De stad ‘slimmer’ maken

Het Kenniscentrum gaat uit van een holistische benadering van het concept ‘smart cities’, met als vertrekpunt het omgaan met maatschappelijke uitdagingen, waarbij technologie een ‘enabler’ is. We willen met dit programmaspoor complementair zijn aan de benadering van het ondersteuningsprogramma ‘Smart Flanders’, dat focust op real-time data. Bovendien willen we waar mogelijk samenwerken naar het voorbeeld van de Six City Strategy (6Aika) in Finland, waar zes Finse steden hun krachten hebben gebundeld wat betreft smart cities.

2020

Speerpuntenprogramma
In het najaar 2019 werd gekozen te focussen op het thema rechten en de onderdelen automatische rechtentoekenning en rechtenverkenning verder te verkennen. Voor beide onderdelen werd in het voorjaar van 2020 onderzocht waarover een City Deal binnen deze onderdelen precies zou moeten gaan. Voor de automatische rechtentoekenning werd daarbij gewerkt met zgn. sprints, gefocust op één recht. Daarbij werden de huurpremie, het leefloon en de winterpremie voor gas en elektriciteit onder de loep genomen. Voor de rechtenverkenner werden de inzetbaarheid van de interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus, het koppelen met cliëntensoftware en de inzetbaarheid van de regels uit Automatisch Advies verder onderzocht.
Tegelijk werd in het najaar van 2020 het onderzoek gestart naar mogelijke speerpuntthema’s voor een volgende City Deal. Daarbij zullen e-inclusie, mobiliteit, water (inclusief ontharding) en duurzame lokale energieproductie verder onderzocht worden.

Meer informatie over de werking binnen het speerpuntenprogramma in 2020 kan je hier vinden.


2019

Speerpuntenprogramma
Geïnspireerd op de Nederlandse Smart City Strategie en de Agenda Stad onderzocht het Kenniscentrum in de stuurgroep Smart Portraits samen met de steden de haalbaarheid van een speerpuntenprogramma Smart Cities.

In het voorjaar van 2019 werd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst op zoek gegaan naar een gezamenlijk gedragen thema voor een zgn. One Issue City Deal, een city deal die heel gericht één stedelijke uitdaging aanpakt. 
Uiteindelijk werd gekozen in het najaar van 2019 het thema “toekenning van rechten” te verkennen. Per stad werd een stand van zaken opgesteld om zo uiteindelijk te komen tot een gedeelde scope en aanpak voor een City Deal.
Van december 2019 tot maart 2020 wordt samen met de steden de haalbaarheid van een City Deal over verkennen en automatisch toekennen van rechten onderzocht.  Dat proces wordt in deze nota uitgebreid beschreven.

Meer informatie over het speerpuntenprogramma kan je hier vinden.

2018

Speerpuntenprogramma
Voor de Smart City werking van het Kenniscentrum werd in 2018 gekozen voor de ontwikkeling van een speerpuntenprogramma naar Nederlands en Fins model.

Een goed gekozen speerpuntprogramma moet daarbij aan een aantal duidelijke criteria voldoen. Het programma moet:
• een maatschappelijke uitdaging aanpakken die de levenskwaliteit van burgers verhoogt;
• zorgen voor een stedelijke omgeving die duurzaam en veerkrachtig in de toekomst staat;
• toekomstgericht zijn en gericht op innovatie. Hierbij worden standaarden gecreëerd of ontwikkeld voor innovatieve producten en diensten; 
• een multi-stakeholder aanpak kennen met de vier pijlers van de samenleving: de overheden, bedrijven, kennisinstellingen en al dan niet georganiseerde burgers. Er wordt gewerkt aan een volwaardige Quadruple Helix aanpak;
• aandacht hebben voor inclusie;
• voldoende regionale uitstraling bevatten en ook de regio betrekken in de uitvoering;
• verschillende bestuurslagen betrekken;
• zich lenen tot de disseminatie van opgedane kennis én producten zodat we tot gemeenschappelijke en gedeelde dynamieken komen die kan leiden tot schaalvergroting;
• de toepassing van data en geïntegreerde technologieën als een essentieel onderdeel  integreren. 

Daarbij zullen drie essentiële concepten mee het succes bepalen: Innovatie, Quadruple Helix, Datamanagement.

2017

Smart portret van de 13 centrumsteden en Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel

Als startpunt voor het meerjarig programma ‘Smart Cities’ is een gedocumenteerd beeld over de stand van zaken in de 13 centrumsteden en de VGC essentieel. Daarom stond 2017 in het teken van een verkennend onderzoek. Omdat het Kenniscentrum met dit programmaspoor complementair werkt aan het ondersteuningsprogramma ‘Smart Flanders’, integreerden we de maturity check rond (open) data uit het Smart Flanders programma in dit onderzoek.

Het eindrapport van de gezamenlijke opdracht van het Kenniscentrum en het Agentschap Binnenlands Bestuur sluit af met een aantal voorstellen voor vervolgprojecten in de volgende jaren.
Je vindt hier het eindrapport.