Veranderend speelveld vraagt andere overheid

​Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2021

​Week 17

Flexibiliteit in de kinderopvang 
In het Interreg-2-Zeeënproject PACE zochten 13 organisaties in 4 landen naar manieren om werk én kinderopvang op een duurzame manier toegankelijk te maken voor kwetsbare gezinnen. Kinderopvangorganisaties zochten uit hoe zij meer flexibiliteit kunnen tonen. Dat kan alleen maar als je ook rekening houdt met wat belangrijk is in kinderopvang én dat probeert te verzoenen met wat gezinnen nodig hebben. Als kinderen ergens goed opgevangen zijn, ondervinden ouders minder stress en dat is goed voor het hele gezin. Kinderbegeleiders kunnen veel voldoening voelen als ze gezinnen op deze manier kunnen ondersteunen. Je vindt hier het boek en wie meer informatie wil, vind die hier.
​Week 16

Divers werven en selecteren in de praktijk
Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die er zijn om culturele en etnische diversiteit binnen de (gemeentelijke) organisatie te versterken op basis van werving en selectie. In deze verkenning pleiten ze niet voor een one size fits all-aanpak, maar beschrijven ze wat er vanuit de literatuur bekend is over werkzame elementen bij het bevorderen van een etnisch divers personeelsbestand. Dit rapport dient dan ook gezien te worden als een inspiratie-document voor de ontwikkeling van een aanpak op maat.   Je vindt het rapport hier
​Week 15

​Woonsituatie en –dynamieken bij ouderen 
De Vlaamse bevolking wordt ouder. Veel ouderen willen zo lang mogelijk in de ‘familie-woning’ blijven wonen (‘Ageing in Place’). Ze worden daartoe ook sterk aangemoedigd door het Vlaamse ouderenbeleid. De vraag stelt zich echter of de plek waar men gedurende ‘actievere’ jaren woonde, ook een geschikte plek is om oud te worden. Dit rapport gaat na hoe ouderen hun huidige woonsituatie ervaren en hoe ze naar de toekomst kijken. Het rapport is gebaseerd op kwalitatieve, semigestructureerde interviews bij 137 ouderen. Het bevat de resultaten van eerder gepubliceerd onderzoek naar ouderen op het platteland (voornamelijk eigenaars) (De Decker e.a., 2018) en oudere huurders in de stad (Volckaert & De Decker, 2019). Het voegt ook ‘nieuw’ onderzoek toe naar ouderen in de stadsrand, voornamelijk eigenaars.   Je vindt hier een korte inhoud en hier het integrale rapport.
​Week 14

​Innovaties in lokale democratie - Right to Challenge, e-participatie & mini-publics
Het Instituut voor de Overheid voerde in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het onderzoek richtte zich op drie thema's die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staan: uitdaagrecht of 'Right to Challenge', e-participatie en mini-publics.
Wat het right to challenge – instrument betreft, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een praktische gids ontworpen. Dit dynamisch document bevat concrete en bruikbare handvatten, suggesties, voorbeelden en een stappenplan waarmee het right to challenge binnen een lokaal bestuur georganiseerd kan worden.  Je vindt hier het onderzoeksrapport en hier de praktische gids.
​Week 13

Elektrische fiets wordt populairder bij Vlaming, auto blijft hoofdvervoermiddel
De Vlaming legt dagelijks gemiddeld 36 kilometer af in het verkeer en doet daar zo’n 71 minuten over. Dat gebeurt hoofdzakelijk met de auto, die we voor al onze verplaatsingen gebruiken. 14% van de dagelijkse verplaatsingen gebeurt met de fiets waarvan bijna 3% met een elektrische fiets. 20% van de gezinnen bezit nu minstens 1 elektrische fiets. Dat zijn de belangrijkste vaststellingen in het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) 2019-2020 van het Departement Mobiliteit en Openbare werken, het laatste onderzoek van ons verplaatsingsgedrag vóór de coronapandemie. Je vindt hier alle resultaten van het onderzoek.
​Week 12

​Belevingsonderzoek compact wonen
Deze studie verschaft inzichten in de keuze en beleving van compact wonen en hoe ze te benutten. De focus van dit onderzoek richt zich op de compacte woning onder de vorm van de rijwoning of het appartement. Hoewel beide typologieën als veel voorkomend kunnen omschreven worden, spreken ze weinig tot de verbeelding in de woonwens van de gemiddelde Vlaming. De vraag is hoe we deze woontypologieën wel tot de verbeelding kunnen doen spreken?
Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een belevingsonderzoek. De literatuurstudie bevat een screening van bestaand onderzoek over verhuis- en woonmotieven in Vlaanderen. In dit deel van de studie wordt het belang van waarachtige compacte woonnarratieven aangetoond om gedragsverandering te stimuleren. Via getuigenissen uit het belevingsonderzoek worden de inzichten verzameld die kunnen leiden tot narratieven en wensbeelden.  Je vindt de studie hier
​Week 11

Zo bestuur je een slimme stad 
‘Zo bestuur je een slimme stad’ is een soort vervolg op het in 2019 verschenen ‘Een slimme stad, zo doe je dat. Zoals zijn voorganger is ook dit boek een magazine op boekformaat. In het boek wordt onderzocht hoe politiek en openbaar bestuur veranderen.  In de afgelopen 20 jaar zijn tal van bedrijfstakken radicaal veranderd als gevolg van de huidige industriële revolutie.  Het is dus ook niet meer dan logisch dat de politiek gaat veranderen. De vraag is niet of, maar hoe dat gebeurt. Door digitalisering en technologisering zijn er nu zoveel feiten dat we het big data noemen. Politici moeten die data leren begrijpen en leren interpreteren. Zodat ze beslissingen nemen die ons niet alleen meer welzijn brengen, maar ook onze democratie versterken.  Je vindt het bookazine hier
​Week 10

Natuurrapport 2020
Het tweejaarlijkse Natuurrapport is een naslagwerk met feiten en cijfers over de natuur in Vlaanderen, bestemd voor het beleid. 2020 is een belangrijk scharnierjaar voor de mondiale en de Europese Biodiversiteitsstrategie. Daarom pakt het INBO uit met een toestand- en trendrapport over de biodiversiteit.  Je vindt het rapport hier.
​Week 9

Toerisme en maatschappelijke veranderingen. 
Voor het rapport hebben Toerisme Vlaanderen en trendanalist Herman Konings tien megatrends geselecteerd die een bijzondere impact hebben op de toeristische sector. Sommige zijn wereldwijd, andere doen zich vooral voor in het Westen. Ieder hoofdstuk begint met een korte uitleg over de megatrend. Daarna volgen enkele macrotrends die onder die megatrend passen. Bij elk daarvan hoort een definitie, een inschatting van de gevolgen voor de toeristische sector, een recent voorbeeld uit de toeristische praktijk en een korte evaluatie van de impact van de coronacrisis. Je vindt het trendrapport hier.
​Week 8

Smart city komt overheidsfinanciën ten goede
Smart city praat wordt meestal geassocieerd met praktische voordelen in het dagelijkse leven. Een rapport van het portaal Uraia stelt echter dat de slimme stad ook goed is voor de budgetten van de besturen die werk maken van de digitale overgang. Het rapport « Impact van smart technologie op de begroting van een stad » gaat na hoe. Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken: digitaal bestuur, transparantie en participatie van de burger, energie-efficiëntie van stedelijke goederen, efficiëntie van openbare diensten en infrastructuur. Het rapport ondersteunt zijn analyse onder meer met concrete casestudy’s en komt tot het besluit dat de smart city een positieve impact heeft op de overheidsfinanciën.  Je vindt het rapport hier.
Week 7​
Warmte in Vlaanderen. Rapport 2020
Het doel van het rapport is enerzijds voldoen aan de Europese rapporteringsvereisten, maar anderzijds ook om lokale initiatieven te ondersteunen door het samenbrengen en de visualisatie van de data. Gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, … zullen zich kunnen baseren op de aangeboden data om lokale plannen te ontwikkelen voor de verduurzaming van de warmte- en koudevraag. De warmtekaart kan hierbij een eerste stap zijn voor een warmtezoneringsplan en verdere implementatie van projecten rond duurzame warmte en koude.  Je vindt het rapport hier.
​Week 6Maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen
In dit rapport focust Statistiek Vlaanderen op de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een brede waaier van statistieken over demografie, onderwijs en vorming, betaalde en onbetaalde arbeid, inkomen en armoede, gezondheid, besluitvorming, sociale participatie, attitudes en gedrag en mobiliteit. Je vindt het rapport hier.
​Week 5Brussels Productive City
Het team van de Brusselse bouwmeester bracht een brochure uit over de productieve stad. De brochure bundelt 25 architectuurprojecten voor de inpassing van productieve economie in de stad. De projecten worden beschreven door de ontwerpers zelf en ingeleid door de bouwmeester. Brussels Productive City zijn 25 projecten die het thema van de productiviteit in de stad illustreren, van een brasserie tot een cokesfabriek over een betoncentrale en projecten zoals Urbanities of Novacity, waarbij gemengde functies centraal staan.  Je vindt de brochure hier.
​Week 4Directe kosten en baten van Integrale Toegankelijkheid voor publieke gebouwen in Vlaanderen

Een integraal toegankelijk gebouw is namelijk bruikbaar, bereikbaar, begrijpbaar en comfortabel voor een diversiteit van mensen en draagt dus sterk bij aan de kwaliteit van een gebouw. In de praktijk is het bestaande patrimonium echter dikwijls niet inclusief en voldoen nieuwe publieke gebouwen voornamelijk aan de wettelijk opgelegde minimumeisen voor toegankelijkheid. Voor het opzetten van deze verkennende, empirische studie was de ambitie om een realistisch en genuanceerd beeld te geven van de kosten om de gebouwde omgeving zoals die nu bestaat integraal toegankelijk te maken, alsook de baten die dit met zich meebrengt. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het gebruik van verschillende scenario’s, het uitgebreid screenen met aandacht voor een diversiteit van mensen en een contextafhankelijke prijsbepaling aan de hand van ontwerpend onderzoek. Je vindt hier het eindrapport.

​Week 3Kernoorzaken van falende (ICT) beleidsinitiatieven bij de overheid
Falend overheidsbeleid is een terugkerende thema in vele publicaties, ook bij ICT toepassingen is daar veelvuldig sprake van. Deze tekst beoogt de misvattingen van de dominante denkwijze te schetsen alsook een radicaal andere denkwijze te propageren.  Je vindt de tekst hier.
​Week 2Alleenwonenden in het Vlaamse Gewest. Verschuivingen tussen 1990 en 2020
In het Vlaamse Gewest is in de periode 1990-2020 het aantal alleenwonenden veel sterker toegenomen dan het aantal volwassenen. De sterke toename van het aantal alleenwonenden ging gepaard met een wijziging van hun profiel. Anno 2020 bestaat de groep alleenwonenden meer dan in 1990 uit mannen, uit vijftigers, uit jongere ongehuwde en oudere gescheiden personen. Bij de jongere alleenwonenden valt de toename van het aantal niet-Belgen op. En meer dan voorheen wonen alleenwonenden nu ook buiten de centrumsteden. Het percentage volwassenen dat op jaarbasis gaat alleen wonen is de voorbije drie decennia slechts in zeer geringe mate toegenomen, de aanleidingen zijn doorheen de tijd wel veranderd. Bovendien stromen meer alleenwonenden vanuit een ander gewest of vanuit het buitenland binnen in het Vlaamse Gewest.  Je vindt het rapport hier.
​Week 1Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020
De 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor is beschikbaar.
De monitor vat voor iedere gemeente de cijfers over migratie, integratie en inburgering samen. De gegevens komen uit centrale Vlaamse of federale databanken. Elk jaar is er een update. Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een afzonderlijk cijferrapport dat gegevens bevat over de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers, over de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede, onderwijs en maatschappelijke participatie.
De monitor vergelijkt voor iedere indicator de resultaten van een gemeente met die van het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als geheel. Je vindt hier de cijferrapporten voor elke gemeente en hier de conclusies bij deze editie.

 

2020

Studies gepubliceerd in 2020 vind je hier

2019

Studies gepubliceerd in 2019 vind je hier 

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier