Collectief luik 'wonen'

In het collectieve luik van de stadscontracten werd door de dertien centrumsteden gezamenlijk het thema ‘wonen’ naar voren geschoven. De doelstelling van het stadscontract bestaat erin de stedelijke regierol te verruimen en te faciliteren om een slagkrachtig stedelijk woonbeleid mogelijk te maken. De centrumsteden hebben hun visie over het stedelijk woonbeleid verwoord in een visienota.

De visitatiecommissies van het Stedenfonds toonden in 2004 immers al aan dat het woonbeleid een prioriteit van de centrumsteden is. De centrumsteden investeren veel in hun woonbeleid, maar botsen vaak op de grenzen van het Vlaamse en federale (woon)beleid. Daarom willen de centrumsteden in het stadscontract nieuwe afspraken maken met de Vlaamse overheid om de stedelijke regierol te versterken.

Deze afspraken staan opgenomen in een addendum bij de stadscontracten en handelen over vijf prioritaire actieterreinen:

In december 2009 heeft de interstedelijke werkgroep Wonen beslist om voor de vijf thema’s van het stadscontract aparte werkgroepen op te richten. Die werkgroepen zijn begin 2010 samengesteld. Het voorbereiden, het voorzitten, de verslaggeving van deze vijf werkgroepen, en het studiewerk en overleg met academici, politieke en ambtelijke verantwoordelijken op het lokale, Vlaamse en federale niveau gebeurt door het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging.

Elk van de 13 centrumsteden heeft de mogelijkheid gekregen voor de diverse werkgroepen vertegenwoordigers aan te duiden (politieke en/of ambtelijke). Ook de Vlaamse minister van Wonen heeft telkens een vertegenwoordiger afgevaardigd.
Naast de vijf bovenvermelde werkgroepen is er nog een werkgroep, ‘complexe projecten’, opgericht. Deze werkgroep is afwijkend van de andere qua focus en samenstelling. De focus ligt op het voorbereiden van proefprojecten waarbij zeer concrete knelpunten in de uitvoering van complexe projecten dienen opgelost. Daardoor is ook de samenstelling van de werkgroep anders.  Naast de stedelijke vertegenwoordigers maken ook de lokale huisvestingsmaatschappijen, autonome gemeentebedrijven (in voorkomend geval), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de afdeling Woonbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid structureel deel uit van de werkgroep.

Via de links hierboven krijg je een overzicht van de werkzaamheden van de diverse werkgroepen in 2010 en 2011