Schillenboek of gemeentelijke processen gebouw gerelateerde informatie

In het Schillenboek worden gemeentelijke processen waarin informatie over gebouwen een (belangrijke) rol speelt, geïnventariseerd en gedocumenteerd. Bedoeling is om per gemeentelijk proces een handzame fiche op te stellen waarin best practices worden beschreven, een ideaal gegevensmodel wordt gezocht en de interactie met een centraal Vlaams gebouwenregister wordt gedocumenteerd.

2020

In 2020 werd in de werkgroep intensief samengewerkt rond het opmaken van de schillenfiche Omgevingsvergunning. Deze fiche zal de basis vormen voor het ontwerp van de eerste webservices voor de digitale uitwisseling van gebouwgegevens. De fiche werd in het najaar van 2020 opgeleverd en gevalideerd door de werkgroep adressen- en gebouwenregister. 
In het najaar van 2020 werd een eerste aanzet gegeven voor nieuwe fiches zijnde leegstaande bedrijfsgebouwen en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.

Je vindt hier een overzicht van de werking van de werkgroep. De afgewerkte schillenfiches vind je hier.


2019

In 2019 werden de eerste fiches van de geïnventariseerde processen opgeleverd: in- en uitschrijven van bewoners, ambtshalve inschrijving en uitschrijving en leegstaande woningen. In het najaar van 2019 werd in samenwerking met Informatie Vlaanderen een aanzet gemaakt voor een schillenfiche Omgevingsvergunning.

Je vindt hier een overzicht van de werking van de werkgroep. De afgewerkte fiches vind je hier.

2018

Na het uitwerken van een methodiek voor het beschrijven van gebouw gerelateerde processen in 2017, zijn we in 2018 gestart met het maken van fiches van de geïnventariseerde processen.

Je vindt hier meer informatie.

2017

Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport PIRK 1.0 was dat het Vlaamse gebouwenregister een belangrijke spil zal vormen in het koppelen en uitwisselbaar maken van uiteenlopende, aan het gebouw verbonden, gemeentelijke informatie. In 2017 zette de werkgroep PIRK de eerste stappen in het opbouwen van een inventaris van gebouw gerelateerde processen, het zogenaamde Schillenboek.
In dit schillenboek worden gemeentelijke processen waarin informatie over gebouwen een (belangrijke) rol speelt geïnventariseerd en gedocumenteerd. Bedoeling is om per gemeentelijk proces een handzame fiche op te stellen waarin best practices worden beschreven, een ideaal gegevensmodel wordt gezocht en de interactie met een centraal Vlaams gebouwenregister wordt gedocumenteerd.
In 2017 werd gewerkt aan de basis voor dit Schillenboek. Er werd een methodiek uitgewerkt voor het beschrijven van gebouw gerelateerde processen aan de hand van één modelproces: het in- en uitschrijven van burgers door de gemeenten. Tegelijk werd een uitgebreide inventaris gemaakt van gebouw gerelateerde processen binnen de stedelijke administratie. Voor elk van deze processen zal de volgende jaren een schillenfiche worden opgemaakt.

Je vindt hier de startnota, hier een overzicht van gebouw gerelateerde processen en hier de schillenfiche ‘in en uitschrijven bewoners’