8. LEEFBAARHEID

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
In wijken waar zich problemen voorzien rond leefbaarheid, voert de stad, in samenwerking met de politie en de lokale actoren een projectgerichte aanpak. Zo werd bijvoorbeeld in de wijk Ten Rozen, waar heel wat sociale woonblokken zijn, een 5-jarig actieprogramma doorlopen. In 2014 ging de stad een samenwerking aan met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, om het samenleven in deze buurt te versterken.
 
Aalst
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitsbeleving.
 
Dienstoverschrijvend wordt projectgericht gewerkt rond meerdere thema's.
 
Via de gebiedsgerichte werking van de Stad is Wonen actief betrokken bij het project 'Ten Rozen', waar sociale wooninfrastructuur wordt vernieuwd en de omgeving kwalitatief wordt ingericht met het oog op de woonuitbreiding in deze buurt.
Aalst
B. SAMENLEVEN
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
In kader van het verbeteren van de leefbaarheid sloot de stad sinds 2014 een overeenkomst af met de sociale huisvestingsmaatschappijen ABC, De Ideale Woning en Woonhaven Antwerpen. Via deze overeenkomsten krijgen de huisvestingsmaatschappijen middelen om te werken aan leefbaarheid in sociale huisvesting. Dit houdt concreet in: - bijkomend personeel inzetten om de leefbaarheidswerking uit te werken/ uit te voeren/op te volgen (leefbaarheidsmedewerkers/conciërges/...) - uitvoeren van technopreventieve maatregelen en plaatsen camera's - ondersteunen van projecten die sociale huurders zelf willen uitvoeren - opstarten en opvolgen van projecten mbt verhogen van de veiligheid, beperken van overlast in de woonomgeving, verbeteren van de properheid, het samen leven en de betrokkenheid bij de woonomgeving Naast het voorzien van middelen wordt er een meer intensieve samenwerking voorzien tussen stedelijke diensten (Stadsreiniging, Toezicht, ...) en de huisvestingsmaatschappijen.
Antwerpen
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Antwerpen
B. SAMENLEVEN
1. Positieve beeldvorming

Ter bevordering van  de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen acties rond positieve beeldvorming, zoals de Silverrun (www.silverrun.be).

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

2. Bewonersondersteuning

Ter bevordering van de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de betrokkenheid van de bewoners en bewonersgroepen in de sociale huisvesting. Dit gebeurt door het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten van bewoners en bewonersgroepen en via een panel van sociale huurders. Sociale huurders komen samen in het panel om advies uit te werken rond een bepaald thema. Dit panel zit momenteel in opstartfase en wordt begeleid via Vormingplus.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be

 

Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Brugge
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Brugge
B. SAMENLEVEN
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(3)
8. LEEFBAARHEID

Gebiedsgerichte werking/wijkmanagement
De gebiedsgerichte werking zoals die door de dienst wijkontwikkeling wordt vorm gegeven situeert zich binnen drie beleidsdomeinen met name Wonen, Welzijn en stadsprojecten.

 

De Dienst Wijkontwikkeling heeft tot opdracht om in samenspraak en samenwerking met de wijkbewoners, de betrokken organisaties en stedelijke diensten de evenwichtige ontwikkeling van de wijken op te volgen, behoeften te detecteren en actievoorstellen te formuleren, te introduceren en waar nodig zelf te implementeren. Verder dient de dienst wijkontwikkeling de actieve participatie, zelfredzaamheid en de zelfverantwoordelijkheid van de wijkbewoners aan hun eigen woon- en leefomgeving en de gehele Genkse samenleving  te stimuleren en te activeren.

 

Binnen het nieuwe stadsprogramma Samen Stad maken wordt de finaliteit van wijkontwikkeling nadrukkelijk gelinkt aan de verbetering  van de fysieke en sociale leefbaarheid van de Genkse wijken, de verbetering van de sociale cohesie  en aan de participatie en betrokkenheid van de burger.

Ook wordt nadrukkelijk gekozen voor de ondersteuning van stadsbrede ambities op niveau van talentontwikkeling (in casu de brede leeromgeving) en de ondersteuning van tewerkstellingsinitiatieven.

Mede door de koppeling met het hele woonbeleid in de meerjarenbeleidsplanning krijgt wijkontwikkeling dan ook een nadrukkelijke opdracht en positie binnen dit bredere beleidsveld. Met wijkontwikkeling wordt bij uitstek voor een horizontale benadering gekozen die vanuit een territoriaal perspectief kijkt naar de wijk in zijn geheel. Dwarsverbanden leggen met andere beleidssectoren op stedelijk niveau en sterke netwerken uitbouwen met alle mogelijke partners op wijkniveau zijn in deze aanpak van primordiaal belang.

 

Werken aan de sociale en fysieke leefbaarheid van wijken veronderstelt niet altijd het plannen van nieuwe structurele ingrepen. Het bestaande wijkinstrumentarium (buurttoezichters, buurtwerkplaatsen…) laat toe om verschillende knelpunten kort na melding op te lossen.

 

Daar waar de individuele achterstelling van grote groepen bewoners ingrijpt op de leefbaarheid van de hele buurt zal wijkontwikkeling ook nadrukkelijk partner zijn om vanuit een collectieve benadering en in samenwerking met het OCMW te zoeken naar oplossingen. Ook andere welzijnsactoren worden betrokken.  In die zin zal de extra aandacht voor de impulswijken zich vertalen in een intensievere benadering met duidelijke linken naar deze meer individuele achterstellingfactoren ( tewerkstelling, onderwijs, opvoeding, taal…).

 

De noodzakelijke extra aandacht voor de moeilijkst bereikbare doelgroepen vergt bijkomende inspanningen. Hiervoor doen we beroep op externe buurtwerkorganisaties die we gericht inzetten in de impulswijken. Zij dienen nadrukkelijk te werken rond : ontmoeting, betrokkenheid van de moeilijkst bereikbare doelgroepen,  en vorming, en schakelen zich in de bredere wijkontwikkelingsaanpak in.

 

In de impulswijken neemt de wijkmanager een coördinerende functie op zich zonder dat er sprake is van een hiërarchisch verband. Hoe sterker de positie en de netwerken van de wijkmanager zijn uitgebouwd hoe sterker zij/hij deze coördinerende rol zal kunnen opnemen.

 

Daarenboven heeft wijkontwikkeling een nadrukkelijke opdracht als het gaat over de betrokkenheid en participatie van burgers aan het wijkgebeuren en aan de hele Genkse samenleving. Binnen het huidige maatschappelijk bestel met zijn tendens naar individualisering komen termen zoals gedeelde verantwoordelijkheid ,zelfverantwoordelijkheid en sociale cohesie onder druk. Door hun grondige kennis van de wijken en de wijkbewoners zijn de wijkmanagers goed geplaatst om bewoners te stimuleren, aan te jagen om eigen verantwoordelijkheid op te nemen mbt gedeelde bekommernissen (in casu vaak de eigen woonomgeving) .

Dienst wijkontwikkeling :  089 65 43 10
wijkontwikkeling @genk.be

Genk
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Screening toegankelijkheid van het publiek domein
vzw Enter heeft in opdracht van OCMW en stad Genk de toegankelijk van het Genkse publiek domein gescreend.  Zij hebben in eerste instantie een methodiek ontwikkeld met volgende stappen:
 • Instellen van kwaliteitsniveau's met betrekking tot toegankelijkheid
 • Indeling van de woonzorgzones in verschillende kwaliteitsniveau's
 • Screening op basis van de niveau's. 

De screening verliep aan de hand van screeningscriteria met betrekking tot volgende onderwerpen:

 • looproute d.m.v. DOD: Doorgangen, Oppervlak, Drempels (o.a. boorstenen)
 • oversteekplaats(en) inclusief de bestaande geleidelijnen
 • hellingsbaan en buitentrap;
 • openbaar vervoerhalten;
 • aangepaste parkeerplaatsen;
 • straatmeubilair (o.a. rustplaatsen)
De goede voorbeelden en knelpunten werden gerapporteerd.  De knelpunten werden in een monitoringtabel geplaatst waarin heel wat informatie werd opgenomen met als voornaamste elementen thema, mogelijke oplossing, haalbaarheid, prioriteit, planning: KT, MLT, LT en verantwoordelijke.
 
Deze info werd geïntegreerd in het GIS van de stad zodat die toegankelijk is voor de betrokken diensten en zodat de info up to date blijft.
 
Op basis van de verzamelde informatie zijn aanbevelingen ontwikkeld en gecommuniceerd met de betrokken diensten. Waar nodig is vorming over toegankelijkheid van het publiek domein georganiseerd.  In overleg met betrokken diensten werd een actieplan ontwikkeld om de knelpunten op termijn weg te werken.
 
Genk
B. SAMENLEVEN

Met het strategisch stadsproject 'De Genks' kiest Stad Genk resoluut voor een nieuwe vorm van samenwerking en dialoog tussen burgers en bestuur. Het project bereikte in een eerste fase 3200 stedelingen en won de Thuis in de Stad-prijs 2010.

De Genks focust op de inwoners van de stad en de mate waarin ze zich Genkenaar voelen. Want een stad is maar zo sterk als de mensen die er graag wonen. Zij maken dag in dag uit de typische samenleving van de stad. Ze ontmoeten elkaar in de klas, op de wervloer, in de winkel of op straat. Soms wringt daar net het schoentje: mensen ontmoeten elkaar te weinig en onbekend is en blijft onbemind. De Genks wil de Genkenaren wijzen op het belang van ontmoeting, uitwisseling en samenleven. De naam verwijst naar een familiegevoel, het gevoel van je helemaal thuis te voelen in de stad.

Op lange termijn wil het project een sterkere sociale samenhang tussen de Genkenaren realiseren en de diversiteit die de stad kenmerkt tot een echte troef maken.

Om daarin te slagen, ging het stadsbestuur vanaf 2009 een bondgenootschap aan met geëngageerde, vrijwillige en unieke Genkenaren (uitdagers). Zij kregen een opleiding en trokken tot medio 2011 de stad in om elk op hun eigen manier gesprekken te voeren met stadsgenoten. Het ruime thema was samenleven, Genkenaar zijn vandaag en in de toekomst. Het uiteindelijke doel is bruggen bouwen tussen individuele Genkenaren, mensen eventjes in verbinding brengen met elkaar.

De uitkomst van de eerste gespreksfase (2009-2010) werd in een krant samengevat. 'De Genksenaar' is een bundeling van struikelblokken en sleutels voor een betere lokale samenleving. Het stadsbestuur koos uit deze uitgave 5 domeinen waarin ze over hefbomen beschikt om ze verder aan te pakken. Tot in het voorjaar van 2012 werkten 5 denktafels aan aanbevelingen voor het stadsbestuur op het vlak van een divers personeelsbeleid, onderwijs, dienstverlening, vrijetijdsaanbod en samenleven in de wijken. Begin 2012 werden 28 aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur waarna het interne proces werd verder gezet. De 28 aanbevelingen werden meegenomen in het proces dat leidde tot het strategisch meerjarenplan van de stad: ze zitten momenteel voor een groot stuk verweven in diverse beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur.

Intussen is het vervolg van De Genks opgestart: 100% Genks. Het project zal inzetten op extra ontmoetingen, activiteiten en dialoogmomenten tussen Genkenaren van verschillende origine. Dit zal gebeuren in samenspraak met Genkenaren en met andere stedelijke diensten en aanvullend op wat hier in Genk nu al rond gebeurt. Genkenaren die het goede voorbeeld geven noemen we bruggenbouwers. Hun inzet en verdienste worden met het 100%Genks label in de verf gezet.

 

Voor meer informatie over 100%Genks kan je terecht bij Katrijn Steyvers en schepen Geert Swartenbroekx.

 

Stadsplein 1

3600 Genk

089/65.42.28

www.100procentg.be

 

 

Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Gent
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Gent
B. SAMENLEVEN
Aandacht voor maatschappelijke tendensen
 
Daarnaast houden de dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking en de dienst straathoekwerk de vinger aan de pols in de verschillende wijken.  Problemen worden gesignaleerd en aangepakt.
 
Wijk van de maand (2017 - 2018)
 
Ook via de 'Wijk van de Maand' werd gewerkt aan de leefbaarheid in de wijken.

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor.

De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen.

Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten.

De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus.

 

Voor meer informatie:

www.stad.gent/wijkbeurs

 

Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en  Samenlevingsopbouw: 'bewonersparticipatie in stadsontwikkelingsprojecten, sociale huisvesting en in aandachtswijken' voor de periode 2017 tot en met 2019.

 

De overeenkomst bevat volgende opdrachten: 

 1. buurtgerichte participatie van kwetsbare bewoners in stadsontwikkelingsprojecten, specifiek in de wijken Ledeberg, Rabot en Nieuw Gent
 2. Opbouwwerk en verbeteren van bewonersparticipatie in sociale huisvesting en aandachtswijken
Gent
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Hasselt
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Hasselt
B. SAMENLEVEN
Hasselt
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Kortrijk
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Kortrijk
B. SAMENLEVEN
Kortrijk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Leuven
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
In kader van stadsvernieuwingsprojecten (openbare werken, stedenbouwkundige of architecturale projecten, omgevingswerken, ...) gaat er veel aandacht naar de kwaliteit van de woonomgeving.
Leuven
B. SAMENLEVEN
Buurtwerkingen
In 6 aandachtsbuurten zetd e stad buurtwerkers en vrijwilligers in. Ze ondersteunen bewoners bij het (samen) leven door hen een actieve rol te laten spelen in hun buurt en door de leefbaarheid in de buurt te versterken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Het gaat om volgende buurtcentra: buurtcentrum Mannenstraat, buurtcentrum Sint-Maartensdal, buurtcentrum Wilsele-dorp, buurtcentrum Hoogland, buurtwerk 't Lampeke en buurtwerk Casablanca.
 
Gebiedsgerichte werking
Waar de buurtwerkingen erg wijkgericht zijn, werkt de gebiedsgerichte werking stadsbreed. De gebiedsgerichte werking is actief op het vlak van onder meer bewonersparticipatie en ondersteuning van wijk- en buurtcomités.
Leuven
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(3)
8. LEEFBAARHEID

 Overlasttoets:

 • Doel: Inschatten van en advies verlenen betreffende het voorkomen mogelijke overlastproblematieken bij (her) inrichten van  sites op het openbare domein zoals speelpleinen, parkjes, bouwprojecten ed.
 • Werkwijze:
  • Plaats bezoek en overlegmomenten waarbij ontwerpers/planners en veldwerkers/gebruikers  samengebracht worden, het ontwerp bespreken en advies verstrekken volgens de krijtlijnen van veilig ontwerp en beheer.
  • De adviesgroep wordt opgebouwd met  Pol/Prev. Partners uit de jeugdwerking, Jeugddienst , sleutelfiguren en andere bevoegde diensten en/of professionele actoren.
 • Vorm: op basis van plaats bezoek, input overleg ontwerpers/planners en eigen expertise wordt verslag opgemaakt met duidelijk beleidsadvies. Dit document wordt bezorgd aan bevoegde dienst/ontwerper die het opneemt in verder ontwerptraject.
 • Frequentie: bespreken/uitzetten van krijtlijnen voor afronden voorontwerpfase en nadien advies OWB/CBS betreffende definitief ontwerp
 • Krijtlijnen:
  •  Toegankelijkheid en natuurlijke of georganiseerde toegangscontrole: Betreft  duidelijke grenzen stellen tussen private en publieke ruimte.  Selectief plaatsen van herkenbare  ingangen en sturen van toegankelijkheid zijn belangrijke tools. Vb. hagen, begroeiing, hekwerk
  • Natuurlijk toezicht en sociale controle: Betreft gevoel van eigenaarschap waardoor betrokkenen zich verantwoordelijk voelen en 'vreemde' gebruikers sneller opvallen.  Detectie van het intuïtief gebruik van de ruimte op de juiste of foutieve manier. Zichtlijnen, verkeer, passanten en aanwezigheid wooneenheden ed. zijn hier belangrijk.
  • Functionaliteit mbt.  bewoners, gebruikers, doelgroepen, omgevingsfactoren en onderhoud. Betreft evenwicht van functies en aanpassen inrichting aan noden van gebruikers en omwonenden. Vb Trapveldje vs hondenweide. Input van bewoners en creativiteit van ontwerpers en betrokken diensten speelt hier een belangrijke rol.
  • Implementeren van extra maatregelen: Betreft voornamelijk het versterken van krijtlijnen 1,2 en 3. Vb.Camerabewaking, verlichting, reglementering, plaats verbod conciërge/uitbaters ed. 

 

Mechelen
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING

Dienstoverschrijdend overleg

De stad Mechelen streeft een gevarieerd woonaanbod na in een kwalitatieve woonomgeving die de sociale cohesie bevordert.

Bij nieuwe en vernieuwde sociale woonprojecten waarbij ook de omgeving wordt aangepakt, wordt er vanuit de stad en dienstoverschrijdend meegewerkt aan een kwalitatief ontwerp met aandacht voor alle gebruikers en dat het samenleven bevordert. 


Mechelen
B. SAMENLEVEN

Project 'pleinmakers' van stad en shm Woonpunt om de samenleving in de wijk te bevorderen.​

https://databank-sociale-samenhang.vlaanderen.be/pleinmakers


Mechelen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Oostende ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Oostende
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Aan de kwaliteit van de woonomgeving wordt voortdurend gewerkt door de directie Openbaar Domein. Bij hen kunt u een overzicht krijgen van alle lopende werken en van deze die eraan komen.  Op de site werkinzicht.oostende.be krijgt u een overzicht van de lopende projecten.
Oostende
B. SAMENLEVEN
Hiervoor kunt u terecht bij de directie Samenleven.
Oostende
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Roeselare ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Roeselare
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stad hanteert in een woningtypetoets voor de ontwikkeling van meergezinswoningen ifv leefbaarheid en kwalitatieve woonomgeving. De stad heeft een stedenbouwkundige verordening ter garantie van de woningkwaliteit.
Roeselare
B. SAMENLEVEN
Roeselare
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Sint-Niklaas ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Sint-Niklaas
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen legt normen op voor de kwaliteit van de woonomgeving. Meer info over de verordening vind je hier.
 
Meer informatie:
Stad Sint-Niklaas, cel planning, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
Sint-Niklaas
B. SAMENLEVEN
Sint-Niklaas
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Turnhout ‎(3)
8. LEEFBAARHEID
Turnhout
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Turnhout
B. SAMENLEVEN
Buurtmakerij
De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samenbrengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom.

Studie kwetsbare buurten : Kijk in de wijk (2020)
Vanuit de ambitie om zorgzame buurten uit te bouwen, wil de stad sociale cohesie en ontmoetingsmogelijkheden in aandachtswijken bevorderen. Om deze reden kreeg Samenlevingsopbouw de opdracht om voor 9 buurten om  de sociale en fysieke leefbaarheid in kaart te brengen.  Dit onderzoek loopt in 2020.
Turnhout