1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Aalst
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Aalst
B. OVERLEG
Aalst
Lokaal woonoverleg
Het Lokaal Woonoverleg komt minstens 3 maal per jaar samen of vergadert naargelang de noodzaak.
 
Het Lokaal Woonoverleg is samengesteld uit:
 • de betrokken schepenen (schepen van Sociale Zaken en Wonen, OCMW-voorzitter Sarah Smeyers / schepen van o.a. Stadsvernieuwing Jean Jacques De Gucht / schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt)
 • het OCMW
 • de intercommunale SOLVA
 • de SHM's
 • SVK
 • de vertegenwoordigers van Wonen Vlaanderen
 • ambtenaren van de betrokken diensten uitgenodigd.
 • vertegenwoordiging van welzijnsforum
 • CAW

Eénmaal per jaar wordt de lijst met geplande nieuwe projecten in detail overlopen. De projectfiches voor financiering VMSW worden voorgelegd ter goedkuering. Jaarlijks wordt het lokaal toewijsreglement voor ouderen besproken, wachtlijst sociale woningen conform aanbod, andere verplichte thema's uit het decreet. Er wordt aan gemeenschappelijke acties gewerkt - zoals bijvoorbeeld een centraal inschrijfregister- of acties die inschrijvingen kunnen vereenvoudigen.

 

Aalst
Lokale woonraad

De Stedelijke Woonraad buigt zich over alle items die betrekking hebben op huisvesting of wonen en heeft een adviserende rol.

De Woonraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de sociale huisvestingsmaatschappijen Denderstreek, Dewaco, en CV voor Huisvesting
 • OCMW Aalst
 • de Confederatie Immobiliënberoepen België (CIB)
 • Huurdersbond Oost-Vlaanderen
 • Confederatie Bouw
 • UNIZO
 • Vlaams Overleg Woonwagenwerk
 • Vlaams Woningfonds

De samenstelling van de huidige Woonraad werd vastgelegd door de gemeenteraad op 25 juni 2013. Voorzitter van de Woonraad is Jan D'Hauwe (voor UNIZO), ondervoorzitter is Jo Appelmans (voor CIB).

Telkens worden thema's gekozen waarrond vanuit diverse invalhoeken wordt gewerkt. In 2014 en 2015 werkt de Woonraad rond de problematiek van de private huurmarkt.

Er wordt geëvalueerd of de woonraad voor de periode 2019-2025 wordt bestendigd en indien ja, rond welke thema's er gewerkt wordt.

 

BijlageAalst
Overleg andere actoren
CEL WOONBELEID

De praktische uitwerking van de beleidsdoelstellingen vraagt een goede samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, die een rol (kunnen) spelen binnen het woonbeleid.
De Cel Woonbeleid werkt met afzonderlijke werkgroepen, die een projectgerichte aanpak volgen. Zo is er een afzonderlijke werkgroep rond wonen-welzijn, rond het prikkelproject, rond wonen boven scholen,...
 
De cel woonbeleid werd on hold gezet. Ter vervanging werden werkgroepen opgericht rond projecten : 'wonen boven winkels' 'prikkelproject 2', 'de uitvoering van het gemeentelijk actieplan sociaal wonen', 'verplicht conformiteitsattest voor verhuurde woningen'.

 

 
BijlageAalst
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Samenwerkingsverband tussen Stad Aalst (team Wonen) en OCMW Aalst
 

Aanvraag huurwaarborg: wanneer een OCMW-cliënt een aanvraag huurwaarborg doet, volgt automatisch een woonkwaliteitsonderzoek via een wooncontroleur van team Wonen

 

Onbewoonbaar/ongeschiktheidsverklaring: wanneer een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, wordt bekeken of de personen die er wonen of verblijven ondersteuning kunnen genieten van een maatschappelijk werker van OCMW Aalst. Indien de cliënt een begeleidingstraject volgt bij het OCMW, wordt de dossierbeheerder ingelicht over de situatie en zoekt deze mee naar een cliëntgerichte oplossing.

 

Doorstroomwoning: de tijdelijke bewoners van de doorstroomwoningen van de Stad Aalst, worden zowel vanuit OCMW Aalst als team Wonen actief begeleid naar een duurzame woonsituatie

 

Huurachterstal: wanneer een huurder van een woongelegenheid van de Stad of een SVK-woning huurachterstal opbouwt, wordt als preventieve maatregel de dossierbeheerder van het OCMW ingelicht en wordt samen actief naar een oplossing gezocht

 

Huurlasten: indien de huurders van een woongelegenheid van de stad of SVK-huurders financiële problemen ondervinden bij het betalen van hun jaarlijkse afrekening van de energiekosten, wordt samen met de maatschappelijk werker van de energiecel van het OCMW Aalst naar een oplossing gezocht (zoals een verwarmingstoelage)

 

Huurproblemen: cliënten bij het OCMW krijgen sneller en actiever een doorverwijzing naar de zitdag van de Huurdersbond, wanneer er zich problemen voordoen rond het huren op de privémarkt

 

Huursubsidie: cliënten die begeleiding genieten van het OCMW Aalst en een huursubsidie wensen aan te vragen, worden doorverwezen naar team Wonen voor verdere begeleiding en ondersteuning hierbij

 

Inschrijving sociale woning of SVK-woning: het bewijs van inkomsten (leefloon of equivalent leefloon) wordt rechtstreeks aangevraagd via OCMW Aalst via een attest via de maatschappelijk werker

 

Doorverwijzing/informatieverstrekking/ondersteuning: cliënten bij team Wonen krijgen de gepast informatie, ondersteuning rond de dienstverlening van OCMW en worden doorverwezen indien wenselijk

Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Antwerpen
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Antwerpen
B. OVERLEG
Antwerpen
Lokaal woonoverleg
Lokaal Woonoverleg stad Antwerpen
 
Opdracht:
 Als gevolg van wijzigende wetgeving, wordt het belang van het lokaal woonoverleg verder uitgebreid. Ook volgende taken moet opnemen:
 • Minstens 2x per jaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop lokale woonactoren, lokale welzijnsorganisaties en Wonen-Vlaanderen wordt uitgenodigd
 • Verplicht bespreken van: 
  • wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huisvesting
  • opmaak en wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement betaalbaar wonen
  • inplantingen of uitbreidingen van woonwagenterreinen
  • sociale woonprojecten
  • lokale woonbehoeften en wachtlijsten sociale huisvestingsmaatschappijen
  • behoeftebepaling SVK
  • kerncijfers over de woningmarkt bespreken
  • bespreking visie sociaal wonen
  • toewijzingspraktijk van sociale woningen 
  • kerncijfers mbt de woonpremies.
De meeste bijkomende thema’s kwamen reeds aan bod op andere overlegorganen in de stad Antwerpen. Door de nieuwe verplichtingen naar het lokaal woonoverleg toe, drong een wijziging van de bestaande overlegstructuren in de stad Antwerpen zich op. De woonraad en het actorenoverleg rond het gemeentelijk toewijzingsreglement werden geschrapt. De inhoud ervan werd mee opgenomen bij het lokaal woonoverleg. 2 x per jaar gaat het lokaal woonoverleg in beperkte kring door en 2 keer per jaar in uitgebreide kring.

 

Deelnemers:

 

Beperkte groep:
SHM’s (directie + hoofd projecten)
SVK
Wonen-Vlaanderen
Stad (SW/Vergunningen, SW/Ruimte, SW/Ontwerp en uitvoering, SD/Woonregie en kabinetten Wonen en Ruimtelijke Ordening en AG Vespa

2x per jaar uitbreiding van de vaste groep:

Kabinet Sociale Zaken
CAW
Huurdersbond
SAS
Confederatie van Immobiliën 
Eigenaarsbond
Provincie, dienst wonen
ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)Trekker:

Stad Antwerpen/SD/WO/Woonregie

 

Frequentie:

4-5 keer per jaar

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

Antwerpen
Lokale woonraad

Valt onder lokaal woonoverleg

Antwerpen
Overleg andere actoren

1. Stuurgroep wonen-welzijn

- Opdracht:

 • signaleren en bespreken van noden en knelpunten rond het thema wonen-welzijn
 • ontwikkelen van gedragen standpunten en formuleren van adviezen
 • informatie-uitwisseling en kennisdeling
 • evalueren van de organisatie van doorstroom naar  en woonbegeleiding in sociale huisvesting

- Deelnemers:

SHM’s (hoofd sociale dienst)
SVK (hoofd sociale dienst)
Stad (SD/Woonregie, SD/Maatschappelijke Hulp, MV/Sociale Interventie en kabinet Sociale Zaken, Wonen en Burgemeester)
CAW
Agentschap Jongerenwelzijn
SaRA (GGZ)
Drughulpverlening
 ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)
...

- Trekker: Stad Antwerpen/SD/SO/Woonregie

 

- Frequentie: 4-5 keer per jaar

 


Antwerpen
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Brugge
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Brugge
B. OVERLEG
Brugge
Lokaal woonoverleg

Wanneer noodzakelijk wordt een vergadering lokaal woonoverleg gehouden. Tijdens die vergaderingen wordt onder meer de stand van zaken m.b.t. de sociale woonprojecten besproken. Bedoeling is om de vinger aan de pols te houden waar het om sociale en of gemengde projecten woonprojecten gaat en bij te sturen wanneer dit nodig is.

Naast de schepen bevoegd voor huisvesting en de woonbeleidscoördinator vanwege stad, is er een vertegenwoordiging van de sociale huisvestingsmaatschappijen, van de Westvlaamse intercommunale en van het OCMW. Ook het diensthoofd van Wonen West-Vlaanderen woont de vergaderingen bij.

Brugge
Lokale woonraad

De lokale woonraad bestaat sinds de jaren 90, eerst onder het voorzitterschap van de burgemeester, later onder de schepen bevoegd voor huisvesting.

Het gaat om een zeer brede waaier van actoren op de huisvestings-/woonmarkt. Een overzicht van de samenstelling zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019:

de leden van het lokaal woonoverleg; een vertegenwoordiging van de gemeentelijke raden die betrokken kunnen worden bij het
woonbeleid (zoals jeugd, senioren, kansarmen, ...); koepelorganisaties betrokken bij het woonbeleid (zoals de vastgoedorganisaties, het
notariaat); stadsdiensten met een link naar het woonbeleid (zoals welzijn, lokale economie, leefmilieu,
studiedienst, ruimtelijke ordening…); organisaties die expert zijn in een voorgelegd agendapunt.

Alles rond huisvesting en wonen kan geagendeerd worden.

De stedelijke woonraad heeft een adviserende rol.

Brugge
Overleg andere actoren

vanuit de woonraad ontstaan verschillende ad hoc werkgroepen. Zo is er een werkgroep die de links legt naar welzijn, een werkgroep die zich toespitst op duurzaamheid en is er gestructureerd overleg om verschillende beleidsplannen op elkaar af te stemmen.

 

Brugge
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(6)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Genk
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Genk
B. OVERLEG
Genk
Lokaal woonoverleg
Een gedragen visie rond wonen komt er niet zomaar. Het is een resultaat van geregeld doorbespreken van de verschillende thema’s rond wonen met de nodige lokale en interlokale actoren. Een goede samenwerking tussen de lokale mandatarissen en ambtenaren, het OCMW, SVK Het Scharnier en de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts is de sleutel tot succesvol lokaal woonoverleg.
Op regelmatige basis wordt er een lokaal woonoverleg georganiseerd waarbij naast de lokale actoren eveneens de Provincie Limburg en het Agentschap Wonen Vlaanderen aanwezig zijn.
 
contact: wonen@genk.be
Genk
Overleg andere actoren
Lokaal Sociaal Beleid - stuurgroep Lokaal Sociaal Beleidsplan
Het OCMW coördineert ism de Stad Genk de opmaak en uitvoering van een sociaal woonbeleidsplan. Een stuurgroep volgt het opmaken, uitvoeren, evalueren en actualiseren van dit sociaal woonbeleidsplan op. OCMW, Stad en relevante actoren maken deel uit van deze stuurgroep.
 
Overleg woonbegeleiding en sociaal woonbeleid
Het OCMW en de dienst woonbeleid komen op regelmatige basis samen om dossiers rond woonkwaliteitsbewaking terug te koppelen op vlak van woonbeleiding en welzijnskwesties. Tegelijk kan het OCMW ook kwesties aankaarten en feedback geven over begeleidingsdossiers waar ook een problematische huisvestingssituatie is. Periodiek wordt ook het CAW uitgenodigd, die trajectbegeleiding voorzien voor Genkse cliënten.
 
Seniorenraad - werkgroep wonen
Binnen de seniorenraad, bestaande uit afgevaardigden van de 25 Genkse seniorenbonden en niet-georganiseerde senioren, zijn een aantal open werkgroepen actief, o.a. de werkgroep wonen.  Deze werkgroep adviseert het lokale bestuur - op vraag of op eigen initiatief - m.b.t. verschillende aspecten van wonen voor senioren: levenslang wonen, alternatieve woonvormen, woningaanpassingen, wonen in woonzorgcentra, ...
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
 
Adviesraad voor personen met een handicap
De Genkse adviesraad voor personen met een handicap adviseert het lokale bestuur over verschillende aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.  Op vlak van wonen wordt er vooral gewerkt rond levenslang wonen en toegankelijkheid. 
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
Genk
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Lokaal Woonbeleid GAOZ
De gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal zijn in 2009 een samenwerkingsverband aangegaan om samen aan een gemeentelijk en intergemeentelijk woonbeleid te werken.
Die samenwerking ging effectief van start op 5 januari 2010.
De vier gemeenten zijn overtuigd van de meerwaarde van het project en engageren zich met als doel een kwalitatief woonbeleid uit te bouwen voor de 4 gemeenten.
Het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ ontvangt sinds januari 2010 subsidies van het Vlaamse Gewest en van de Provincie Limburg voor een periode van minstens 3 tot maximaal 9 jaar.

De interlokale vereniging GAOZ focust op 3 thema's, conform het besluit van 16 november 2018 over het Lokaal Woonbeleid.

 • zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 • ondersteunen van woningkwaliteit
 • mensen met woonvragen informeren, sensibiliseren en begeleiden

Sinds 2019 maakt de gemeente Oudsbergen (fusie Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek) deel uit van de interlokale vereniging GAOZ.

contact:info@woneningaoz.be

www.woneningaoz.be

Lokale dienstencentra & huurwoningen voor senioren

Het OCMW werkt samen met de cvba Nieuw Dak naar aanleiding van de uitbating van lokale dienstencentra (LDC) voor senioren in Genk. Deze LDC zijn gesitueerd in de nabijheid van sociale huurwoningen voor senioren. In 4 van de 5 dienstencentra huurt het OCMW de lokalen van de dienstencentra van de sociale verhuurmaatschappij. Hierdoor is de dienstverlening voor omwonende senioren heel nabij beschikbaar.

contact: liesbet.gabriels@ocmwgenk.be

Convenant tussen de stad Genk en het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is. Vanaf 2021 zal deze convenant uitgebreid worden naar de GAOZ gemeenten, als onderdeel van het nieuwe subsidiedossier 2020-2025.

contact: wonen@genk.be

Ergotherapie aan huis

De gemeenten Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Genk en Landelijke Thuiszorg (aka FERM) om mensen te begeleiden bij woningaanpassing. De ergotherapeuten van het OCMW Genk ondersteunen via deze overeenkomst inwoners uit de GAOZ gemeenten met vragen rond woningaanpassing en levenslang wonen. Voor complexe dossiers die bouwkundige ingrepen vergen, doen zij beroep op de technisch adviseur van FERM. Deze begeleidt op maat de inwoners met de verbouwingswerken (vb plaatsing inloopdouche, verbouwingen om drempels weg te werken,...), offerteaanvragen, opvolging werken, premieaanvragen...

contact: info@woneningaoz.be of T 089 65 45 72

Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Limburg

De GAOZ gemeenten (Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal) bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor met het Energiehuis Limburg/Duwolim. Het Energiehuis biedt een basisdienstverlening aan in heel Limburg. De GAOZ gemeenten zetten hun beschikbare budget vanuit het Energiehuis gericht in op renovatiebegeleiding en cofinancieren deze taakstelling voor bijkomende begeleidingen. Voordeel is dat de werking van het Energiehuis versterkt wordt op lokaal vlak, terwijl de al aanwezige woonloketten kunnen focussen op hun taak rond informatieverstrekking. Afronding is voorzien voor juni 2020.

Meer info: info@woneningaoz.be | T 089 65 45 71

Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Dienst Wonen Stad Gent: regie
Dienst Toezicht Wonen Bouwen en Milieu: woonkwaliteit
Gent
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID

De Dienst Wonen van de Stad Gent heeft drie belangrijke pijlers:  woonadvies, woonondersteuning en beleidsadvies.

Woonadvies

De eerste lijn dienstverlening aan de burger wordt aangeboden in zes woonwijzers waar mensen zonder afspraak op de zitdagmomenten gratis informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen. De Dienst Wonen is dagelijks (behalve op donderdag) telefonisch en online bereikbaar voor de burger. 

Zij richt zich  tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen en biedt informatie en advies over alle woonthema's op maat van elk individu. Preventief en wijkgericht werken alsook gericht doorverwijzen horen tot de dienstverlening.

Woonondersteuning

Gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, horen tot de tweede lijn dienstverlening.

Beleidsadvies

Dienst Wonen adviseert het beleid, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

BijlageGent
B. OVERLEG
Gent
Lokaal woonoverleg

Als regisseur van het lokaal woonbeleid zit de Stad Gent het lokaal woonoverleg voor. Deze vergadering vindt drie maal per jaar plaats en bestaat naast de politieke en administratieve afgevaardigden van de stad en OCMW uit vertegenwoordigers van de sociale woonorganisaties, Wonen-Vlaanderen, de Huurdersbond, het lokaal sociaal beleid, en het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent.

Op het lokaal woonoverleg worden de doelstellingen op het vlak van sociaal wonen op korte en middellange termijn besproken. De verschillende sociale woonprojecten en individuele verrichtingen worden er afgestemd op elkaar conform de bepalingen van het Procedurebesluit Wonen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 

Gent
Stedelijke Woonraad

De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) is een door de lokale overheid zelf georganiseerde adviesraad (decreet over het lokaal bestuur 22/12/2017, art. 41, 13°). Hij bestaat sinds 1997 en verleent advies over uiteenlopende aspecten van het lokaal woonbeleid. 


Het decreet Vlaamse Wooncode (1997) legt de regie van het lokaal woonbeleid in handen van de lokale overheid. De Stedelijke Woonraad ondersteunt de lokale overheid in die regisseursrol en draagt bij tot beleidsparticipatie op het vlak van wonen. Hij verleent advies, zowel op vraag van het beleid, als op eigen initiatief. 

 

De Gentse Stedelijke Woonraad heeft een eigen webpagina (website Stad Gent). Via deze webpagina worden de statuten, het huishoudelijk reglement, de samenstelling en de adviezen van de adviesraad ontsloten. 

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/ 266 74 47

email: wonen@stad.gent

 

 

Gent
Overleg andere actoren
Task Force Wonen
 
Overleg tussen betrokken kabinetten en directeurs van de diensten en het middenveld, omtrent het uittekenen van processen binnen het woonbeleid ikv de wooncrisis.
 
Task Force Sociaal Wonen
 
Overleg tussen stad, SHM's en VMSW om de strategische en collectieve doelen voor aanbodverruiming van het sociale woonpatrimonium af te stemmen en naar concrete acties door te vertalen.
 
 Overleg Stad - OCMW
 

Regelmatig overleg met de dienst sociale woonbegeleiding over allerlei dossiers, problematieken, ...

 

Overleg Lokaal Welzijnsbeleid

 

Dienst Wonen neemt deel aan het overleg in verschillende werkgroepen zoals wonen-welzijn, kansarmoede, dakloosheid, ...

 

Woonwinkeloverleg Oost-Vlaamse woonwinkels

 

Medewerkers van de woonwijzers nemen deel aan dit overleg georganiseerd door Wonen Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.

 

Vlaams Overleg Studentenhuisvesting

 

Overleg tussen de huisvestingsdiensten van de Vlaamse studentensteden


Task Force Vluchtelingen 

Doel: coördineren alle initiatieven ikv hulpverlening en integratie:

 • zowel OCMW als stadsdiensten
 • middenveldorganisaties
 • vrijwilligers

Vanuit de Taskforce vluchtelingen zijn er drie werkgroepen actief:

 • opvang: samenwerking tussen de verschillende opvanginitiatieven
 • vrijwilligers en sensibilisering https://solidair.stad.gent
 • integratie met zes sub werkgroepen: huisvesting, onderwijs, werk, taal en inburgering, gezondheid, vrije tijd (proactief werken aan integratie).

Werkgroep huisvesting vluchtelingen (en kwetsbare personen) (actief in 2016 tem  2018)

Samenstelling:
opvanginitiatieven in Gent, Huurdersbond, CAW, sociale dienst, SVK Gent, dienst Wonen Stad Gent

Doel: informatie-uitwisseling, afstemming en coördinatie uitstroom erkende vluchtelingen

Acties:

 • in kaart brengen taak/rol verschillende diensten
 • infosessies voor vluchtelingen en vrijwilligers(organisaties) die met vluchtelingen werken: zoektocht en huren woning (folder, infosessies in verschillende talen)
 • trajectbegeleiding en woonbuddys CAW
 • doorgangswoningen
 • monitoren uitstroom

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

Gent
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

2 protocollen OCMW Gent - Stad Gent - sociale verhuurders:

 

Het samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding is een overeenkomst gesloten tussen het OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Het regelt de procedure inzake huurachterstalbemiddeling en de versnelde toewijzing van een sociale huurwoning in het kader van artikel 24 §2. Dit behelst de versnelde toewijzing voor de drie doelgroepen daklozen, jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand die begeleid zelfstandig gaan wonen en mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen.

 

Het samenwerkingsprotocol Woningen is een overeenkomst tussen OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Dit houdt de verhuring van woningen aan het OCMW (noodwoningen) en het verlenen van zekerheidsstellingen of bankwaarborg in.

 

1 protocol CAW - sociale verhuurders

 

Samenwerkingsovereenkomst preventieve woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszetting van sociale huurders.

Tussen CAW Oost-Vlaanderen en de Gentse sociale verhuurders is er een overeenkomst gesloten die uithuiszetting van sociale huurders wil voorkomen door het inzetten van preventieve woonbegleiding door het CAW. Preventieve woonbegeleiding is een begeleiding voor sociale huurders die dreigen hun woning te verliezen omwille van problemen met het onderhoud van hun woning, betalingsmoeilijkheden en/of samenlevingsproblemen.

 

1 Samenwerkingsprotocol Kotatgent

 

Kotatgent is een samenwerking tussen de Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen. Kotatgent adviseert het huisvestingsbeleid voor studenten, geeft info en advies aan studenten en kotbazen en onderwijspartners, biedt een online platform aan met studentenhuisvesting van private verhuurders, faciliteert de communicatie en info-uitwisseling tussen de onderwijspartners. In april 2020 introduceerde Kotatgent  het zichtbaar maken van conformiteitsattesten op de website. Kotbazen die willen adverteren op de website moeten zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden waarin expliciet staat dat ze een controle zullen krijgen van de Stad en de brandweer inzake woonkwaliteit en brandveiligheid. Om in orde te zijn met de GDPR en omwille van een IT-technische kwestie moeten alle kotbazen zich zelf opnieuw registreren op de nieuwe website Kotatgent. Kotatgent telde 2800 geregistreerde kotbazen dus het wordt een uitdaging om dit bestand terug te laten aangroeien tot een behoorlijk aantal. 

De stuurgroep Kotatgent coördineert, evalueert en controleert de werking van Kotatgent en komt minimaal 1 keer per jaar samen. De werkgroep Kotatgent staat in voor de uitvoerende en beherende opdrachten en komt minimaal 5 keer per jaar samen.

De overeenkomst is opgesteld voor onbepaalde duur.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

BijlageGent
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Hasselt
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Hasselt
B. OVERLEG
Hasselt
Lokaal woonoverleg
Structureel woonoverleg Hasselt
partners:Sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK, OCMW Hasselt, dienst vergunningen en dienst planning Stad, Dienst wonen Stad,mandatarissen, Wonen Vlaanderen, Provincie Limburg
 
Overleg sociale huisvesting - uitvoeringsdiensten Voor drie wijken met sociale huisvesting een tweejaarlijks overleg met diverse uitvoeringsdiensten, diensten wonen, wijkmanagement en OCMW rond overlastsignalen en infrastructurele ingrepen in het openbaar domein in sociale woonwijken.
Hasselt
Lokale woonraad
Hasselt
Overleg andere actoren
Zorgcircuit wonen
In het kader van het Lokaal sociaal beleid werd er in Hasselt een werkgroep "zorgcircuit wonen" opgericht. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Stad Hasselt, het OCMW, Sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvesters actief op grondgebied Hasselt, seniorenvoorzieningen, CAW Limburg, beschut wonen, de gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg en het CAD.
Het zorgcircuit streeft naar afstemming, netwerking, signaleren van knelpunten en formuleren van beleidsvoorstellen. Het iederen evaluatie van het eigen toewijsreglement worden de actoren betrokken
 
Hasselt
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
De intergemeentelijke samenwerking tussen Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven kent na 4,5 jaar een einde op 1 maart 2017
Hasselt
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Kortrijk
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Kortrijk
B. OVERLEG
Kortrijk
Lokaal woonoverleg
 • kerngroep : verschillende directie stad Kortrijk en stadontwikkelingsbedrijf
 • uitgebreide kerngroep: aangevuld met OCMW, Wonen Vlaanderen, programma regisser
 • ad-hoc uitbreiding : SHm, private ector, leiedal, ...
 
BijlageKortrijk
Lokale woonraad
Kortrijk wil zich meer dan ooit profileren als Woonstad. Het opstarten van een lokale Woonraad die zorgt voor een gestructureerd overleg tussen de verschillende woonactoren speelt daarin een belangrijke rol. De Woonraad is een advies- en overlegorgaan van spelers op de woningmarkt die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het woonbeleid van de stad betrokken zijn. De deelnemers aan de Woonraad zijn uit alle mogelijke sectoren afkomstig, om een brede input te garanderen en eenzijdig maatregelen of standpunten te vermijden. De achtergrond en de belangen van de deelnemers kunnen soms ver uit elkaar liggen. Dit mag echter geen belemmering zijn voor de goede werking van de Woonraad. Het is integendeel de bedoeling om op zoek te gaan naar win-win situaties voor de verschillende actoren. Daarom wordt de Woonraad opgesplitst in verschillende kerngroepen, die vanuit een gelijkaardige achtergrond opereren.
Kortrijk
Overleg andere actoren

Overleg met de private woon- en zorgcentra

Het OCMW Kortrijk baat zelf 5 WZC uit, nl. Sint Jozef, Lichtendal, de Weister, Biezenheem en Ter Melle, goed voor samen 460 wooneenheden op een totaal aanbod in Kortrijk van 1276. De rest wordt uitgebaat door 7 private partners als Home ’t Hoge, De Korenbloem, De Pottelberg, Sint Carolus, Heilig Hart, Sint Vincentius en De Ruysschaert.

Alle WZC hebben op uitnodiging van het OCMW Kortrijk regelmatig overleg (4 x per jaar) m.b.t.

 •  zorgstrategische planning m.b.t. residentiële (WZC) en semi-residentiële voorzieningen, zoals serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen e.d.m.
 • netwerking i.v.m. dienstverlening en activiteiten naar thuiswonende ouderen.

Het Lokaal Steunpunt Thuiszorg Kortrijk (= afdeling Kortrijk van het SEL Z W Vl.)

Het LST Kortrijk is een lokaal overlegplatform van alle professionele thuiszorgverstrekkers (beroepen, diensten en organisaties) en vertegenwoordigers van mantelzorgers. Het LST Kortrijk geeft een “Wegwijs in de thuiszorg” uit voor de (potentiële) gebruikers. Daarin is ook de rubriek “wonen voor ouderen” opgenomen, waarin naast de woon(zorg)voorzieningen ook de adressen voor informatie en advies zijn opgenomen.

De uitbaters van serviceflats en woon(zorg)voorzieningen zitten ook mee aan de tafel in het overlegplatform.

Stuurgroep thuisloosheid

 

Tweemaandelijks overlegplatform tussen eerstelijnswelzijnsdiensten die werkzaam zijn met dak en thuislozen. Stimuleren overleg en samenwerking. In de schoot van dit overleg werden reeds meerdere innovatie projecten opgestart. Zie winternachtopvang, woonclub, bufferwoningen, colloqium 2011. Huis Inclusief 2014 (regionaal project ifv tijdelijke woonst en begeleiding) 

 

Kortrijk
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Woonclub

Samenwerking stad-CAW-Samenlevingsopbouw.

De woonclub helpt mensen op zoek naar een huurwoning uitzoeken wat mogelijk is op maat van hun situatie. We helpen zoeken naar huurwoningen en helpen ook bij het voorbereiden van gesprekken en bezoeken met verhuurders of immo-kantoren. We zoeken uit of mensen recht hebben op een premie, helpen de papieren verzamelen om zich in te schrijven in De Poort of een andere bouwmaatschappij, enz. De kandidaat huurder kan hulp krijgen van een buddy bij de verschillende stappen in het zoeken naar een woning. Eens een woning gevonden kan de nieuwe huurder bij de woonclub terecht om de verhuis en de intrek in het nieuwe huis voor te bereiden. De dienstverlening van de woonclub is gratis.

Meer info over de woonclub vind je hier.

Huurdersbond                                                                                                                                             Samenwerking Huurdersbond – OCMW - Stad Kortrijk

De huurdersbond is een ledenorganisatie die de belangen verdedigt van huurders van particuliere woningen. De huurdersbond geeft huurders informatie en juridisch advies in verband met bijvoorbeeld huurprijsverhogingen, einde van een huurcontract en opzeggingen.

Het OCMW betaalt jaarlijks € 18000  aan de Huurdersbond. Hiervoor zijn er wekelijks twee zitdagen in Sociaal Huis.

Kortrijk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
Leuven
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Er zijn meerdere diensten verantwoordelijk voor het woonbeleid van stad Leuven, die samenkomen in de taskforce wonen:
het algemeen woonbeleid hoort bij de afdeling ruimte en onroerend erfgoed.
de projectgebonden uitvoering van het woonbeleid in kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling hoort bij het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven).
het beleid inzake woonkwaliteit en woonbegeleiding hoort bij de dienst wonen.
het afleveren van vergunningen en behandelen van bouwaanvragen gebeurt door de dienst bouwen.
de controle van studentenhuisvesting gebeurt door de dienst woontoezicht.
de lokale strategie dak- en thuisloosheid valt onder de afdeling sociale zaken.
de acties die betrekking hebben op het energiezuinig maken van woningen vallen onder de afdeling duurzaamheid.

De taskforce wonen valt onder de verantwoordelijkheid van de schepen van wonen. De adviseur woonbeleid is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende diensten.
Leuven
B. OVERLEG
Leuven
Lokaal woonoverleg
 • Samenstelling: Stad, OCMW, CAW, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, SVK, provincie Vlaams-Brabant, Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Discriminatie, Huurdersbond, Opbouwwerk, erkende Vereningingen Waar Armen het Woord Nemen.
 • Frequentie: 2x per jaar
 • Coördinatie: de coördinatie gebeurt door de dienst Wonen
Leuven
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
Leuven
Overleg andere actoren
Overleg dienst Wonen - Wooninspectie - Wonen Vlaams-Brabant
 • Agendapunten: concrete dossiers, kwaliteitsnormen, afspraken rond procedures
 • Frequentie: 3x per jaar
 • De coördinatie gebeurt door diensthoofd Wonen


Leuven
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Rond woonbegeleiding zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met CAW Oost-Brabant, SVK Spit, SHM Dijledal en de Huurdersbond Vlaams-Brabant. Voor energiescans is er een samenwerkingsovereenkomst met De Ruimtevaart.

Meer info zie verder.

Leuven
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Mechelen
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Mechelen
B. OVERLEG
Mechelen
Lokaal woonoverleg

Coördinatiegroep sociaal woonbeleid

 

Op 12 oktober 2007 werd de coördinatiegroep sociaal woonbeleid opgericht. De coördinatiegroep sociaal woonbeleid is een breed forum dat de spil vormt van het overleg rond het sociaal woonbeleid. Zowel de sociale huisvestingsactoren als de actoren uit de belendende sectoren welzijn en ruimtelijke ontwikkeling worden er op uitgenodigd.

 

Op 29 maart 2013 werd de nieuwe werkwijze van de coördinatiegroep (voortaan Lokaal woonoverleg) door het college goedgekeurd en zal er ook volgens een nieuwe formule gewerkt worden. 

1 maal per jaar wordt er vergaderd met alle belanghebbenden, de zogeheten Klankbordgroep. Daarnaast zal de Kerngroep nog ongeveer 3 keer per jaar vergaderen. Deze Kerngroep bestaat uit de schepen voor wonen, Wonen-Vlaanderen, VMSW, Sociaal Huis en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Uitgebreid met de actoren uit de sector welzijn en de provincie  vormen zij de Klankbordgroep.  

 

 

In navolging van het BVR van 16/11/2018 worden op het kerngroepoverleg worden volgende punten besproken:

 • Stand van zaken sociaal woonaanbod
 • Lokale woonbehoefte en wachtlijsten voor SHM en SVK
 • Wijzigingen aan het Lokaal toewijzingsreglement
 • Stand van zaken IGS
 • Voorstelling en beoordeling nieuwe sociale woonprojecten ikv hun opname op de Projectenlijst
 • Kerncijfers lokale woningmarkt en woonkwaliteit
 • Het ruimtelijk beleid
 • Min. 1/jaar de toewijzingspraktijk  van sociale woningen
 • Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies
 • Aanpassingen/projecten mbt woonwagenterreinen
 • Er is ook ruimte voor vragen en problemen die zich op dat moment aanbieden.

Op de klankbordgroep worden bovenstaande punten die relevant zijn voor de uitgebreide groep aan actoren hernomen en aangevuld.

De bedoeling is om:

 • te informeren over beleidsinitiatieven: zowel Vlaams, provinciaal als lokaal
 • partners te betrekken bij de beleidsvoorbereiding: ruimte creëren voor input in de beleidsvoorbereiding door de partners;
 • partners te betrekken bij de beleidsuitvoering: afstemmen van de initiatieven van de verschillende actoren;
 • partners te betrekken bij de beleidsevaluatie: ruimte creëren voor input in de beleidsevaluatie door de partners.

Werkgroepen

 


Vanuit de coördinatiegroep kunnen werkgroepen worden georganiseerd waarin concreet in beperktere groep op bepaalde elementen wordt verder gewerkt.

Deze werkgroepen komen frequenter samen dan de coördinatiegroep sociaal woonbeleid. Ook de vertegenwoordiging van de partners in deze werkgroep is anders. Waar de coördinatiegroep (hoofdzakelijk) is samengesteld uit gemandateerden van de organisaties, wordt in de werkgroepen een meer ambtelijke samenstelling nagestreefd. Er gebeurt telkens een terugkoppeling van de werkgroepen naar de vergadering van de coördinatiegroep. Bij het opstarten van werkgroepen wordt telkens een verantwoordelijke aangeduid die zal instaan voor deze terugkoppeling.

 

Het oprichten van een werkgroep gebeurt in functie van beleidsvragen. De coördinatiegroep beslist of er een werkgroep komt. Wanneer het verslag van de vergadering naar het college gaat, kunnen zij kennis nemen van de opstart van een nieuwe werkgroep.

VB.: Werkgroep rond het lokaal toewijzingsreglement en Werkgroep 'taskforce woningkwaliteit'

 

Mechelen
Lokale woonraad
Mechelen
Overleg andere actoren

Woonkwaliteit-periodiek overleg:

Er is een driemaandelijks overleg met:

 • Wonen Vlaanderen
 • de Vlaamse Wooninspectie
 • de dienst wonen van stad Mechelen 
 • de Wijkpolitie

Dit overleg is er om de samenwerking tussen de verschillende instanties optimaal te houden en een goede opvolging van de dossiers te kunnen garanderen. 

 

Woonkwaliteitsoverleg:

Wekelijks is er bij de dienst wonen van stad Mechelen een intern overleg betreffende de woonkwaliteitsbewaking. Dit zijn meestal het diensthoofd, de controleur (plaatsbezoek), administratief medewerkers (administratieve opvolging dossiers en renovatiedossiers). Hier worden alle lopende dossiers besproken. Door dit overleg is iedereen op de hoogte van de stand van zaken en kan de dossierplanning worden aangevuld en opgevolgd.

Sociale huisvesting - periodiek overleg:

Om de 3 maanden (of wanneer noodzakelijk) wordt er een overleg georganiseerd tussen de dienst Wonen en de Bouwdienst van de stad enerzijds, en de huisvestingsmaatschappij anderzijds. Dit om de planning van de projecten, de mogelijkheden voor nieuwe projecten en vragen mbt het stedenbouwkundig luik snel op tafel te krijgen en de doorlopp van de projecten vlot en transparant te houden.

Studentenhuisvesting - periodiek overleg:

Overleg tussen de stad en de hogeschool (dienst studentenvoorzieningen) om het aanbod en de kwaliteit van de studentenkamers op te volgen.

Mechelen
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

IGS - Versterkt Wonen Mechelen-Lier

Intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Mechelen en Lier. Door de samenwerking willen beide steden de woonkwaliteit verhogen en samenwerken rond woonbeleid.

https://www.mechelen.be/06-09-2018-stadsontwikkeling-bijlage-i


Nauwe samenwerking tussen de stad Mechelen en SVK Mechelen:

De kwaliteitscontroleur van de stad vergezelt het SVK bij het bezoeken van een woning die het SVK in huur kan nemen. De dienst Wonen garandeert dat de technische verslagen binnen de twee weken afgewerkt zijn en dat het SVK op de hoogte gebracht wordt van de werken die dienen uitgevoerd te worden om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Alle woningen die het SVK in huur neemt, krijgen kostenloos een conformiteitsattest indien ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Op 1 januari 2012 werd er een samenwerkingsoverkomst ondertekend tussen stad Mechelen en SVK Bodukam. Deze overeenkomst is een afsprakenkader tussen de stad Mechelen, het sociaal verhuurkantoor SVK Bodukam en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe huurinname. Als bijlage vindt u de overeenkomst.

 

BijlageMechelen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Oostende ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Oostende
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Schepen Kurt Claeys is bevoegd voor Wonen en tekent het beleid inzake Wonen uit.
Oostende
B. OVERLEG
 
Oostende
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg vindt plaats in de woonraad die samenkomt onder het voorzitterschap van de schepen voor Wonen en die als volgt is samengesteld:
 • een ambtenaar van de dienst Wonen
 • de directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • een vertegenwoordiger van de huurdersbond
 • een vertegenwoordiger van het SVK
 • een vertegenwoordiger van de immobiliënsector
 • een vertegenwoordiger van het CAW
 • een vertegenwoordiger van de Regionale Welzijnscommissie
 • een vertegenwoordiger van het OCMW
 • een vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
 • een vertegenwoordiger van RWO West-Vlaanderen
 • de schepen van Ruimtelijke Ordening
De woonraad komt gemiddeld 3 maal per jaar samen. De frequentie van samenkomen hangt evenwel af van de noodzaak.
 
Er is ook een apart overleg tussen de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op het ondersteunen van de dossiers inzake nieuwe projecten.
 
Ook binnen het Lokaal Sociaal beleidsplan zijn een aantal thema's rond huisvesting opgenomen die dan besproken worden binnen de werkgroep van de grondrechtencoördinatoren.
Oostende
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
Oostende
Overleg andere actoren
Zie lokaal woonoverleg.
Oostende
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Oostende
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Roeselare ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN

 

Roeselare
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
Roeselare
B. OVERLEG
Roeselare
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 4 keer per jaar georganiseerd. Naast de betrokken schepenen is er ook een afvaardiging van de betrokken diensten (woondienst, omgevingsvergunning, ruimtelijke planning), een vertegenwoordiging van de SHM, het Welzijnshuis en Wonen Vlaanderen. Op agenda worden ook andere partners uitgenodigd.
Hier worden alle sociale woonprojecten, de projecten van de SHM, het sociaal woonaanbod, het woonbeleid enz.. besproken.
Roeselare
Overleg immokantoren
Jaarlijks overleg met immokantoren opgestart sinds 2013. 
Roeselare
Overleg andere actoren

Verschillende interne overlegmomenten.

Extern overleg : participatie Commissie huisvesting VVSG, Woonwinkeloverleg, overlegstructuren via IGS Wonen Regio Roeselare

Roeselare
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Met alle woonactoren, o.a. met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, SVK Regio Roeselare, intergemeentelijke woondienst, CAW, Welzijnshuis Roeselare, Energiesnoeiers, Mid-West ...
Roeselare
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Sint-Niklaas ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Sint-Niklaas
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Sint-Niklaas
B. OVERLEG
Sint-Niklaas
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 3 keer per jaar georganiseerd.
De stad zit dit overleg voor. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de intercommunale Interwaas, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor Waasland, CAW, Wonen Vlaanderen en de stad deel.
Dit overleg volgt het bindend sociaal objectief op en bespreekt de vooruitgang van de sociale woonprojecten.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
Sint-Niklaas
Lokale woonraad
De lokale woonraad vergadert jaarlijks. De lokale woonraad volgt de stand van zaken met betrekking tot het woonbeleid op. 
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
Sint-Niklaas
Overleg andere actoren
Overleg Wonen-Welzijn: project kwestbare huurders op de (private) woningmarkt in Sint-Niklaas.
Het overleg Wonen-Welzijn werd in 2009 onder impuls van Samenlevingsopbouw opgericht. Het is een netwerk van stadsdiensten, OCMW, woondiensten, welzijnsorganisaties en welzijnsverenigingen, en ervaringsdeskundigen. Het overleg brengt gemeenschappelijke woonproblemen van kwetsbare inwoners van groot Sint-Niklaas in kaart en er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.
Het overleg wonen-welzijn neemt initiatieven op het vlak van:
- taakafstemming en coördinatie
- uitwisseling van kennis en ervaringen, bewustmaking en uitwerking van acties
- adviesfunctie inzake woonbeleid voor kwestbare groepen.
 
Gelijkebehandelingsprotocol voor de huisvestingssector.
Onder impuls van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het Meldpunt discriminatie van de regio Waasland, de dienst Huisvesting van de stad en de Huurdersbond kwam in 2011 een 'gelijkebehandelingsprotocol' tot stand. Dit protocol werd ondertekend door 10 lokale besturen uit het Waasland, 17 private verhuurders en makelaars, 2 koepelorganisaties: AES en CIB Oost-Vlaanderen, 3 huisvestingsmaatschappijen, 14 welzijnspartners en 21 sympathisanten. De voornaamste doelstelling is de gelijke behandeling van kandidaat-huurders. Jaarlijks werd er een open jaarvergadering georganiseerd in samenwerking met de huisvestingssector.
Thema's:
2011: ondertekening protocol en panelgesprek: 'wat doet de huisvestingssector zelf om discriminatie tegen te gaan?'
2012: rechten en plichten van huurders en verhuurders + mogelijkheid tot bijwonen van 3 werkgroepen: huurwaarborg, uithuiszetting, begeleid wonen.
2013: woningkwaliteitsnormen: een goede zaak voor iedereen?
2014: tips voor verhuurders: vrederechter en CIB aan het woord.
2015: (geen) twijfel om te verhuren aan ... Een advocaat spreekt over haar rol als bewindvoerder en schuldbemiddelaar en de wat dit kan betekenen voor verhuurders.
2016: Vluchteling zkt. (t)huis.
2017: verhuren van een aangepast woning.
Er wordt momenteel gezocht naar een andere methodiek om samen te werken om discriminatie op de private huurmarkt te voorkomen.
 
Vluchtelingenoverleg.
Het vluchtelingenoverleg werd opgericht in 2009 en brengt 5 keer per jaar verschillende partners uit Sint-Niklaas samen rond thema's zoals noodopvang, regularisatie, asielprocedure... Het overleg is samengesteld uit o.a. volgend partners: OCMW, stadsbestuur (diensten samenleving, huisvesting, bevolking, welzijn), Rode Kruis opvangcentrum, Vluchtelingenonthaal Sint-Niklaas VLOS, CAW, politie.
Het doel van het vluchtelingenoverleg is om informatie uit te wisselen en een netwerk te creëren. Verschillende actuele thema's worden besproken vanuit verschillende organisaties en dus vanuit verschillende standpunten.
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015 werd in Sint-Niklaas een tweede Rode Kruis opvangcentrum ingericht. Het overleg werd in 2015 regelmatiger samen gebracht en werd uitgebreid met de burgemeester, de OCMW-voorzitter en een vertegenwoordiging van het schepencollege.  Er werden werkgroepen opgericht om initiatieven rond onderwijs, wonen, opleiding en werken, Mind Spring en peterschap op elkaar af te stemmen.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
 
Sint-Niklaas
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Sint-Niklaas
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Turnhout ‎(7)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Turnhout
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Turnhout
B. OVERLEG
Turnhout
Lokaal woonoverleg

Lokaal Woonoverleg 

Het Lokaal Woonoverleg Turnhout is opgesplitst in een maandelijks technisch overleg en ca 4 maal per jaar de plenaire vergadering "Lokaal Woonoverleg". De timing wordt afgestemd op de timing van de BECO. Volgende partijen worden daarbij uitgenodigd:

 • sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK
 • SVK Noorderkempen
 • OCMW Turnhout
 • Wonen Vlaanderen
 • Wonen Stadsregio Turnhout, (coördinator project ‘Wonen in de stadsregio’ en beleidsadviseur Wonen stad Turnhout)
 • dienst RO Stad Turnhout
 • schepen bevoegd voor Wonen

Volgende actoren nemen deel in functie van de agenda:

 • VMSW en VMSW GI
Turnhout
Lokale woonraad
Turnhout
Overleg andere actoren
Technisch Overleg Sociale Huisvesting
Maandelijks vindt er een technisch overleg sociale huisvesting plaats, tussen de stad (stedenbouwkundige) en sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK(projectmanagers).
Op dit overleg worden onder meer plannen besproken, nieuwe opportuniteiten afgetoetst en besproken, en agendapunten voor het Lokaal Woonoverleg voorbereid. 
Het overleg wordt - indien nodig - uitgebreid met beleidsmakers of externen (architecten).
  
Turnhout
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Van project  IGS 'Wonen in de Stadsregio' naar één stadsregionale woondienst
Het project 'Wonen in de stadsregio', ( een samenwerkingsverband tussen de 4 gemeenten van de stadsregio Turnhout m.n. Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar), werd goedkekeurd ikv als gesubsidieerd project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, en ging van start op 1 juli 2009, en werd  verlengd in 2012, 2015, 2018 en 2020. Het project voorziet in operationele doelstellingen op vlak van beleidsvoorbereiding, woonoverleg, dienstverlening, woningkwaliteit, betaalbaar wonen, duurzaam wonen en het verbeteren van de positie van de zwakke huurder.

Medewerkers van de stedelijke woondienst werkten sinds 2012 samen met medewerkers in dienst van de projectvereniging Stadsregio Turnhout aan de realisatie van de doestellingen van het MJP van de stad en de doelstellingen van het IGS-project. Met het oog op het verhogen van de efficiëntie, werden al de verschillende medewerkers per 1 juli 2018 ondergebracht in één stadsregionale woondienst, die actief is op het grondgebied van de 4 gemeenten. Stad Turnhout en de Projectvereniging Stadsregio Turnhout sloten hiertoe een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Samenwerking met stadsregio ikv Vlaamse Energielening
Zie verder.
 

Turnhout