Life + Integrated Projects Climate Action: project BE-REEL!

De energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. De renovatiestrategieën 2050 van Vlaanderen en Wallonië streven nochtans ambitieuze klimaatdoelstellingen na voor residentiële gebouwen. 
Willen we die klimaatdoelstellingen halen, dan is een doorgedreven verbetering dus noodzakelijk. Daartoe werd het project BE REEL! - een LIFE geïntegreerd project – opgestart. 

BE REEL! wil alle Belgische lokale besturen ondersteunen om actief renovatiebeleid op te
zetten. Dit doet ze samen met het Kenniscentrum voor Vlaamse steden en de drie gewestelijke Federaties voor Steden en Gemeenten. Het doel is om de kennis te vergroten over goede praktijken, innovatieve oplossingen en lokale hefbomen rond het diepgaand energetisch renoveren van residentiële gebouwen.
Door een regio-overschrijdend netwerk uit te bouwen, overbruggen we de administratieve en
andere grenzen tussen de verschillende organisaties en instanties. We organiseren daarom in
de periode 2019 - 2024 een reeks meet-ups, workshops en masterclasses en zetten een digitaal platform op.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden staat binnen het project in voor de organisatie van een groot disseminatieprogramma voor de lokale besturen in België. 

2020

We concentreerden onze werkzaamheden in 2020 rond het voorbereiden en opstarten 
van een begeleidingstraject voor de opmaak van een renovatiestrategie private 
woongelegenheden. Via dat begeleidingstraject willen we een concrete roadmap opmaken. Bedoeling is om dat in 3 werksessies van 1 dag, gespreid over 5  maanden te doen. Tussendoor wordt van de gemeenten verwacht dat ze reflecteren over de nulmeting en de lokale context, over reeds genomen initiatieven,… 

Het traject zal worden begeleid door BUUR die ervaring heeft met het opmaken van dergelijke draaiboeken. Daarbij verwijzen we naar de roadmap Leuven 2030 – 2050 Klimaatneutraal. 

Climact zorgt, in voorbereiding op deze masterclass, voor een nulmeting van de private 
woningmarkt en een eerste analyse ervan voor de deelnemende gemeenten aan de masterclass. Daarbij maken ze gebruik van alle mogelijke en relevante beschikbare data. Climact heeft dergelijke analyses al gemaakt voor de Waalse gemeenten en in functie van de evaluatie van 5 jaar Vlaams renovatiepact. Na het begeleidingstraject wordt die nulmeting gemaakt voor alle Vlaamse gemeenten.

We selecteerden voor het begeleidingstraject een beperkt aantal steden en gemeenten (9) van alle groottes die al een traject hebben afgelegd inzake het stimuleren van renovatie van de private woningmarkt. De 9 geselecteerde gemeenten die we selecteerden zijn: kleine gemeenten (Oud-Heverlee), middelgrote gemeenten (Hoogstraten en Eeklo), grote gemeenten (Harelbeke en Heist-op-den-Berg) en steden (Antwerpen, Gent, Mechelen en Genk). 

Dit gezamenlijk traject leidt tot een roadmap die in een latere fase aan de andere gemeenten ter beschikking wordt gesteld, zodat ze op eigen kracht hun eigen renovatiestrategie kunnen uitwerken. Ook de renovatiestrategieën van de 9 deelnemende lokale besturen zelf worden ter inspiratie ter  beschikking gesteld van alle lokale besturen.

2019

In 2019 werden 2 meet-ups georganiseerd om de noden en behoeften aan kennis en informatie bij de lokale besturen in kaart te brengen. 

Je vindt hier de presentaties en de verslagen van de werktafels op deze meet-ups.

2018

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden staat met het leer- en ondersteuningsprogramma “Lokale Transitie Renoveren 2050” in voor de ondersteuning van Vlaamse, Waalse en Brusselse lokale besturen in Vlaanderen. Doelstelling is de kennis van goede praktijken en innovatieve oplossingen rond diepgaand energetisch renoveren van residentiële gebouwen op lokaal niveau te vergroten. Op 9 november vond in het kader van de uitbouw van het nationale netwerk voor de lokale besturen een startvergadering plaats met de Waalse, Brusselse en Vlaamse koepelverenigingen voor steden en gemeenten. Je vindt hier meer informatie over BE REEL! en hier de website.

2017

Het Kenniscentrum werkte in 2017 samen met de Vlaamse en Waalse overheid, drie Vlaamse en twee Waalse steden en Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) aan de finalisering van LIFE IP CA 16 BE-REEL! (project ingediend in het kader van het Europese LIFE Integrated Projects – subprogramma Climate Action). Dit project moet bijdragen aan renovaties en renovatiebeleid wat de energie-efficiëntie aanzienlijk moet verbeteren. Deelprojecten uitgevoerd door de diverse partners omvatten capaciteitsopbouw en opleiding voor beheerders en belanghebbenden, richtsnoeren voor de bouwsector, innovatieve technieken en nieuwe financiële instrumenten. Meer dan 8.500 woningen in Gent, Antwerpen, Mechelen, Moeskroen en La Louvière zullen volledig gerenoveerd worden en zullen op die manier een praktische demonstratie betekenen van energie-efficiëntie-strategieën. Dit project moet België een boost geven op vlak van renovaties woningen en een 75-80% vermindering betekenen van broeikasgasemissies en energieverbruik in 2050. Het project start begin 2018 en loopt tot eind 2024

Je vindt hier meer informatie over Integrated Projects en hier over BE REEL !