Coalitiedenken en de implicaties voor de bestuurlijke organisatie

2015

Seminarie 'De verhouding tussen burgerinitiatieven en stadsbestuurders: gedwongen huwelijk, LAT - relatie, driehoeksverhouding of liefde op het eerste zicht?

In het academiejaar 2014 - 2015 heeft de UGent, in een samenwerking met de stad Gent, groepen masterstudenten op pad gestuurd om 15 burgerinitiatieven in Gent te bevragen om de tussenruimte - concept om de interacties tussen overheid en de leefwereld van burgerinitiatieven te vatten - beter in kaart te krijgen. Het ging om initiatieven van tijdelijke invullingen: burgerinitiatieven dus die vorm krijgen op plaatsen die tijdelijk gebruikt mogen worden, in afwachting van een definitieve bestemming. Daarnaast zijn nog eens 10 initiatieven bekeken van andere soorten burgerinitiatieven in Gent en in andere steden (Antwerpen, Kortrijk). Op vrijdag 23 oktober 2015 organiseerden de UGent, de stad Gent en het Kenniscentrum een seminarie waarbij sleutelfiguren uit de Vlaamse centrumsteden uitgenodigd werden om te luisteren naar de bevindingen over deze 25 cases van burgerinitiatieven en om actief mee te zoeken naar gelijkenissen en verschillen tussen de steden. Doel was op die manier het inzicht in de relaties met burgerinitiatieven te verrijken en om de discussie hierover tussen de steden te stimuleren.  Je vindt hier de presentaties.

2013

Onderstaande opdracht is intussen afgerond. Je vindt hier het integrale onderzoeksrapport.

Op stedelijk niveau groeit het besef dat de transitie naar een duurzame samenleving een structurele omslag vergt en moet steunen op brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Op meer en meer terreinen is de overheid niet meer als enige aan zet en zal er in coproductie aan oplossingen gewerkt moeten worden. Vanuit de centrumsteden is tijdens de Denkdag (oktober 2012) aangegeven dat ze belang hechten aan het uitwerken van een kader door het Kenniscentrum waarin vragen over hoe allianties en coalities moeten worden aangegaan, hoe die eruit  moeten zien, etc. een antwoord vinden.

Uitvoerders
De opdracht is gegund aan Universiteit Gent (vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap)  voor een bedrag van 30.339,38 € - inclusief BTW.

Timing
De opdracht dient afgerond te zijn tegen eind 2013.

Samenstelling stuurgroep

 • Hannes Raes  en Karolien Dezeure (Aalst)
 • Pieter Dielis (Antwerpen)
 • Patrick Gheysen (Brugge)
 • Lise Hullebroeck (Gent)
 • Marc Verachtert (Hasselt)
 • Stefaan Renard (Kortrijk)
 • Geertrui Vanloo (Leuven)
 • Erik Laga en Myriam Colle (Mechelen)
 • Kevin Goes (Oostende)
 • Bart De Witte (Roeselare)
 • Tom Speleman (Sint-Niklaas)
 • Pascale Van Bael (Turnhout)
 • Pieter Van Camp ( Vlaamse Gemeenschapscommissie)
 • Alex Verhoeven (VVSG)
 • Wout Baert (Team stedenbeleid - Vlaamse overheid)
 • Thomas Block (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Sofie De volder  (Steunpunt TRADO)

Tijdens de startstuurgroep werden de contouren van de opdracht in overleg met de stuurgroepleden verder verfijnd.  Je vindt hier het resultaat daarvan.