Wonen en huisvesting: operationalisering en uitvoering collectief luik stadscontracten

Het woonbeleid is een belangrijke prioriteit van de verschillende centrumsteden. Dit bleek ook duidelijk uit de resultaten van de visitatiecommissie van het stedenfonds in 2005. Daarom hebben de centrumsteden het woonbeleid naar voren geschoven als voorwerp van het collectieve luik van de stadscontracten.

Voor wat het beleidsdomein wonen en huisvesting betreft ligt de klemtoon van het kenniscentrum op de operationelisering en uitvoering van het collectieve luik van de stadscontracten. Hierin staat een versterking van de stedelijke regierol centraal.

Meer informatie over het collectieve luik van de stadscontracten vindt u hier.

Woonstudie van de stad Gent

Eind 2009 was het eindrapport “Wonen in Gent” van de woonstudie van de stad Gent volledig afgewerkt. De woonstudie  biedt een inzicht in enerzijds de vraagzijde (woonnoden en -wensen) en anderzijds het woningaanbod.

Ter voorbereiding van de woonstudie zijn vier deelstudies uitgevoerd. Deze reiken elk een rijk palet aan gegevens en inzichten aan. Het betreft een kwantitatief onderzoek van de vraagzijde, een kwalitatief onderzoek van de vraagzijde, een kwantitatief onderzoek naar de huidige situatie en het aanbod en een studie naar de budgetten van gezinnen voor wonen in Gent.

De woonstudie bundelt de inzichten en voorstellen van deze vier deelstudies en vult deze aan met conclusies uit beperkt bijkomend onderzoek. Ze formuleert ook beleidsaanbevelingen. Hoe de stad Gent de woonstudie aanpakte, kan u hier lezen.