie/ .
 
De wooninspectie maakt een proces-verbaal op. Wanneer ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen opnieuw of verder verhuurd worden, wordt de Inspectie RWO hiervan ingelicht. De Inspectie RWO kan optreden zowel op basis van de Vlaamse Wooncode als op basis van de bouwovertredingen.
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(39)
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Antwerpen
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Antwerpen
A.1. Preventie
KIS (Krotspot In Studentenbuurt)-project
Het KIS-project houdt de screening in van studentenkoten op:
- woonkwaliteit
- breindveiligheid
- conformiteit met stedenbouw
 
 
Klik hier voor meer info.
Antwerpen
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Antwerpen
Verordening(en)
Antwerpen
andere
Antwerpen
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Antwerpen
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Woonkwaliteitsonderzoek
 
Inwoners kunnen een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen door een formulier op de wesbite in te vullen of te laten invullen in een woonkantoor. Een technisch onderzoeker zal vervolgens op terrein de woning komen bekijke. Als hij technische gebreken vaststelt, probeert hij eerst de eigenaar te overtuigen om deze gebreken te herstellen. Als de eigenaar weigert of onvoldoende werken uitvoert, wordt de zaak doorgegeven aan de Vlaamse overheid. In dat geval gebeurt er een tweede technisch onderzoek door een gewestelijke ambtenaar. Daarna krijgen de huurder en de eigenaar een brief van de stedelijke dienst woonkwaliteit met de uitslag van het onderzoek. De eigenaar kan op korte termijn nog werken uitvoeren. Daarna neemt de burgemeester een beslissing (ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaring,...).
 
Klik hier voor meer info.
Antwerpen
Conformiteitsattest woningen/kamers
Wanneer een een conformiteitsattest wordt aangevraagd, zal een stadsmedewerker onderzoeken of de woningen/kamers voldoen aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en bezettingsnormen. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de woningen/kamers voldoen aan de regelgeving op de ruimtelijke ordening.


De wetgeving voorziet dat de stad binnen de twee maanden na de aanvraag beslist of ze het conformiteitsattest toekent of weigert. De aanvrager krijgt een brief met het resultaat van het onderzoek.

 

Als de aanvraag gebeurde naar aanleiding van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en het conformiteitsattest wordt toegekend, dan krijgt de aanvrager ook een bewijs van opheffing van de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring. De stad Antwerpen levert het conformiteitsattest gratis af.

 

Wanneer een eigenaar een conformiteitsattest wil aanvragen, moet men een recente keuringsattest van de gas- en elekriciteitsinstallatie kunnen voorleggen. Deze attesten moeten aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn.

 

In het kader van de kwaliteitsonderzoeken in de studentenbuurt levert de stad Antwerpen ambtshalve conformiteitsattesten af. Dit wil zeggen dat de eigenaar het conformiteitsattest niet zelf moet aanvragen. De stad neemt zelf initiatief om deze attesten af te leveren.

 
Klik hier voor meer info.
Antwerpen
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Antwerpen
Opsporen leegstand

Leegstaande woningen worden op verschillende manieren opgespoord:

 • via controle en meldingen van politie
 • spontane meldingen van leegstand doorgegeven worden door toezichters , burgers etc.
 • aan de hand van een jaarlijkse automatische vergelijking tussen bestanden. Hierbij worden adressen gecheckt op inschrijving, vestiging en tweede verblijf. Vervolgens worden de adressen die uit deze vergelijking komen gecontroleerd op leegstand door een controleur van de stad.
 
 
Antwerpen
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Na leegstand van minstens 12 opeenvolgende maanden wordt een administratieve akte verstuurd naar de eigenaar van het leegstaande pand. Indien geen beroep wordt ingediend binnen dertig dagen geldt de opname in het leegstandsregister vanaf datum van vaststelling (datum administratieve akte) = opnamedatum.

De eigenaar kan een schrapping aanvragen zodra een gebouw/woning in gebruik is (verhuurd, bewoning door eigenaar, vestiging…) volgens de functie van het gebouw/woning. Na 6 maanden in gebruik name wordt het gebouw/de woning van de lijst geschrapt.

 De lijst is publiek toegankelijk en kan opgevraagd worden bij stadsdienst financiën.
Antwerpen
Gemeentelijke leegstandsheffing
Belasting op leegstaande gebouwen.
BijlageAntwerpen
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Antwerpen
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Grond- en pandenbeleid AG Vespa, zie punt 4.B 3.1.
Antwerpen
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Antwerpen
Opsporen verwaarlozing
Dit gebeurt door de controleurs van stadstoezicht en deels door buurttoezicht. Zij stellen verwaarlozing vast door zelf op straat te gaan controleren (spontane controles) of door gerichte controles uit te voeren naar aanleiding van klachten.
Antwerpen
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen

Stad Antwerpen houdt geen lijst verwaarlozing bij in de zin van een inventaris. De ‘lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen’ is een lijst van woningen en gebouwen die de stad belast. Het gaat hier zowel om verwaarlozing van de gevel als van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaarde panden.

In hetzelfde jaar als de vaststelling wordt er door de controleur een brief naar de eigenaar gestuurd. Vanaf dan is het pand gekend voor de belasting. Wat OGO verklaarde panden betreft, wordt er in het jaar dat de panden via collegebesluit ongeschikt en onbewoonbaarverklaard zijn, een brief naar de eigenaar gestuurd.

Panden worden van de lijst gehaald indien de gebreken aan de gevel hersteld zijn of de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt opgeheven.

De lijst verwaarloosde woningen/gebouwen belasting stad Antwerpen is niet openbaar.  

De inventaris van het Vlaams Gewest is wel beschikbaar op de website. Klik hier om de invenaris te openen.

Antwerpen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Antwerpen
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag.

 

BijlageAntwerpen
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Antwerpen
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing

1. Stedelijke renovatietoelage

2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

Antwerpen
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Antwerpen
Opsporen verkrotting
Pandtoezicht
De stadsdienst Pandtoezicht staat in voor het toezicht van en controles op panden. De panden worden gecontroleerd op:
 • bouwvoorschriften
 • stedelijke belastingen
 • leegstand en verwaarlozing
 • kadastraal inkomen
 • stedelijke brandvoorschriften
 • woonkwaliteit
 • reglementering horecaterrassen
Antwerpen
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Wordt toegepast.
Antwerpen
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wordt toegepast.
Antwerpen
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wordt toegepast.
Antwerpen
Snelherstel
Antwerpen
Herstelvordering

Tijdens een handhavingsactie maakt de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal op voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode/Kamerdecreet. De Procureur des Konings kan op basis van dit proces-verbaal de eigenaar dagvaarden voor huisjesmelkerij. Stad Antwerpen komt in deze procedure tussen om een herstelvordering te eisen (en om de kosten van de herhuisvesting van de huurders terug te vorderen).

 

De herstelvordering wordt geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen. De eigenaar wordt via de correctionele of burgerlijke rechtbank verplicht tot herstel van de woning binnen een bepaalde termijn. Als de eigenaar ook na de gerechtelijke veroordeling in gebreke blijft, begint een dwangsom te lopen. Weigert de eigenaar nadien nog steeds te renoveren, kan de herstelling ambtshalve uitgevoerd worden en draait de eigenaar op voor de kosten.

 

Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68

Antwerpen
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen steeds advies aan de stad bij uitoefening recht van voorkoop. Dit advies wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is bindend voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Antwerpen
Sociaal beheersrecht

Het sociaal beheer is een ultiem middel om de kwaliteit van de woning toch te verbeteren en ze opnieuw op de markt te brengen. Een pand wordt in sociaal beheer genomen als:

 • de eigenaar (ondanks de belasting op leegstand en verwaarlozing) de woning niet renoveert
 • de eigenaar het pand niet wil verkopen aan AG Vespa 
 •  een uitvoerend beslag geen optie is
 • er geen herstelvordering rust op het pand

Het pand wordt voor minimum negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie door stad Antwerpen (AG Vespa) wordt de ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgeheven en wordt de woning door OCMW Antwerpen (en voorheen door SVK Antwerpen) verhuurd aan sociale tarieven totdat de kosten van de renovatie zijn terugverdiend.

 

Het college geeft goedkeuring om de procedure op te starten. De verdere procedure sociaal beheer staat omschreven in artikel 90 van de Vlaamse wooncode en omvat volgende stappen:

 • de stad doet de eigenaar van de ongeschikt- en onbewoonbaar (OGO) verklaarde woning een schriftelijk aanbod tot sociaal beheer;
 • de eigenaar krijgt één maand de tijd om te beslissen om de werken zelf uit te voeren binnen de termijn van drie maanden of om het beheer van de woning tijdelijk aan de stad over te dragen;
 • wanneer de eigenaar dit voorstel verwerpt of niet reageert bij het verstrijken van de termijn van één maand, stuurt de stad een schriftelijke verwittiging van haar voornemen de woning in sociaal beheer te nemen;
 • als de vereiste renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken na drie maanden niet zijn uitgevoerd brengt de stad de eigenaar schriftelijk op de hoogte van de verwerving van het sociaal beheer over de woning;
 • vanaf de datum van de kennisgeving beschikt de stad over de bevoegdheid om de woning voorlopig te beheren, te verhuren aan sociale tarieven en om herstellingswerkzaamheden uit te voeren met het oog op die verhuring;
 • om het sociaal beheer tegenstelbaar te maken aan derden wordt de kennisgeving overgeschreven op het hypotheekkantoor;
 • ingevolge artikel 37 van de Vlaamse wooncode kan de uitoefening van het sociaal beheersrecht worden overgedragen aan een instantie die ervoor bevoegd is.

Het instrument wordt gericht ingezet en in lijn met de dossiers waaraan ook het openbaar ministerie prioriteit geeft op basis van onderstaande criteria:

 1. eigenaarsprofiel (antecedenten huisjesmelkerij, bereidwilligheid, andere panden in eigendom,…);
 2. duurtijd OGO (oudste eerst);
 3. gewicht OGO puntenlijst;
 4. buurtoverlastimpact (op basis van klachten en meldingen van burgers en signalen op de toezichtsvergaderingen van buurtregie);
 5. .impacttoets maatregelenkorf (evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid van andere reeds ingezette of nog in te zetten woonkwaliteitsinstrumenten zoals krotbelasting, herstelvordering,…).
Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/Bestuurlijke handhaving - 03 338 65 68
BijlageAntwerpen
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

De inventaris van het Vlaams Gewest is beschikbaar op de website. Klik hier om de inventaris te openen.

Antwerpen
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Antwerpen
Gemeentelijke heffing op verkrotting

Zelfde heffing als voor verwaarloosde panden. De gebreken moeten voor 31 december van het lopende jaar hersteld zijn, zoniet volgt aanslag. 

 

BijlageAntwerpen
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
1. Stedelijke renovatietoelage (zie boven voor meer informatie)

 

2. Grond- en pandenbeleid AG Vespa

 

Het grond- en pandenbeleid heeft tot doel zichtbaar in te grijpen in woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn voor private investeerders, worden door het bedrijf aangekocht met middelen uit het rolend fonds. Met diezelfde middelen worden de panden volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan betaalbare, marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten van de verkoop worden op hun beurt terug in het rollend fonds gestoken, waarmee opnieuw verwaarloosde panden kunnen worden opgekocht. Deze projecten betekenen een belangrijke meerwaarde qua leefbaarheid en verfraaiing van het straatbeeld in bepaalde woonwijken.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

Antwerpen
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Antwerpen
Weigering conformiteitsattest
Bij weigering conformiteitsattest, wordt het pand verder opgevolgd door de pandtoezichters. Wanneer blijkt dat de eigenaar de nodige werken niet heeft uitgevoerd tegen de voorziene termijn, wordt de OGO-procedure opgestart.
 

Meer informatie te bekomen bij de stadsdienst SL/BH/Woonkwaliteit - 03 338 37 34

Antwerpen
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Onaangepast wonen en overbewoning wordt steeds meegenomen in de woonkwaliteitsonderzoeken.
Antwerpen
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Herhuisvestingskosten
 
Als een woning 6 maanden na de onbewoonbaarverklaring nog steeds wordt verhuurd, zal de stad de woning handhaven en de huurders herhuisvesten. Op basis van artikel 15 §1 van de Vlaamse Wooncode kunnen de kosten van de herhuisvesting worden verhaald op de eigenaar die wordt gedagvaard voor huisjesmelkerij. De vordering wordt door de stadsadvocaat ook gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(39)
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Brugge
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Brugge
A.1. Preventie
Brugge
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Brugge
Verordening(en)
Brugge
andere
Brugge
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Brugge
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

In Brugge wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen en kamers.

Voor kamers geldt een politieverordening. Die verordening laat geen permanente bewoning op kamers toe.

Voor woningen wordt de procedure van de Vlaamse Wooncode gebruikt. Bij klachten is er eerst een plaatsbezoek door een stedelijk controleur. Afhankelijk van de gebreken en de ernst ervan die werden vastgesteld, wordt de officiële procedure al dan niet opgestart.

Brugge
Conformiteitsattest woningen/kamers
Brugge
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Brugge
Opsporen leegstand

​leegstand wordt actief opgespoord door controleurs die ter plaatse gaan; door administratieve controles; door gevolg te geven aan klachten.

Brugge
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

​Wanneer er een vermoeden van leegstand is dan wordt er eerst geïnformeerd bij de eigenaar wat het gebruik van het pand is. Wanneer de woning niet geactiveerd wordt dan start de officiële procedure voor opname in het leegstandsregister.

Brugge
Gemeentelijke leegstandsheffing
Brugge
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Het voorkooprecht werd reeds uitgeoefend door de sociale huisvestingsmaatschappijen die in Brugge actief zijn.

Stad Brugge zelf past het voorkooprecht nog niet toe. Hiervoor is immers geen budget voorzien.

Brugge
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Brugge
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Brugge
Opsporen verwaarlozing
Brugge
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Brugge
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Brugge
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Brugge
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Brugge
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Brugge
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Brugge
Opsporen verkrotting
Brugge
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Die procedure wordt in Brugge hoogst uitzonderlijk gebruikt. Het moet dan werkelijk gaan om gevallen waar er overduidelijk sprake is van een ernstig risico voor de openbare veiligheid en gezondheid én waar de noodzakelijke werken zo vlug mogelijk moeten uitgevoerd worden.

Brugge
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode

Vormt de leidraad bij klachten door huurders en als blijkt dat bij het aanvragen van een gewestelijke huursubsidie, de nieuw betrokken woning niet conform blijkt te zijn. De procedure wordt zeer zorgvuldig gevolgd.

Brugge
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode

Voor kamers geldt de stedelijke politieverordening (zie ook hoger). Indien aangewezen kan de burgemeester op basis van die verordening een verbod opleggen om die kamers nog langer te betrekken.

Brugge
Snelherstel

(Nog) niet toegepast.

Brugge
Herstelvordering

(Nog) niet toegepast.

Brugge
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Brugge
Sociaal beheersrecht
Brugge
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

De lijst wordt per kwartaal naar de woondienst toegestuurd door Wonen Vlaanderen.

Brugge
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting

50% opcentiemen.

 

Het reglement op de opcentiemen vind je hier.

Brugge
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Brugge
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Brugge
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Brugge
Weigering conformiteitsattest
Brugge
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Brugge
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(39)
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Genk
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Genk
A.1. Preventie
Advies aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
De Dienst Vergunningen stuurt steeds de aanvraag betreffende studentenkamers of kamerwoningen door naar Dienst Woonbeleid. Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het (ver)bouwen van logementshuizen of studentenhuizen, slaapkamer(s) van bestaande woningen omvormen tot studentenkamers, uitbreiden van een woning met studentenkamers...
De huisvestingsambtenaar controleert op basis van de voorgelegde plannen de woonkwaliteit waarin deze beantwoorden aan de Vlaamse Wooncode en de stedelijke politieverordening.
Genk
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Genk
Verordening(en)
Er is een politieverordening betreffende de kamerwoningen en studentenkamers.
Klik hier indien u de verordening wil nalezen of downloaden.
BijlageGenk
andere
Voor zowel de uitbating van een logementshuis als studentenhuis heb je een uitbatingsvergunning nodig.
Genk
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Genk
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Naar aanleiding van een klacht kan de huisvestingsambtenaar op het grondgebied GAOZ ter plaatse een controle uitvoeren. Dit vooronderzoek gebeurt pas nadat de eigenaar van de woning eerst op de hoogte is gebracht.
 
Na vaststelling van een vervuilde woning en na weigering medewerking door de eigenaar/bewoner wordt de procedure hygiënisch woontoezicht opgestart. Hierbij werken zowel geneesheer, brandweer, politie, OCMW en huisvestingsambtenaar binnen GAOZ samen. Naar aanleiding van de vaststellingen en de verslagen van de deskundigen kan men tot een gemeenschappelijke oplossing komen zodat zowel de gezondheid van de bewoners alsook de openbare gezondheid niet in het gedrang komt.
 
In 2013 is men in Genk gestart met een gemeenschappelijke bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het heeft tot doel signalen van georganiseerde criminaliteit op te pikken, rond deze signalen op gestructureerde wijze informatie te verzamelen, en waar mogelijk met bestuurlijke middelen actie te ondernemen. Woningonderzoek is hierin een belangrijk onderdeel. Opzet is een methodiek te ontwikkelen en deze te delen met andere EU-partners. 
Genk
Conformiteitsattest woningen/kamers
Sinds augustus 2013 maakt de huisvestingsambtenaar binnen GAOZ bij elke hercontrole van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaard pand een technisch verslag op. Indien voldoende gebreken hersteld zijn, wordt er aansluitend een conformiteitsattest afgeleverd door de betrokken gemeente (cfr heffingsbesluit).
Sinds 01/01/2016 heeft de stad Genk (ism Lokaal Woonbeleid GAOZ) een retributiereglement goedgekeurd voor het afleveren van conformiteitsattesten.
BijlageGenk
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Genk
Opsporen leegstand
In het kader van de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ wordt de leegstand op het grondgebied GAOZ jaarlijks actief opgespoord sinds het invoeren van het belastingreglement op leegstand in 2010. In 2011 is dit reglement aangepast. De screening van leegstand en verwaarlozing resulteert in vermoedenslijsten voor leegstand en verwaarlozing per gemeente. Vanaf 2014 wordt ook een vermoedenslijst opgemaakt op basis van data uit het bevolkingsregister. Vanaf 2015 wordt de vermoedenslijst ook uitgezuiverd op basis van informatie van netbeheerder, watermaatschappij en de dienst economie (leegstand handelspanden via onderzoek Locatus). Lokaal Woonbeleid GAOZ voert het beheer van het leegstandsregister uit voor de vier gemeenten. Voor drie van de vier gemeenten is er een toegang voorzien tot de IGS-module voor het consulteren van het vergunningenregister.
Genk
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Op basis van de vermoedenslijsten leegstand van de GAOZ gemeenten, worden zakelijk gerechtigden aangeschreven door de administratie. Wanneer de leegstand niet betwist wordt, worden de leegstaande panden opgenomen op de inventaris voor leegstaande gebouwen.  De administratie van de intergemeentelijke samenwerking beheert het leegstandsregister en zorgt voor de jaarlijkse actualisatie in het geoloket leegstandsregister.
Genk
Gemeentelijke leegstandsheffing
De GAOZ gemeenten keurden voor de dienstjaren 2010-2013 een identiek belastingreglement op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als leegstand goed in het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ.
In 2011 is dit reglement aangepast. Ook nu dringt een nieuwe aanpassing zich op. Momenteel zijn door IGS GAOZ de knelpunten opgelijst en is er voorzien om spoedig een traject op te starten met een werkgroep om dit heffingsreglement te herschrijven.
BijlageGenk
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting.  Voor wat betreft het opladen van de leegstaande panden met het oog op het recht van voorkoop in het e-voorkooploket, heeft lokaal woonbeleid GAOZ een machtiging gevraagd als IGS-entiteit bij AGIV, waardoor lokaal woonbeleid GAOZ gemachtigd is deze data op te laden voor de 4 deelnemende gemeeenten.

Genk
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
invoeren van een intergemeentelijke leegstandsbelasting
Genk
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Genk
Opsporen verwaarlozing
in het kader van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ wordt op het grondgebied GAOZ actief gescreend op leegstand en verwaarlozing. Personeelsleden van de administratie doen vaststellingen vanop het openbaar terrein.
Genk
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
de administratie van de intergemeentelijke samenwerking zal vanaf 2020 starten met de opmaak van een eigen reglement, aangezien het Agentschap Wonen Vlaanderen hier in 2017 mee gestopt is. Dit reglement zal op GAOZ-niveau opgemaakt en uitgevoerd worden.
Genk
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
De GAOZ gemeenten heffen geen opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing. Deze Vlaamse heffing is afgeschaft in 2017. Vanaf 2020 wordt een eigen gemeentelijk kader uitgewerkt.
Genk
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
nvt
Genk
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

Genk
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
actieve screening op verwaarlozing door de administratie van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ.  Doorgeven van vermoedenslijsten aan Agentschap Wonen-Vlaanderen.
Genk
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Genk
Opsporen verkrotting
Verkrotting wordt opgespoord op basis van klachten, van meldingen (politie, brandweer, ...) en op eigen initiatief. De huisvestingsambtenaar van Dienst Woonbeleid doet onder begeleiding van de politie een vooronderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of Kamerdecreet. Indien nodig wordt met de Wooninspectie contact opgenomen om samen met de politie opnieuw een controle uit te voeren.
Genk
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toegepast wanneer gebouwen/woningen/kamers naar aanleiding van acute situaties (vb. brand, instorting, onhygiënische/onveilige toestand,...) onbewoonbaar worden verklaard. Dienst Woonbeleid staat hiervoor in.
Genk
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Deze procedure wordt gevolgd indien de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn.
Wanneer een woning op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) minstens 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Genk
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een kamer op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Genk
Snelherstel
Genk
Herstelvordering
Het stadsbestuur van Genk sluit zich aan bij de herstelvordingen van de Vlaamse Wooninspectie.
Genk
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

Genk
Sociaal beheersrecht
Genk
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Dienst Woonbeleid houdt een inventaris ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen bij binnen Genk. Door de intergemeentelijke samenwerking (GAOZ)wordt tevens een dergelijke lijst bijgehouden van de andere gemeenten (As, Opglabbeek en Zutendaal).
Uit deze lijst worden de structureel verkrotte panden gehaald en apart aangeschreven om bijkomend druk te zetten om tot herstel over te gaan. Deze aanpak wordt momenteel omgezet in een draaiboek.
Genk
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
De deelnemende gemeenten van het lokaal woonbeleid GAOZ hebben een gezamenlijk reglement mbt het heffen van opcentiemen op de krotbelasting. Deze bedraagt 50 opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2015.
Genk
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Genk
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Genk
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Genk
Weigering conformiteitsattest
Genk
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Bij een kwaliteitsonderzoek van een woning of kamer wordt steeds ook onderzocht of de woning of kamer onaangepast f overbewoond is.
Genk
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Op basis van klachten (politie, Dienst Bevolking, wijkmanagers, buren,...) organiseert Dienst Woonbeleid samen met de politie op regelmatige basis onderzoeken ter plaatse (vooronderzoek). Hierover wordt tevens de Vlaamse Wooninspectie ingelicht en indien nodig zal deze de zaak verder opvolgen.
In het project "gewapend bestuur" wordt alle bestuurlijke informatie verzameld en worden actie gecoördineerd zodat er optimaal bestuurlijk wordt opgetreden en gesanctioneerd. Als de woningkwaliteit slecht is en gekoppeld met strafrechtelijke feiten (huisjesmelkerij, stedenbouwkundige misdrijven of mensenhandel) dan wordt hier verder actie rond ondernomen ism het parket, inspectie RO en de wooninspectie
Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(39)
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
Gent
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Gent
A.1. Preventie

Dienst Toezicht van Stad Gent doet pro-actieve screenings van studentenhuisvesting (kamerwoningen) Kotatgent op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouwkundige aspecten, die geadverteerd worden op Kotatgent. Vanaf 2020 zullen de resultaten hiervan verschijnen op de website Kotatgent met kwaliteitslabels.

 

 

De stad Gent organiseerde in het verleden preventieve screenings in de wijken Rabot en Brugse Poort, dit in het kader van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet.

 

Ook in het kader van het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg Leeft” gebeurden er preventieve onderzoeken. Voor het project in Ledeberg was hier ook een subsidie aan verbonden.

 

Bedoeling is om zoveel mogelijk woningen binnen de projectgebieden te onderzoeken op de woonkwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode en desgevallend het Kamerdecreet en te onderhandelen met de eigenaar – bewoners en de verhuurders om tot kwalitatieve en veilige woningen te komen.

 

Van 2015 tot 2017 screende de Stad binnen het stadsvernieuwingsproject Wijk in de steigers ook proactief woningen in de 19de eeuwse gordelwijk Rabot-Blaisantvest. De aanpak was gelijkaardig als in Ledeberg Leeft maar er werd actiever ingezet op werving, begeleiding en ontzorging. Een nieuwigheid was de begeleiding van groepsaankopen, die een dankbaar wervingsinstrument bleken. Wijk in de steigers liep af op 31/12/2018. 

 

Vanaf 2017 zal ook in de wijk Dampoort extra op woningkwaliteit worden ingezet via preventieve en pro-actieve acties. (o.a. verhoogde premie aan bewoners voor renovatie van woningen).


Sinds 2018 voorziet de Stad ook in renovatieadvies en -begeleiding voor verbouwers. Deze dienstverlening werd via een overheidsopdracht uitbesteed aan een externe deskundige partner Domus Mundi vzw.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

Gent
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

Gent
Verordening(en)
Het Algemeen Bouwreglement legt minima-eisen op voor oppervlaktes van slaapkamers, leefruimtes en keukens. Ook naar lichttoetreding in deze vertrekken worden bepalingen gesteld.  Het Algemeen Bouwreglement is terug te vinden op de website: https://www.gent.be/reglement/algemeen-bouwreglement
 
In 2014 werd het algemeen bouwreglement aangepast met Hospitawonen. Het uitbreiden van het aantal woonentiteiten (van een eengezinswoning naar een kamerwoning of meergezinswoning) is slechts mogelijk bij een woningoppervlakte van minimum 250 meter. Via Hospitawonen kunnen eigenaars in hun eigen woning één kamer verhuren ongeacht de grootte van de woning.
 

Meer informatie:


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 78 00
ruimtelijkeplanning@stad.gent

 

Politiereglement op de kamerwoningen: laatste gewijzigd in februari 2015 (bekrachtiging door de Vlaamse Regering voorzien in maart 2015)

 

Meer informatie:https://www.gent.be/reglement/politiereglement-op-de-kamerwoningen-vanaf-01012015

 

Brandweer Gent, dienst Preventie

Roggestraat 70

9000 Gent

09/268 88 55/56
Email:
brandweer.preventie@gent.be

 

Gent
andere
Gent
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Gent
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Gent
Conformiteitsattest woningen/kamers
De procedure tot uitreiking van een conformiteitsattest is sinds 2010 volledig gratis.
Aanvragen kunnen via de woonwinkels van de Stad Gent of rechtstreeks bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent.
 
Het stedelijk belastingsreglement op de tweedeverbljven kent voor woningen met een conformiteitsattest een verlaagde aanslagvoet toe. (o.a. van toepassing bij studentenkamers)
 
Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 
of
 
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
09 266 79 53
toezicht@stad.gent
Gent
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Gent
Opsporen leegstand

De stad Gent verricht zowel actief, als op klacht onderzoeken naar leegstaande woningen en gebouwen. 

 

Sinds 30 maart 2012 heeft de Stad Gent een meldpunt Leegstand waar Gentenaars leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen kunnen melden.  Een leegstaand of verwaarloosd pand kan gemeld worden via e-mail leegstand@stad.gent of op het telefoonnummer 09 266 76 19 (tijdens de kantooruren).


 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

 

Sinds 2017 is er ook een leegstandscoach. De coach gaat samen met de eigenaar op zoek naar oplossingen om het leegstaande pand terug op de huurmarkt te brengen. De doelstelling is om het aanbod op de huisvestingsmarkt te verruimen en om de situatie van leegstand te stoppen.


Meer informatie:


Dienst Wonen

Leegstandscoach

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

leegstandscoach@stad.gent

 

Gent
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Inzage:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

Gent
Gemeentelijke leegstandsheffing

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende het aanslagjaar zijn opgenomen in het leegstandsregister.

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen: http://www.gent.be/eCache/THE/1/666.html

Meer informatie:

over leegstandsregister:
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

over belastingreglement:
Dienst Belastingen
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
Email:
stadsbelastingen@stad.gent

Gent
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Indien een sociale huisvestingsmaatschappij het recht van voorkoop wil uitoefenen, wordt door dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en dienst Wonen meteen nagegaan of het door de SHM gewenste programma mogelijk is op het terrein in voorkooprecht. Zo wordt vermeden dat terreinen aangekocht worden waar later problemen zouden rijzen omwille van een te klein programma.

 

Zelf oefent de Stad Gent het voorkooprecht op basis van de Vlaamse Wooncode niet uit.

Gent
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
De Stad Gent, Dienst Wonen, heeft een subsidieovereenkomst afgesloten met het CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo voor uitvoering van het project 'tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen' in Gent. Leegstaande sociale woningen die wachten op renovatie worden ingezet in functie van kwaliteitsverbetering en bestrijden dak- en thuisloosheid.
 
Stad Gent sloot met de verschillende huisvestingsmaatschappijen een subsidieovereenkomst met de bedoeling om tegen midden 2017 het percentage leegstand gevoelig te verkleinen door panden sneller te herverhuren. De beoogde renovatiewerken vallen buiten de Vlaamse financiering en technische normen (C2008).
 
Gent
1 - 170Volgende