3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Aalst
Visievorming
De stad Aalst ontwikkelde een visie over woontypologieën die gewenst zijn bij nieuwe woonprojecten. Deze visie wordt gehanteerd door team Wonen als leidraad voor het geven van advies inzake nieuwe woonprojecten.
 
VISIE
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitbeleving.
Dit komt de leefbaarheid en de aangename woonomgeving in elke buurt en voor elke bevolkingsgroep ten goede. Bewoners kunnen op die manier een wooncarrière in eenzelfde buurt doormaken. Concreet wordt met een standaardprincipe en met uitzonderingsgebieden gewerkt.
BijlageAalst
Kennis verzamelen over wonen
BijlageAalst
Woon(behoefte)studie

De Stad Aalst gaf opdracht aan het bureau Antea om een woonbehoeftestudie uit te voeren. Deze studie werd in de lente van 2015 opgeleverd.

 

BijlageAalst
Lokaal woonplan

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedere Aalstenaar

De Belgische Grondwet garandeert het ‘recht op een behoorlijke huisvesting’. Het vinden van een betaalbare en kwalitatieve woning in een aangename woon- en leefomgeving is evenwel niet vanzelfsprekend. Het doel dat Aalst zich heeft gesteld is dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs, met woonzekerheid en dit in een behoorlijke woonomgeving. In het woonplan wordt deze ambitie concreet geformuleerd.

Het bestuursakkoord 2020-2025 op basis waarvan er een meerjarenplanning wordt opgemaakt geeft de volgende visie weerd:

 - een verpicht conformiteitsattest van verhuurde woningen

- een bijgestuurd premiebeleid na evalutie huidig prikkelproject

- gaan voor een gevarieerd sociaal aanbod, waaronder ook SVK verhuur

- ondersteuning kanidaat-huurders op de wachtlijst

- aanpakken leegstand

BijlageAalst
Advisering door lokale woonraad
Zie overleg.
Aalst
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare woningen worden digitaal beheerd binnen het programma Neglectix, een Aarixa-toepassing.
 
Voor de verwerking van de FRGE-leningen gebruiken we het programma Phoenix (een Citrix-toepassing), ter beschikking gesteld vanuit het FRGE.
 
Het beheer van de dagelijkse klantencontacten in de Woonwinkel, de inschrijvingen voor sociale woningen en de berekening van de huishuur gebeurt vanuit het programma 'Sociopack'.
 
Vzw BEA gebruikt het pakket 'Woonbeheer' voor het beheer van de basisinformatie van hun klanten.
Aalst
Andere
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Antwerpen
Visievorming
Antwerpen
Kennis verzamelen over wonen
- Databank patrimonium sociale huisvesting
Antwerpen
Woon(behoefte)studie
De woonbehoeftestudie 2001 werd opgemaakt door een extern studiebureau. De studie omvat een situering en ruimtelijke structuur van de stad Antwerpen (geografische beschrijving, juridisch kader en ruimtelijke structuurplannen), een overzicht van demografische gegevens (bevolkingsgegevens, - evolutie en –prognose) en een bespreking van de ‘woningvoorraad’ (analyse bestaande woningvoorraad, bepaling potentiële woningvoorraad, bespreking binnengebieden). Daarnaast houdt de studie eveneens een analyse van  vraag en aanbod en synthese in.
 
Dit document is niet digitaal beschikbaar.
Antwerpen
Lokaal woonplan
Antwerpen
Advisering door lokale woonraad
Antwerpen
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
1. Uniek WoonLoket - Centrale Databank Woondienst

De toepassing Centrale Databank Woondienst ondersteunt een geïntegreerd dossierbeheer voor Samen Leven.

 

De toepassing bundelt de verschillende beheersactiviteiten en verruimt de functionaliteit van het dossierbeheer door gebruik te maken van de gemeenschappelijke infrastructuurtoepassingen.

 

Panden en wooneenheden kunnen ingebracht worden waaraan dossiers, verslagen, taken, bijlagen, brieven enz… kunnen ingebracht en gekoppeld worden. Er kunnen tevens rapporten en brieven afgedrukt worden. De gegevens die worden ingebracht hebben betrekking op:

 • Handhaving en Verkennende Acties
 • Conformiteit
 • Hygiënisch woontoezicht
 • Krotspot
 • Leegstand en Verwaarlozing
 • Ongeschikt en Onbewoonbaar 
 • Lijst OGO woningen 
 • Stedelijke renovatietoelage
 • Sociaal Beheer
 • Transitwoningen
 • Woonkantoor

2.TZHH                                                                                                                                                                                      TZHH staat voor Toezicht en Handhaving. Deze toepassing wordt vooral gebruikt door Samen Leven voor de dossieropvolging bouwmisdrijven.

3. Digitt

Digitt is een webtoepassing voor de dossieropvolging van de verschillende diensten van Samen Leven. Hierin worden vaststellingen geregistreerd die hoofdzakelijk voortvloeien uit de verschillende toezichtsactiviteiten.

Antwerpen
Andere
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Brugge
Visievorming
In het beleidsprogramma (
https://www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024) is een luik woonbeleid opgenomen. Het woonbeleid is echter ook in de andere beleidsdomeinen terug te vinden.

In uitvoering van het beleidsprogramma wordt er een woonbeleidsplan opgemaakt is samenwerking met het Hiva (https://hiva.kuleuven.be/nl).
Brugge
Kennis verzamelen over wonen
Regelmatig worden gegevens verzameld om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen en de realisatie van woonprojecten zo veel als mogelijk te ondersteunen.
Brugge
Woon(behoefte)studie
In West-Vlaanderen heeft de provincie de woonbehoefte naar zich toegetrokken.
Brugge
Lokaal woonplan
zie visievorming
Brugge
Advisering door lokale woonraad
Het advies van de woonraad is een belangrijk beoordelingselement voor de gemeenteraad voor wonen gerelateerde materie.
Brugge
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle dossiers worden digitaal verwerkt met behulp van specifieke programma's.
Brugge
Andere
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Genk
Visievorming
De lokale besturen beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten. De gemeenten beschikken dus over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen.
 
De vier GAOZ gemeentenbesturen streven ernaar een aantal visies en doelstellingen op elkaar af te stemmen.  Het IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ heeft daarom een gezamenlijk subsidiereglement uitgewerkt. Het subsidiereglement duurzaam wonen trad vanaf 1 januari 2012 in werking (als bijlage toegevoegd). Door het wegvallen van premies van de hogere overheden zijn er heel wat gezinnen die bij het bouwen of verbouwen van hun huis de investering in energiebesparende maatregelen niet zien zitten. Door het nieuwe reglement worden alle inwonders van GAOZ gestimuleerd om toch energiezuinig en toekomstgericht te (ver)bouwen.
 
IGS GAOZ heeft het reglement recent herzien in 2014. Dit nieuwe reglement start vanaf 01-01-2015 en heet Premie Energiebesparende Maatregelen. Het nieuwe reglement behoudt minder categorieën en focust zich op de gebouwschil en een hoogwaardige standaard. Zo worden bewoners gemotiveerd om beter te isoleren dan de norm voor de premies van de netbeheerder. Sinds 2017 is het reglement gewijzigd naar een premie warm wonen, waarbij de GAOZ-gemeenten nog een toelage geven voor een zuinige CV installatie. Voor Verenigingen van mede-eigenaars is er een premie op een energieaudit. In 2020 is het premiebeleid stopgezet en worden er enkel nog tussenkomsten voorzien in het uitvoeren van energie-audits voor appartementsgebouwen.

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ werken de GAOZ gemeenten actief aan hun lokale woonbeleidsplannen.
De GAOZ woonplannen vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand en resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma. Na de opmaak van de woonplannen is IGS GAOZ gestart met de uitvoering van de acties. Hierbij konden de verschillende gemeenten hun eigen klemtonen en prioriteiten leggen tijdens een bilateraal overleg.
De GAOZ gemeenten werken ook elk aan een visie rond sociaal wonen, in samenwerking met de SHM'en van de gemeenten.
BijlageGenk
Kennis verzamelen over wonen
De cel beleidsplanning houdt de vinger aan de pols door alle beleidsrelevante cijfers te bundelen en te ontsluiten via een digitaal platform www.genkincijfers.be.  De cijfers bestaan uit administratieve data, kaarten die standaard of op vraag worden voorzien of studies die op vraag van andere diensten worden opgevraagd. Alle diensten leveren cijfers aan en maken gebruik van de dienstverlening om de eigen acties te onderbouwen.
 

studie stadsverlaters
In 2016 is de stad Genk gestart met een studie rond de motieven waarom jonge mensen niet in Genk blijven wonen. Aanleiding was het negatief migratiesaldo in de groep 20-29 jarigen. Maar ook gezinnen verliest Genk makkelijk aan de omliggende gemeenten. De opdracht werd geplaatst en na de procedure gegund aan Atelier Romain / onderzoeksgroep HaUS (KULeuven). Zij maakten een profiel op van de Genkse stadsverlater en voerden een kwalitatief onderzoek door middel van interviews bij een 35 respondenten. In een derde fase gaan ze op zoek naar het woonproduct dat voor Genk een nieuw aanbod kan creëren die inspeelt op deze doelgroep. De studie werd ondertussen afgerond met concrete aanbevelingen en zelfs de publicatie van een boek. Dat boek kan u hier bestellen. Voor meer uitleg over de studie neemt u best contact op met IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ via info@woneningaoz.be

Genk
Woon(behoefte)studie

HIVA-onderzoek: “Naar een zorgvriendelijk Genk”

Van februari 2007 tot maart 2008 werd door het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) uit Leuven, een onderzoek gevoerd in opdracht van de stad en het OCMW van Genk. Beide wilden een beter zicht krijgen op wat er nodig is in een gebied, opdat mensen er levenslang kunnen wonen.

 

Het uitgangspunt van het onderzoek was dat mensen met een zorgbehoefte maximaal moeten kunnen blijven wonen te midden van anderen en zoals zij dat zelf willen. Om dit mogelijk te maken, moet er goed worden nagedacht over hoe en waar men de woningen en voorzieningen bouwt. Daarbij moet de dienstverlening zodanig worden gepland en uitgebouwd, zodat iedereen er een zo goed mogelijke toegang toe heeft. Een gemeente waar wonen en zorg op die manier op elkaar aansluiten, mag zich ‘zorgvriendelijk’ noemen.

 

Op vraag van de stad en het OCMW werd het onderzoek gefocust op nieuwe woonvormen, de mogelijkheden van technologie en het implementeren van woonzorgzones in Genk.
 
Meer info over de studie vind je hier.
 

Studie “Wonen voor senioren in Genk”

Midden 2003 startte het onderzoeksbureau Mens en Ruimte in opdracht van OCMW Genk, Stad Genk en de huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts met een onderzoek naar de woonwensen en woonbehoeften van de thuiswonende Genkse senioren.  Deze grootschalige studie, waaraan meer dan 1000 senioren meewerkten, werd midden 2005 afgerond.

 
Meer info over deze studie vind je hier.
 
In 2011-2012 organiseerde de seniorenraad voor de tweede keer het lokaal behoeftenonderzoek bij de 60-plussers. Daarin kwam ook de woonsituatie van de 60-plussers aanbod. Het resultaat van het behoeftenonderzoek kan u hier lezen.
 
"Groeimodel voor wonen"
Het stadsbestuur van Genk wenst, naar analogie met de oefening die op Vlaams niveau gebeurt (binnen 'The ambition of the territory' en 'Groenboek Ruimte Vlaanderen in 2050', na te denken op welke wijze zij een bijdrage kan leveren in het trotseren van de uitdagingen waar we voor staan. Daarom wordt een model voor toekomstige verdichting opgemaakt. Het gaat om een groeimodel voor wonen in Genk dat een visie presenteert over verdichting in Genk, een visie die vertrekt van de bestaandde ruimtelijke structuur van Genk en die rekening houdt met de bestaande kwaliteiten en knelpunten. Dit groeimodel is momenteel inhoudelijk uitgewerkt maar dient nog bekrachtigd te worden door het bestuur.
 
 
 

 

Genk
Lokaal woonplan

Lokaal sociaal woonbeleidsplan

Het ‘lokaal sociaal woonbeleidsplan’ onderscheidt zich duidelijk van het Algemene Woonbeleidsplan van de stad Genk, door zich enkel op de sociale aspecten van wonen te richten.

 

Om ervoor te zorgen dat alle aspecten op het vlak van wonen (sociaal) aan bod zouden komen in het lokaal sociaal woonbeleidsplan én om er een plan van te maken dat gedragen wordt door heel het netwerk welzijn/wonen werd er een stuurgroep opgericht om het plan te ontwikkelen.  In die stuurgroep zitten vertegenwoordigers van OCMW, dienst woonbeleid van de stad, dienst wijkontwikkeling van de stad, de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts, sociaal verhuurkantoor het Scharnier vzw, CAW Sonar, RIMO (Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk), Stebo (oa buurtopbouwwerk en infocentrum wonen), straathoekwerk,…  De betrokkenheid en de input vanwege deze partners is groot.

 

De missie van het plan luidt: “Het recht op menswaardig wonen wordt gerealiseerd voor alle inwoners van Genk, met specifiek aandacht voor sociaal kwetsbaren, waarbij er wordt samengewerkt tussen verschillende partners en elke partner zijn specifieke rol opneemt vanuit zijn expertise.”

 

Meer info over het lokaal sociaal woonbeleidsplan vind je hier.

Contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

 

Actieplan Woonzorgzones

Het OCMW en het stadsbestuur van Genk willen door de ontwikkeling van woonzorgzones van Genk een “zorgvriendelijke stad” maken met aangepaste woningen voor iedereen, in een aangepaste omgeving, met zorg op maat voor jong en oud.

 

Het concept “woonzorgzone” is daarvan de meest duidelijke uiting. Net als “levenslang wonen” gaat de “woonzorgzone” er vanuit dat iedereen wel ooit bijzondere behoeften heeft en iedereen erbij gebaat is op dat moment goed verzorgd te kunnen worden.

Een woonzorgzone is in de eerste plaats een gewone woonwijk met een evenwichtige mix van bewoners. Wanneer men zorgbehoevend wordt, kan men er blijven wonen doordat er een verhoogd en op elkaar afgestemd aanbod is van zorg- en dienstverlening.

Essentieel is dat het een planningsconcept is, dat ambieert op niveau van een wijk wonen, zorg en welzijn te plannen en op elkaar af te stemmen, en dit zowel ruimtelijk als organisatorisch.

contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

Lokale woonbeleidsplannen voor Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal

De 4 GAOZ gemeenten werken actief aan hun gemeentelijke woonbeleidsplannen. Deze vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

 

Convenant tussen SVK en stad Genk betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is.

Genk
Advisering door lokale woonraad
Genk
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
De Dienst Woonbeleid beheert haar dossiers zoveel mogelijk in het GIS (dossiers ongeschikt/onbewoonbaar, conformiteitsattest, hygiënisch woontoezicht, woonverbod, heffing leegstaande woningen en gebouwen, premies,... ).
Elk product van de Dienst Woonbeleid wordt uitgeschreven in een productfiche (Gids 2012). Deze productfiches worden verder gekoppeld aan de website van Genk.
 
Genk
Andere
Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Gent
Visievorming
De visie van het Gentse stadsbestuur is het voorwerp van het bestuursakkoord 2019 - 2024: 'Ambitie en durf voor Gent'.
BijlageGent
Kennis verzamelen over wonen
Kerncijfers over wonen in Gent vind je via het  Dashboard Gent
Wil je dieper graven in de beschikbare woondata, dan kan dat via Gent in cijfers en in kaart.

Databank sociaal wonen
De Gentse Dienst wonen beschikt sinds februari 2014 over een databank met gegevens van alle sociale huurwoningen van de 5 in Gent actieve sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK Gent) en het Vlaams Woningfonds (in Gent). Zo beschikt Gent over een accuraat beeld van het aantal en de types sociale huurwoningen in de stad, gekoppeld aan een geoloket.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent
 
Gent
Woon(behoefte)studie
De Stad Gent (Dienst Wonen) presenteerde in  2018 een Inspiratienota Wonen. Deze nota is niet het resultaat van een grondige woonstudie, maar ze maakt concreet waarom er terecht sprake is van een crisis in Gent Woonstad. Je kan de nota hier nalezen. 

In het licht van de Gentse wooncrisis werd in 2018 een Task Force Wonen geactiveerd, waarbij de Stad met alle stakeholders van het woonbeleid in dialoog ging om oplossingen te vinden voor de meest schrijnende woonnoden. De aanbevelingen die resulteerden uit die samenwerking zijn hier te vinden. De Task Force Wonen is ondertussen omgevormd tot een Task Force Wonen en Opvang (TWO).

De Stad Gent liet in 2008 een Woonstudie uitvoeren.  Deze studie bestond uit vier delen.
 
 1. Kwantitatieve analyse van de bevolking
 2. Kwalitatieve analyse: woonnoden in Gent
 3. Woonaanbod
Analyse van de budgetten.

De studie is digitaal verkrijgbaar op aanvraag. Een aantal deelaspecten van de studie zijn herzien in het licht van 'Ruimte voor Gent', de nieuwe structuurvisie met blik op 2030 (2018).

Een nieuwe woonstudie voor Gent is in voorbereiding.

Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 

Gent
Lokaal woonplan
De Beleidsnota Wonen van Tine Heyse, de Gentse schepen van Wonen, is volop in voorbereiding.  Ze stelt de concrete klemtonen scherp die het Gentse woonbeleid zullen kenmerken in beleidsperiode 2019 - 2024.  We verwachten dat de Beleidsnota Wonen vanaf 2020 gedeeld kan worden.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 
Gent
Stedelijke Woonraad (WORA)
De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) formuleert adviezen over het woonbeleid. De beleidsbeslissingen kunnen er van afwijken, maar ze worden in ieder geval gemotiveerd. De WORA-adviezen worden ontsloten via de webpagina van het adviesorgaan (website Stad Gent). 
Gent
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Registratie- en dossieropvolgingsysteem Dienst Wonen/Stad Gent: dit is een elektronisch registratiesysteem waarin alle contacten met de burger bijgehouden worden. Het gaat zowel om de persoonlijke contacten via de woonwijzers, als om telefonische contacten en mailverkeer. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen worden bijgehouden via de toepassingen Rol.net en Omgeving.net (vanaf 2018).

Bouwmisdrijven worden geregistreerd in de toepassing Remmicom Studio.

De registers van leegstaande, van verwaarloosde en van ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde panden worden bijgehouden via de toepassing Neglect X. 
 
Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

Gent
Woongerelateerde thema's: Ruimte en Ouderen
Ruimte voor Gent (2018)

In 2018 presenteerde Stad Gent haar nieuwe ruimtelijke structuurvisie met tijdhorizon 2030. 
Ruimte voor Gent (2018) kan je hier nalezen.

Studie Ruimte voor ouderen (2015)
 
Deze studie vormt een leidraad voor zorgverstrekkers, investeerders en projectontwikkelaars die op een kwaliteitsvolle manier ruimte voor ouderen willen creëren.  Er hoort ook een praktische handleiding bij, die tot doel heeft op een zo objectief mogelijke manier na te gaan of een nieuw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen. 
 
Ruimte voor Ouderen (2015) kan je hier nalezen.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Hasselt
Visievorming
In 2014 werd een traject doorlopen om een woonvisie te formuleren tot 2030. Deze woonvisie bestaat uit 2 delen; een leefkwaliteitsplan dat de algemene groei van Hasselt en de specifieke groei in bijzondere gebieden onderzoekt, en een woonplan met concrete acties om deze groei te begeleiden. Met het nieuwe bestuur werden in 2020 bijkomende acties en beoordelingscriteria geformuleer, oa over betaalbaarheidsinstrumenten, typemix, groen- en mobiliteitsnormen.
Hasselt
Kennis verzamelen over wonen
  de mediaan huurprijzen worden maandelijks per woningtype geïnventariseerd via Zimmo
Hasselt
Woon(behoefte)studie
Woonbehoeftestudie 2003
Hasselt
Lokaal woonplan
Het woonplan maakt integraal uit van de woonvisie 2030. Op basis van 7 beleidspeilers werden er 119 actiepunten geformuleerd. Op basis van een overlap met het huidige bestuursakkoord worden thema's projectmatig opgestart en opgevolgd.
Hasselt
Advisering door lokale woonraad
Hasselt
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
sedert 2021 wordt leegstand beheerd via een module van Remmicon
Hasselt
Andere
Hasselt
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Kortrijk
Visievorming

Visie

De stadscoalitie zet volgens het Plan Nieuw Kortrijk in op 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk. Eén daarvan is "Een Stad die betaalbaar is". Kortrijk meot betaalbaar blijven voor al zijn inwoners en daarom kiezen we voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven de wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit.

Aan allen die in Kortrijk willen wonen, moet een adequate woning kunnen worden aangeboden:

 • Met een goede interne en externe kwaliteit;
 • In een behoorlijke woonomgeving (inclusief voldoende grote tuin of terras, aangevuld met supplementaire open ruimte, al dan niet publiek);
 • Binnen een gediversifieerd woningenbestand, gericht op verschillende doelgroepen, zowel qua typologie als qua budgettaire belasting (met bijzondere aandacht voor betaalbare, bescheiden, compacte en duurzame woningen);
 • Zowel in de binnenstad als in de verstedelijkte of plattelandsgerichte deelgemeenten;
 • Met een grote kans op een volwaardig leven, dus met een gegarandeerde deelname aan het stedelijke aanbod.
  Het woonbeleid van de Stad Kortrijk vertrekt vanuit een ruim en transversaal beleidskader en heeft aandacht voor demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die het wonen in Kortrijk beïnvloeden. De stad zal maatregelen treffen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en om uiteindelijk te komen tot een versterking van het fiscaal draagvlak van het stedelijke budget.

 

Kortrijk
Kennis verzamelen over wonen
Stadsmonitor
Kortrijk
Woon(behoefte)studie
Kortrijk
Lokaal woonplan
Kortrijk
Advisering door lokale woonraad
Kortrijk
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Kortrijk
Andere
Kortrijk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Leuven
Visievorming
Meerjarenplan 2020-2025

Het stadsbestuur heeft haar voornaamste politieke opties voor de bestuursperiode 2019-2025 vastgelegd in de bestuursnota “baanbrekend Leuven”. Deze werd geconcretiseerd in een meerjarenplan.

Eén van de tien thema’s in de bestuursnota is betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, verder uitgewerkt in 5 actieprogramma’s:
1. We investeren in sociale huisvesting
2. We bieden structurele oplossingen voor kwetsbare groepen
3. We stimuleren een voldoende groot aanbod van kwalitatieve huurwoningen
4. We voorzien een voldoende groot aanbod kwalitatieve koopwoningen
5. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe woonvormen, rekening houdend met demografische ontwikkelingen

De bestuursnota kwam mee tot stand met input van verschillende domeinexperten en stadsdiensten.

Ruimtelijk Structuurplan Leuven

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Leuven staat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het eerste structuurplan dateert van 2004. Het was aan herziening toe omdat de meeste maatregelen uitgevoerd of intussen achterhaald zijn. Bovendien zijn er nieuwe thema’s die een invloed hebben op het gebruik van de ruimte, zoals klimaatverandering, energie, nood aan voorzieningen en grotere aandacht voor erfgoed. De gemeenteraad keurde het tweede ruimtelijk structuurplan goed op 18 december 2017. Het ruimtelijk structuurplan behandelt 7 thema’s, waaronder “wonen in multifunctionele woonkernen”.
Leuven
Kennis verzamelen over wonen
Leuven
Woon(behoefte)studie
Voor de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven is er een woonbehoeftestudie gebeurd die een raming maakt van de behoefte aan bijkomende woningen in Leuven voor de periode 2002-2018.

Ter voorbereiding van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd data over de bevolkingsevolutie, het woningpatrimonium en het gebruik ervan verzameld. Ook werd de te verwachten bevolkingsevolutie bij ongewijzigd beleid in kaart gebracht en is de beschikbare ruimte voor bijkomende woningen, zoals vastgelegd is in het ruimtelijk structuurplan, geëvalueerd.
Leuven
Lokaal woonplan
Leuven
Advisering door lokale woonraad
Leuven
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Galileo is het geografisch informatiesysteem van de stad Leuven. Het beheert de informatie die verband houdt met activiteiten van de stad als openbaar bestuur:
 • ruimtelijke bestemmingen
 • beheer van adressen
 • patrimoniuminformatie en -vergunningen
 • ...

Verschillende stadsdiensten beschikken over een eigen module waarmee ze hun dagelijks werk regelen en stroomlijnen.

Specifiek voor woningkwaliteit wordt ook gebruik gemaakt van VLOK, het Vlaams Loket Woningkwaliteit.

 

Leuven
Andere

AG Stadsontwikkeling Leuven

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven. Samen met publieke en private partners werkt AGSL aan verschillende projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven. Het AGSL voert de stedelijke beleidsdoelstellingen in opdracht van de stad uit en vervult een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid dankzij de opgebouwde knowhow.

Als autonoom gemeentebedrijf werkt het AGSL zo zelfstandig en bedrijfsmatig mogelijk om zijn opdracht voor de stad Leuven waar te maken.
Leuven
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Mechelen
Visievorming
Mechelen
Kennis verzamelen over wonen

De woonmonitor

Vanuit haar rol als regisseur van het woonbeleid zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode en haar bijdrage in de planning van publieke en private woonprojecten, wenst het stadsbestuur van Mechelen over een instrument te beschikken ter ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokaal woonbeleid. Dit instrument is de woonmonitor waarin de informatie over de ontwikkelingen op het vlak van wonen op het grondgebied op een gestructureerde wijze ontsloten worden, rekening houdend met de integratie ervan in de nog te ontwikkelen ruimtemonitor.

De leefbaarheidsmeting

De leefbaarheidsmeting werd in het verleden toegepast in twee projecten van de stad Mechelen. Enerzijds maakte de studie deel uit van het strategisch stadsproject "de binnenstad herleeft/d", een stadsvernieuwingsproject in en rond de Sint-Katelijnestraat dat gerealiseerd werd met financiering van EFRO en van de stad. Het stadproject bestaat uit infrastructuurwerken en initiatieven die als hefboom fungeren voor het heropwaarderen en activeren van de buurt. Ze hadden onder meer tot doel het woon– en leefklimaat te verbeteren en de aantrekkelijkheid van Mechelen als woonstad te verhogen. De stadsvernieuwing beoogt  ook af te stralen op het imago van de hele stad Mechelen.

Anderzijds was de leefbaarheidsmeting ook onderdeel  van de Mechelse woonmonitor. 

BijlageMechelen
Woon(behoefte)studie

De laatste woonbehoeftestudie voor de stad Mechelen dateert al weer van 1998. 

 

De studie kan aangevraagd worden bij de dienst Wonen van de Stad Mechelen.

 

 

Mechelen
Lokaal woonplan
Mechelen
Advisering door lokale woonraad
Mechelen
Elektronisch databeheer/dossierbeheer

De dienst wonen beheert haar dossiers via het programma Neglect-X. Ook de dienst Economie van de stad beheert de leegstande panden in hetzelfde dataprogramma. 

Er wordt bij Wonen-Vlaanderen melding gemaakt van beslissingen voor de opvolging in het VLOK.

 


 

Mechelen
Andere
Mechelen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Oostende ‎(4)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Oostende
Kennis verzamelen over wonen
Oostende
Lokaal woonplan
Het lokale woonplan vindt u als bijlage hierbij gevoegd.
BijlageOostende
Advisering door lokale woonraad
De lokale woonraad bespreekt alle belangrijke onderwerpen aangaande wonen en huisvesting in Oostende.  Het advies van de woonraad is niet bindend maar wel belangrijk en richtinggevend.
Oostende
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Roeselare ‎(7)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Roeselare
Visievorming

Missie

De stad Roeselare wil een actief woonbeleid voeren. Hiermee geeft de stad een concrete invulling aan de Vlaamse Wooncode en art. 23 van de Grondwet, dat alle inwoners het recht op een menswaardig wonen garandeert.

Visie

Het uitvoeren van de missie van het voeren van een actief stedelijk woonbeleid gebeurt door het stimuleren van een aanbodbeleid, het voeren van een kwaliteitsbeleid, het opnemen van de regierol van de stad in het woonbeleid en het voorzien van een integrale toegankelijke dienstverlening naar alle inwoners.
De stad wil een voldoende en betaalbaar aanbod aan woningen stimuleren voor verschillende doelgroepen en woonvormen.
De stad wil een ondersteuningsbeleid voeren zodat er overal kwalitatief kan gewoond worden.
De stad zal hiertoe de regierol in het woonbeleid op zich nemen om in samenwerking met alle betrokken actoren dit woonbeleid te realiseren.

In bijlage:
- meerjarenplan 2014-2019
 
BijlageRoeselare
Kennis verzamelen over wonen
Roeselare
Woon(behoefte)studie
In 2006 werd een woonstudie uitgevoerd.
In 2008 werd een woonprogramma opgemaakt.
In 2015 werd een interne studie meergezinswoningen uitgevoerd.
In 2016 werd de studie meergezinswoningen aangevuld met de interne studie grondgebonden woningen.
BijlageRoeselare
Lokaal woonplan
Jaarlijks wordt er een actieplan wonen opgemaakt.
Er werd ook een strategisch plan wonen 2008-2013 uitgewerkt.

Woonbeleidsplan 2014-2019 werd uitgewerkt in de doelstellingenboom van de stad (BBC)

In het bestuursakkoord 2019-2024 "Vooruit met Roeselare", worden beleidsacties wonen gespecifieerd.

BijlageRoeselare
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Er is een klantenregistratiesysteem en systeem dossierbeheer. Alle meldingen van burgers worden geregistreerd.
 
Er is een Woonmonitor ifv. databeheer, rapportage en omgevingsanalyse
Roeselare
Andere
/
Roeselare
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Sint-Niklaas ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Sint-Niklaas
Visievorming
Onder onderstaande link vind je meer info over de woonbeleidsstudie, het armoedeplan, en het klimaatplan.
 
 
Sint-Niklaas
Kennis verzamelen over wonen
Sint-Niklaas
Woon(behoefte)studie
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 september 2005 werd er een woonbehoeftestudie uitgevoerd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hier te vinden.
 
Sint-Niklaas
Lokaal woonplan
De stad Sint-Niklaas gaf in 2017 opdracht aan Atelier Romain om de woonbeleidsstudie voor de stad op te maken. De woonbeleidsstudie werd door de gemeenteraad in augustus 2018 vastgesteld.
Sint-Niklaas
Advisering door lokale woonraad
Sint-Niklaas
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Sint-Niklaas
Andere
Sint-Niklaas
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Turnhout ‎(8)
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Turnhout
Visievorming
Meerjarenplan Turnhout (2020 - 2025)
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen: 
* 'We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod.'
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke woonstad, met een goede mix van inwoners. We activeren onbebouwde percelen en verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door het bestrijden van leegstand en verwaarlozing';
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelojke woonstad, met een goede mix van inwoners. We blijven in de verschillende wijken een verscheiden publiek qua leeftijd, inkomen, ... stimuleren. Betaalbaarheid is hierbij belangrijk.'
 
Meer info: www.turnhout.be/smjp-lokaal-bestuur-stad-en-ocmw

 Project Wonen in de stadsregio (2020 - 2025)
In het kader van de IGS-projecten lokaal woonbeleid engageerden de gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout zich tot samenwerking inzake wonen, en het realiseren van gezamenlijke beleidsdoelstellingen. Deze engagementen werden opgenomen in de de nieuwe subdiedieaanvraag van het project, zoals die bij MB van 12 december 2019 werd goedgekeurd. Naast de accenten die reeds werden gelegd in de gemeentelijke meerjarenplannen, willen de 4 besturen samen prioritair inzetten op de volgende 3 thema's:
* 'Sterker inzet op regierol sociaal wonen, met aandacht voor actieve sturing op nieuw aanbod, actieve sturing op renovatie, samenwerking inzake inschrijven en toewijzing, samenwerking inzake leefbaarheid.'
* 'Uitbouwen van een visie inzake samenwonen. Hierbij dient de visie een evenwicht te vinden tussen mensen die samenwonen uit keuze (zorgwonen, samenhuizen, ...) en mensen die samenwonen uit noodzaak ((illegale) kamerverhuur, buitenlandse arbeiders, ...)'.
* 'Naast de bestaande reguliere werking, wordt sterker ingezet op proactieve acties inzake woningkwaliteit, op maat van de gemeenten. Dit impliceert ook nadenken over de geschikte handhaving van de genomen besluiten, alsook een visie inzake herhuisvesting en noodopvang.'
Turnhout
Kennis verzamelen over wonen
Studie kwetsbare buurten : Kijk in de wijk (2020)
Vanuit de ambitie om zorgzame buurten uit te bouwen, wil de stad sociale cohesie en ontmoetingsmogelijkheden in aandachtswijken bevorderen. Om deze reden kreeg Samenlevingsopbouw de opdracht om voor 9 buurten om  de sociale en fysieke leefbaarheid in kaart te brengen.  Dit onderzoek loopt in 2020.

Studie migratiemotieven (2005)
In december 2005 werd het "Onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven bij de Turnhoutse bevolking", uitgevoerd door het Strategisch Plan Kempen in opdracht van het stadsbestuur, afgerond.
De kennis van migratiestromen en een diepgaand onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven moest leiden tot conclusies en aanbevelingen aan het stadsbestuur van de stad Turnhout om een beleid uit te stippelen die de kernstad als woonstad voor gezinnen herwaardeert.
BijlageTurnhout
Woon(behoefte)studie
Turnhout
Lokaal woonplan
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen (zie hoger). Daarnaast poogt de stad, i.s.m. de andere gemeenten van de stadsregio een aantal gezamenlijke beleidsdoelstellingen uit te werken (zie hoger).
Turnhout
Advisering door lokale woonraad
Turnhout
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Turnhout
Andere
Turnhout